Структура програми

Освітньо-наукова програма “Менеджмент організацій і адміністрування”

Опис освітньої програми

Загальний обсяг кредитів ОНП “Менеджмент організацій і адміністрування” складає 120 кредитів, серед них 90 кредитів – обов’язкові освітні компоненти та 30 кредитів – вибіркові освітні компоненти.

Перший рік навчання
І семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Системна організація та управління нововведеннями Формування у студентів системного розуміння сучасного інноваційного розвитку і практичних навичок ідентифікації й вирішення складних проблем системної організації та управління нововведеннями за невизначеності умов і вимог. 5 Корнілова І.М. Завантажити
2 Управління патентно-ліцензійною діяльністю Формування у студентів управлінського мислення та фахових
компетентностей у такій функціональній сфері, як управління патентно–ліцензійною діяльністю організацій різних видів економічної діяльності за невизначеності умов і вимог.
5 Корнілова І.М. Завантажити
3 Управління проектами Формування у студентів управлінського типу мислення, набуття комплексних знань і практичних навичок ідентифікації та вирішення проблем при виборі, плануванні та реалізації проектів. 6 Приймак В.М. Завантажити
4 Управління інвестиційним портфелем Оволодіння комплексом теоретичних знань і практичних навичок щодо формування реальних і фінансових інвестиційних портфелів підприємств та оцінювання ефективності управління ними. 6 Кухта П.В. Завантажити
5 Філософія управління Ознайомити студентів з проблематикою сучасної філософії
управління, її історико-філософськими витоками, сформувати теоретичні основи парадигмального та світоглядного розуміння взаємодії методологічних засад філософських та управлінських концепцій, виявити філософські передумови теорій, сформульованих у сфері менеджменту та управлінських ідей у філософії.
4 Ільїн В.В. Завантажити
6 Інноваційний менеджмент (Innovation Management, англ. мовою) Формування компетентнісних навичок усного і письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з інноваційного менеджменту та адміністрування. 4 Петровський М.В. Завантажити
7 Стажування у навчальному проектному офісі (факультативно, без відриву від виробництва) Мета стажування – виконання вимог п.1 присвоєння професійної кваліфікації, а саме: “Професійна кваліфікація 2447.2 «Професіонал з управління проектами та програмами» присвоюється окремим рішенням Екзаменаційної комісії на підставі: 1. Розробки навчального проекту на замовлення організації під час проходження стажування у проектному РМО і складання іспиту з дисципліни «Управління проектами» не нижче 75 балів. 2. Захист кваліфікаційної роботи магістра (за професійною кваліфікацією у сфері управління проектами та програмами) та складання комплексного підсумкового іспиту з оцінками не нижче 75 балів. Приймак В.М.
ІІ семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Формування системи методів менеджменту Розвиток управлінського мислення та фахових компетентностей щодо застосування концепцій, методів та інструментів менеджменту для результативного та ефективного управління організаціями та їх розвитком за невизначеності умов і вимог. Дисципліну сфокусовано на поглибленні і розширенні предметних областей та розвитку методичного інструментарію управлінської діяльності на міждисциплінарній основі. 5 Горбась І.М.  Завантажити
2 Маркетинг нововведень Формування у студентів економічного мислення та системи
спеціальних знань у галузі маркетингового управління інноваційною діяльністю підприємств, набуття необхідних професійних компетенцій та вироблення практичних навичок з ініціації, розробки й комерціалізації нововведень, а також управління компанією на основі інноваційних маркетингових інструментів.
6 Фірсова С.Г.  Завантажити
3 Методика викладання менеджменту Мета дисципліни полягає у поглибленні і закріпленні знань студентів з питань організації і форм здійснення освітнього процесу у вищій школі, його законодавчо-нормативного, наукового та навчально-методичного забезпечення, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці навчальних занять з обов’язкових і вибіркових дисциплін спец. 073 “Менеджмент” та застосування активних методик викладання. 6 Жилінська О.І.  Завантажити
4 Методологія та організація економічних досліджень (з основами інтелектуальної власності) Познайомити студентів із сучасною методологією науки, створити необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, презентації власних результатів інтелектуальної діяльності науковій спільноті. Сформувати у студентів цілісне уявлення про інтелектуальну власність, як базисну економіко-правову категорією інформаційного суспільства, закономірності функціонування ринку інтелектуальної власності. Розкрити способи комерціалізації інтелектуальної власності. 6 Герасименко О.О.  

Лозова Г.М. 

Завантажити
5 Інноваційний менеджмент (Innovation Management, англ. мовою) Формування компетентнісних навичок усного і письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з інноваційного менеджменту та адміністрування. 4 Петровський М.В.  Завантажити
6 Проектне фінансування Послідовне формування у студентів системи знань з проектного фінансування, у т. ч. щодо здійснення поглибленого аналізу передінвестиційних рішень, підготовки інвестиційної пропозиції, розробки фінансового плану проекту, оцінювання ефективності та фінансової стійкості інноваційно-інвестиційного проекту; організації взаємодії з інвесторами та іншими учасниками інвестиційного процесу, управління проектними ризиками, а також набуття вмінь, що дозволяють ідентифікувати та вирішувати професійні та наукові завдання на засадах оволодіння системою компетентностей. 3 Науменкова С.В.  Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Актуальні прооблеми економічної теорії та економічної політики сформувати системні теоретичні знання у студентів щодо
сучасного етапу розвитку економічної теорії та навички застосування її творчого доробку світової економічної думки для розв’язання актуальних соціально-економічних проблем функціонування і розвитку національної економіки, розвинути уміння аналізувати та вирішувати складні проблеми економічної політики в контексті загальноцивілізаційних та системно-трансформаційних зрушень з урахуванням парадигмального контексту
еволюції економічної науки.
4 Залєвська-Шишак А.Д. Завантажити
2 Прикладна економетрика Ознайомлення студентів з новими економетричними теоріями та
підходами до їх аналізу. Навчальна дисципліна передбачає оволодіння студентами основним модельним інструментарієм сучасної економетрики та його застосування до моделювання економічних процесів.
4 Баженова О.В. Завантажити
3 Інноваційний менеджмент (Innovation Management, англ. мовою) Формування компетентнісних навичок усного і письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з інноваційного менеджменту та адміністрування. 1 Петровський М.В. Завантажити
Вибіркові освітні компоненти
5.1 Ризик-менеджмент інвестиційної діяльності Формування у студентів базових знань з питань організації та
управління інвестиційною діяльністю компаній, управління ризиками інвестиційної діяльності.
5 Балицька М.В. Завантажити
5.2 Кадровий менеджмент опанування системи компетентностей щодо застосування ефективного
управлінського інструментарію та нормативно-правового супроводу кадрових процесів за повним циклом «формування – розвиток – ефективне використання персоналу організації – припинення трудових відносин».
5 Герасименко О.О. Завантажити
6.1 Сучасні концепції лідерства Отримання студентами системних уявлень про сучасні концепції лідерства та набуття навичок формування лідерського мислення й демонстрації лідерських якостей для самореалізації у професійній діяльності. Навчальна дисципліна базується на ознайомленні з категоріальним апаратом лідерства. Здобуті знання застосовуються при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін, виконанні самостійних завдань та кваліфікаційної роботи магістра. 5 Ситницький М.В. Завантажити
6.2 Бренд-менеджмент нових товарів (Brand Management of New Products, англ. мовою) Вивчення теоретичних основ та практичних аспектів сучасних концепцій управління брендом нових продуктів для набуття студентами знань та навичок у сфері використання сучасних інструментів управління та маркетингу у професійній діяльності менеджера. 5 Полторацька А.О. Завантажити
7.1 Консалтинг Системне застосування інструментарію менеджменту для ідентифікації проблем функціонування і розвитку організацій та генерування управлінської інформації щодо їх вирішення. 6 Балан В.Г. Завантажити
7.2 Корпоративне управління Набуття студентами компетенцій, які засвідчуватимуть їх спроможність продемонструвати на практиці отриманні знання, уміння та навички у сфері корпоративного
управління з урахуванням Європейської рамки кваліфікацій (ЄРК).
6 Баюра Д.О. Завантажити
8.1 Психологія конфлікту Дисципліна належить до переліку вибіркових і спрямована на вивчення сучасних теорій конфлікту, правил системного аналізу економічних та управлінських конфліктів. Формує професійне мислення менеджера-управлінця, який вивчає психологічні підходи, що пояснюють перебіг конфлікту на різних стадіях його розвитку, що допомагає обирати способи й прийоми корекції особистістю свого ставлення до конфлікту і поведінки в ньому, методи психологічної допомоги у ситуації тривалих і деструктивних управлінських конфліктів; технології урегулювання економічних конфліктів. 5 Мельник О.А. Завантажити
