Структура програми

Освітня-наукова програма “Бізнес-адміністрування і консультування (мова навчання англійська/українська)
З можливістю подвійного дипломування з Університетом Мачерата, Італія”
Опис освітньої програми
Загальний обсяг кредитів ОП “Бізнес-адміністрування і консультування” складає 120,
серед них 90 кредитів – основні дисципліни та 30 кредитів – дисципліни вільного вибору.
Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Юридичні аспекти міжнародного бізнесу Мета дисципліни полягає у вивченні міжнародно-правових норм та принципів, що регулюють міжнародні відносини між державами, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами міжнародного права. Додатково, мета полягає в розкритті концепції міжнародного торгового права та права Світової організації торгівлі, їх особливостей та характеристик. Для досягнення цих цілей студенти набудуть знання про норми міжнародного права, які регулюють торгівлю та інші міжнародні відносини, та зможуть використовувати ці знання на практиці, укладаючи міжнародні договори та угоди. 12 Білоцький С.Д.
Скринька Д.В.
Завантажити
2 Міжнародні бізнес-комунікації Метою дисципліни є вивчення комплексу заходів для забезпечення ефективності комунікацій на міжнародних ринках товарів та послуг. До цього включаються процеси розробки, впровадження та контролю комунікативних бізнес-стратегій, а також відпрацювання навичок ефективних комунікацій з використанням сучасних психологічних прийомів. Мета дисципліни полягає також в підвищенні емоційного інтелекту студентів у міжнародному бізнес-середовищі. 6 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
3 Актуальні проблеми економіки Метою дисципліни є розвиток компетентностей сучасного фахівця за допомогою фундаментальних та прикладних знань про перехідну економіку, механізми формування та реалізації економічної політики, а також про особливості середовища підприємницької діяльності. Предметом вивчення є чинники, механізми та напрями сучасних економічних трансформацій, закономірності розвитку та інституційно-організаційне впорядкування національної економіки та політики. 6 Осецький В.Л.
Софіщенко І.Я.
Завантажити
4 Advanced Business English І Мета дисципліни полягає у розвитку професійно-орієнтованої мовної комунікативної компетентності в межах економічних тем. Студенти отримують навички англійської мови для бізнесу, вчаться використовувати міжнародну термінологію та порівнювати з національними стандартами. Увага приділяється практичним навичкам оформлення та подання матеріалів щодо державної товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики з урахуванням мовних особливостей партнерів та клієнтів. 6 Петровський М.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Marketing Management Метою дисципліни є ознайомлення студентів з комплексом заходів стратегічного маркетингового аналізу, що дозволяє розробляти, впроваджувати та контролювати маркетингові стратегії в загальній системі стратегічного управління. Це включає в себе вивчення  методів та підходів, що застосовуються для аналізу ринку та конкурентного середовища, оцінки потреб та попиту на товари та послуги, визначення цільової аудиторії та формування УТП. Отримані знання та навички дозволять студентам ефективно управляти маркетинговими стратегіями в сучасному турбулентному бізнес-середовищі. 6 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
2 Strategic Analysis of National and International Markets Метою дисципліни є формування у студентів комплексної системи знань та навичок, необхідних для проведення маркетингових досліджень в різних країнах світу на основі порівняльного аналізу. Додатково, у рамках дисципліни студенти отримають знання про механізми поведінки споживачів та їх використання для активного впливу на прийняття купівельних рішень з метою досягнення стратегічних цілей. 12 Пащук Л.В.
Кочкіна Н.Ю.
Завантажити
3 Personnel Management Метою дисципліни є формування у студентів системи знань про управління персоналом як теорію та практику прийняття управлінських рішень щодо управління людськими ресурсами в різних типах організацій. Курс надасть студентам необхідні навички та вміння для ефективного управління персоналом в ролі майбутніх керівників. Отримані знання можна застосовувати в менеджменті, у процесі управління персоналом на підприємствах та в установах, організаціях, при написанні курсових та дипломних проектів та виконанні творчих індивідуальних завдань. 6 Пащук Л.В. Завантажити
4 Corporate Finance Management Мета дисципліни полягає в формуванні у студентів теоретичних знань про принципи та особливості структури, функціонування та розвитку системи фінансового менеджменту корпорації, а також практичних навичок аналізу фінансових аспектів її діяльності та управління системою корпоративних фінансів. Основна мета полягає в тому, щоб студенти могли ефективно управляти фінансами корпорації та досягати стратегічних цілей, використовуючи відповідні знання та навички. 6 Булкот О.В. Завантажити
Дисципліни Університету Мачерата (ОП International Politics and Economic Relations)
5 European Union Institutions and Policies This course seeks to offer students a thorough understanding of the core institutions, internal and foreign policies of the European Union. Students will learn about the functioning of EU institutions and their role in shaping European policies. The course will also cover major theoretical perspectives on the development of European integration. Additionally, students will gain foundational knowledge on the international relations of the European Union. 8 Andrea Prontera Завантажити
6 History of International Relations This course aims to provide students with a comprehensive understanding of the significant events that shaped international relations in the 20th century. Divided into two sections, the first will introduce students to the history of international relations and the primary themes of historiographic debate, while the second section will focus on the origin and nature of public diplomacy and its role in contemporary international relations. By the end of the course, students will be able to contextualize current events in a more profound historical perspective, drawing connections between contemporary developments and their deeper historical roots. 8 Uoldelul Chelati Dirar Завантажити
7 Comparative Political Economy This course provides a framework for analyzing various economic and political systems by teaching fundamental concepts and analytical tools of comparative political economy. It draws on interdisciplinary insights from economics, political science, sociology, and history to provide a comprehensive understanding of the ways in which different economic and political arrangements impact society. The course equips students with the skills to analyze and compare diverse systems across time and space. 8 Emmanuele Pavolini Завантажити
8 Foreign Language II Lo scopo di questo corso è di sviluppare la competenza pluriculturale degli studenti, in modo che alla fine del corso essi siano in grado di comprendere le caratteristiche principali della cultura italiana, tra cui la prossemica, la gestualità, la gestione del tempo e del denaro, i comportamenti quotidiani, e acquisire le competenze linguistiche necessarie per stabilire e mantenere relazioni sociali con parlanti italiani e interagire in situazioni quotidiane. 8 Chiara Severini Завантажити
9 Elective course Будь-яка дисципліна магістерського рівня поза межами подвійного диплому або вибірковий курс з переліку на поточний навчальний рік 8   Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Управління міжнародним маркетингом Метою дисципліни є формування у студентів сучасних навичок прийняття адекватних управлінських рішень у сфері міжнародного маркетингу, організації ефективної міжнародної маркетингової діяльності, розуміння суті, цілей, методів підприємницької діяльності у високо інтернаціоналізованому середовищі міжнародних товарних ринків. Вивчення курсу дозволяє оволодіти принципами управління ринковою діяльністю підприємства, основними нормами ділової практики здійснення маркетингового забезпечення міжнародного підприємництва. 6 Каніщенко О.Л. Завантажити
2 Міжнародна торгівля та інвестиції Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів теоретичних знань та практичних навичок з міжнародної торговельної та інвестиційної діяльності, що включає сутність, тенденції, форми, методи торгівлі та глобальну торговельну систему, зовнішньоторговельну політику та інфраструктуру. Також досліджуються сутність, форми та фактори міжнародної інвестиційної діяльності, стратегії, інструменти та особливості інвестування на різних сегментах міжнародних ринків та методи оцінки ефективності міжнародних прямих та портфельних інвестицій. 6 Нагачевська Т.В.
Середа В.І.
Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
3(1) Portfolio Management (перелік 1) Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок із сучасного портфельного менеджменту. Мета включає опанування студентами теоретичних положень, підходів, методів, технік, моделей портфельного менеджменту, використання інструментів хеджування, володіння принципами оцінки ефективності управляння. Спеціальний акцент здійснюється на особливостях маркетингу фінансового сервісу та інвестиційних продуктів. 6 Камінський А.Б. Завантажити
3(2) Ризик менеджмент (перелік 1) Метою дисципліни є формування у студентів знань теорії і практики ризик-менеджменту для управління ризиками на рівні підприємства та фінансових установ. Дисципліна показує роль ризик-менеджменту в системі корпоративного управління та його практичну значимість. Управління ризиками охоплює всі сторони фінансової діяльності і використовується як стратегічний інструмент оптимізації капіталу з урахуванням ризику. Ризик-менеджмент використовується не лише у фінансових інститутах, але і великих нефінансових корпораціях з інтенсивними грошовими потоками. 6 Януль І.Є. Завантажити
4(кл1) Бізнес-статистика:  тренінгова дисципліна (кластер Стратегічне планування та розвиток бізнесу) Дисципліна націлена на розвиток у студентів навичок роботи з числовими даними та їх аналізу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в бізнесі. В процесі навчання студенти вивчають різні методи та техніки збору та оброблення даних, а також засоби їх візуалізації. Крім того, вони ознайомлюються зі статистичним аналізом випадкових ситуацій в бізнесі, що дозволяє оцінити вплив факторів на певний бізнес-процес та способи покращення його ефективності. У результаті вивчення цієї дисципліни студенти зможуть використовувати статистичні методи та інструменти для аналізу даних та прийняття рішень в бізнесі. 3 Шибірина С.О. Завантажити
5(кл1) Прямі продажі: тренінгова дисципліна (кластер Стратегічне планування та розвиток бізнесу) Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів комплексу знань щодо ефективного забезпечення процесу продажу товарів та послуг, що в свою чергу визначає загальну ефективність ринкової діяльності компанії. Вивчення курсу дозволяє студентам відпрацювати навички самостійної розробки та впровадження стратегій прямих продажів на підприємствах будь-яких форм власності та сфер діяльності, ознайомитись зі світовими розробками в галузі активних продажів, основними положеннями і методами прямих продажів, а також з принципами підвищення ефективності системи збуту та розподілу на підприємстві. 3 Журило В.В. Завантажити
6(кл1) Creative Advertising Techniques (кластер Стратегічне планування та розвиток бізнесу) Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів зі світовими розробками в галузі реклами та відпрацюванні навички самостійної розробки та впровадження рекламних стратегій на підприємствах будь-яких форм власності та сфер діяльності. Крім того, курс також охоплює питання законодавчого регулювання та історії реклами, психології реклами, гендерних стереотипів та символізму у рекламі. Студенти також ознайомляться з технологіями та стратегіями реклами, жанрами та стилями рекламних звернень, а також мовним маніпулюванням у рекламі. 6 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
4(кл2) Бізнес-планування: тренінгова дисципліна (кластер Бізнес-аналітика і консалтинг) Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і набуття
практичних навичок щодо розробки бізнес-планів та використання їх в якості інструменту
стратегічного управління підприємницькою діяльністю в умовах глобалізації. Дисципліна
передбачає ознайомлення з цілями та технологіями бізнес-планування, формування
необхідних професійних знань і розрахунково-аналітичних вмінь у майбутніх фахівців
вищої та середньої ланки, формування вміння застосовувати бізнес-план в бізнес-аналітиці
та консалтингу.
3 Нагачевська Т.В. Завантажити
5(кл2) Фінансове планування і бюджетування: тренінгова дисципліна (кластер Бізнес-аналітика і консалтинг) Метою дисципліни є формування теоретичних знань про принципи та особливості структури,
функціонування та розвитку системи фінансового бюджетування корпорації, а також набуття
практичних навичок щодо прогнозування основних фінансових аспектів діяльності корпорації.
вивчення теоретичних основ та основних практичних питань фінансового планування та бюджетування в компанії, методів складання бюджетів різних типів та прогнозної фінансової звітності.
3 Булкот О.В. Завантажити
6(кл2) Лідерство та персональний розвиток (кластер Бізнес-аналітика і консалтинг) Мета дисципліни полягає у систематизації уявлень про лідерство та персональний розвиток як важливу складову менеджменту організацій. Це передбачає формування мислення та навичок, необхідних для системного розвитку особистості фахівця, її самовизначення та самореалізації в кар’єрі та підприємницькій діяльності. Для досягнення цієї мети студенти ознайомлюються з теорією та практикою лідерства, а також вивчають методики особистісного розвитку та самопізнання. 6 Пащук Л.В. Завантажити
Дисципліни Університету Мачерата (ОП International Economic Relations)
7 Comparative Government and Politics of West and East Europe This course examines the relationship between politics, economics, and institutions in driving social change over the past two centuries. Specifically, it explores how the industrial and urban revolutions have impacted political transformations. Through the lens of the “core-periphery” theory, it analyzes various models of “modernity,” including the British, German, and Soviet models, and their influence on peripheral countries in Central and Eastern Europe. Ultimately, students will develop a comparative approach to understanding the evolution of rules and institutions across both Western and Eastern Europe. 8 Ronald Car Завантажити
8 Quantitative Methods for Economics This course aims to provide students with an understanding of quantitative methods commonly employed by economists to link economic theory and empirical evidence. By the end of the course, students will possess the ability to apply these methods to economic problems, producing numerical outcomes. Additionally, they will be capable of interpreting the statistical results in economic terms and comprehending the advantages and drawbacks of each technique. 8 Fabio Clementi Завантажити
9 International Business Strategy This course offers a comprehensive framework for integrating practical knowledge from seminal articles on International Business Strategy published in the Harvard Business Review, Sloan Management Review, and California Management Review. By the end of the course, students will gain an understanding of multinational enterprise operations and strategies. They will also be able to write a literature review on a relevant topic in International Business Strategy or use the concepts, frameworks, and tools acquired to analyze the international strategy of a chosen multinational enterprise. 8 Ernesto Tavoletti Завантажити
10 Foreign Language II Lo scopo di questo corso è di sviluppare la competenza pluriculturale degli studenti, in modo che alla fine del corso essi siano in grado di comprendere le caratteristiche principali della cultura italiana, tra cui la prossemica, la gestualità, la gestione del tempo e del denaro, i comportamenti quotidiani, e acquisire le competenze linguistiche necessarie per stabilire e mantenere relazioni sociali con parlanti italiani e interagire in situazioni quotidiane. 8 Chiara Severini Завантажити
11 Elective course Будь-яка дисципліна магістерського рівня поза межами подвійного диплому або вибірковий курс з переліку на поточний навчальний рік 8   Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Advanced Business English ІІ Мета дисципліни полягає у розвитку професійно-орієнтованої мовної комунікативної компетентності в межах економічних тем. Студенти отримують навички англійської мови для бізнесу, вчаться використовувати міжнародну термінологію та порівнювати з національними стандартами. Увага приділяється практичним навичкам оформлення та подання матеріалів щодо державної товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики з урахуванням мовних особливостей партнерів та клієнтів. 2 Петровський М.В. Завантажити
2 Кваліфікаційна робота магістра Мета кваліфікаційної роботи магістра полягає у поглибленні знань з маркетингу та застосуванні практичних навичок у розв’язанні управлінських проблем. Студент формулює проблему, мету та завдання дослідження, складає логічний план та вибирає оптимальну структуру роботи. Також працює з літературними джерелами та статистичною інформацією, обґрунтовує власні висновки та пропозиції. 16 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
3(1) Управління проектами (перелік 2) Метою дисципліни є формування у студентів управлінського мислення та навичок управління проєктами. Дисципліна спрямована на набуття студентами комплексних знань та практичних навичок ідентифікації, планування та вирішення проблем при реалізації проєктів. Вона розкриває сутність та значення проєктного менеджменту в діяльності підприємств, ознайомлює студентів з основами проєктного управління та допомагає їм оволодіти практичними навичками в цій галузі. 6 Приймак В.М. Завантажити
3(2) Фінансування інвестиційних проектів (перелік 2) Мета дисципліни полягає у формуванні компетентностей з фінансування інвестиційних проектів. Студенти мають навчитись розуміти різні форми залучення фінансових коштів та методи аналізу їх ефективності, а також приймати обґрунтовані рішення щодо вибору форм фінансування. Студенти  опановують термінологію проектного фінансування, техніками залучення фінансових ресурсів та методикою аналізу ефективності різноманітних моделей фінансування. Крім того, студенти повинні оволодіти системою понять, що визначають суттєві аспекти відносин з приводу фінансування інвестиційної діяльності. 6 Софіщенко І.Я. Завантажити
4(кл1) Economic Intelligence: Training (кластер Стратегічне планування та розвиток бізнесу) Мета дисципліни полягає в тому, щоб надати студентам базові знання з організації аналізу бізнес-процесів в системі ризик-менеджменту, бізнес-аналітики та інформаційних систем управління. Крім того, студенти набудуть розуміння про те, яку роль грають дані у підтримці управлінських рішень, і навчаться використовувати інструменти та концепції для створення та використання баз даних. Додатково, студенти зможуть вивчити методи та алгоритми інтелектуального аналізу даних. 3 Балицька М.В. Завантажити
5(кл1) Бренд-менеджмент: тренінгова дисципліна (кластер Стратегічне планування та розвиток бізнесу) Метою дисципліни є формування у студентів компетентностей управління брендами, зокрема створення, розвитку та захисту брендів, розробки та реалізації стратегій брендів. Дисципліна передбачає ознайомлення з теоретичними підходами до бренд-менеджменту, методами аналізу та оцінки брендів, стратегіями управління брендами, а також набуття практичних навичок управління брендами на різних етапах їх життєвого циклу. Студенти здобувають навички аналізу сприйняття та успішності брендів, розробки маркетингових стратегій щодо портфелю торгових марок. 3 Длігач А.О. Завантажити
4(кл2) Маркетинговий аудит і консалтинг (кластер Бізнес-аналітика і консалтинг) Метою дисципліни є опанування методології та методики маркетингового аудиту та консалтингу, відпрацювання навичок діагностики ринкового стану суб‘єктів господарювання, здійснення внутрішнього маркетингового аудиту та розробки рекомендацій. Курс знайомить студентів зі світовим досвідом маркетингового консультування, сприяє відпрацюванню навичок планування і організації процесу консультування, застосування методик діагностики ринкового стану суб‘єктів господарювання, внутрішнього аудиту та розробки рекомендацій. 6 Старостіна А.О. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору (https://econom.knu.ua/for_students/disciplines_of_free_choice/)