Структура програми

Освітньо-професійна програма “Фінансові інститути та ризик-менеджмент”

Опис освітньої програми (Завантажити)*

Загальний обсяг кредитів ОПП “Фінансові інститути та ризик-менеджмент” складає 120, серед них 88 кредитів – основні дисципліни та 32 кредити – дисципліни вільного вибору.

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Професійна та корпоративна етика у фінансових інститутах Дисципліна формує у майбутніх фахівців сучасне системне мислення та комплекс спеціальних знань з кадрового менеджменту. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом етики, її методами та механізмами для виокремлення моральної проблематики в контексті інформаційної діяльності. Послідовно розглядаються особливості розвитку і становлення професійної та корпоративної етики, їх взаємодія з інформаційною сферою та необхідність в сучасних професійних практиках. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні напрямки професійної етики. З’ясовуються особливості використання знань правових та етичних норм при оцінці наслідків своєї діяльності, вироблення та розвитку практичних вмінь та навичок прийняття рішень з етичної поведінки у сфері фінансів, вирішення неоднозначних ситуацій професійної діяльності, а також ознайомлення з кодексами професійної етики у фінансових інститутах. 5 Приказюк Н.В. Завантажити
2 Фінансова стабільність та фінансові шоки (Financial Stability and Financial Shocks) Навчальна дисципліна висвітлює сутність та особливості розгортання фінансових шоків, концептуальні засади фінансової стабільності та фінансової стійкості, визначає специфіку регулювання фінансової системи та його ролі у подоланні фінансових криз, розкриває, особливості макропруденційного регулювання, висвітлює особливості реалізації фінансових криз па глобальному рівні (на прикладі глобальної фінансової кризи) та на рівні країни (на прикладі України), а також акцептує увагу на шляхах їх подолання. 6 Ерастов В.І. Завантажити
3 Аналіз бізнес-процесів у фінансовій сфері (Business Intelligence in Finance) Курс містить вступ до бізнес-аналітики, включаючи процеси, методології, інфраструктуру та поточні практики, що використовуються для перетворення бізнес-даних у корисну інформацію та підтримки прийняття бізнес-рішень. Бізнес-аналітика вимагає знань про основи процесу зберігання та пошуку даних, тому цей курс вивчає логічні моделі даних як для систем управління базами даних, так і для сховищ даних. Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні положення аналізу бізнес-процесів. 6 Балицька М.В. Завантажити
4 Управління приватним капіталом (Wealth Management and Asset Allocation) Програма спрямована на поглиблення знань слухачів в широкому спектрі питань в галузі управління багатством. В рамках основної навчальної програми будуть розглянуті як традиційні так і нетрадиційні фінансові інструменти. Крім ринку цінних паперів програма включає вивчення товарних ринків, об’єктів прямого інвестування 5 Лобова О.М. Завантажити
5 Стратегічний менеджмент Дисципліна спрямована на формування управлінського мислення та здатності до набуття знань і навичок у сфері стратегічного менеджменту різних організаційно-правових форм і видів економічної діяльності. 6 Ситницький М.В. Завантажити
6 Фінансові інститути та ринки Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та практичних засад функціонування фінансових інститутів на ринку грошей і ринку капіталу в економіці країни. Студенти повніші отримати уявлення про сучасні методи вивчення фінансових ринків і інститутів, розробки стратегій розвитку фінансових інститутів, що використовуються в міжнародній та вітчизняній практиці. 6 Гудзинська Л.Ю. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Візуалізація фінансових даних (Financial Data Visualization) Цей курс містить вступ до бізнес-аналітики, включаючи процеси, методології, способи, та інструменти, що використовуються для перетворення процесу візуалізації фінансових даних з метою підтримки прийняття бізнес-рішень. 6 Балицька М.В. Завантажити
2 Корпоративні фінанси Метою навчальної дисципліни є отримання системи базових знань і навичок щодо формування та використання фінансових ресурсів корпорації в умовах ризикового середовища.
Дана дисципліна формує у здобувачів вищої освіти розуміння основних закономірностей та методів фінансового забезпечення корпорації в умовах сучасного ринку, знань теоретичних фінансових концепцій, інструментального апарату аналізу фінансового стану корпорації з метою їх використання для прийняття фінансових рішень.
6 Любкіна О.В. Завантажити
3 Управління соціальними ризиками (Social risk-management) Дисципліна формує комплексне розуміння системи взаємозв’язків у сфері соціального страхування щодо оцінки явищ та процесів, що відбуваються у даній системі, у нерозривному зв’язку з їх кількісними та якісними характеристиками, та виявлення основної тенденції та закономірності її розвитку. 6 Шолойко А.С. Завантажити
4 Управління та оптимізація фінансового портфеля Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад управління та оптимізації фінансового портфеля; висвітленню практичних аспектів формування портфелю фінансових активів з урахуванням особливостей поєднання різних фінансових інструментів у кожному випадку. Студенти повинні отримати уявлення про формування системи управління та оптимізації фінансового портфеля, оволодіти методами прийняття обґрунтованих рішень в області управління цінними паперами та формуванні навичок фінансового мислення. 5 Гудзь Г.О. Завантажити
5 Ризик-менеджмент фінансових ринків та інститутів Навчальна дисципліна присвячена формування у студентів стійких знань з теорії і практики моніторингу, аналізу та оцінки сукупності ризиків на фінансових ринках. У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання: набуття навичок та умінь з аналізу динаміки та структури ризику; розгляд основних методів мінімізації ризиків; вивчення порядку диверсифікації ризику; оволодіння навичками аналізу страхового, банківського, фондового ризику; засвоєння алгоритму побудови системи управління ризиками в різних фінансових інститутах. 6 Третяк Д.Д. Завантажити
6 Курсова робота з дисципліни «Ризик-менеджмент фінансових ринків та інститутів» Метою написання курсової роботи є проведення студентами наукового дослідження щодо актуальних питань розвитку фінансових ринків та інститутів в Україні та інших країнах світу, а також способів управління ризиками в цих інститутах. Курсова робота виконується для того, щоб поглибити, закріпити та узагальнити знання, які студенти отримують під час вивчення даної дисципліни упродовж семестру. Крім того, підготовка курсової роботи дозволяє студентам застосувати набуті знання й навички для вирішення конкретних завдань прикладного характеру. 3 Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Прикладна статистика у фінансовій сфері Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: модуль – 1 «Система автоматизованої обробки інформації», в якому розглядаються принципи роботи прикладного пакету Statistica: робочий інтерфейс, управління базами даних, формування робочої книги та файлів звіту. Використання методу описової статистики: групування та перегрупування, узагальнення та порівняння за допомогою середніх, абсолютних і відносних величин, а також методи оцінювання та аналізу варіації, диференціації, концентрації та порівняння структур в часі і просторі, модуль 2 – «Аналітична статистика», де розкриваються методи перевірки статистичних гіпотез щодо: характеристик вибіркової сукупності, відповідності емпіричного розподілу теоретичному, істотності розбіжностей середніх і часток у порівняних сукупностях, а також дисперсій, випадковості взаємозв’язку між ознаками; методи аналізу тенденції розвитку та сезонних коливань, індексного аналізу. 6 Мазуренко О.К. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Маркетинг фінансових послуг (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад комплексної системи збуту фінансових послуг, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення і прогнозування грошового ринку. Студенти повинні отримати уявлення про сучасні методи вивчення грошового ринку та ринку фінансових послуг, прогнозування їх кон’юнктури, розробки стратегії розвитку фінансової організації, які використовуються в міжнародній та вітчизняній практиці. Особлива увага приділяється сутності маркетингу фінансових організацій, його принципам та функціям, специфіці фінансових продуктів, особливостям функціонування фінансового ринку його сегментації, дослідженню та аналізу маркетингової стратегії фінансової організації, товарній політиці щодо фінансових послуг та ціноутворенню на ці послуги. Продажу фінансових послуг і стимулювання їх збуту, комунікаціям, організації маркетингової служби в фінансовій організації. Формуванню стратегічного плану маркетингової діяльності фінансової організації та його контролю. 6 Гудзинська Л.Ю. Завантажити
7 Конструювання структурних фінансових продуктів (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) Навчальна дисципліна розкриває особливості діяльності банківських і небанківських фінансових посередників на ринку фінансових послуг, причини виникнення інструментарію та ринку структурних продуктів, знайомить студентів з основними методами оцінки структурних продуктів, розглядає особливості ціноутворення структурних продуктів а також фактори, що впливають на їхню поточну вартість тощо. Вивчення основ конструювання структурних фінансових продуктів сприяє набуттю студентами теоретичних знань і практичних навичок у сфері діяльності фінансового посередництва на ринку фінансових послуг, що дозволить майбутнім фахівцям досягти позитивних результатів у своїй трудовій діяльності після завершення навчання. 5 Юхименко В.М. Завантажити
8 Бенчмаркінг фінансових ринків та інститутів / Benchmarking of financial markets and institutions (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад сучасного напряму маркетингових досліджень, пов’язаних із вивченням передового досвіду інших фінансових інститутів – бенчмаркінгу. Дисципліна розкриває основні питання щодо сутності бенчманкінгу та основних його видів, а також практичні аспекти організації бенчмаркінгових досліджень фінансових ринків та інститутів. 5 Гудзинська Л.Ю. Завантажити
Е-бізнес фінансових інститутів / E-business financial institutions (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами) Дисципліна розкриває практичну значимість врахування поведінкових змін на теренах фінансової сфери взаємодії. Біхевіоральний аналіз діяльності суб’єктів фінансового ринку на сьогодні проявляється на всіх рівнях, як ведення бізнесу, так і державного управління, і виступає як інструмент прогнозування та оптимізації патернів взаємодії суб’єктів різних рівнів фінансової взаємодії. Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад поведінкових змін на різних рівнях взаємодії суб’єктів фінансової сфери. Студенти повинні отримати уявлення про сучасні поведінкові аномалії на фінансових ринках та основні відмінності від ефективних форм ринкового середовища. 5 Ерастов В.І. Завантажити
Цільове фінансування (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами) Дисципліна формує у студентів систему знань з теорії і практики проектного фінансування, у т.ч. щодо діяльності банків на ринку проектного фінансування; участі банків у реалізації проектів та оцінки їх ефективності; здійснення поглибленого аналізу інвестиційної привабливості проектів на основі застосування спеціальних методів інвестиційного аналізу. 6 Прокоф’єва О.В. Завантажити
Compliance у фінансових інститутах (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами) Дисципліна формує комплексне розуміння системи взаємозв’язків у сфері компалаєнсу у нерозривному зв’язку з його кількісними та якісними характеристиками, та виявлення основної тенденції та закономірності його впровадження та розвитку. Студенти отримують уявлення про особливості впровадження системи комплаєнсу у фінансових інститутах. 5 Третяк Д.Д. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Виробнича практика Метою виробничої практики є набуття студентами практичного досвіду фінансово-економічної діяльності на управлінському рівні та закріплення й поглиблення отриманих під час теоретичного навчання знань та навичок.
Основними завданнями у процесі проходження виробничої практики студентів можуть бути: ознайомлення студентів з існуючим станом та викликами, які є виникають перед відповідним сектором, до якого належить база практики; ознайомлення з організаційними засадами бази практики; організацією та методами роботи її спеціалістів на різних рівнях управління в процесі здійснення її основних видів діяльності.
6 Завантажити
2 Кваліфікаційна робота магістра Підготовка і захист кваліфікаційної магістерської роботи є завершальним етапом навчання, що дає право на здобуття відповідної кваліфікації магістра економіки за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінансові інститути та ризик-менеджмент».
Випускна робота виконується після оволодіння студентами основними базовими теоретичними курсами, які формують рівень магістра і є продовженням навчального процесу.
10 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Злиття та поглинання (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та економіко-організаційних засад процесів консолідації в банківській системі, злиття та поглинання в індустрії фінансових послуг загалом. Студенти повинні набути знання та навички щодо аналізу діяльності комерційних банків та інших фінансово-кредитних інститутів – претендентів на участь у спільній реорганізації; опанувати економіко- правовими основами процесів консолідації в індустрії фінансових послуг з урахуванням особливостей національної та зарубіжної практики. Знання, здобуті студентами в результаті вивчення цієї дисципліни стануть в нагоді при виборі напряму подальшої професійної спеціалізації, зокрема, для роботи в центральному банку, банках другого рівня, небанківських фінансово-кредитних установах, консалтингових компаніях, інших фірмах, які користуються фінансовими послугами. 6 Васильченко З.М. Завантажити
7 Інноваційні фінансові платформи (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад теорії інновацій; висвітленню практичних аспектів пов’язаних з інноваціями фінансових платформ з урахуванням особливостей поєднання різних технологій та їх взаємодії з фінансовим ринком. Дисципліна відіграє важливу роль в оволодінні методами прийняття обґрунтованих рішень в області управлінні інформаційними технологіями та системами на фінансовому ринку, формуванні у студентів навичок фінансового мислення. 4 Гудзь Г.О. Завантажити
Поведінка фінансових ринків/Financial Market Behavior (Кластер 1. Ризик-менеджмент фінансових ринків) Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад діджиталізації фінансових інститутів та їх електронних форм ведення бізнесу; висвітленню практичних аспектів взаємодії суб’єктів фінансової сфери. Студенти повинні отримати уявлення про сучасні методи взаємодії на ринку фінасових послуг та основні відмінності від класичних форм. Дисципліна розкриває практичну значимість та роль діджиталізації в фінансовій сфері. 6 Ерастов В.І. Завантажити
Антикризовий менеджмент (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами ) Впровадження концептуальних основ антикризового управління, вміння прогнозувати та розв’язувати проблеми пов’язані із локалізацією і усуненням кризових явищ, формування у студентів навичок з методики поглибленої діагностики стану компанії; надання практичних навичок щодо формування порядку формування плану антикризових заходів, дозволить майбутнім фахівцям досягти позитивних результатів у своїй діяльності після завершення навчання. Адже політика антикризових дій та порядок формування плану антикризових заходів набуває все більшої значущості у сучасних умовах ведення бізнесу, де і доведеться працювати більшій частині випускників економічного факультету. 6 Ткаченко Н.В. Завантажити
Фінансова інформація та прийняття стратегічних рішень /Financial information and strategic decision making (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами) Якісне управління фінансовими інститутами передбачає ефективне використання фінансової інформації для прийняття стратегічних рішень. Вказане визначає чільне місце дисципліни серед навчальних предметів, які формують магістра за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». 4 Шолойко А.С. Завантажити
Управління змінами (Кластер 2. Управління фінансовими інститутами) Дисципліна формує у студентів систему фундаментальних знань щодо основних теоретичних і практичних положень управління змінами. В процесі вивчення дисципліни студент сформує уявлення про зміст змін, найважливіші процеси і методи проведення змін в організації, оволодіє навичками успішного впровадження змін в організації. 6 Моташко Т.П. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору