ТРУБНІК ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Контактна пошта: t.trubnik@knu.ua

Навчання:

 1. 1990-1994 рр.  обліково-економічний факультет Київського державного економічного університету. Спеціальність – «Статистика», диплом з відзнакою.
 2. 1994-2000 аспірантка Київського національного економічного університету. Спеціальність – 08.00.10 «Статистика». Дисертація на тему «Статистичний аналіз формування та розвитку секторальної структури економіки України».

Стажування

 • – 2011 р. департамент міжгалузевої статистики підприємств Державного комітету статистики України
 • – 2015 р. спільний проект ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Фонду Моне та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури Європейської Комісії, сертифікат про участь у тренінгу «Модель європейського регіонального розвитку
 • – 2019 р. науково-педагогічне стажування за програмою «Організація навчального процесу, інноваційні технології, міжнародна та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University» (6 кредитів ECTS, 180 годин)  у Вищій школі Бізнесу – Національний університет Луїса (м. Новий Сонч, Польща)

Трудова діяльність:

 • – 2000-2019 рр. працювала на кафедрі статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Гетьмана» на посадах: асистента, старшого викладача, доцента.
 • – З вересня 2019 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:

 • – 2011-2019 рр. координатор наукової студентської роботи, організації та проведення студентських олімпіад кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Гетьмана»
 • – 2011-2019 рр. профгрупорг кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Гетьмана»
 • – 2019 по т.ч. – відповідальна по кафедрі статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка з виховної роботи та співпраці з роботодавцями, куратор академічних груп ОП «Економічна аналітика та статистика»

 Викладає курси:

Для ОП “Бакалавр”: «Статистика для економістів», «Статистика для экономистов», «Економічна статистика», «Демографія», «Демографія та соціальна статистика», «Статистика основних видів економічної діяльності: сільське господарство», «Статистичні індикатори економічного розвитку», «Статистика діяльності зовнішнього сектору»

Для ОП “Магістр”: «Статистичний аналіз видів економічної діяльності»

Наукові інтереси:

Макроекономічна статистика, система національного рахівництва, галузевий, регіональний та секторний аналіз, демографія, соціальна статистика.

Звання, нагороди та відзнаки:

 1. Грамота Національної академії статистики, обліку та аудиту (2017 р., 2018 р., 2019 р.)
 2. Грамота ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Гетьмана» (2018 р.)
 3. Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019 р.)

Основні наукові праці:

 1. Трубнік Т. Є. Оцінювання якісних та кількісних критеріїв економічного зростання / Т. Є. Трубнік // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – 2015. – №9. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4303
 2. Трубнік Т. Є. Аналіз галузевої та регіональної конкурентоспроможності Київської області методом «shift-share» / Т. Є. Трубнік // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – 2015. – №10. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4407
 3. Трубнік Т. Є. Бенчмаркінг конкурентних переваг регіональних господарств м. Києва та Київської області / Т. Є. Трубнік // Інвестиції: Практика та досвід. – К.: Центр, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – №21. С.68-73.
 4. Трубнік Т.Є., Мазуренко О.К. Метод shift-share як інструмент аналізу динаміки галузевої структури економіки // Статистика України. – 2019. – №4 (87). С. 36-47.

Навчальні підручники, посібники:

 1. Система національних рахунків: навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни. з грифом МОН України / Р. М. Моторин. Т. Є. Трубнік-Шаковяш, М. В. Мазур; Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 196 с.
 2. Економічна статистика: навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. з грифом МОН України / За наук. ред. д-ра наук Р.М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2005. – 326 с.
 3. Економічна статистика: навч. посібник з грифом МОН України / За наук. ред. д-ра наук Р.М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.
 4. Економічна статистика: підручник: у 2 ч. – Ч. 1. Макроекономічна статистика з грифом МОН України / [І.Г. Манцуров, А.М. Єріна, О.К. Мазуренко та ін.]; за наук. ред. чл.-кор. НАНУ І.Г Манцурова. – К.: КНЕУ, 2013. – 325с.

Наукові конференції та круглі столи:

 1. Трубнік Т. Є. Інтенсифікація української економіки: визначення впливу екстенсивних інтенсивних факторів / Т.Є. Трубнік // Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та пропозиції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 серпня 2015). – Львів: ЛЕФ, ГО «Львівська економічна фундація»,    – С. 128- 130.
 2. Трубнік Т. Є. Особливості адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі / Т.Є. Трубнік // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 280–282.
 3. Трубнік Т. Є. Порівняльний аналіз конкурентоспроможного потенціалу регіонів України в умовах подолання світової економічної кризи / Т.Є. Трубнік // Роль статистики в подоланні світової економічної кризи: виклики та перспективи для України: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 19 трав. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 51–53.
 4. Трубнік Т. Є. Сателітні рахунки освіти та охорони здоров’я як інструмент моніторингу економічних реформ в Україні / Т.Є. Трубнік // Менеджмент, фінанси та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24 лютого 2018 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ,    – С. 111- 113.
 5. Трубнік Т.Є. Аналіз регіональної нерівномірності розвитку сфери інформаційних та телекомунікаційних послуг України // Нові джерела та методи поширення даних у статистиці: матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівника статистики. – К.: «Інформаційно- аналітичне агентство», 2019. С. 209- 212.
 6. Трубнік Т.Є. Економічні індикатори як інформаційні барометри статистичного аналізу // Роль бізнес-аналітики та обліку у вирішенні енергетичних та соціально-економічних проблем України. – Дніпро.: «ДНУ ім. О. Гончара», 2020. С. 211-215.
 7. Трубнік Т.Є. Статистичне забезпечення визначення потреб населення у соціальних послугах // Нові джерела та методи поширення даних у статистиці: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020. С. 144-147.
 8. Трубнік Тетяна. Індикатори COVID-19: досвід побудови індексів політики протидії коронавірусу. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2021. – Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості. – С. 76-78.