Структура програми

Освітньо-професійна програма “Облік, оподаткування та контроль”

Опис освітньої програми (Завантажити)*

Загальний обсяг кредитів ОП “Облік, оподаткування та контроль” складає 120, серед них 90 кредитів – основні дисципліни та 30 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Актуальні проблеми обліку, оподаткування та контролю формування системи теоретичних знань та практичних вмінь та навичок для вирішення актуальних проблем у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та контролю, вміння широко використовувати отримані знання для здійснення самостіних накових досліджень, що в кінцевому підсумку засвідчуватимуть високу фахову підготовку для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру 2 Засадний Б.А. Завантажити
2 Електронний документообіг та підпис набуття професійних знань та їх застосування у господарській діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності як спеціаліста з економіки, оволодіння теоретичним матеріалом та практичними навичками щод побудови та використання інформаційної моделі, яка є основою ефективного функціонування системи електронного документообігу з урахуванням та дотриманням діючого законодавства України. 6 Фещенко Є.А. Завантажити
3 Прикладна економетрика ознайомлення студентів з новими економетричними теоріями та підходами до їх аналізу. Навчальна дисципліна передбачає оволодіння студентами основним модельним інструментарієм сучасної економетрики та його застосування до моделювання економічних процесів. 2 Баженова О.В. Завантажити
4 Фінансовий менеджмент систематизація знань студентів та поглиблене вивчення основних фінансових теорій, опануванні прийомів і методів фінансового менеджменту спрямованих на прийняття найбільш ефективних управлінських рішень із фінансових питань. 6 Делас В.А. Завантажити
5 Організація бухгалтерського обліку оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок з організації облікового процесу на підприємстві, праці виконавців, забезпечення бухгалтерського обліку та їх перспективного розвитку. 2 Дорош Н.І. Завантажити
6
Стратегічне управління
формування управлінського мислення та здатності до набуття знань і навичок у сфері стратегічного управління різних організаційно-правових форм і видів економічної діяльності.
6
Ситницький М.В.,
Горбась І.М.
7 Судово-бухгалтерська експертиза формування вмінь застосовувати теоретичні знання з обліку і контролю, кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи обліку і контролю для своєчасного надання інформаційного забезпечення для проведення судово-бухгалтерської експертизи та отримання доказів по справі, що знаходиться у провадженні. 2 Шарманська В.М. Завантажити
8 Управлінський облік бізнес-процесів формування системи знань з управлінського обліку бізнес-процесів, зокрема теоретико-методичних та практичних засад управління ефективністю бізнесу, прийняття рішень по довгостроковим капіталовкладенням, методики ціноутворення та трансфертного ціноутворення, планування та аналізу витрат для забезпечення підвищення конкурентоспроможності та застосування фінансових показників в оцінці діяльності суб’єктів господарювання. 1 Склярук І.П. Завантажити
9 Антикризове управління формування теоретичних знань, а також досвіду та аналітико-практичних навичок щодо використання сучасних інструментів антикризового управління підприємством. 2 Єхануров Ю.І. Завантажити
10 Стратегічний аналіз набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо методології та прийомів стратегічного аналізу, знаходження найбільш стійких закономірностей та тенденцій господарської діяльності підприємства, інтерпретації отриманих результатів, застосування сучасних методів аналізу для прийняття стратегічних управлінських рішень. 6 Дерун І.А. Завантажити
11 Практикум “Організація обліку, оподаткування і контролю суб’єктів господарювання” детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формування вміння їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих
завдань, тобто набуття практичних навичок щодо організації бухгалтерського обліку, оподаткування і контролю суб’єктів господарювання.
2 Мельник Т.Г. Завантажити
12 Аудит та підтвердження звітності формування системи базових теоретичних знань та набуття практичних навичок аудиту та підтвердження відповідності фінансової звітності, виконання інших видів аудиторських робіт. 6 Дорош Н.І. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Актуальні проблеми обліку, оподаткування та контролю формування системи теоретичних знань та практичних вмінь та навичок для вирішення актуальних проблем у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та контролю, вміння широко використовувати отримані знання для здійснення самостіних накових досліджень, що в кінцевому підсумку засвідчуватимуть високу фахову підготовку для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру 3 Засадний Б.А. Завантажити
2 Прикладна економетрика ознайомлення з новими економетричними теоріями та підходами до їх аналізу. Навчальна дисципліна передбачає оволодіння студентами основним модельним інструментарієм сучасної економетрики та його застосування до моделювання економічних процесів. 3 Баженова О.В. Завантажити
3 Організація бухгалтерського обліку оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок з організації облікового процесу на підприємстві, праці виконавців, забезпечення бухгалтерського обліку та їх перспективного розвитку. 3 Дорош Н.І. Завантажити
4 Судово-бухгалтерська експертиза формування вмінь застосовувати теоретичні знання з
обліку і контролю, кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи обліку і контролю для своєчасного надання інформаційного забезпечення для проведення судово-бухгалтерської експертизи та отримання доказів по справі, що знаходиться у провадженні.
3 Шарманська В.М. Завантажити
5 Управлінський облік бізнес-процесів формування системи знань з управлінського обліку бізнес-процесів, зокрема теоретико-методичних та практичних засад управління ефективністю бізнесу, прийняття рішень по довгостроковим капіталовкладенням, методики ціноутворення та трансфертного ціноутворення, планування та аналізу витрат для забезпечення підвищення конкурентоспроможності та застосування фінансових показників в оцінці діяльності суб’єктів господарювання. 3 Склярук І.П. Завантажити
6 Антикризове управління формування у студентів теоретичних знань, а також досвіду та
аналітико-практичних навичок щодо використання сучасних інструментів антикризового управління підприємством.
3 Єхануров Ю.І. Завантажити
7 Практикум “Організація обліку, оподаткування і контролю суб’єктів господарювання” детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формування вміння їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих
завдань, тобто набуття практичних навичок щодо організації бухгалтерського обліку, оподаткування і контролю суб’єктів господарювання.
3 Мельник Т.Г. Завантажити
8 Практикум “Консолідована фінансова звітність формування практичних вмінь та навичок дляорганізації та методики складання консолідованої фінансової звітності групи компаній на основі індивідуальної фінансової звітності її учасників 1 Засадний Б.А. Завантажити
9
Трансфертне ціноутворення
формування знань, вмінь та навичок для керування фінансовим результатом та оптимізацією податку на прибуток і трансферу капіталу від одного підприємства до іншого в умовах, що не відрізняються від умов, які застосовують при аналогічних операціях непов’язаними особами.
1
Засадний Б.А.,
Міхонік С.А.
Дисципліни вільного вибору студента
1 Корпоративна звітність (Кластер 1. Облік, оподаткування і контроль у підприємництві)* детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формування вміння їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань, тобто набуття практичних навичок щодо складання корпоративної звітності. 2 Мельник Т.Г. Завантажити
2 Організація обліку на підприємствах різних форм господарювання (Кластер 1. Облік, оподаткування і контроль у підприємництві)* отримання знань з особливостей ведення обліку на підприємствах різних форм господарювання, що поглиблює та розширює їхні знання з бухгалтерського обліку. 2 Гура Н.О. Завантажити
3 Дью Діллінджес (Кластер 1. Облік, оподаткування і контроль у підприємництві)* отримання фундаментальних знаннь і практичних навичок в галузі обліку, оподаткування та контролю щодо забезпечення належної сумлінності (Дью Діллідженс) в процесі детальної незалежної перевірки об’єкту
інвестування та його оцінки, формування сучасного розуміння закономірностей функціонування та розвитку економічної системи. Підготувати магістрів, які володіють інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для ефективного управління обліково-аналітичними процесами на
підприємствах, установах та організаціях різних форм власності та здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання.
2 Волохова Л.Ф. Завантажити
4 Звітність у бюджетних установах (Кластер 2. Облік, оподаткування і контроль у фінансових установах та установах державного сектора)* формування системи знань студентів щодо методології, методики та організації звітності у бюджетних установах й прийняття на її основі
управлінських рішень бюджетною установою.
2 Фещенко Є.А. Завантажити
5 Організація державного аудиту і контролю (Кластер 2. Облік, оподаткування і контроль у фінансових установах та установах державного сектора)* набуття студентами професійних знань та їх застосування у господарській діяльності підприємства як спеціаліста економіки, оволодіння теоретичним матеріалом та практичними навичками з організаційно правовими та методичними особливостями проведення державного аудиту фінансово-господарської діяльності державних підприємств, установ і організацій; набуття ними практичних професійних навичок, що є необхідними для виконання комплексу організаційних і контрольно-аналітичних робіт, пов’язаних із перевіркою первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, комплексу фінансової звітності таких підприємств, а також формування аудиторського звіту за результатами контролю; вміння творчо застосовувати отриманні знання у практичній
діяльності.
2 Фещенко Є.А. Завантажити
6 Банківський комплаєнс (Кластер 2. Облік, оподаткування і контроль у фінансових установах та установах державного сектора)* формування сучасної системи поглиблених знань теорії і практики організації системи комплаєнс у фінансових інститутах, вироблення практичних навичок аналізу організації комплаєнс-контролю в банках. 2 Третяк Д.Д. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Професійна етика бухгалтерів та аудиторів полягає у тому, щоб артикулювати у системі теоретичних знань студентів етично-професійний понятійно-категоріальний апарат задля вміння виокремлювати моральні проблеми у професійній діяльності
бухгалтерів та аудиторів та здійснювати моральний вибір у прийнятті рішень, побудові стратегій професійної діяльності на підставі етичних суджень і, як наслідок, сприяти впровадженню нової ціннісної парадигми професійних та предметно-визначених практик, що ґрунтується на ідеї добровільної та відповідальної асоціативної участі.
2 Фещенко Є.А. Завантажити
2 Практикум “Консолідована фінансова звітність формування у студентів практичних вмінь та навичок дляорганізації та методики складання консолідованої фінансової звітності групи компаній на основі індивідуальної фінансової звітності її учасників 3 Засадний Б.А. Завантажити
3
Трансфертне ціноутворення
формування у студентів знань, вмінь та навичок для керування фінансовим результатом та оптимізацією податку на прибуток і трансферу капіталу від одного підприємства до іншого в умовах, що не відрізняються від умов, які застосовують при аналогічних операціях непов’язаними особами.
3
Засадний Б.А.,
Міхонік С.А.
Дисципліни вільного вибору студента
1 Корпоративна звітність (Кластер 1. Облік, оподаткування і контроль у підприємництві)* детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формування вміння їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань, тобто набуття практичних навичок щодо складання корпоративної звітності. 4 Мельник Т.Г. Завантажити
2 Організація обліку на підприємствах різних форм господарювання (Кластер 1. Облік, оподаткування і контроль у підприємництві)* отримання студентами знань з особливостей ведення обліку на підприємствах різних форм господарювання, що поглиблює та розширює їхні знання з бухгалтерського обліку. 4 Гура Н.О. Завантажити
3 Методи і моделі прийняття рішень в обліку і аналізі (Кластер 1. Облік, оподаткування і контроль у підприємництві)* набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо процесів підготовки та прийняття рішень, оцінки їх якості, застосування сучасних методів та математичних моделей прийняття рішень при розв’язанні обліково-аналітичних завдань. 2 Склярук І.П. Завантажити
4 Дью Діллінджес (Кластер 1. Облік, оподаткування і контроль у підприємництві)* надати фундаментальні знання і практичні навички в галузі обліку, оподаткування та контролю щодо забезпечення належної сумлінності (Дью Діллідженс) в процесі детальної незалежної перевірки об’єкту
інвестування та його оцінки, сформувати у студентів сучасне розуміння закономірностей функціонування та розвитку економічної системи. Підготувати магістрів, які володіють інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для ефективного управління обліково-аналітичними процесами на
підприємствах, установах та організаціях різних форм власності та здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання.
4 Волохова Л.Ф. Завантажити
5 Тайм-менеджмент (Кластер 1. Облік, оподаткування і контроль у підприємництві)* опанування сучасних науково-методичних основ планування часу, підходів ефективного виконання завдань, своєчасного досягнення цілей та отримання навичок їх практичного застосування, що робить можливим контролювати процеси життєдіяльності людини. 2 Оліх Л.А. Завантажити
6 Звітність у бюджетних установах (Кластер 2. Облік, оподаткування і контроль у фінансових установах та установах державного сектора)* формування системи знань студентів щодо методології, методики та організації звітності у бюджетних установах й прийняття на її основі
управлінських рішень бюджетною установою.
4 Фещенко Є.А. Завантажити
7 Організація державного аудиту і контролю (Кластер 2. Облік, оподаткування і контроль у фінансових установах та установах державного сектора)* набуття студентами професійних знань та їх застосування у господарській діяльності підприємства як спеціаліста економіки, оволодіння теоретичним матеріалом та практичними навичками з організаційно правовими та методичними особливостями проведення державного аудиту фінансово-господарської діяльності державних підприємств, установ і організацій; набуття ними практичних професійних навичок, що є необхідними для виконання комплексу рганізаційних і контрольно-аналітичних робіт, пов’язаних із перевіркою первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, комплексу фінансової звітності таких підприємств, а також формування аудиторського звіту за результатами контролю; вміння творчо застосовувати отриманні знання у практичній
діяльності.
4 Фещенко Є.А. Завантажити
8 Банківський комплаєнс (Кластер 2. Облік, оподаткування і контроль у фінансових установах та установах державного сектора)* формування сучасної системи поглиблених знань теорії і практики організації системи комплаєнс у фінансових інститутах, вироблення практичних навичок аналізу організації комплаєнс-контролю в банках. 4 Третяк Д.Д. Завантажити
9 Адміністрування податків і зборів (Кластер 2. Облік, оподаткування і контроль у фінансових установах та установах державного сектора)* надання студентам необхідних теоретичних основ та професійних навичок стосовно організаційно-управлінських технологій, які використовуються контролюючими органами в адмініструванні податків, зборів, платежів. 2 Мельник Т.Г. Завантажити
10 Поведінкова та експерементальна економіка (Кластер 2. Облік, оподаткування і контроль у фінансових установах та установах державного сектора)* формування комплексного розуміння природи, методології та концептуального каркасу сучасної поведінкової та експериментальної економіки, дослідження поведінкових принципів прийняття рішень економічними суб’єктами, економічної природи та принципів ментального обліку, ролі ефекту володіння та страху втрати у моделі споживчого вибору. 2 Вірченко В.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Професійна етика бухгалтерів та аудиторів полягає у тому, щоб артикулювати у системі теоретичних знань студентів етично-професійний понятійно-категоріальний апарат задля вміння виокремлювати моральні проблеми у професійній діяльності бухгалтерів та аудиторів та здійснювати моральний вибір у прийнятті рішень, побудові стратегій професійної діяльності на підставі етичних суджень і, як наслідок, сприяти впровадженню нової ціннісної парадигми професійних та предметно-визначених практик, що ґрунтується на ідеї добровільної та відповідальної асоціативної участі. 1 Фещенко Є.А. Завантажити
2 Преддипломна практика закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення нормативних дисциплін фахового спрямування для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти, та набути практичних навичок і компетенцій, необхідних для самостійної роботи на посадах бухгалтера, аналітика, помічника аудитора, ревізора, інспектора чи консультанта з питань оподаткування, економіста та інших посадах фахівців з обліку і оподаткування; зібрати та систематизувати матеріали для написання магістерської роботи. 6 Завантажити
3 Випускна кваліфікаційна робота магістра поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань з вибраного
напрямку спеціалізації в галузі обліку, оподаткування та аудиту, а також уміння
застосувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань; пошук сучасних наукових досягнень у сфері розбудови системи державного
регулювання бухгалтерського обліку, економічного аналізу, оподаткування, аудиту
та контролю на підприємствах, в організаціях і установах, уміння їх самостійно
застосовувати при розв`язанні прикладних проблем, прийнятті управлінських
рішень.
9 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Методи і моделі прийняття рішень в обліку і аналізі (Кластер 1. Облік, оподаткування і контроль у підприємництві)* полягає в набутті студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо процесів підготовки та прийняття рішень, оцінки їх якості, застосування сучасних методів та математичних моделей прийняття рішень
при розв’язанні обліково-аналітичних завдань.
4 Склярук І.П. Завантажити
2 Тайм-менеджмент (Кластер 1. Облік, оподаткування і контроль у підприємництві)* опанування сучасних науково-методичних основ планування часу, підходів ефективного виконання завдань, своєчасного досягнення цілей та отримання навичок їх практичного застосування, що робить можливим контролювати процеси життєдіяльності людини. 4 Оліх Л.А. Завантажити
3 Адміністрування податків і зборів (Кластер 2. Облік, оподаткування і контроль у фінансових установах та установах державного сектора)* надання студентам необхідних теоретичних основ та професійних навичок стосовно організаційно-управлінських технологій, які використовуються контролюючими органами в адмініструванні податків, зборів, платежів. 4 Мельник Т.Г. Завантажити
4 Поведінкова та експерементальна економіка (Кластер 2. Облік, оподаткування і контроль у фінансових установах та установах державного сектора)* формування комплексного розуміння природи, методології та концептуального каркасу сучасної поведінкової та експериментальної економіки, дослідження поведінкових принципів прийняття рішень економічними суб’єктами, економічної природи та принципів ментального обліку, ролі ефекту володіння та страху втрати у моделі споживчого вибору. 4 Вірченко В.В. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору