Структура програми

Освітня-професійна програма “Економіка бізнесу”

Опис освітньої програми (Редакція 2020 Редакція 2024)

Загальний обсяг кредитів ОП “Економіка бізнесу” складає 120, серед них 90 кредитів – основні дисципліни та 30 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Методологія та організація економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Змістовний модуль 1. «Методологія наукових досліджень» – розкривається зміст понять «методологія»,
«методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються
конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється
множина методологічних систем сучасної філософії науки. Висвітлюються методологічні
проблеми сучасної економічної науки, які є складовою сучасної методології науки.
Змістовний модуль 2. «Основи інтелектуальної власності» – розкриваються теоретико-методологічні
підходи до аналізу економічної природи та специфіки інтелектуальної власності в сучасних
умовах. Аналізуються актуальні проблеми розвитку промислової власності, авторського права та
суміжних прав. Досліджуються механізми управління та комерціалізації прав інтелектуальної
власності, охорони та захисту в умовах ринкової економіки.
Змістовний модуль 3. «Наукові дослідження» – охоплює вивчення системи загальних принципів і підходів
наукового пізнання, методів, технологій пізнання, що пов’язані з науковою та практичною
професійною діяльністю в сфері економіки; формує умови для розвитку дослідницької
компетентності в ході виконання студентом магістерської роботи.
6 Шаульська Л.В.
Лозова Г.М.
Білоус Т.М.
Завантажити
2 Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики Оволодіння основними загальнонауковими та специфічними методами економічних, досліджень, сучасною економічною термінологією, розвинути уміння аналізувати та вирішувати складні проблеми економічної політики, навичками публічних виступів. 4 Ільїн В.В. Завантажити
2 Міжнародні фінансові ринки* Поглиблене вивченні ролі міжнародних фінансових ринків у системі сучасних ринкових відносин, механізму укладання фінансових угод, основних видів міжнародного фінансового посередництва, схем страхування валютних, процентних ризиків і ризиків падіння курсу цінних паперів за допомогою фінансових інструментів: аналізу міжнародної фінансової кон’юнктури, прийняття фінансових рішень та розробці фінансових стратегій на ринку. 4 Кнір М.О. Завантажити
3 Прикладна економетрика Опанування сучасними методами побудови та оцінювання економетричних моделей, набуття навичок вимірювання взаємозв’язків між економічними змінними, використання результатів економетричного аналізу для прогнозування та прийняття науково-обґрунтованих рішень. 5 Комашко О.В. Завантажити
4 Міжнародний зелений бізнес (International green business) Міждисциплінарний курс, що покликаний сформувати у студентів знання й вміння щодо екологічно відповідального підприємництва та розвитку зеленого бізнесу, а також розвинути екологічно орієнтований світогляд, що створює необхідні передумови для прийняття рішень і здійснення господарської діяльності на засадах принципів сталого розвитку; здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою. 5 Тюріна А.А. Завантажити
5 Міжнародні стандарти фінансової звітності Ознайомлення з міжнародними стандартами фінансової звітності компаній, концепцією і принципами, нга яких вони грунтуються, набуття навичок інтерпретації даних, які в них містяться, для діагностування фінансового стану компаній, оволодіння інструментарієм їх складання. 6 Цибульник М.О. Завантажити
6 Економіка та оцінка нерухомості Ознайомлення з особливостями та механізмом функціонування ринку нерухомості, етапами та інституційними засадами його розвитку, вивчення методологічних підходів та методів оцінки вартості, методів фінансування та оподаткування нерухомості, опанування основами ефективного управління нерухомістю. 4 Чубук Л.П. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Розвиток потенціалу компанії Формування у студентів комплексу знань і необхідних практичних навичок щодо формування, оцінки ефективності функціонування та розвитку потенціалу компанії, зокрема, визначення основних чинників розвитку сучасної компанії, структури та видів її потенціалу, вплив складових потенціалу на обгрунтування стратегії розвитку компанії в умовах невизначеності. 5 Мартинюк Л.А. Завантажити
2 Стратегічне управління підприємством Змістовний модуль 1. «Базові засади стратегічного управління» – зміст понять «стратегія», «стратегічне
управління», «стратегічне планування»; місце і значення стратегічного мислення у структурі управлінської компетентності для забезпечення ефективності бізнес-процесів у новій економіці; теорія і практика управління змінами; розвиток концепцій стратегічного управління; побудова системи бачення, місії та стратегічних цілей підприємства; аналіз системи стратегій підприємства.
Змістовний модуль 2. «Стратегічний аналіз та реалізація стратегії» – сутність та сфера застосування методів стратегічного аналізу; ідентифікація та вибір стратегічних альтернатив; сутність, етапи та технології стратегічного управління; забезпечення реалізації стратегії на інституційному, груповому та індивідуальному рівнях; контроль й оцінювання динаміки реалізації стратегії та організаційних змін.
6 Шаульська Л.В. Завантажити
3 Економіка персоналу Розкриваються теоретичні аспекти економіки персоналу. Висвітлюються особливості регулювання трудової діяльності персоналу. Відпрацьовуються навички пошуку і найму персоналу, ведення контрактних відносин між працівником і роботодавцем, укладання трудового договору, розробки компенсаційної системи на підприємстві. Вивчаються кар’єрні стимули, методи управління трудовою кар’єрою на підприємстві, оцінювання працівників. Аналізуються інвестиції в людський капітал на підприємстві, соціально-психологічні аспекти економіки персоналу, соціальний капітал. 6 Грішнова О.А. Завантажити
4 Економіка галузевих ринків Оволодіння знаннями про закономірності функціонування та структуру галузевих ринків, інструментарієм аналізу ринкових структур, аналізу поведінки фірм щодо ціноутворення, набуття ринкової влади та її збереження, оцінки доцільності державного втручання, оцінки впливу галузевих ринків на структуру та резільтативність національної економіки. 4 Колоша В.В. Завантажити
5 Організація та управління нововведеннями Опанування сучасними науково-методичними основами інноваційного менеджменту, які повинні використовуватися керівниками, при формуванні такої системи організації та управління інноваційною діяльністю, що забезпечує найвищу ефективність,
конкурентоздатність і стабільний стан підприємства на ринку.
4 Оліх Л.А. Завантажити
6 Курсова робота з “Розвитку потенціалу компанії” Закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих у процесі вивчення дисципліни «Розвиток потенціалу компанії» та формування практичних навичок щодо розробки та обгрунтування ефективних шляхів розвитку компанії в умовах конкурентного середовища 1 Мартинюк Л.А.
7 Управлінський облік Оволодіння навичками організації та ведення управлінського обліку в компаніях, навичками збору, обробки та налізу даних, необхідних для прийняття раціональних економічних рішень, складання внутрішньої звітності. 4 Склярук І.П. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Діагностування підприємства Ознайомлення студентів з сучасними визнаними методиками визначення загального соціально-економічного стану підприємства, окремих аспектів його діяльності з метою обґрунтування стратегічних рішень задля покращення ефективності діяльності та посилення ринкових позицій; формування системи знань, умінь і навичок використання методичного апарату економічного діагностування для визначення стану підприємства. 6 Литвиненко Т.М. Завантажити
2 Методика викладання економічних дисциплін Навчальна дисципліна розкриває закономірності розвитку педагогічного процесу у вищій школі та економічної освіти в контексті інтеграції до світового та європейського освітнього простору. Створюються умови для формування у здобувачів освіти системних знань про сучасні особливості викладання економічних дисциплін, умінь та навичок використання різноманітних форм організації навчання, методів та прийомів викладання економічних дисциплін, пояснювати та доносити до фахівців і нефахівців з економіки соціально-економічну інформацію, ідеї, проблеми, рішення. 5 Литвиненко Т.М. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
3 Конкурентна політика (Кластер 1. Управління конкурентоспроможністю підприємства)* Ознайомлення з основними положеннями українського законодавства щодо формування, розвитку та захисту конкуренції; опанування методологію визначення релевантного ринку; ознайомлення з видами монопольної діяльності господарюючих суб’єктів на товарних ринках і методи її припинення; типами державного контролю за процесами злиттів і угод на товарних ринках; методики діагностики діяльності господарюючих суб’єктів на товарних ринках; підставами для розгляду справ про порушення конкурентного законодавства й порядок подачі заяв; видами відповідальность за порушення антимонопольного законодавства; особливостями т, методами та інструментами регулювання діяльності природних монополій. 7 Микитюк О.П. Завантажити
4 Корпоративна реструктуризація (Corporate restructuring) (Кластер 1. Управління конкурентоспроможністю підприємства) Корпоративна реструктуризація передбачає різні зміни у бізнесі компанії, що спрямовані на збільшення її вартості. Цей курс має на меті охопити обидва аспекти корпоративної реструктуризації: фінансову та оперативну. Фінансова реструктуризація відноситься до реорганізації проблемних компаній зі структурами капіталу, які вважаються нестійкими. Фінансова реструктуризація передбачає різні покращення структури капіталу компанії для підвищення ефективності її функціонування, підтримки зростання та максимізації вартості для всіх зацікавлених сторін. Оперативна реструктуризація – це процес підвищення економічної життєздатності базової бізнес-моделі шляхом злиття та поглинання. Оперативна реструктуризація має на меті розширити сферу діяльності компанії та збільшити довіру до неї з боку зацікавлених сторін, особливо кредиторів, а також працівників та постачальників, допомагаючи вирішувати проблеми нераціональної роботи. 6 Євсєєва-Северина І.В. Завантажити
5 Управління інвестиційним портфелем (Рortfolio management) (Кластер 1. Управління конкурентоспроможністю підприємства) Курс спрямований на засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичок управління сучасним інвестиційним портфелем. Це передбачає набуття знань основних теоретичних положень, підходів і моделей управління портфелем, а також формування практичних навичок формування інвестиційного портфеля та методів управління ним. Особлива увага приділяється створенню та управлінню інвестиційним портфелем підприємства, а також управлінню портфелем кількох підприємств. 6 Камінський А.Б. Завантажити
6 Антикризове управління підприємством (Кластер 2. Управління вартістю підприємства) Формування знань, досвіду, аналітико-практичних навичок щодо використання сучасного інструментарію управління компанією в кризових умовах, розробка та реалізація концепції антикризового управління. 7 Єхануров Ю.І. Завантажити
7 Політика IPO (Кластер 2. Управління вартістю підприємства) Навчальна дисципліна «Політика IPO» має познайомити із загальними підходами та інструментами до формування політики та проведення IPO підприємства. Предмет вивчення дисципліни — етапи проведення IPO на підприємствах корпоративного типу. Об’єктом дисципліни є формування політики IPO на підприємствах корпоративного типу. У ході вивчення дисципліни розглядаються загальні аспекти політики IPO підприємств. Світовий та локальний ринок ЦП. Управління активами та акціонерним капіталом підприємств. Капіталізація підприємств на внутрішньому та світовому ринках. Управління вартістю підприємств. Загальні аспекти та порядок здійснення IPO підприємств. Порядок проведення IPO та оцінювання його ефективності. Забезпечення ліквідності акцій вітчизняних підприємств на міжнародних фондових ринках. 6 Баюра Д.О. Завантажити
8 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (Кластер 2. Управління вартістю підприємства) Ознайомлення з міжнародними аспектами комерційної діяльності підприємств, формами та механізмами цієї діяльності, особливостями та технологіями здійснення зорвнішньоекономічних операцій, прийняття раціональних управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності компаній. 6 Нагачевська Т.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Професійна та корпоративна етика «Професійна та корпоративна етика» належить до переліку обов’язкових дисциплін, яка знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом етики, її методами та інструментарієм для виокремлення моральної проблематики в контексті економічної діяльності. Артикулюються причини запиту на оновлення ціннісних засад у професійній діяльності як такій та зокрема у економічній сфері, порівнюються ціннісно-нормативні вимоги основних етичних систем з конкретизацією в сучасних економічних практиках. Розглядаються предмет професійної та корпоративної етики; акцентується відмінність, суперечності та ймовірність конфлікту між ціннісно-нормативними вимогами професійної та корпоративної моралі. Обговорюються інструменти упередження подібних конфліктів та форми і засоби підвищення етичної компетенції професіоналів/членів бізнесу. 3 Баюра Д.О.
Нападиста В.Г.
Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
2 Управління конкурентоспроможністю підприємства (Кластер 1. Управління конкурентоспроможністю підприємства) Конкурентоспроможність підприємства як галузь науки і навчальна дисципліна є системою знань про принципи, методи та технологію формування конкурентних переваг і забезпечення життєздатності підприємства як суб’єкта економічної діяльності. Предметом курсу «Управління конкурентоспроможністю підприємства» є вивчення конкретних форм економічної конкуренції, закономірностей формування конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства. 7 Микитюк О.П. Завантажити
3 Тренінг з комунікативної компетентності фахівців з економіки (Кластер 1. Управління конкурентоспроможністю підприємства) Розкривається зміст комунікативної компетентності як складової конкурентоспроможності фахівця з економіки та управління. Аналізуються чинники
забезпечення стійкої конкурентоспроможності фахівця, зокрема на основі формування унікальної комбінації hard і soft skills сучасного економіста, у змісті яких комунікативна компетентність відіграє визначальну інтегральну роль. Досліджуються теоретичні засади та прикладні технології побудови ефективного комунікаційного процесу; цілі, ознаки та індикатори ефективності ділових комунікацій; модель та зміст процесу комунікації; зміст, наслідки, профілактика та врегулювання комунікативних конфліктів. Основна частина курсу зорієнтована на відпрацювання у тренінговому форматі ефективних комунікативних моделей, зміст яких розкривається у функціонально-діяльнісному рольовому контексті. Базові комунікативні моделі охоплюють більшість видів усної та письмової взаємодії та передбачають формування знань, умінь та навичок усної промови, ведення діалогів та колективного обговорення, презентації результатів, постановки питань, спостереження та збору інформації, регулювання емоційного стану. Спеціальні моделі охоплюють поле професійної діяльності фахівця з економіки шляхом опанування комунікативних моделей керівника, консультанта, аналітика, фасилітатора, коуча. Усі моделі базуються на сучасній продуктивній моделі партнерської взаємодії, розподіленого лідерства, суб’єкт-суб’єктного менеджменту.
5 Шаульська Л.В.
4 Оцінка та вартісноорієнтоване управління підприємством (Кластер 2. Управління вартістю підприємства) Набуття знань, досвіду та аналітико-практичних навичок щодо використання сучасних технологій оцінки та вартісно-орієнтованого управління компанією, оволодіння методами аналізу ефективності використання ресурсів в компанії, сучасними методами оцінювання вартості компанії. 7 Чубук Л.П. Завантажити
5 Фінансовий менеджмент (Financial management) (Кластер 2. Управління вартістю підприємства) Формування розуміння теоретичних фінансових концепцій та практичних методів і інструментів обробки фінансової інформації, з метою їх використання для прийняття рішень у галузі забезпечення фінансових потреб компанії, та визначення оптимальних пропорцій в структурі активів і пасивів компанії 5 Делас В.А. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору