Шаульська Лариса Володимирівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Професор кафедри

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

Scopus ID: 57206723645

Researcher ID: AAJ-9677-2020

ORCID ID: 0000-0002-7919-6733

Google Scholar: scholar

Біографія:

 • – Шаульська Л.В. народилася 13 квітня 1970 р. Українка. У 1992 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Донецького державного університету МОН України за спеціальністю «Економіка праці»
 • – З 1992 по 1995 р. навчалась в аспірантурі Донецького державного університету з відривом від виробництва. У листопаді 1995 р. рішенням Вищої атестаційної комісії України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (тема дисертаційної роботи «Соціально-економічний механізм регулювання безпеки виробництва у вугільній промисловості») за спеціальністю 08.09.01 – економіка промисловості
 • – 2002-2005 рр. навчалась в докторантурі Інституту економіки промисловості НАН України. В 2005 захищено докторську дисертацію на тему «Трудовий потенціал: багаторівнева стратегія збереження та розвитку» в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
 • – В жовтні 2006 р. присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика
 • – З 1996 р. по 2007 р. працювала на посаді доцента Донецького національного університету імені Василя Стуса, а з 2007 – на посаді професора кафедри управління персоналом та економіки праці цього ж університету
 • – У липні 2008 р. Шаульській Л.В. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєне вчене звання професора кафедри управління персоналом та економіки праці
 • – З 2005 р. по 2014 р. – заступник декана економічного факультету з навчальної роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса
 • – З 2014 р. по 2017 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету імені Василя Стуса
 • – З 2014 р. по серпень 2020 р. працювала на посаді декана економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, з 2017 р. – на посаді професора кафедри менеджменту та поведінкової економіки цього ж університету
 • – З вересня 2020 р. працювала на посаді професора кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, з 8.02.2021 р. – на посаді професора кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах строкового трудового договору

Нагороди:

 • Почесне звання «Заслужений працівник освіти України»
 • Почесний знак МОН України «За наукові досягнення»
 • Почесний знак МОН України «Відмінник освіти України»
 • Почесна грамота МОН України
 • Почесна грамота Міністерства праці і соціальної політики України

Курси, які викладаються:

 • Менеджмент
 • Менеджмент персоналу

Наукові інтереси: ринок праці, людський капітал, менеджмент персоналу; стратегічне управління, економіка міст, нова економіка; модернізація змісту економічної освіти, формування компетентності в сфері управління та економіки у відповідності до перспективних вимог суспільства, освіта дорослих; якість освіти, культура якості, університетський менеджмент; розвиток soft skills

Стажування і підвищення кваліфікації:

 • – Підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг для керівників експертних груп (2021 р.)
 • – Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK (2021 р.)
 • – Курс Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» (Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ») (2020 р.)
 • – Захід з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО Освітній десант. Онлайн (2020 р.)
 • – Проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» у Варшавському та Ягеллонському університетах в м. Варшава, м. Краків, Польща (2019-2020 р.)
 • – Стажування за програмою викладацької академічної мобільності ERASMUS у Господарській Академії імені Ценова (Свіштов, Болгарія) (2016 р.)

Проєктна та громадська діяльність:

 • – Голова галузевої експертної ради 05 «Соціальні та поведінкові науки» Національного агентства забезпечення якості вищої освіти
 • – Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти
 • – Розробник Стандарту вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»
 • – Тренер з місцевого економічного розвитку проєкту ПРОМІС (Канада), GIZ UA (Німеччина)
 • – Член двох спеціалізованих вчених рад: із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса та в Харківському національному університеті імені Семена Кузнеця (спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика)
 • – Член журі II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 051 Економіка напряму «Управління персоналом і економіка праці» в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця
 • – Член журі II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 051 спеціалізації «Економіка підприємства» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Має понад 90 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Larysa Shaulska, Oleksandra Laktionova, Tetyana Nagornyak and Hanna Sereda (2021). Performance management at Ukrainian university: A case of the KPIs use. Problems and Perspectives in Management, 19(1), 78-89. doi:10.21511/ppm.19(1).2021.07 (Scopus)
 2. Shaulska L., Yakymova N., Krymova M. Innovative employment in the structure of the modern labor market. European journal of transformation studies. 2020. Vol. 8. №1. Р. 79-92 (Web of Science)
 3. Shaulska, O. Doronina, M. Naumova, N. Honcharuk, O. Tomchuk. Cross-country clustering of labor and education markets in the system of strategic economic. REICE Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas 8(16):166-196 DOI: 10.5377/reice.v8i16.10681 (Web of Science)
 4. Шаульська Л.В., Томчук О.В. Чому люди обирають міста: поведінкові моделі в контексті розвитку людського потенціалу. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8516. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.18
 5. Larisa Shaulska, Olesia Tomchuk. Human Potential in the Context of the COVID-19 Pandemic: Issues of Inequality and Fulfillment Efficiency. Mechanism of Economic Regulation, 2020, No 4. р. 6-18
 6. Шаульська Л.В., Кримова М.О. HR-аналітика як інструмент управління бізнесом в новій економіці. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). №1 (41), 2020. С.20-26
 7. Шаульська Л., Несвіт К., Бойченко В. Стратегічні засади розвитку промисловоорієнтованих територій на основі модернізації соціального середовища. European Journal of Economics and Management. 2020. Vol.6. Iss. 1. P. 59-70
 8. Maryna Savchenko, Larysa Shaulska, Olga Shkurenko and Larysa Sarkisyan (2019). Improving the methodology for assessing labour potential in socio-economic systems based on the organizational and methodological model. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06045.pdf (Web of Science)
 9. Larysa Shaulska, Hanna Bei. Formation of the competences market in the conditions of digitalization of economy: the role of employment service. European journal of economics and management. Volume 5. Issue 1. 2019. C. 192-200
 10. Шаульська Л.В., Дороніна О.А., Якимова Н.С. Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Вісник КНУТД. Серія Економічні науки. 2019. №6 (141). С. 156-165
 11. Shaulska, L, Hrynkevych , R. Ensuring fair remuneration of staff at the level of institutional regulation and HR-management. Bulletin of Sumy National Agrarian University, 2019 (4 (82)), p. 123-128
 12. Serhii Kozlovskyi, Larysa Shaulska, Andrii Butyrskyi, Natalia Burkina and Yurii Popovskyi (2018). The marketing strategy for making optimal managerial decisions by means of smart analytics. Innovative Marketing, 14, 1-18. doi:10.21511/im.14(4).2018.01 (Scopus)
 13. Шаульська Л.В., Якимова Н.С. Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки».  2018. №1 (68). С. 119-127
 14. Шаульська Л.В., Карпенко А.В. Соціальна політика як передумова розвитку інтелектуальних складових людського потенціалу. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. Електронне наукове періодичне видання. 2018. № 2 (04). С. 33-44. URL: https://management-journal.org.ua/index.php/ journal/issue/view/4
 15. Шаульська Л.В., Кримова М.О. Стан ринку праці в контексті стратегії розвитку людського капіталу регіону. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. №2 (55). С. 23-32
 16. Шаульська Л.В. Людські ресурси нової економіки: ключові компоненти та ефективність регулювання. Економіка і організація управління. 2018. № 4 (32).  С. 7-16
 17. Шаульська Л.В., Усик І.О. Дослідження факторів економічної циклічності розвитку України в умовах глобалізації. Бізнес-інформ. 2018. №12. С. 51-58
 18. Шаульська Л.В., Савченко М.В., Усик І. О. Моделювання світової динаміки економічної циклічності. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2018. Вип. 308. С. 46-54
 19. Шаульська Л.В., Якимова Н.С. Проблеми тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці. Схід. 2017. №2 (148). С. 28-35
 20. Шаульська Л.В., Бойченко В.С. Стан та перспективи розвитку соціальної інфраструктури міста: суб’єктивний аспект. Ефективна економіка. №10. 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5790 (електронне видання)
 21. Л.В. Шаульська, О.А. Лактіонова. Аналіз інвестиційної і фінансової спроможності міста як передумова реалізації стратегії розвитку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь, 2017. №3(35). С. 154-167
 22. Шаульська Л. В., Сидорова А.В. Соціально-демографічний і трудовий потенціал міста Вінниця в системі пріоритетів розвитку. Економіка і організація управління. 2017. Вип. 3. С. 6-16
 23. Шаульська Л.В., Бей Г.В. Розвиток освітньо-професійного потенціалу в системі чинників забезпечення якості життя. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. №3 (32). С. 217-223
 24. Шаульська Л.В., Кабаченко Г.С. Розвиток соціального підприємництва як напрям державного регулювання ринку праці. Економіка і організація управління: Збірник наукових праць. – Вінниця: ДонНУ, 2016. №2(22). С.299-308