Іванченко Надія Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Контактна пошта: Nadiia_Ivanchenko@knu.ua

 

 

Навчання:

 • – 1997-2002 рр. Київський національний університет технологій та дизайну . Спеціальність – «Економіка підприємства».
 • – 2003-2007 рр. аспірант Київського національного університету технологій та дизайну. 

Пройдені курси:

 1. Київський національний університет технології та дизайну МОН України за програмою «Застосування інформаційних технологій при викладанні дисциплін ОПП «Економічна кібернетика» Термін: 26.03-24.04.2019
 2. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО “Університет менеджменту освіти”Центральний інститут післядипломної освіти за програмою «Завідувачі (начальники), співробітники кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів” «Організація дистанційного навчання у закладах освіти» Термін: 01.2020-26.06.2020 Сертифікат СП35830447/1053-20
 3. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Науково-освітній центр інтенсивного навчання іноземних та української як іноземних мов “Інтенсив”. B2. Термін:05.2019, Сертифікат 136
 4. Проходження курсу “Введення до Data Analysis в R”. Термін: 10.2019 Сертифікат  1620510005
 5. м. Київ ТОВ “QuayAudit” Україна. Certificate “Business Process Manager” Термін: 26.05.2020 Сертифікат  UA-BPM-00009-20
 1. м. Київ ТОВ “ITEA” Україна. Certificate “Business Analysis” Термін: 10.09.2020, Сертифікат 1620510005.
 2. Навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у конференції) та отримала теоретичні та практичні знання за темою форуму: “Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі” Сертифікат № ПК-К 21-03/089. Термін: 25.03.2021

Стажування

 1. Prague Institute for Qualification Enhancement (Чехія). Стажування.Тема: «Освітні системи Євросоюзу: перспективи співробітництва та розвитку». Термін: 01-07.05.2017 Сертифікат № 052017010
 2. Онлайн стажування для викладачів в рамках international internship programme for university lectures“The New Challenges of the Modern Higher Education and Science”, Department of SocialScience,Warsaw Branch of WSPiA з 01.02.2021 по 05.03.2021. Загалом: 180 годин (6 кредитів ECTS). Сертифікат № М214016
 3. LEAN INSTITUTE UKRAIN. Certificate from Lean Global network of completion of the online course “INTRODUCTION TO LEAN” виданий 07.05.2021
 4. Співавтор Патенту України на корисну модель; UA 104435 U, G06Q50/00, G06Q90/00. “Системаеволюційного прогнозування синергетичного ефекту злиття та поглинання підприємств”.

Трудова діяльність:

 • – 16.09.2021 -доцент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • – 30/05/2019 – 09.2021 завідувач кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет
 • – 01/09/2008 – 30/05/2019 – доцент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет
 • – 01/09/2007 – 01/09/2008- доцент кафедри міжнародної інформації, Національний авіаційний університет
 • – 01/09/2003 – 01/09/2007 – асистент; старший викладач; доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технологій та дизайну
 • – 01/09/2002 – 01/09/2003 – інженер кафедри інформатики , Київський національний університет технологій та дизайну

 Громадська діяльність:

 1. Business Process Manager (Сертифікат UA-BPM-00009-20)
 2. Член Громадської організації «Асоціація міжнародного освітнього та наукового співробітництва»

Викладає курси:

Сучасні інформаційні технології в економіці, Сучасні інформаційні технології, статистика для економістів.  

Наукові інтереси:

Моделювання бізнес-процесів, когнітивна бізнес-аналітика, Agile методологія, моделювання економічної безпеки, цифрові трансформації в бізнесі, Lean трансформації, системний аналіз, інформаційні технологій в економіці.      

 Основні наукові праці:

 1. Ivanchenko N. Development of the system for prediction of security state of an enterprise using semantic–frame fuzzy models of knowledge base // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2017. Vol 6, № 3 (90). С. 58-65 (включено до міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus)
 2. Іванченко Н.О., Кудрицька Ж.В., Рекачинська К.В. Бізнес-моделі в умовах цифрових трансформацій. “Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління”, Том 31 (70). N 3, 2020.
 3. Іванченко Н. О. Забезпечення безпеки малих сільськогосподарських підприємств з використанням технологій машинного зору / Н.О. Іванченко , Д.М.  Квашук , О.С. Подскребко , О.М. Густера//Středoevropský věstník pro vědu a výzkum NR  2(63) 2020: Publishing house Education and Science – 2020.- С. 51-56.
 4. Іванченко Н.О. Застосування технологій машинного зору в дистанційному навчанні / Н.О.Іванченко, Д.М. Квашук, О.С. Подскребко, О.М. Густера // Nauka i Studia (Poland). —2020. —№4(206) , 2020  — С. 51–58.
 5. Іванченко Н.О., Подскребко О.С., Слишинська В.О. Становлення та перспективи розвитку цифрової економіки в Україні.. Науковий журнал “Причорноморські економічні студії”. – 2019. – Вип.46. Ч.1. – С. 46-52.
 6. Іванченко Н.О., Подскребко О.С., Сідлецька А.О. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку стартапів в Україні. Науковий журнал “Бізнес інформ”. – 2019. – Вип.4. – С. 303-311.
 7. Іванченко Н.О., Борисенко Ю.С. Динамічне моделювання процесів розвитку пенсійної системи України // Науково- виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. – 2021. – Вип.1 (62). – С. 136-141.
 8. Іванченко Н.О., Подскребко О.С., Мазур В.М. Бізнес-моделі та сучасні інструменти підвищення ефективності підприємств роздрібної торгівлі. Науковий журнал “Бізнес Інформ.” – 2021. – № 3. – C. 207–212.
 9. Іванченко Н.О., Подскребко О.С., Ткаченко В. В. Моделювання системи оцінки підприємств роздрібної торгівлі на основі КРІ та процесного підходу. Науковий журнал “Бізнес Інформ.” – 2021. – № 4. – C. 66–72.

Навчальні підручники, посібники:

 1. Чубукова О.Ю., Антошкіна Л.І., Іванченко Н.О. Когнітивні технології в економіці. Підручник. / – Донецьк.: Юго-Восток, 2014. – 439 с. (гриф МОН України).
 2. Іванченко Н.О., Чубукова О.Ю., Антошкіна Л.І., Економічна кібернетика. Підручник. – Донецьк.: Юго-Восток, 2014. – 454 с. (З Грифом МОН України.)
 3. Чубукова О.Ю., Антошкіна Л.І., Іванченко Н.О. Кібернетика економіки та бізнесу. Підручник. / – Донецьк.: Юго-Восток, 2010. – 516 с. (гриф МОН України).
 4. Іванченко Н.О., Чубукова О.Ю., Кучер С.Л. Алгоритмізація та програмування процедур обробки економічної інформації. Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2009. – 138 с.
 5. Іванченко Н.О., Рубан В.Я., Квіта Г.М., Шіковець К.О. Кібернетичне моделювання. Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2009. – 222 с. 

Монографії, монографічні статті:

 1. Іванченко Н.О. Living lab як унікальна модель відкритих інновацій. Управління інноваційним розвитком соціально-економічних систем: Колективна наукова монографія / Під ред. НВ.В. Касьянової. К. : Видавництво Ліра-К, 2019. С 184-196.

Наукові конференції та круглі столи:

 1. Іванченко Н.О., Іванченко Г.Ф., Касьянова Н.В. Дослідження життєвого циклу популяцій навчальних закладів в освіті. Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці: матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного форуму, 8-10 квітня 2021 р. – Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», К.: Інтерсервіс, 2021. – C. 156-159.
 2. Іванченко Н.О., Тимофєєв І.В. Переваги та недоліки впровадження Business Process Management. BIG DATA ANALYTICS: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ : Міжнародний науковий симпозіум 20 березня 2019 р. .:тези доп. – Київ, 2019. – С. 91-93.
 3. Ivanchenko N.O. Ivanchenko.H.F. The system for prediction of security state of an enterprise in the aviation industry using semantic–frame fuzzy models of knowledge base. Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. – P. 2.3.13-2.3.17.