Назаров Ілля Владиславович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата народження: 11 листопада 1961 року

Електронна адреса: nazarov_iv_1961@ukr.net

Навчання:

 • 1978-1983 рр. – студент економічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність “Політична економія”.
 • 1983-1986 рр. – аспірант Київського державного університету імені Тараса Шевченка
 • У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Функції госпрозрахункового підприємства та механізми їхнього узгодження”.

Трудова діяльність:

 • 1987-1993 рр. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • В 1993 – 2014 рр. – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни:

“ Історія економіки та економічної думки”, “Економічна історія”, “Економічна історія та історія економічної думки України”

Наукові інтереси:

Історія економіки та економічної думки, філософія господарства, методологічні підходи до вивчення цивілізаційної динаміки

Інша діяльність:

Дійсний член Академії філософії господарства (МДУ ім. М.В. Ломоносова),
член Ради і один із засновників Київського Релігійно-філософського товариства,
член редколегії журналу “Христианская мысль”

Нагороди та відзнаки:

 • 1983 р. – медаль Академії наук України за кращу наукову студентську роботу
 • 2012 р. – визнаний кращим викладачем економічного факультету у 2011/2012 н.р.
 • 2016 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2016 р. – Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Основні наукові праці:

Автор більш ніж 70 наукових праць:

 1. О предпосылках разрешения противоречий производственной и воспроизводственной функций предприятия // Экономические противоречия социализма”. – К.: Наук. думка. – 1991.
 2. Тяжіння речей // Вісник Київського університету. Економіка. – 1998. – С.6-10.
 3. Содержание и границы понятия хозяйства у С.Н. Булгакова в свете Православного вероучения // Totallogy – ХХІ (Вип. 8). – Постнеокласичні дослідження. – К.: ЦГО НАН України. – 2002. – С.245-262.
 4. О религиозных основаниях цивилизационного разделения Европы // Христианская мысль. – 2005. – № 2. – С. 118-129.
 5. К вопросу о пределах хозяйственного преобразования мира («Философия хозяйства» С.Н.Булгакова) // Философия хозяйства . Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ – 2004. № 3. – С. 235-242.
 6. Становление философии хозяйства: от гуманистической парадигмы к христианской // Философия хозяйства . – 2005. – № 4-5. – С.125-132.
 7. Спасение и творчество: хозяйственное и нехозяйственное в мире и в истории // Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. – 2005. – № 3-4. – С. 400-403.
 8. Время собирать камни: философия хозяйства против постмодерна // Философия хозяйства. – 2006. – № 4. – С.9-15.
 9. Людина і господарство: проблеми онтології господарства та інтерпретація їх С.М.Булгаковим // С.Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті 21-го століття / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – С.32-48.
 10. Свобода против закона: цивилизация на весах Спасения. Монографія. – К., – 2008. – 224 с.
 11. Философия хозяйства в поисках смысла: ностальгия по Откровению / Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 2009. – № 1 – с. 122-135.
 12. Догматические основания христианской философии: “Творение – падение- спасение”// Збірка матеріалів других Покровських міжнародних просвітницьких читань “Церква в світі: служіння любові”, 22-24 жовтня 2009 р.; Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2009. – С. 429-432.
 13. Перспективи розвитку економічної теорії:конфлікт християнської та гуманістичної парадигми у світлі ідей «Філософії господарства» С. М. Булгакова // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011– № 131. – С. 16-20.
 14. Софиология Сергия Булгакова: pro et contra // Философия хозяйства № 3, 2012. – С. 75-88.
 15. Формування «мейнстрімівської» моделі економічної поведінки і економічного знання в контексті кризи західнохристиянської та православної цивілізацій // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали V Міжнародних філософсько-економічних читань (28-29 травня 2012 року, Ірпінь). – Львів, 2012. – С. 448-460.
 16. Світоглядні основи деяких парадигмальних засад класичної політичної економії // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – Т. 1. – С.108-111.
 17. Мировоззренческие основания экономической науки: необходимость пересмотра // Философия хозяйства. – № 2 (104). – 2016. – С. 101-108.
 18. Основы христианской философии хозяйства. LAP Lambert Academic Publishing, 2019. – 135 с.
 19. Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 185, економічному факультету – 75: історія і сучасність  / А.І. Ігнатюк, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, Назаров І.В // Вища школа. – 7(180). – 2019. – С. 7–17.
 20. Іван Вернадський як дослідник історії еконо-мічних учень // Іван Вернадський – учений-економіст, педагог, громадянин : (до 200-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] : тези наук.-практ. конф., Київ, 19 трав. 2021 р. Київ, 2021. С. 29–33.
 21. Держава versus ринок у світлі соціально-атомарної та інституціонально-органічної моделей суспільства// Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А. І. Ігнатюк : Київ, 2021. Дослідницька секція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.». С. 128–130.

Навчально-методичні праці:

 1. Економічна історія України докапіталістичний період): Навч. посібник для студентів економічного факультету. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 1997. – 48 с.
 2. Економічна історія. Методичний посібник для самостійної роботи студентів. – К.: Інститут економіки, управління та господарського права, 1998. – 55 с.
 3. Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 100с.
 4. Економічна історія. Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 183 с.
 5. Історія економіки та економічної думки: підручник. / В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, І.В. Назаров, О.П. Нестеренко; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2018. – 775 с. – (Класичний університетський підручник).