Структура програми

Освітньо-наукова програма “Міжнародна економіка”

Опис освітньої програми

Загальний обсяг кредитів ОНП “Міжнародна економіка” складає 120, серед них 84 кредитів – обов’язкові освітні компоненти та 36 кредитів – вибіркові освітні компоненти.

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Професійна та корпоративна етика Дисципліна знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом етики, її методами та інструментарієм для виокремлення моральної проблематики в контексті економічної діяльності. Артикулюються причини запиту на оновлення ціннісних засад у професійній діяльності у економічній сфері, порівнюються ціннісно-нормативні вимоги основних етичних систем з конкретизацією в сучасних економічних практиках. Розглядається предмет професійної та корпоративної етики; акцентується відмінність, суперечності та ймовірність конфлікту між ціннісно-нормативними вимогами професійної та корпоративної моралі, обговорюються інструменти упередження подібних конфліктів та форми і засоби підвищення етичної компетенції професіоналів/членів корпорації. 3 Нападиста В.Г., Пащук Л.В. Завантажити
2 Міжнародний фінансовий менеджмент Дисципліна формує систему знань та навичок щодо змісту та методів міжнародного фінансового менеджменту на сучасному етапі. Формуються практичні навички обгрунтування управлінських рішень у сфері міжнародних корпоративних фінансів, уміння застосовувати методи аналізу фінансового стану міжнародних компаній та оцінки їх вартості. Завданнями курсу є виявлення причин, форм, напрямів та наслідків міжнародного фінансового менеджменту, особливостей регулювання міжнародних грошових потоків і інвестицій, методів управління міжнародними корпоративними фінансовими та валютними ризиками. Курс формує уміння використовувати отримані знання для прикладного аналізу форм та технологій міжнародних корпоративних фінансів, обґрунтування фінансових рішень. 5 Шевченко В.Ю. Завантажити
3 Сучасні стратегії міжнародного цивілізаційного розвитку Дисципліна спрямована на формування системи знань щодо механізмів розвитку міжнародної економічної системи, моделей економічного розвитку країн, стратегій соціально-економічного та цивілізаційного розвитку макросистем та нового світогляду, що базується на концепції розвитку постіндустріального суспільства та моделі сталого розвитку. Магістранти опановують вміння проводити самостійний аналіз сучасного світового економічного простору, використовувати на практиці знання щодо макроекономічних стратегій розвитку при плануванні діяльності зовнішньоторговельної фірми; працювати з міжнародними базами даних, розраховувати економічні показники, обробляти статистичні дані, аналізувати статистичну інформацію для визначення шляхів вирішення проблем, що виникають в процесі економічного розвитку країн. 5 Середа В.І. Завантажити
4 Міжнародний менеджмент (International Management) Метою дисципліни є вивчення сучасних методологічних концепцій міжнародного бізнесу та менеджменту, формування знань та вмінь щодо управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Комплексна дисципліна включає 2 модулі. Модуль “Управління міжнародним бізнесом” присвячений вивченню сучасних технологій та практики управління міжнародними компаніями, особливості організаційної структури управління ними, управління змінами. Розглядаються методи та інструменти стратегічного планування, фінансового та інвестиційного менеджменту, менеджменту міжнародної економічної діяльності в епоху цифровізації та за умов розвитку міжнародної економічної інтеграції. Модуль “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства” присвячений вивченню концептуальних підходів, принципів та методів формування, підтримання та оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства, технологій формування конкурентної стратегії підприємства на міжнародних ринках. 6 Пащук Л.В., Черняк Є.О. Завантажити
5 Стратегічне управління (Strategic Management) В дисципліні розглянуті принципи та підходи сучасного стратегічного управління, система ухвалення стратегічних рішень як для бізнесу, так і для держави. Студенти опановують ідеологію та інструментарій стратегування, набувають фахових практичних компетентностей з розробки і втілення стратегії в міжнародній економічній діяльності. Розглядається системно-рефлексивний підхід, стратегічне підприємництво, інтелектуальне лідерство та інші сучасні моделі стратегічного управління в міжнародному бізнесі. 5 Длігач А.О. Завантажити
6 Міжнародні бізнес-комунікації Метою дисципліни є вивчення комплексу заходів для забезпечення ефективності комунікацій в економічній діяльності на міжнародних ринках товарів та послуг. До цього включаються процеси розробки, впровадження та контролю комунікативних бізнес-стратегій, а також відпрацювання навичок ефективних комунікацій з використанням сучасних психологічних прийомів. Мета дисципліни полягає також в підвищенні емоційного інтелекту студентів у міжнародному бізнес-середовищі. В процесі вивчення дисципліни студенти беруть участь у проекті X-Culture (США), де відпрацьовують навички роботи у глобальних віртуальних командах. 5 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Європейська економічна інтеграція Метою дисципліни є вивчення теорії і практики європейської економічної інтеграції, тенденцій та особливостей окремих її складових, регулятивних засад та інституційного забезпечення, факторів та ефектів європейської економічної інтеграції. Дисципліна спрямована на вивчення економічних аспектів торговельної та секторальної інтеграції України та ЄС, механізмів інвестиційного співробітництва, розгляд сучасного спектру проблем та перспектив інтеграції України до ЄС. 5 Завантажити
2 Прикладна економетрика Дисципліна спрямована на ознайомлення з новими економетричними теоріями та підходами до їх аналізу. Передбачає оволодіння студентами основним модельним інструментарієм сучасної економетрики та його застосування до моделювання економічних процесів. Здобувачі опановують сучасні методи побудови та оцінювання економетричних моделей, набувають навичок вимірювання взаємозв’язків між економічними змінними, практичних навичок використання результатів економетричного аналізу для прогнозування та прийняття науково-обґрунтованих рішень в сфері міжнародної економіки. 4 Подскребко О.С. Завантажити
3 Глобалізація економіки та регіоналізм Дисципліна спрямована на формування розуміння студентами сутнісних рис та проявів глобалізації в сучасній геоекономічній архітектурі світу. Розглядається вплив глобальної економіки на національні та регіональні економічні системи, на формування економічної політики, роль міжнародних організацій в реалізації глобальних інтеграційних процесів. Розглядаються особливості розподілу переваг та недоліків глобалізації, вивчаються заходи протидії негативним наслідкам. Дисципліна поглиблює фундаментальні знання про природу, структуру та функціонування економічних та фінансових систем регіонів світу, їх еволюції та впливу глобалізаційних ефектів. 5 Дрозд Н.В. Завантажити
4 Стратегічний аналіз міжнародних ринків Метою дисципліни є формування у студентів системи знань та навичок щодо методології, методів та інструментів здійснення стратегічного аналізу міжнародних ринків, вдосконалення навичок збору та обробки первинних даних, розробки гіпотез та стратегічних альтернатив діяльності суб’єктів господарювання на міжнародних ринках. Студенти отримують знання та практичні навички щодо технології вибіркових досліджень та методів обробки статистичних даних. Комплексна дисципліна включає модуль 1 «Дослідження міжнародних ринків» та модуль 2 «Техніка вибіркових досліджень”. У рамках вивчення дисципліни виконується курсова робота. 8 Старостіна А.О., Шпирко В.В. Завантажити
4.1 Курсова робота з дисципліни “Стратегічний аналіз міжнародних ринків” Метою написання курсової роботи є глибоке засвоєння процедури, формування вмінь і навичок здійснення міжнародних ринкових досліджень в більш ніж одній зарубіжній країні з метою здійснення порівняльного аналізу їх привабливості, визначення ефективної форми виходу на зарубіжні ринки, розробки стратегії ринкової діяльності в міжнародному бізнесі та розподілу ресурсів з метою досягнення стратегічних цілей міжнародної економічної діяльності. 1 Старостіна А.О. Завантажити
5 Управлінське консультування Дисципліна спрямована на опанування методологією і методикою управлінського консультування в міжнародному бізнесі, відпрацювання навичок діагностики ринкового стану суб’єктів господарювання, здійснення внутрішнього аудиту, розробки рекомендацій. Розглядається суть, генезис та етапність процесу управлінського консультування, кадрове забезпечення консалтингового процесу, управлінське консультування як професійна діяльність. Ознайомлення студентів із світовим досвідом управлінського консультування, відпрацювання навичок планування і організації процесу консультування, застосування сучасних методик та технологій консультування для обгрунтування ефективних управлінських рішень в сфері міжнародного бізнесу. 5 Завантажити
6 Економічний інтелідженс (тренінгова дисципліна) (Economic Intelligence (Training)) Метою дисципліни є надання студентам знань та практичних навичок з організації аналізу бізнес-процесів в системі бізнес-аналітики, ризик-менеджменту та інформаційних систем управління. Розкривається роль даних у формуванні управлінських рішень. У студентів курс формує навички застосовувати інструменти та концепції для створення та використання баз даних. Дисципліна спрямована на вивчення та оволодіння навичками застосування методів та алгоритмів інтелектуального аналізу даних. 3 Балицька М.В. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Методологія та організація економічних наукових досліджень Дисципліна спрямована на опанування студентами методологією і методикою здійснення наукових досліджень в процесі підготовки і написання магістерських робіт, наукових праць та здійснення різних форм наукової роботи. Формує знання та уміння: виявляти наукову проблему; визначати актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання та результати дослідження; володіти методикою конструювання категоріального апарату; вибору та застовування методів наукових досліджень; розробки гіпотез; пошуку, добору й опрацювання наукової інформації та первинних даних; володіти прийомами підготовки та рецензування наукових праць; знати принципи академічної доброчесності та застосовувати рекомендації щодо запобігання академічному плагіату; самоорганізації наукової роботи. 6 Старостіна А.О. Завантажити
2 Ринкова поведінка споживачів Дисципліна формує систему теоретичних знань щодо процесу поведінки споживачів на міжнародних ринках, підходів до моделювання споживчої поведінки, розробки маркетингових механізмів впливу на купівельні рішення ринкового суб’єкту. Спрямована та здобуття практичних навичок аналізу зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на споживчу поведінку, використання маркетингових інструментів стимулювання споживчого попиту та розвитку ринкового сегменту. 3 Журило В.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
3(кл1) Міжнародна інвестиційна політика (кластер Міжнародна інвестиційна діяльність) Дисципліна передбачає формування системних знань про сутність, типи, тенденції та перспективи розвитку міжнародної інвестиційної політики національного та багатостроннього рівня; формування економічного світогляду, який грунтується на розумінні впливу міжнародної інестиційної політики на розвиток національного господарства; набуття навичок використання аналітичного апарату сучасного методу аналізу політики в процесі формування міжнародної інвестиційної політики. 5 Софіщенко І.Я. Завантажити
4(кл1) Міжнародні фінансові ринки (International Financial Markets) (кластер Міжнародна інвестиційна діяльність) Дисципліна забезпечує опанування студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок аналізу міжнародних фінансових ринків. Теоретичну базу забезпечують сучасні теорії аналізу фінансового ринку, прямих іноземних і портфельних інвестицій, теорії диверсифікації портфеля, також вивчаються принципи функціонування глобальних фінансових ринків. Практичні акценти зосереджені на опануванні методик аналізу міжнародних фінансових ринків, побудові інвестиційних стратегій з використанням фінансових інструментів, побудові прогнозних фінансових моделей. 5 Булкот О.В. Завантажити
5(кл1) Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management) (кластер Міжнародна інвестиційна діяльність) Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок із сучасного портфельного менеджменту. Вивчення дисципліни включає опанування студентами теоретичних положень, підходів, методів, технік, моделей портфельного менеджменту, використання інструментів хеджування, володіння принципами оцінки ефективності управляння. Спеціальний акцент здійснюється на особливостях формування та управління міжнародних інвестиційних портфелів. 5 Камінський А.Б. Завантажити
3(кл2) Міжнародне торгове право та правила СОТ (кластер Міжнародна торгівля) Метою дисципліни є надання поглиблених знань щодо принципів та норм міжнародного торгового права та права Світової організації торгівлі, його особливостей та характерних рис, інституційних механізмів регулювання міжнародних економічних відносин, сучасних стандартів міжнародної економічної діяльності. Розглядаються актуальні теоретичні та практичні аспекти державного регулювання міжнародної торгівлі, процедур застосування антидемпінгових, санітарних та фітосанітарних заходів, мінімізації технічних бар’єрів у торгівлі, спрощення торгівлі, правил походження, інвестиційних заходів, що пов’язані з торгівлею, торговельних аспектів прав інтелектуальної власності та правил щодо державних закупівель. 5 Скринька Д.В. Завантажити
4(кл2) Бренд-менеджмент (кластер Міжнародна торгівля) Метою дисципліни є формування у студентів компетентностей управління брендами, зокрема створення, розвитку та захисту брендів, розробки та реалізації стратегій брендів. Дисципліна передбачає ознайомлення з теоретичними підходами до бренд-менеджменту, методами аналізу та оцінки брендів, стратегіями управління брендами. Практичне спрямування дисципліни дозволяє студентам опанувати навички оцінки успішності брендів, розробки стратегій щодо портфелю торгових марок, розробки механізмів реалізації стратегій брендів з метою досягнення максимального ефекту для суб’єкта господарювання в міжнародній економічній діяльності. 5 Длігач А.О. Завантажити
5(кл2) Креативні рекламні технології (Creative Advertising Techniques) (кластер Міжнародна торгівля) Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів зі світовими розробками в галузі реклами та відпрацюванні практичних навичок самостійної розробки та впровадження рекламних стратегій на підприємствах будь-яких форм власності та сфер діяльності з акцентом на міжнародну економічну діяльність. Крім того, курс також охоплює питання законодавчого регулювання та історії реклами, психології реклами, гендерних стереотипів та символізму у рекламі, сучасних трендів у застосуванні креативних рекламних технологій суб’єктами міжнародного бізнесу. 5 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
6 Вибір з переліку Вільний вибір навчальних дисциплін із загального переліку вибіркових курсів економічного факультету та інших структурних підрозділів університету 6
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Кваліфікаційна робота магістра Кваліфікаційна робота магістра є самостійним дослідженням, що має містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми у сфері міжнародної економіки, а також обґрунтовані рекомендації щодо її практичного розв’язання, виконане на основі ретельно проведеного аналізу та застосування сучасних методів наукового дослідження. Захист кваліфікаційної роботи магістра включає перевірку вміння обґрунтовувати теоретичні засади аналізу процесів та явищ в міжнародній економічній системі, застосовувати відповідні концепції, аналітичні інструменти та методи економічних наукових досліджень, розробляти авторські ефективні практичні рекомендації щодо стратегічного розвитку суб’єктів міжнародної економіки. Робота виконується відповідно до затвердженої теми і наукового керівника, із дотриманням принципів академічної доброчесності 9 Завантажити
2 Науково-дослідна практика Мета науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань в сфері міжнародної економіки, підбір фактичного матеріалу для написання кваліфікаційної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, написання наукових праць, застосування сучасних дослідницьких технологій. 6 Софіщенко І.Я., Нагачевська Т.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1(кл1) Міжнародний трансфер технологій (кластер Міжнародна інвестиційна діяльність) Дисципліна забезпечує формування професійних знань щодо закономірностей функціонування і розвитку міжнародного ринку технологій, механізму міжнародної передачі технології та вмінь щодо аналізу місця країни на міжнародному ринку технологій; застосування інструментів економічної політики з приводу регулювання сфери міжнародного трансферу технологій та набуття навичок прийняття рішень щодо форм і способів виходу суб’єктів господарювання на міжнародний ринок технологій. 5 Середа В.І. Завантажити
2(кл1) Міжнародна банківська діяльність (International Banking) (кластер Міжнародна інвестиційна діяльність) Метою дисципліни є формування у студентів системи знань щодо основних факторів і особливостей функціонування міжнародної банківської діяльності в сучасних умовах. Розглядаються сутнісні елементи міжнародної банківської діяльності та принципи взаємодії між ними, а також формуються практичні навички застосування знань для пояснення сучасних процесів інтернаціоналізації банків. Приділяється увага виявленню факторів, функцій та наслідків сучасної інтернаціоналізації банківської діяльності; аналізу еволюції форм міжнародної банківської діяльності та методів оцінки її результативності; формуванню вмінь використовувати отримані знання для включення суб’єктів банківської діяльності України до сучасної міжнародної фінансової системи. 5 Шевченко В.Ю. Завантажити
3(кл1) Advanced Business English in International Investment (кластер Міжнародна інвестиційна діяльність) Дисципліна є поглибленим курсом професійної іноземної мови. Спрямована на вдосконалення навичок усного та письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з управління міжнародною інвестиційною діяльністю. 5 Сизенко А.С. Завантажити
1(кл2) Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі (Innovation Strategies in International Business) (кластер Міжнародна торгівля) Метою курсу є забезпечення концептуального розуміння інновацій як головного двигуна економічного зростання в умовах глобалізованого економічного середовища. Дисципліна спрямовна на вивчення концепцій інновацій, інноваційних стратегій та підходів до управління інноваціями в міжнародному бізнесі. Курс дає змогу сформувати навички формування стратегій впровадження інноваційної продукції з покращеними характеристиками, надання якісних послуг, організації нових виробничих процесів із більш ефективною системою управління, вдосконалення моделей бізнесу тощо. 5 Пригара О.Ю. Завантажити
2(кл2) Фінансування зовнішньої торгівлі (Trade Financе) (кластер Міжнародна торгівля) Дисципліна забезпечує формування професійних знань щодо фінансування зовнішньоторговельної діяльності та форм залучених фінансових коштів, опанування сучасних методів аналізу їх ефективності та набуття практичних навичок прийняття управлінських рішень щодо вибору найбільш доцільних форм фінансування потреб суб’єктів господарювання при здійсненні зовнішньоторговельних операцій. 5 Софіщенко І.Я. Завантажити
3(кл2) Advanced Business English in International Trade (кластер Міжнародна торгівля) Дисципліна є поглибленим курсом професійної іноземної мови. Спрямована на вдосконалення навичок усного та письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з управління міжнародною торговельною діяльністю. 5 Борисенко О.А. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору