Ільїн Володимир Васильович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Дата народження: 28 листопада 1949 року

Навчання:

 • 1970 – 1975 рр. – студент філософського факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
 • 1976 – 1979 рр. – аспірант відділу філософії Інституту суспільних наук АН УРСР (м. Львів).
 • У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Методологическая роль политическойидеологии в развитии духовной жизни социалистического общества”
 • У 2001 р. захистив докторську дисертацію на тему “Український філософський гуманізм: контамінація раціонального та ірраціонального”

Трудова діяльність:

 • 1975 – 1976 рр. – науковий співробітник відділу соціологічних проблем управління Львівськоговідділення Інституту економіки АН УРСР
 • 1976 – 1981 рр. – ст. викладач кафедри філософії Львівської державної консерваторії ім. М.В.Лисенка.
 • 1981 – 1987 рр. – доцент кафедри філософії Львівського державного університету ім. І.Я.Франка.
 • 1987 – 1993 рр. – доцент кафедри філософії Львівського політехнічного інституту.
 • 1993 – 2004 рр. – доцент, професор кафедри філософських і соціальних наук Київськогонаціонального торговельно-економічного університету.
 • З 2004 р. – професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Актуальні проблеми економічної теорії», «Філософія економіки», «Методологія науковогопізнання», «Історія економічних учень», «Економічна антропологія», «Історія економіки і економічноїдумки».

Наукові інтереси:

Філософія економіки, метафізика економіки, економічна антропологія, раціональне та ірраціональне врозвитку сучасної цивілізації, культура інноваційного мислення, економіка знань, історія і філософіягрошей.

Провідний науковий співробітник Інституту світової історії НАН України. Завідувач відділомфілософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини НАПН України. Радникпрезидії НАПН України. Президент філософсько-економічного наукового товариства України. ЧленВченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій на філософському факультетіКиївського національного університету імені Тараса Шевченка. Академік Української АкадеміїАкмеологічних Наук по відділенню “Філософія акмеології” (2009).

Нагороди та відзнаки:

 • Відмінник освіти України.
 • 2009 р. – Золота медаль «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук України.
 • 2009 р. – нагороджений Почесною грамотою Президента України.
 • 2012 р. – Лауреат відзнаки «Засвіти вогонь» як кращий освітянин 2012 року.
 • 2013 р. – срібна медаль «Василь Зеньківський» в номінації за особистий внесок у розвитокфілософської науки.
 • 2013 р. – Лауреат Державної премії України в галузі освіти.
 • 2013 р. – золота медаль «С.Н. Булгаков – Свет Невечерний» економічного факультету Московськогодержавного університету ім. М.В. Ломоносова за кращі роботи з філософії економіки.
 • 2014 р. – золота медаль «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук України.
 • 2017 р. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 • 2019 р. – золота медаль Національної академії педагогічних наук України «Іван Франко».
 • 2019 р. – Лауреат громадської відзнаки «Автор року-2019» газети «Освіта і суспільство».
 • 2019 р. – член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України.
 • 2020 р. – Лауреат громадської відзнаки «Автор року-2020» газети «Освіта і суспільство».
 • 2021 р. – Диплом І ступеню за монографію «Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми».
 • 2021 р. – Номінант конкурсу наукових робіт з філософії у 2021 році за кращу публікацію з викладання сучасної філософії (підручник / науковий посібник):  Ільїн В.В. Етюди про багатство. Легенди. Міфи. Життя (Економіка для тебе).

Автор та співавтор понад 600 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 23 монографій, 14 підручників і навчальних посібників.

Основні публікації:

Підручники, начальні посібники:

