Структура програми

Освітньо-професійна програма “Корпоративні фінанси”

Опис освітньої програми (Редакція 2020, Редакція 2023)*

Загальний обсяг кредитів ОП “Корпоративні фінанси” складає 120, серед них 90 кредитів – основні дисципліни та 30 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Макроекономіка ІІ Навчальна дисципліна дає знання категорій та закономірностей розвитку національної економіки в умовах загальної економічної рівноваги та нерівноваги, макроекономічної динаміки та стабілізаційної макроекономічної політики. Навчальна дисципліна складається з 2-х розділів. У розділі 1 «Загальна економічна рівновага та нерівновага» вивчаються закономірності розвитку економіки в умовах загальної економічної рівноваги та нерівноваги. Розділ 2 «Макроекономічна динаміка та стабілізаційна макроекономічна політика» присвячено вивченню основних проблем макроекономічної динаміки та стабілізаційної політики держави. 5,0 Красота О.В. Завантажити
2 Прикладна економетрика Мета дисципліни – ознайомлення студентів з новими економетричними теоріями та підходами до їх аналізу. Навчальна дисципліна передбачає оволодіння студентами основним модельним інструментарієм сучасної економетрики та його застосування до моделювання економічних процесів. 4,0 Баженова О.В. Завантажити
3 Стратегічне управління Мета дисципліни – формування управлінського мислення та здатності до набуття знань і навичок у сфері стратегічного управління різних організаційно-правових форм і видів економічної діяльності. Програма навчальної дисципліни складається з 2-х змістових модулів, в яких розкриваються теоретичні основи реалізації концепції стратегічного управління на підприємстві та практичні інструменти стратегічного управління. 4,0 Ситницький М.В. Завантажити
4
Міжнародні фінансові ринки
Основним завданням дисципліни є формування у студента теоретичних і
практичних навичок, необхідних розуміння загальних теоретичних засад функціонування міжнародних фінансових ринків та практичного аналізу міжнародної фінансової кон’юнктури, прийняття фінансових рішень та розробці фінансових стратегій на ринку.
Логіка курсу побудована на використанні двох основних методологічних підходів до вивчення сегментів міжнародного ринку: 1) аналіз понять, категорій та елементів конкретних секторів міжнародного фінансового ринку; 2) вивчення закономірностей і тенденцій їх розвитку в сучасних умовах
5,0
Любкіна О.В.
Кнір М.О.
5 Управління персоналом Мета дисципліни – систематизація уявлень про таку функціональну сферу менеджменту організацій як управління персоналом, і на цій основі формування управлінського мислення та навичок, необхідних для самовизначення і самореалізації у діяльності, пов’язаній з формуванням, використанням і розвитком персоналу в організаціях різних видів економічної діяльності. 4,0 Ковальська К.В. Завантажити
6 Фінансова політика в умовах глобалізації Дисципліна розкриває соціально-економічні наслідки впливу глобалізації на національні фінансові системи. Курс фокусується на викликах глобалізації для економічної та політичної системи України та необхідності реалізації ефективної фінансової політики, що обумовлює економічну незалежність та соціально-економічний розвиток держави в контексті забезпечення євроінтеграційних процесів. Аналізуються складові фінансової політики, а саме: бюджетна, грошово-кредитна, податкова, боргова та інвестиційні політики, стратегічною метою яких є макроекономічна стабільність держави та зростання добробуту громадян. Дослідження даних процесів повинні забезпечити аргументацію важливості значення економічної та політичної незалежності країни в контексті євроінтеграційних перспектив України. 3,0 Лютий І.О. Завантажити
7 Фінансова звітність і аналіз корпоративних фінансів Мета дисципліни – набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та їх тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів суб’єктами господарювання та учасниками ринку цінних паперів, їх аналізу та використання. 5,0 Романюк М.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1
Управління корпоративними фінансами
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти розуміння основних закономірностей та методів фінансового забезпечення корпорації в умовах сучасного ринку, знань теоретичних фінансових концепцій, інструментального апарату аналізу фінансового стану корпорації з метою їх використання для прийняття фінансових рішень.
5,0
Любкіна О.В.
Делас В.А.
2 Актуальні проблеми теорії та практики фінансів Дисципліна вивчає актуальні проблеми методології і теорії сучасної фінансової науки, закономірності розвитку та функціонування сучасної фінансової системи в умовах посилення впливу глобалізаційних процесів і ризиків на розвиток фінансових ринків та національних фінансових систем. Розглядається проблематика формування і реалізації сучасної фінансової політики, визначаються напрями оптимізації використання методів та інструментів державної фінансової політики, зокрема фіскальної і грошово-кредитної. Окрема увага присвячується проблемам управління державним боргом, суперечностям розвитку вітчизняного фінансового ринку і фінансів домогосподарств, фінансовим проблемам реального сектору економіки України. 4,0 Рожко О.Д. Завантажити
3 Проектне фінансування Актуальність вивчення дисципліни визначається необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців, що володіють компетентностями, необхідними для ефективного управління корпоративними фінансами та надання аналітичної підтримки довгострокових фінансових та інвестиційних рішень з дотриманням принципів відповідального інвестування. Теоретичне наповнення дисципліни спрямовано на набуття студентами знань про зміст та особливості проєктного фінансування порівняно з іншими формами довгострокового фінансування; основні етапи Due diligence, здійснення поглибленого аналізу ефективності інвестиційних проєктів; підходи до вибору джерел фінансування проєктів; використання сучасних методів та інструментів управління проєктними ризиками. Дисципліна визначається практичною спрямованістю та розрахована на активне використання ПК в процесі її опанування. 5,0 Науменкова С.В. Завантажити
4 Етичні та професійні стандарти у фінансовому бізнесі Дисципліна стосується розвитку специфічних навичок та знань студентів щодо етичної поведінки у фінансовому бізнесі. Ключовим аспектом курсу є принципи та рекомендації, що містяться в Кодексі етики та професійних стандартах CFA Інституту, де дисципліна визначає етичний контекст, в якому студенти працюватимуть для розвитку своєї кар’єри у всіх суміжних фінансових сферах, таких як інвестиції, портфельне управління та фінансове планування. 4,0 Дрозд Н.В. Завантажити
5 Міжнародне фінансове право Навчальна дисципліна спрямована на поглиблення знань студентів з актуальних теоретичних та практичних питань правового регулювання міжнародних фінансових відносин. Основні теми дисципліни охоплюють питання: сутності міжнародного фінансового права, міжнародне кредитне, валютне, платіжне (розрахункове) право, міжнародне право у сфері бюджетно-податкових відносин, правові механізми запобігання виведення капіталу від оподаткування у офшорних зонах, міжнародно-правові засади здійснення митних процедур, концептуальні основи міжнародно-правового регулювання обігу цінних паперів, стандарти управління страхуванням фінансових ризиків та міжнародно-правові принципи страхового нагляду, основи міжнародного інвестиційного права, правова відповідальність в міжнародних фінансових відносинах: міжнародний арбітраж та санкції. 4,0 Скринька Д.В. Виговський О.І. Завантажити
6
Behaviorial finance / Поведінкові фінанси
Курс досліджує альтернативи традиційним фінансам про те, що люди діють суто раціонально (або що вони приймають рішення на основі раціональних очікувань), а ринкові ціни формуються через постійний ітеративний процес. Поведінкові фінанси досліджують вплив психології, невизначеності (яка не є синонімом ризику) та когнітивних упереджень, які впливають на наші рішення. Поведінкові фінанси застосовують науковий метод (відкидаючи гіпотези, для яких не було підтверджуючих доказів) щоб зрозуміти вплив когнітивних сил, включаючи мотивацію, емоції, пориви, страх, жаль, уникнення втрат та невизначеність на результати діяльності фінансового ринку. Цілі курсу: отримати розуміння аномалій фінансового ринку; отримати розуміння відмінностей між неокласичною моделлю поведінки та поведінковими моделями фінансування; розкрити вплив невизначеності на прийняття рішень та рух цін на ринку; розглянути вплив зростання динамічності ринків, глобальних викликів та постійного прискорення технологічного розвитку на прийняття рішень у фінансах.
4,0
Мєдвєдкова Н.С.
Дрозд Н.В.
7 Митно-тарифна політика держави Навчальна дисципліна спрямована на вивчення теоретичних основ та механізму реалізації державної митної політики в умовах інтеграції країни в систему світогосподарських зв’язків. Основна увага приділяється вивченню сутності митного тарифу як основного інструменту митної політики держави та особливостей застосування різноманітних видів мита, а також інших митних податків. 4,0 Демиденко Л.М. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Бізнес-модель компанії Розкриваються основи формування бізнес-моделі підприємства. Аналізуються ключові елементи бізнес-моделі підприємства. Розглядаються особливості формування та оптимізації бізнес процесів підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності. Вивчаються підходи до визначення життєвого циклу бізнес-моделі. Ідентифікуються основні проблеми побудови бізнес моделювання, вивчаються актуальні методи та способи фінансового забезпечення бізнес-моделі компанії. 5,0 Магомедова А.М. Завантажити
2 Інвестиції в акції / Equity Investments Зміст дисципліни полягає у набутті теоретичних і практичних знань в сфері інвестицій в акції, а також навичок аналізу та обґрунтування економічної доцільності таких інвестицій. Дисципліна складається із п’яти тем, в ході розгляду яких вивчаються підходи до організації фінансового ринку, його структура та учасники; призначення ринкових індексів, їх види та класифікація; дається огляд цінних паперів, які посвідчують право власності, розглядаються види та класифікація акцій; описуються підходи до аналізу галузі та конкретного підприємства; розглядаються концепції та інструменти оцінки капітальних цінних паперів. 4,0 Носова Є.А. Завантажити
3 Методологія наукових досліджень фінансів і кредиту Дисципліна формує у студентів систему знань, що дозволяють в повному обсязі оволодіти навиками щодо організації, постановки та проведення наукового пошуку, а також методами наукового пізнання з теорії та методології економічних досліджень; створення методологічного підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, презентації науковій спільноті власних результатів інтелектуальної діяльності. Мета дисципліни – сформувати у студентів цілісне уявлення про науку, як базисну економіко-правову категорією інформаційного суспільства, закономірності функціонування фінансової науки в Україні. 3,0 Варналій З.С. Завантажити
4 Економічна та фінансова безпека підприємства Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів. В першому модулі розкриваються: сутність і складові економічної та фінансової безпеки підприємства; внутрішні та зовнішні, реальні та потенційні загрози; індикатори та кількісна оцінка економічної та фінансової безпеки підприємства; сутність національних економічних та фінансових інтересі, їх структура та класифікація; основні складові та механізм забезпечення економічної та фінансової безпеки підприємства. У другому: сутність, структура і моделювання системи економічної та фінансової безпеки підприємства; аналітичний інструментарій діагностування економічної та фінансової безпеки підприємства; кадрове, інформаційне та інституційно-правове забезпечення економічної та фінансової безпеки підприємства. 3,0 Варналій З.С. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Виробнича практика Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача кафедри фінансів та спеціаліста з даного фаху.
Мета виробничої практики – закріпити знання та практичні навики, набуті
під час вивчення профільних дисциплін, ознайомити із сучасним станом розвитку підприємств різних форм власності, їх економічною діяльністю та проблемами, із виробничим процесом, основними напрямами діяльності підприємств у виробничо-технічній та організаційно-економічній сферах.
На практиці здобувачі знайомляться з механізмами вирішення економічних,
фінансових, виробничих та управлінських проблем і завдань на прикладі конкретного суб’єкта господарювання.
6,0 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
2 Деривативи (Перелік № 1) В навчальній дисципліні розкривається сутність, умови використання та параметричні характеристики деривативів, ґенеза ринку деривативів. Визначаються та аналізуються сучасні тенденції розвитку ринків фінансових деривативів і структурованих продуктів, методи оцінки та аналізу параметрів деривативів, конструювання структурованих продуктів, концепції розробки стратегій хеджування. Актуалізуються практичні аспекти та умови використання форвардних контрактів, ф’ючерсних контрактів, опціонних контрактів, контрактів своп, синтетичних деривативів для підвищення ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності фінансово-кредитних установ і еко-номічних суб’єктів сфери матеріального виробництва. Акцентується увага на моделюванні параметрів деривативів. Конкретизується механізм оптимізації вибору базових активів похідних фінансових інструментів. 5,0 Солодкий О.О. Завантажити
3 Боргові фінансові інструменти / Fixed income Securities (Перелік № 1) Навчальна дисципліна стосується формування правильного розуміння методів та принципів оцінки боргових фінансових інструментів, способів врахування різних характеристик облігацій, формування портфеля облігацій, аналізу різних стратегій, оцінки облігацій та формування відповідних рішень. Навчальна програма складається з двох змістових модулів: модуль 1 присвячений вивченню теоретичних аспектів боргових фінансових інструментів, ризиків, що супроводжують інвестиції в боргові інструменти, та огляду ринку облігацій; модуль 2 – вивченню визначення процентного ризику, дохідності облігацій та оцінки облігацій. 5,0 Дрозд Н.В. Завантажити
4 Фінансове моделювання в Exсel (Перелік № 1) В дисципліні розкриваються методологічні засади фінансового моделювання у розрізі кардиналістських і ординалістських економічних та фінансових відносин, предметності методів та інструментів моделювання, концептуальних підходів до фінансового моделювання, етапів процесу фінансового моделювання, теоретико-методологічної бази фінансового моделювання, технічного функціоналу фінансового моделювання, методології факторного аналізу як основи фінансового моделювання. Досліджується процес побудови та використання детермінованих і стохастичних фінансових моделей для підвищення ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності фінансово-кредитних установ і економічних суб’єктів сфери матеріального виробництва. Визначаються та аналізуються основні властивості та етапи дете-рмінованого факторного аналізу, методи оцінки впливу факторів у детерміно-ваних фінансових моделях. Актуалізуються сфери застосування та етапи побу-дови стохастичних фінансових моделей, технологічні аспекти здійснення сто-хастичного факторного аналізу. Конкретизується методологія та технологічні аспекти описової статистики, кореляційного, регресійного, кластерного та дисперсійного аналізу у предметній площині фінансового моделювання. 5,0 Солодкий О.О. Завантажити
5
Управління портфелем (Перелік № 1)
Основним завданням дисципліни є формування у студента теоретичних і практичних навичок, необхідних для формування та управління портфелем цінних паперів, а також оволодіння прикладними навичками та емпіричними методами, необхідними для реальної діяльності на фондовому ринку. Після вивчення курсу студенти можуть самостійно брати участь у вирішенні питань практичного характеру, в тому числі: аналіз інвестиційних стратегій і вибір оптимальних активів для включення в інвестиційний портфель, розробка інвестиційної програми для портфельних інвестиційних стратегій. Курс побудований на великій кількості прикладів з практики функціонування зарубіжних та вітчизняних інвестиційних фондів.
5,0
Кнір М.О.
Солодкий О.О.
6 Альтернативні інвестиції / Alternate Investments (Перелік № 1) Основним завданням дисципліни є належне формування у студента необхідного обсягу знань і навичок, необхідних для управління портфелем альтернативних інвестиційних продуктів. Протягом вивчення дисципліни студенти вирішують питання практичного характеру, в тому числі: аналіз альтернативних інвестиційних стратегій, вибір оптимального продукту для включення в інвестиційний портфель, розробка інвестиційної програми для альтернативних інвестиційних стратегій. Курс побудований на великій кількості прикладів з практики функціонування зарубіжних та вітчизняних фінансових ринків. 5,0 Кнір М.О. Завантажити
7 Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних контрактів (Перелік № 2) Навчальна дисципліна спрямована на вивчення сутності та особливостей визначення валютно-фінансових і платіжних умов зовнішньоекономічних контрактів. Основна увага приділяється вивченню сутності та структури зовнішньоекономічного контракту; сутності валюти ціни та валюти платежу; валютних ризиків, які пов’язані з умовами зовнішньоекономічних контрактів; цінових умов зовнішньоекономічних контрактів; форм та основ організації міжнародних розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств; механізмів фінансування зовнішньоекономічних операцій та застосування гарантій при виконанні контрактів; визначенню оптимальних валютно-фінансових умов зовнішньоекономічних операцій. 5,0 Демиденко Л.М. Завантажити
8 Глобалізація та міжнародна фінансова система / Globalization and international financial system (Перелік № 2) Дисципліна знайомить студентів з роллю та впливом міжнародної фінансової системи на національну економіку в умовах глобалізації. Постійне зростання такої ролі доводиться під час останніх фінансових криз, показуючи, що вона виходить із міжнародних фінансових організацій і потребує трансформації. Огляд міжнародної фінансової системи дає перспективи щодо розвитку основних елементів національної фінансової системи та аспектів, що сприяють фінансовим кризам та глобалізації, та пропонує засоби захисту, запропоновані економістами для вирішення основної проблеми. Мета курсу – сформувати розуміння студентами основних принципів глобалізації в сучасній фінансовій архітектурі з метою використання практичних знань, отриманих при аналізі макроекономічних процесів. 5,0 Дрозд Н.В. Завантажити
9 Оцінка вартості компанії / Valuation (Перелік № 2) Мета дисципліни – формування у студента необхідного обсягу практичних навичок, необхідних для обґрунтування управлінських рішень що стосуються визначення вартості підприємств. Після вивчення курсу студенти можуть самостійно брати участь у вирішенні питань практичного характеру, в тому числі: оцінка вартості компанії (бізнесу) в межах традиційних підходів (доходного, порівнювального та витратного); знати переваги та недоліки кожного з підходів та методів, які виділяються в межах них; визначати вартість компанії на основі методу дисконтування дивідендів, вільного грошового потоку, який доступний фірмі та власникам власного капіталу, залишкового прибутку, використовувати ринковий підхід для визначення вартості; виявляти методологічні протиріччя в оцінці вартості компаній в умовах зростаючих ринків капіталів та визначати шляхи їх вирішення. 5,0 Носова Є.А. Завантажити
10 Венчурне фінансування (Перелік № 2) Мета дисципліни – формування у студентів цілісного уявлення про інвестиції та венчурний капітал, стадії, процедури та підходи венчурного фінансування, різновидів венчурного капіталу та особливостей здійснення корпоративних венчурних інвестицій. 5,0 Рак Р.В. Завантажити
11 Управління особистими фінансами (Перелік № 2) Основним завданням дисципліни є формування у студента теоретичних і практичних навичок, необхідних для формування та управління портфелем індивідуальних осіб та сімей, які концентруються на обмеженій кількості цінних паперів, підприємницьких цінностей або нерухомості. Після вивчення курсу студенти можуть самостійно брати участь у вирішенні питань практичного характеру, в тому числі: аналіз інвестиційних стратегій і вибір оптимальних активів для включення в індивідуальний портфель активів, розробка інвестиційної програми для індивідуальних осіб та сімей. Курс побудований на великій кількості прикладів з практики роботи портфельних інвесторів зарубіжних країн. 5,0 Кнір М.О. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору