Баюра Дмитро Олександрович

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Професор кафедри

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Scopus ID: 55367985300, 57224912497

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0002-1777-9546

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4IJ8B_gAAAAJ&hl=ru

Біографія:

 • – Баюра Дмитро Олександрович, 02.10.1969 р.н., закінчив з відзнакою у 1992 році географічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка і здобув кваліфікацію «економіко-географ, викладач».
 • – З жовтня 1992 р. по вересень 1996 року навчався в аспірантурі Інституту садівництва УААН без відриву від виробництва.
 • – З червня1992 року працював економістом відділу економіки Інституту садівництва Української Академії аграрних наук.
 • – У 1993-1998 роках – провідним, головним спеціалістом, заступником начальника відділу, начальником відділу, заступником директора Департаменту з питань реформування власності в агропромисловому комплексі Фонду державного майна України.
 • – У лютому 1997 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Реформування відносин власності садівницьких та плодопереробних підприємств і підвищення ефективності їх функціонування» (на прикладі підприємств Західного Лісостепу України) за спеціальністю 08.06.01. – економіка підприємств і форми господарювання.
 • – У 1998-1999 роках – професійний консультант міжнародної консультаційної та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers.
 • – У 1999-2000 роках – економічний оглядач, «Українська Інвестиційна Газета».
 • – З вересня 2000 р. по січень 2004 р. працював на посаді асистента кафедри теоретичної та прикладної економіки, а з січня 2004 р. по вересень 2006 р. на посаді доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – У лютому 2006 р. Баюрі Д.О. рішенням Атестаційної колегії МОН України було присвоєне вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.
 • – З вересня 2006 р. зарахований до докторантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка строком на три роки.
 • – З вересня 2009 р. по липень 2010 р. працював на посаді доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах строкового трудового договору.
 • – У червні 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему «Трансформація системи корпоративного управління в Україні» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • – У грудні 2010 р. Баюрі Д.О. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України видано диплом доктора економічних наук.
 • – З липня 2010 р. по березень 2013 р. працював на посаді доцента кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах контракту.
 • – З березня 2013 р. працює на посаді професора кафедри економіки підприємства на умовах контракту (професор кафедри економіки підприємства, атестат 12ПР № 009916 від 31.10.2014 р.).

Нагороди:

 • Почесна грамота Фонду державного майна України (наказ №1017 від 19.08.1996 р.).
 • Подяка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» наказ № 531-32 від 08.06.2018 р.),
 • Подяки та грамоти Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, проректора з наукової роботи та декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Подяка МОН України, 2019 р.

Курси, які викладаються:

 • Корпоративне управління
 • Корпоративний нагляд і контролінг
 • Корпоративна реструктуризація
 • Політика IPO підприємства
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Професійна та корпоративна етика

Наукові інтереси: актуальні проблеми розвитку систем корпоративного управління, корпоративна реструктуризація та формування корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах корпоративного типу.

Стажування:

 • Дрезденський політехнічний університет (Німеччина, 1995 р.);
 • Інститут розвитку ринкової інфраструктури (м. Прага, Чехія, 1998 р.).

Громадська діяльність: 

 • Був членом Робочої групи МОН України з розробки матеріалів навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для підготовки фахівців з вищою освітою та членом Робочої групи Мережі Глобального договору ООН в Україні «Оцінювання ефективності КСВ».
 • Член 2-х спеціалізованих вчених рад: Д.26.001.13. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; Д.26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 • Відповідальний редактор фахового Збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки». Член редакційних колегій наукових видань: «Економічний вісник НТУУ «КПІ», «Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні», «Підприємництво та інновації».
 • Член Громадської спілки «Українське об’єднання ринків капіталу» (UCMA).
 • Гарант програми на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (PhD) з підготовки докторів філософії за спеціальністю 073  «Менеджмент».

Має понад 150 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Andrii KAMINSKYI,  Dmytro BAIURA, Maryna NEHREY. ESG INVESTING STRATEGY THROUGH COVID-19 TURMOIL: ETF-BASED COMPARATIVE ANALYSIS OF RISK-RETURN CORRESPONDENCE/ ISSN 1822-8038 (online) INTELEKTINĖ EKONOMIKA INTELLECTUAL ECONOMICS 2022, No 16(2), p. 5-23 (0.4 д.а.)
 2. Баюра Д.О. Корпоративне управління/Д.О. Баюра// Навч.посіб. – К.: «Дейлі Принт», 2019. – 320 с.
 3. Професійна та корпоративна етика. Навчальний посібник; наук. ред. В.І. Панченко. -К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – розділ 7. Етика відповідальності підприємств корпоративного типу. – с. 138-164.
 4. D. Baiura, R.Gurbanov The essence of corporate governance and its development in countries with transitory economy.  «Austria-science», №14/2018, p. 3-7.
 5. Баюра Д., Сахарук Б. Оцінка ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств автомобілебудування/Д. Баюра, Б. Сахарук// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка 5(206). – 2019 – С. 6-14.
 6. Баюра Д.О. Розвиток соціально-відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів/Д.О. Баюра// Економічний часопис Східноукраїнського національного університету імені Лесі Українки., № 4., 2017. С.39-44
 7. Баюра Д.О. Похилюк В.І. Реструктуризація молокопереробної галузі як інструмент виходу із кризового стану/ Баюра Д.О., В.І. Похилюк // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”, 2017, №3. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5469
 8. Баюра Д.О. Розвиток корпоративного нагляду і контролінгу в Україні: ближче до міжнародних стандартів/ Д.О. Баюра//Всеукраїнський науково-практичний журнал “Фінансовий контроль”, №7-8 (138-139), 2017 р., С. 28-37.
 9. Oleksandr Pidmurniak, Dmytro Baiura, Oksana Zhylinska, Pavlo Kukhta. INNOVATIVE APPROACHES TO ASSESSING ORGANIZATIONAL CHANGES AT AUTOMOTIVE INDUSTRY ENTERPRISES: THE EU EXPERIENCE FOR UKRAINE/ Acta logistica Acta logistica ogistica -International Scientific Journal about Logistics: 7. 2020 Issue: 4 Pages: 291-299. ISSN 1339-5629. https://www.scopus.com/sourceid/21100912227
 10. Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку: монографія/ Д.О.Баюра// – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 288 с.