 1. Ільїн В.В. Філософія : Підручник. У 2-х т./ В.В. Ільїн – К.: Альтепрес, 2002. – Т.1. 464 с., Т. 2. 480 с.
 2. Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.В. Ільїн, В.Г. Кремень. – К.: Книга, 2005. – 528 с.
 3. Ільїн В.В. Філософія: Логос, Софія, Розум: Підручник / В.В. Ільїн, В.Г. Кремень. – К.: Книга, 2006. – 432 с.
 4. Ільїн В.В. Філософія: Історія, суспільство, освіта / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 591 с.
 5. Ільїн В.В. Філософія: підручник для 11 класу. Загальноосвітн. навч. закл. (профільний рівень) / В.В. Ільїн, В.Г. Кремень.– К.: Грамота, 2012. – 248 с.
 6. Ільїн В.В. Розділ 2. Філософія в історичній перспективі; Розділ 3. Українська філософська думка / Філософія. Підручник для вищих навчальних закладів / Автор. колектив: Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.П. Андрущенко та ін. – Харків: Фоліо, 2013. – С. 24-175.
 7. Ільїн В.В. Філософія. Нариси з історії філософської думки : Навчальний посібник/ В.В. Ільїн.– К.: вид. КНТЕУ, 1997.- 290 с.
 8. Ільїн В.В. Людина і світ : Навчальний посібник / В.В. Ільїн– К.: вид. КНТЕУ,2003.- 302 с.
 9. Ільїн В.В. Філософія економіки / В.В. Ільїн // Філософія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге, перероблене і доповнене. – Харків: «Фоліо», 2017. – С. 572-621.
 10. Ільїн В.В. Тема Філософія в історичній перспективі. – С.25-113; Тема 3. Українська філософська думка. – С. 114-176; Тема 12. Філософія економіки. – С. 572-621.//Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В. Губерського. – Харків: Фоліо, – 2018. – 625 с.
 11. Ільїн В.В. Етюди про багатство. Легенди. Міфи. Життя (Економіка для тебе) / В.В. Ільїн; за ред.. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.Д. Базилевича і д-р філософ. наук, проф. Т.П. Кононенка. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 434 с.
 12. Губерський Л.В., Кремень В.Г., Ільїн В.В. Ескізи про мудрість. Від міфу до істини: навч. посібник/ Л.В.Губерський, В.Г.Кремень, В.В.Ільїн. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2019. – 317 с.
 13. Ільїн В.В., Гальченко М.С., Скринник З.Е. Я розповім тобі… Чого не знає ніхто, окрім філософів: Навчальний посібник. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2023. – 312 с. (15 д.а.)
 14. Кремень В.Г., Ільїн В.В., Гальченко М.С. Філософія як засіб розвитку дитини: обдарованість, знання, творчість: Навчальний посібник. – К.: ІОД НАПН України, 2023. – 110 с.

 

Монографії:

 1. Ільїн В.В. Український філософський гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального/В.В. Ільїн.– К.:ВАТ УКРНДІПСК, 1997.– 412 с
 2. Ільїн В.В. Діалог «Софії» і «Логосу» (феноменологія екзистенційно-персоналістських інтенцій української філософської антропології) / В.В. Ільїн. – К.: Вид-во «Сталь» ВАТ УКРНДІПСК ім.В.М. Шимановського, 2001.– 288 с.
 3. Ильин В.В. Философия денег: Монография / В.В. Ильин, А.А.Мазараки – К.: Киев. нац. торг.-эконом.ун-т, 2004. – 719 с.
 4. Ільїн В.В. Апологія ірраціонального. Філософія для тебе. Монографія / В.В. Ільїн. – К.: Вид-воЄвроп. ун-ту. – 2005. – 232 с.
 5. Ильин В.В. Философия багатства: человек в мире денег / В.В. Ильин. – К.: Знания Украины, 2005. – 496 с.
 6. Ільїн В.В. Фінансова цивілізація / В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2007. – 528 с.
 7. Ільїн В.В. Метафізика економіки / В. Д. Базилевич, В.В. Ільїн – К.: Знання, 2007. – 718 с.
 8. Ильин В.В. Власть и деньги / В.В.Ильин. – К.: Книга, 2008. – 560 с.
 9. Ільїн В.В. Влада: модус елітності / В.В. Ільїн // Еліта: витоки, сутність, перспектива (за ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во «Знання України», 2011. – С. 61-126.
 10. Ильин В.В. Магия денег. История, философия, жизнь : монография / В.В. Ильин. – К.: УБД НБУ, 2011. – 590 с.
 11. Ільїн В.В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку / В.Д. Базилевич, В.В. Ільїн. – К.: Знання, 2008. – 687 с.
 12. Ильин В.В. Метафизика экономики. Изд. 2-е, доработанное / В.Д. Базилевич, В.В. Ильин. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2010. – 925 с.
 13. Ильин В.В. Философия экономики. История / В.Д.Базилевич, В.В. Ильин. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2011. – 927 с.
 14. Ільїн В.В.Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: монографія / В.В. Ільїн, В.Г. Кремень. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 368 с.
 15. Ильин В.В. Философско-экономическое мышление: модус долженствования / В.В. Ильин // Постреформизм и развитие: монография / под ред. Ю.М.Осипова, Е.С.Зотовой. – М.; Ирпень: Изд-воНац.ун-та гос.налоговой службы Украины, 2013. – С.295-299.
 16. Ільїн В.В. Концепт інновації: історія, сучасність, смисл / В.В. Ільїн // Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія за ред. В.Г.Кременя. – К.: Педагогічна думка. – 2008. – С. 75-120.
 17. Ільїн В.В. Трансформація смислових кодів культури і знання в нелінійності соціального буття / В.В. Ільїн // Синергетика і освіта: монографія / за ред. В.Г.Кременя. – Інститут обдарованої дитини, 2014. – С.43-69.
 18. Ільїн В.В. Перспективи творчості в спонтанності освітнього процесу / В.В. Ільїн // Синергетика ітворчість: монографія / за ред. В.Г.Кременя. – Інститут обдарованої дитини, 2014. – С.33-64.
 19. Ильин В.В. Экономико-философская мысль современного мира / В.Д.Базилевич, В.В. Ильин. – К.: Знання, 2015. – 821 с.
 20. Ильин В.В. Деньги и власть: искушение или смысл? Монография / В.В. Ильин. – К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2015. – 624 с
 21. Ільїн В.В. Ціннісний вимір життя людини / В.В. Ільїн // Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми: монографія / Авт.кол.: Кремень В.Г., Гальченко М.С., Борінштейн Є.Р. та ін. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – С. 31-59. 1.5 д.а.
 22. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Людина у викликах цивілізації: від минулого – до майбутнього. Людина. Освіта. Соціум: монографія / В.Г.Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Грамота, 2020. – 248 с. – 20.088 д.а.
 23. Ільїн В.В. Економічне знання в рефлексіях сучасної епістемології // Колективна монографія. Економічний розвиток України: концептуальні засади та інституційний вимір.. – К.: Вид-во Ліра, 2022. 248 с. (у співавторстві Базилевич В.Д.)
 24. Włodimir ILJIN. Człowiek wobec wyzwań cywilizacji: Od przeszłości do przyszłości.// Przetłumaczyli František ŠLOSEK i Jaroslav NAHLIK. Kraków Wyższa Szkoła Pedagogiczna Komisji Edukacji Narodowej. 2022. 330 s. (у співавторстві Wasyl Kremiеń)

Статті у фахових виданнях:

 1. Ільїн В.В. Модернізація філософської освіти і потенціал магістратури / В.В. Ільїн // Філософські проблеми гуманітарних наук. -2018. – № 1. – С. 5-22.
 2. Ільїн В.В. Смисл і функції поняття «геоекономічний простір»: методологічний аспект / В.В. Ільїн // Стратегія розвитку України. – 2017. – № 2. – С. 35-45.
 3. Ільїн В.В. Геоекономічний простір в структурі сучасного світу: теоретико-методологічний аспект / В.В. Ільїн // Стратегія розвитку України. – 2018. – № 1. – С. 23-27.
 4. Ільїн В.В. Апологія грошей: фінансовий вимір сучасної цивілізації / В.В. Ільїн // Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей (2018): зб. наук. пр. – К.: УБС, 2018. – С. 59-67.
 5. Ільїн В.В. Деконструкція: методологічна рефлексія і спосіб переосмислення соціальної історії та культури / В.В. Ільїн // Проблеми всесвітньої історії. – 2019. – № 1(7). – С. 9-19.
 6. Ільїн В.В. “Корисне знання»: освіта сьогодні і завтра / В.В. Ільїн, А.А. Ільїна // Стратегія розвитку України: наук.журн. – К.: НАУ, 2019. – № 1. – С. 3-6.
 7. Ільїн В.В. Презентація візуальної грамотності в навчально-педагогічному процесі та її експлікація в культурі мислення / Кремень В.Г., Ільїн В.В. // Інформаційні технології та засоби навчання. – Web Seins. – 2020. – № 1.- 1.0 д.а.
 8. Ільїн В.В. Освіта інформаційного світу: яке знання потрібне завтра? // В.В. Ільїн, А.А. Ільїна // Філософські обрії: Наук.-теорет.журн./Ін-т філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Полтав.нац.пед.ун-т імені В.Г.Короленка. – Вип. 42. – К.; Полтава, 2019. – С.106-109. 0,5 д.а.
 9. Ільїн В.В. Психолінгвістичні особливості дискурсу візуальної епістемології: від logos’у до visio [Електронний ресурс] / Кремень В.Г., Ільїн В. В. // Psycholinguistics. ‒ Том 28, № 1, 2020. – Режим доступу: https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/1066. (SCOPUS, Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index), Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, NSD, Norwegian Centre for Research Data).1.0 д.а.
 10. Ільїн В.В. Memori Studies: від пам’яті до забуття / Проблеми всесвітньої історії. Науковий журнал (фахове видання). – 2020, № 3(12).- С, 26-41.1.0 д.а.
 11. Kremen, V. H., & Ilin, V. V. (2021). Transformation of the Human Image in the Paradigm of Knowledge Evolution. Anthropological Measurements of Philosophical Research, (19), 5–14. – Режим доступу: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/235953(SCOPUS, Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index), Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, NSD, Norwegian Centre for Research Data). 0,7 д.а.
 12. Ільїн В.В. Національна пам’ять в контексті дискурсу «забуття»: історико-методологічний аспект / Проблеми всесвітньої історії. – 2022. – № 3 (19). – С. 7-14.
 13. Ilin V., Kremen V. The Image of the World and Human in the Paradigm of Digital Culture: Psycholinguistic Analysis.// PSYCHOLINGUISTICS, 2022. No. 31(2). Retrieved from
 14. https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/1230 (Scopus).
 15. Ilin V., Kremen V. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 2022. No. 21, рр. 5–14. https://doi.org/10.15802/ampr.v0i21.260429 (Scopus).
 16. Ільїн В.В. Національна пам’ять в контексті дискурсу «забуття»: історико-методологічний аспект // Проблеми всесвітньої історії. – 2022. – № 3 (19). – С. 7-14.
 17. Ільїн В.В. Концепція «сродної» праці як дорога до щастя у філософії Г.С.Сковороди / В.В. Ільїн // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 1(30), 2023. – С. 18-24.