8.2 Соціальне управління людськими ресурсами Формування у студентів фундаментальних знань з соціального
управління людськими ресурсами, а також набуття ними відповідних умінь і навичок щодо їх використання у практичній соціально-управлінській діяльності.
5 Туленков М.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Професійна та корпоративна етика Артикулювати у системі теоретичних знань студентів етичний понятійно-категоріальний апарат задля вміння виокремлювати моральні проблеми у професійній/предметно-визначеній діяльності та здійснювати моральний вибір у прийнятті рішень, побудові стратегій професійної діяльності на підставі етичних суджень і, як наслідок, сприяти впровадженню нової ціннісної парадигми професійних та предметно-визначених практик, що ґрунтується на ідеї добровільної та відповідальної асоціативної участі. 3 Нападиста В.Г. Завантажити
2 Управлінський облік Формування у студентів системи знась з управлінського обліку, зокрема теоретико-методичні та практичні особливості організації та ведення управлінського обліку та складання внутрішньої звітності суб’єктами господарювання; формування практичних навичок щодо визначення основних об’єктів обліку та їх використання для прийняття управлінських рішень. 3 Склярук І.П. Завантажити
3 Науково-дослідна практика Залучення здобувачів вищої освіти до самостійної дослідницької роботи, ознайомлення з методикою проведення науково-дослідної роботи в академічних та спеціалізованих інститутах, практикою управління, питаннями реалізації теоретичних та наукових розробок у сфері їх професійної діяльності. 6 Фірсова С.Г. Завантажити
4 Комплексний підсумковий іспит Комплексний підсумковий іспит відбувається у формі тестування впродовж двох академічних годин (90 хв.), під час якого Екзаменаційна комісія з використанням тестових завдань оцінює такі програмні результати навчання, як ПРН1, ПРН4, ПРН5, ПРН6, ПРН13, ПРН15, ПРН16, ПРН19. Завантажити
5 Кваліфікаційна робота магістра Виконання та захист кваліфікаційної роботи магістра – кваліфікаційного документа, на підставі якого ЕК визначає відповідність знань випускника та рівень сформованості його компетентностей у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності освітньому ступеню “магістр” 9
Вибіркові освітні компоненти
6.1 Статистика бізнес-процесів Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінки явищ і процесів, що мають місце у бізнесі з метою забезпечення достовірності прийняття управлінських рішень. Навчальна задача курсу полягає у вивченні основних методів і методик збору, оброблення та аналізу статистичної інформації про бізнес процеси. 4 Шибіріна С.О. Завантажити
6.2 Бізнес-аналітика (Business Intelligence, англ.мовою) Формування у студентів базових знань з бізнес-аналітики та інформаційних систем управління; розуміння ролі даних в підтримці прийняття управлінських рішень; інструментів та концепцій, які застосовуються для створення і використання бази даних; знань про те, як вибирати і використовувати відповідні алгоритми та методи інтелектуального аналізу даних. 4 Балицька М.В. Завантажити
7.1 Стратегічний контролінг Вивчення теоретичних основ та практичних аспектів стратегічного контролінгу як управлінської концепції, підсистеми стратегічного менеджменту, яка координує функції стратегічного аналізу, цілепокладання, стратегічного планування й корекції стратегії; контролює функціонування всієї системи в цілому, а також задає, розбудовує й контролює підсистему стратегічного інформаційного забезпечення. 5 Балан В.Г. Завантажити
7.2 Інтернет-комерція Сформувати у студента систему знань і практичних навичок з методів та засобів проведення ділових операцій та угод в сфері інтернет-комерції. 5 Балан В.Г. Завантажити
8 Стажування у навчальному проектному офісі (факультативно, без відриву від виробництва) Мета стажування – виконання вимог п.2 присвоєння професійної кваліфікації, а саме: “Професійна кваліфікація 2447.2 «Професіонал з управління проектами та програмами» присвоюється окремим рішенням Екзаменаційної комісії на підставі: 1. Розробки навчального проекту на замовлення організації під час проходження стажування у проектному РМО і складання іспиту з дисципліни «Управління проектами» не нижче 75 балів. 2. Захист кваліфікаційної роботи магістра (за професійною кваліфікацією у сфері управління проектами та програмами) та складання комплексного підсумкового іспиту з оцінками не нижче 75 балів. Приймак В.М.
Окрім вищеперерахованих вибіркових компонент студенту надається можливість обрати вибіркові компоненти, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору