Степанова Алла Адамівна

Email: stepanova_alla@knu.ua

Дата народження: 13 липня 1978 року

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Професійні та наукові інтереси: дослідження інвестиційної активності в економіці України.

Членкиня редакційної ради міжнародного наукового рецензованого видання – Збірник наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика».

Навчання:

 • У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
 • 2002 – 2008 рр. – аспірантка кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 1996 – 2001 р. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (закінчила з відзнакою і здобула кваліфікацію магістра з економіки та повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси»).

Трудова діяльність:

 • З 2017 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2011–2017 рр. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Викладає дисципліни:

«Інвестування», «Інвестиційний аналіз», «Венчурне інвестування», «Інвестиційна безпека підприємства», «Основи фандрайзингу в медичній сфері».

 

Науковий та навчально-методичний доробок.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 5 монографій, 1 електронний підручник (одноосібний), 2 навчальних посібників у співавторстві.

 

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 1. Степанова А. Інвестування в схемах і таблицях: Підручник: Ч.1. Київ: Ліра-К, 2021. 103 ст.ISBN 978-617-7051-03-8 https://prima.pp.ua/asinvest/
 2. Степанова А. Інвестиційне забезпечення впровадження інновацій на підприємствах транспортної інфраструктури України. The Role of Science in Society Sustainable Development / Edited by Oleksandr Nestorenko and Paweł Mikos, Monograph 34, 2020, 278 с. С. 70-76. ISBN 978-83-955125-8-2.
 3. Stepanova A., Horbas I., Derkach O. Evaluation of an enterprise competitiveness on the consulting services market. Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. 536 с. С. 381-394. ISBN 978-83-950153-7-3.
 4. Степанова А., Деркач О. Дослідження інвестиційної привабливості підприємств фармацевтичної галузі. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph / Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]: Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. 737 с. С. 439-448. ISBN978-2-5494-0318-5
 5. Овчаренко Т, Степанова А. Інвестування. Робочий зошит. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 252 с.
 6. Степанова А., Деркач О. Інноваційно орієнтоване підприємство як один з сучасних векторів розвитку світового господарства. Європейський континент та виклики сучасності: колективна монографія: том 3 / за ред. Р. Кордонського, О. Кордонської, Л. Мушинського. – Львів, Ольштин: ЛНУ ім. І. Франка. 2018. 418 с. C. 194-204. ISBN 978-617-7448-37-1.
 7. Овчаренко Т., Степанова А. Інвестування. Практикум: Київ: Аграр Медіа Груп, 2017. 418 с. ISBN 978-617-646-396-2.
 8. Степанова А. Система кредитних спілок в Україні: монографія. К.: КиМУ, 2011. 228 с. ISBN 978-617-651-000-0.

Наукові статті у міжнародних наукометричних базах SCOPUS & Web of Science:

 1. Kateryna Alekseieva, Iryna Novikova, Oleksandr Bediukh, Olga Kostyuk, AllaStepanova (2021). Technological orders’ change caused by the pandemics: digitalization in the internationalization of technology transfer. Problems and Perspectives in Management (open-access), Volume 19. 2021, Issue #3, pp. 261-275.    http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(3).2021.22 (SCOPUS) .
 2. A. Stepanova, I. Horbas, O. Derkach, Ovcharenko. (2020) Endowment as a Fundraising Toolof the Research University. European Journal of Sustainable Development. № 9 (2), Р. 366-374http://dx.doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p366 (SCOPUS, Web of Science)
 3. Oksana Zhylinska, Iryna Novikova, Alla Stepanova, Alona Vikulova (2020) Assessment Methods of Intellectual Product in Research Universities. Маркетинг і менеджмент інновацій, №3. Ст. 32-44. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-03 (Web of Science)
 4. Iryna Novikova, Alla Stepanova, Oksana Zhylinska, Oleksandr Bediukh. (2020). Knowledge and Technology Transfer Networking Platforms in Modern Research Universities.Innovative Marketing, 16 (1), 2020. Р.56-65. http://dx.doi.org/10.21511/im.16(1).2020.06(SCOPUS)
 5. Alla Stepanova, Oleksandr Bediukh, Iryna Novikova (2019). Contradictions of Enterprise Europe Network Using in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 17(4), Р.190-202. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(4).2019.16 (SCOPUS)
 6. Stepanova, I. Horbas O. Davydova (2017). Practical aspects of strategic marketing management of agricultural enterprises (on the example of «MRIYA AGRO HOLDING» LLC.). Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. № 2 (23), С. 221-228 https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.95635 (Web of Science)
 7. Zhylinska, A. Stepanova, I. Horbas (2017). Effective synergic interaction of strategic business units of diversified company. Problems and Perspectives in Management, 15(4), Р.38-49. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.04 (SCOPUS)

Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Степанова А., Бодрецький М. (2019). Передумови функціонування і розвитку банківських установ України в контексті забезпечення їх життєдіяльності. Формування ринкової економіки в Україні. № 41. С. 436-442. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.41.0.2864
 2. Stepanova A., Pavlenko I. (2019). Investment Attractiveness of Plant Extracts Market of Ukraine. Бізнес Інформ. №12, С.171-177 (0,56 д.а.) http://dx.doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-171-177
 3. Степанова А., Горбась І., Деркач О. (2018). Практичні аспекти маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції (на прикладі «Філіп Морріс Україна»). Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2 (37). С. 79-90 (0,72 д.а.)
 4. Степанова А., Мельничук В. (2018). Залученість персоналу як якісна оцінка кадрового забезпечення організації. Фінансові послуги: науково-практичний збірник. К., №6. С. 23-27.
 5. Степанова А., Рогоза Я. (2017). Ризик-менеджмент як важлива складова інноваційної діяльності підприємства. Фінансові послуги: науково-практичний збірник. К., №5. С.15-18.
 6. Степанова А. Овчаренко Т. (2017). Розробка інвестиційного проекту створення виробничих потужностей на промисловому підприємстві. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. №5. С. 116-126. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_5_14
 7. Степанова А. (2016). Інвестування в світову енергетику: основні тенденції. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 184. С. 28-32. DOI: 17721/1728-2667.2016/184-7/4
 8. Степанова А. (2016). Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи. Схід: Аналітично-інформаційний журнал. Донецьк. №4. С. 41-46.
 9. Степанова А. (2015). Диверсифікація енергетичної залежності України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 172. С. 69-74. DOI: 17721/1728-2667.2015/172-7/10
 10. Степанова А. (2014). Стратегія диверсифікації ризиків інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 161. С. 52-55. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/161-8/13
 11. Степанова А. (2014). Інвестування в людський капітал – сучасні тенденції постіндустріального суспільства. Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ ім. Івана Франка. Вип. 31. Ч.2 С. 292-297.
 12. Степанова А. (2013). Взаємозв’язок інноваційного фактора та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 144. С. 51-54. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/144-3/16
 13. Степанова А. (2012). Кластеризація кооперативного сектору економіки України. Схід: Аналітично-інформаційний журнал. Донецьк. №6. С. 78-81.
 14. Степанова А. (2012). Кластеризація як форма стимулювання інноваційних процесів в економіці України. Проблеми науки: міжгалузевий науково-практичний журнал. Київ. №11. С. 24-29.
 15. Степанова А., Удод Є. (2012). Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 136. С. 45-49.
 16. Степанова А. (2011). Ризикозахищеність підприємства в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». № 5 (50). С. 195-199.

Наукові статті в інших виданнях:

 1. О. Derkach, I. Horbas, A. Stepanova, O. Kyrylchuk. (2020). Forming of Industrial Enterprise Development Strategy Based on Balanced Scorecard. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 29, 2020. P. 170-178.
 2. Stepanova A., Bratsiuk O. (2020). Startup Accelerator as an Innovational Investment Tool. Ankara International Congress on Scientific Research-II: The book of full texts applied sciences. Ankara. P. 449-455.
 3. Степанова А., Дружинін Н. (2019). Диферсифікація енергоресурсів в Україні шляхом розбудови енергетичної інфраструктури. Taras Shevchenko 4st International Congress on Social Sciences: Proceedings Book. Izmir. Р. 1113-1122.
 4. Степанова А., Машкова К. (2017). Необхідність реінжинірингу управлінської діяльності в реаліях українських компаній. Scientific discussion. Praha, Czech Republic. №7. С. 49-54.
 5. Овчаренко Т., Степанова А. (2017). Методичні підходи щодо визначення інвестиційної привабливості галузей України. Молодий вчений. №5. С. 684-689.
 6. Stepanova A. (2014). Cluster-based theory implementation for raise of ukrainian economy competitiveness rate. Journal L´Association 1901 «SEPIKE». Ausgabe 7. Norderstedt, Deutschland. Р. 141-145.
 7. Анисимова Л., Степанова А. (2013). Усовершенствование методов мотивации в современных условиях. Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сб. науч. ст. / редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. Минск: ГИУСТ БГУ, 2013. С. 7-10.
 8. Anisimova L., Stepanova A. (2013). Improvement of motivation methods in modern activity conditions. Journal L´Association 1901 «SEPIKE». Norderstedt, Deutschland. Р. 9-13.
 9. Stepanova A. (2012). Тhe cooperative strategy of development small industrial enterprises. Scientific Letters International Academic Society of Mikhail Baludansky. Volume 1, No. 2. Р. 84-87.