Васильченко Зоя Миколаївна

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Навчання:
У 1983 р. закінчила факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Трудова діяльність:

З 2016 рокупо теперішній час– керівник проектної групи програмиPhDзі спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування

З 2016року по теперішній час – професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету
2009 – 2016 рр. – професор кафедри банківської справи економічного факультету
2007 – 2009 рр. – професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету
2006 р. – захист докторської дисертації на тему: «Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави» за спеціальністю 08.04.01 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит»
2003 – 2006 рр. – докторант економічного факультету
2000 – 2003 рр. – вчений секретар Вченої ради економічного факультету
1997 – 2003 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
1994 – 1997 рр. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
1994 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.04.01 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит»
1990 – 1994 рр. – аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Навчальні дисципліни:
«Банківська система»
«Антикризовий менеджмент у банку»
«Міжнародні фінанси»
«Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)»
«Банківські системи зарубіжних країн»

Стажування та участь у проектах

 • 1993-1994 рр. – підвищення кваліфікації за спеціальністю «Банківська справа» в Українській Фінансово-Банківській Школі групи європейських ощадних банків, Київ, Україна.
 • 1995-1996 рр. – internship from Programme TACIS at leading financial institutions and universities, London, Birmingham, the United Kingdom.
 • 1997 р. – postgraduate courses organized by cooperation of USAID and KPMG Kyiv, Ukraine
 • 2000-2004 рр. – участь у програмах Національного банку України з підвищення кваліфікації фахівців з банківської справи, Київ, Україна
 • 2013 р. – стажування у фінансовому департаменті ПАТ «ВТБ БАНК», Київ, Україна
 • 2017 р. (квітень, листопад) – участь у програмі Національного банку України «Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України» з підвищення кваліфікації фахівців з банківської справи, Київ, Україна.

Наукові інтереси:
Теоретичні та прикладні основи банківської справи; інституційно-організаційний механізм функціонування банківської системи; організація та управління діяльністю банку; антикризовий менеджмент банку; інвестиційна діяльність банків; розвиток банківської справи у глобалізованому економічному середовищі.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць з банківської справи, фінансів та ризик-менеджменту.

Вибіркові публікації:

 1. Банківська система: практикум: навч. посібник (співавт.: О.В. Тригуб). – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 316 с.
 2. Сучасні тенденції на ринку електронних банківських розрахунків у зарубіжній та вітчизняній практиці (співавт.: Д.І. Пасевич)// Банківська справа. – 2017. –   № 3 (144). –    С. 115- 127.
 3. Похідні фінансові інструменти в сучасних системах ризик-менеджменту // Банківська справа. – 2017. – № 3 (144). – С. 32- 43.
 4. Розвиток ринку фінансових деривативів як інструментів ризик-менеджменту: світовий та національний аспекти // Финансовые услуги: наук.-практ. збірник. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 2-5.
 5. Особливості банківського кредитування в умовах фінансової нестабільності в Україні // Финансовые услуги: наук.-практ. збірник. – Київ, 2017. – Вип.1. – С. 6- 11.
 6. Методологічні засади антикризового управління банком // Банківська справа. – 2016. – № 2. – С. 94-106.
 7. Фінансово-економічнеоздоровленняпроблемнихбанків в умовах системної кризи // Банківська справа. – 2016.– № 1. –С. 17-26.
 8. Механізми відновлення життєдіяльності проблемних банків у зарубіжній практиці // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: зб. матер.наук.-практ. конференції, 25 березня 2016 р., Ірпінь: Вид-во Національного університету ДПС України, 2016. – С.49-52.
 9. Теоретичні аспекти оцінки економічної безпеки банку як фінансового посередника // Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи: зб. матер.наук.-практ. конференції, 22 квітня 2016 р. Львів: Вид-во ЛьвДУВС.–С. 43-48.
 10. Деякі аспекти фінансового оздоровлення проблемних банків // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 29-30 жовтня 2015 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – С.31 – 35. [Електронний ресурс]www.econom.univ.kiev.ua/GS/21102015/zbirnuk.pdf.
 11. Деякі аспекти методологічної основи моделювання фінансової безпеки банку (співавт.: І.П. Васильченко)// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013.– № 6 (147). –С.15-19.
 12. Фінансова нестабільність та її вплив на процес управління кредитним портфелем у банківських установах України // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Вип.2 (15)/2013, С.135-146.
 13. Фінансова математика:Навчальний посібник. –(співавт.: І.П.Васильченко)К.:Кондор, 2012. – 250 с.
 14. Деякі аспекти методологічної основи розробки антикризових заходів у банку // Банківська справа. – 2012.– № 2. –С. 70- 80.
 15. Стан та перспективи розвитку фінансової системи України: монографія / за ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: «Видавець Сочінський», 2012. – С. 176-183.
 16. Економіко-математична модель визначення інтегрального показника фінансової безпеки банку (співавт.: І.П. Васильченко) // Вчені записки Ун-ту «КРОК». – 2012. – Вип. 30. – С. 182-193.
 17. Комплексний підхід до аналізу та оцінки фінансової безпеки банку // Вчені записки Університету «КРОК». – 2012. – Випуск 29. – С.78-87.
 18. Вплив макроекономічної ситуації у країні на формування ресурсної бази банків для здійснення валютних операцій (співавт.: В.А. Делас) // Вісник АПСВ. – 2011. – Вип. 1(57). –С. 94-102.
 19. Теоретичні основи управління грошовими потоками банку // Вісник АПСВ. – 2010. – Випуск. 1. –С. 44 – 49.
 20. Альтернативні підходи до оцінки інвестиційних проектів прибанківському кредитуванні //Банківська справа. – 2010. – № 4.– С.7-13.
 21. Моделювання оптимальності проектів та аналіз їх чутливості при банківському інвестуванні (співавт.: І.П.Васильченко)// Банківська справа.–2010.–№ 2/3. –С.60-70.
 22. Аналіз та оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності(співавт.: І.П.Васильченко)// Фінанси України. –2009.– № 12. –С.35-47.
 23. Оцінювання вартості банківського бізнесу як об’єктивна передумова здійснення угод злиття та поглинання у банківському секторі (співавт.: Д.В. Базарний)// Вісник АПСВ. – 2009. – Вип.2.–С. 65-70.
 24. Методологічні аспекти дослідження сутності банківських установ як фінансових посередників //Банківська справа. – 2008.– № 4. – С.11-24.
 25. Компаративний аналіз закордонного та вітчизняного досвіду капіталізації банківських систем в умовах глобалізації (співавт.: А.С.Криклій)// Економікаі держава. – 2008.– № 2. –С.12-15.
 26. Фінансова математика: Навчальний посібник. –(співавт.: І.П.Васильченко)К.:Кондор, 2007. – 183с.
 27. Моделювання обсягу активів у банківському менеджменті (співавт.: І.П.Васильченко ) // Банківська справа. – 2007. – № 5. – С.18-27.
 28. Управління портфелем банківських активів // Банківська справа. – 2007.– № 6. –С.3-8.
 29. Сек’юритизація активів у системі управління банківськими ризиками //Економікаі держава. – 2007.–№ 11. – С.14-17.
 30. Методологічні аспекти дослідження банківської реструктуризації//Фінанси України. – 2007.– № 8. –С.109-119.
 31. Конкурентний потенціал небанківських фінансових установ на ринку кредитних ресурсів // Економіка та держава. – 2006.– №10. –С.8-11.
 32. Лібералізація фінансового ринку України в контексті впливу на банківський сектор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2006. – Вип. 80. – С. 17-21.
 33. Фінансова консолідація як сучасна тенденція розвитку банківського бізнесу//Світ фінансів, №3 (8), 2006. -С.60-70.
 34. Управління проблемними активами банків у міжнародній практиці //Журнал Європейської економіки, том 5, (№4), 2006. – С.453-464.
 35. Моделювання інтегрального показника економічної безпеки банку (співавт.: І.П.Васильченко )//Банківська справа.–2006.–№ 5.–С. 44-57.
 36. Теоретична концепція оцінки економічної безпеки банку (співавт.: І.П.Васильченко)// Банківська справа. – 2006 –№ 4. – С. 36-46.
 37. Інвестиційна діяльність і капіталізація банків: питання теорії і практики// Економікаі держава. – 2005.– № 11. –С.21-26.
 38. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С.140-150.
 39. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація:Монографія. – К.: Кондор, 2004. – 528 с.
 40. ПроблемиадаптаціїбанківськоїсистемиУкраїниприїївступідо Світової організації торгівлі// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2004. –Вип. 69. – С. 23-25.
 41. Капіталізаціябанківякключовакомпонентастратегіїзростання// Вісник ТАНГ. – 2004. – Випуск №5/2. – С.76-87.
 42. Методологічні засади стратегії реорганізації комерційних банків // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 123-131.
 43. Банківськадіяльністьвумовахглобалізаціїекономіки// Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 124-131.
 44. Якість активів як умова успішного функціонування комерційного банку // Вісник АПСВ. – 2003. – Випуск 5. –С. 66-73.
 45. Концептуальніосновивизначеннявартості банківськоїустанови// Банківська справа. – 2003. – № 5. – С. 25-35.
 46. Консолідаціябанків таадекватністьїхкапіталу// ВісникКиївського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.– 2003. – Випуск 66. – С. 40-43.
 47. Сучасні форми конвергенції в міжнародних фінансах // ВісникКиївського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2002. – Вип. 61. – С. 100-103.
 48. Об’єктивназумовленістьінтеграціїбанківського іпромисловогокапіталу в світовій практиці // Банківська справа. –2002. – № 1.–С.49-58.
 49. Визначення вартості ресурсів комерційного банку // Фінанси України. – 2002. – № 12. – С. 95-102.
 50. Універсальний комерційний банк як центральна ланка фінансово-промислової групи // Банківська справа. – 2002. – № 5. – С. 42-51.