Структура програми

Освітня-професійна програма “Економічна кібернетика”

Опис освітньої програми

Загальний обсяг кредитів ОП “Економічна кібернетика” складає 120, серед них 85 кредитів – основні дисципліни та 35 кредитів – дисципліни вільного вибору.

Перший рік навчання
Обов’язкові дисципліни
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1
Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)
Мета дисципліни – формування цілісного уявлення про природу та закономірності наукового економічного дослідження, методологію науки, формування економічних компетентностей студента, створення методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи студентом магістратури, презентації власних результатів інтелектуальної діяльності науковій спільноті. Сформувати у студентів цілісне уявлення про інтелектуальну власність, як базисну економіко-правову категорією інформаційного суспільства, закономірності функціонування ринку інтелектуальної власності. Розкрити способи комерціалізації інтелектуальної власності. Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей студентами.
6
Білоус Т.М.
Маслов А.О.
Затонацька Т.Г.
2 Управління персоналом Мета дисципліни – систематизація теоретико-прикладних засад управління персоналом як
структурно-функціональної компоненти менеджменту організацій та формування на цій основі
системи компетентностей, необхідних для самовизначення і самореалізації у діяльності,
пов’язаній з формуванням, ефективним використанням та розвитком персоналу організацій
різних видів та масштабів діяльності, форм власності.Дисципліна висвітлює теоретико-методологічні та прикладні аспекти сучасних проблем менеджменту персоналу; опанування практичних здатностей (знання та вміння) щодо формування, ефективного використання та розвитку персоналу як стратегічного ресурсу; розвиток здібностей до науково-дослідної роботи в галузі управління персоналом; визначення ефективності управління персоналом та напрямів її підвищення.
6 Герасименко О.О. Завантажити
3 Фінансовий менеджмент (Financial Management) Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними підходами до управління системою грошових відносин суб’єкта господарської діяльності, пов’язаних з формуванням, використанням та інвестуванням фінансових ресурсів у процесі його виробничо-господарської діяльності. (The purpose of the discipline: to develop a foundation of financial management concepts. This will enable to the student to understand how corporations make important investment and financing decisions, and how they establish working capital policies. The course also lays a foundation for more complex financial topics that arise in additional elective courses in finance. This course in financial management describes the corporation and its operating environment; it will help any future manager to understand how the finances of a company work, and how they will be interfacing with finance.) 4 Харламова Г.О. Завантажити
4 Прикладна економетрика Мета дисципліни- розширити знання студентів у сфері економетричних методів, а головне – навчити їх практично використовувати економетричні методи і моделі в конкретних областях і напрямах економічних досліджень на основі використання сучасних статистичних і економетричних методів і програмних пакетів. Знання, здобуті студентами під час вивчення прикладної економетрики, широко застосовуються в економічній теорії, менеджменті, маркетингу, фінансовій справі бізнес-аналітиці, тощо. 7 Комашко О.В. Завантажити
5 Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management) Дисципліна спрямована на навчання студентів теоретичним знанням та практичними навичками сучасного управління інвестиційним портфелем. Це передбачає набуття знань теоретичних положень, підходів, методів, прийомів та моделей управління портфелем, використання інструментів хеджування та принципів оцінки ефективності портфеля 7 Камінський А.Б. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Електронна комерція Мета навчальної дисципліни – сформувати у студента систему знань і практичних навичок з
методів та засобів проведення ділових операцій та угод в сфері електронної комерції.Дисципліна спрямована на вивчення студентами основних моделей бізнес-процесів
електронного бізнесу та сучасних інформаційних технологій для їх реалізації в Інтернет, нових
принципів та засобів проведення розрахунків, типів електронних платежів і платіжних систем,
проблем безпеки та захисту інформації при здійсненні електронного бізнесу.
7 Затонацька Т.Г. Завантажити
2
Професійна та корпоративна етика
Дисципліна розкриває зміст основного понятійно-категоріального апарату етики, її методів та інструментарію для виокремлення моральної проблематики в контексті економічної діяльності. Артикулюються причини запиту на оновлення ціннісних засад у професійній діяльності як такій та зокрема у економічній сфері, порівнюються ціннісно-нормативні вимоги основних етичних систем з конкретизацією в сучасних економічних практиках. Розглядаються предмет професійної та корпоративної етики; акцентується відмінність, суперечності та ймовірність конфлікту між ціннісно- нормативними вимогами професійної та корпоративної моралі. Обговорюються інструменти упередження подібних конфліктів та форми і засоби підвищення етичної компетенції професіоналів/членів корпорації.
3
Нападиста В.Г.
Святненко В.Ю.
3 Економічна динаміка Мета навчальної дисципліни – формування базових знань з основ застосування математичного апарату дослідження динамічних систем в економіці. У першій частині курсу розглядаються основні методи дослідження поведінки систем, поняття різницевих та диференціальних рівнянь, методи їх розв’язання, а також моделі динаміки економічних систем та процесів, що описуються лінійними співвідношеннями. Друга частина присвячена розгляду основних понять та методів дослідження нелінійних динамічних систем, їх застосуванню при дослідженні складних нелінійних економічних процесів та систем. Окрема увага приділяється теоріїї хаосу в економіці. 7 Ляшенко О.І. Завантажити
4 Моделювання мікроекономічних процесів Поглиблене вивчання мікроекономічної теорії на основі математичних моделей, що формалізують основні економічні поняття. Аналізуються процеси моделювання діяльності фірм та домогосподарствв різних умовах ринкового господарювання. Далі вивчаються питання порушення ринкової рівноваги через різні об’єктивні обставини, зокрема, асиметричність інформації. Пропонуються моделі, що враховують цей вплив. 6 Ставицький А.В. Завантажити
5 Актуарні розрахунки Дисципліна спрямована на навчання студентів теоретичним знянням та практичним навичкам сутності, побудови, аналізу та застосування математичних методів та моделей, які описують відносини страхових компаній та їх клієнтів. Знання, отримані студентами, дозволяють будувати моделі, які описують процес надходження премій та здійснення виплат страховими компаніями, оцінювати ймовірність банкрутства страхових компаній, приймати та обгрунтовувати рішення щодо необхідності перестрахування. 7 Шпирко В.В. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики передбачають
використання філософських та методологічних засад сучасної економічної науки для
вивчення сучасного стану і перспектив економічного розвитку, економічної теорії та
економічної політики. Викладення основних тем відбиває позитивний та
нормативний аспекти економічної науки, здійснюється з урахуванням основних
тенденцій та викликів сучасного світового економічного розвитку та особливостей
економіки України. Розкриваються новітні парадигмальні підходи економічної теорії,
багатовекторність сучасної економічної політики, глибоко аналізуються актуальні
проблеми економічного розвитку та економічної політики України.
4 Залєвська-Шишак А.Д. Завантажити
2 Моделювання макроекономічних процесів Мета дисципліни – ознайомлення студентів з новими макроекономічними теоріями та підходами до їх аналізу. Навчальна дисципліна передбачає оволодіння студентами основним модельним інструментарієм сучасної макроекономіки та проведення теоретичного аналізу макроекономічних процесів за допомогою цього інструментарію. 6 Баженова О.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента( Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку))
№ 1
1 Моделювання методами нейронних мереж Мета дисципліни – формування у студентів системних знань теорії та практики в сфері інформаційних технологій (з використанням Python), які пов’язані з необхідністю обробки все більшої кількості даних і вилучення з них корисних властивостей, що досягається за умов побудови різних видів моделей, наприклад, метричних моделей (KNN), різних видів нейронних мереж, тюнінгу параметрів цих моделей і оцінки якості отриманих результатів. 7 Подскребко О.С. Завантажити
2 Сучасні концепції лідерства Мета дисципліни – отримання студентами системних уявлень про сучасні концепції
лідерства та набуття навичок формування лідерського мислення й демонстрації лідерських якостей
для самореалізації у професійній діяльності. Навчальна дисципліна базується на ознайомленні з категоріальним апаратом лідерства. Здобуті знання застосовуються при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін, виконанні самостійних завдань та випускної роботи.Навчальна дисципліна базується на розгляді теоретичних аспектів лідерства та аналізі практичних методик, що дають змогу більш глибоко зрозуміти концепції лідерства, навчитися застосовувати інструментарій лідерства. Кожна тема супроводжена комплексом практичних завдань, виконання яких допоможе студенту отримати базові навички та оволодіти методами самопізнання і розуміння різних особистостей, а також навчитися використовувати методи організації колективної розумової діяльності при вирішенні управлінських задач.
7 Ситницький М.В. Завантажити
№2
1 Економіка навколишнього середовища 5
2 Блокчейн-технології на підприємстві Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань, а також досвіду та
аналітико-практичних навичок щодо використання сучасних інструментів антикризового
управління підприємством.Навчальна дисципліна «Блокчейн-технології на підприємстві» відіграє важливу роль в практичній підготовці економістів, створює важливу базу знань та вмінь щодо організації діяльності сучасного підприємства в умовах диджиталізації, сприяння залученню додаткових інвестицій. Знання сучасних інформаційних технологій та використання їх можливостей в організації розрахунків підприємства дозволяє студентам отримувати додаткові конкурентні переваги як фахівця з економіки.
5 Єхануров Ю.І. Завантажити
№ 5
1 Основи експериментальної та поведінкової економіки Мета навчальної дисципліни – формування базових знань з теорії та пракики поведінкової та експериментальної економіки, розуміння поведінкових закономірностей та їх впливу на перебіг економічних процесів, формування на цій основі професійних компетентностей у сфері прийняття економічних рішень.Дисципліна спрямована на здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки та економічної політики або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог, здатність генерувати нові ідеї (креативність) в сфері економіки та економічної політики, проводити дослідження на відповідному рівні. 3 Тадеєв Ю.П. Завантажити
2 Антикризове управління підприємством Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань, а також досвіду та
аналітико-практичних навичок щодо використання сучасних інструментів антикризового
управління підприємством.Навчальна дисципліна «Антикризове управління підприємством» відіграє важливу роль в практичній підготовці економістів, створює важливу базу знань та вмінь щодо організації діяльності сучасного підприємства. Знання сучасних методів управління підприємством в
кризових ситуаціях дозволяє студентам отримувати додаткові конкурентні переваги як
фахівця з економіки. Дисципліна розкриває такі проблеми, як: класифікація кризових явищ у
підприємництві; параметри та чинники кризових ситуацій та явищ; економічний механізм
виникнення кризового стану виробничої системи; розробка та реалізація концепції
антикризового управління підприємством; створення груп антикризового управління на підприємстві.
3 Єхануров Ю.І. Завантажити
№7
1 Стратегічне управління Мета дисципліни – формування управлінського мислення та здатності до набуття знань і навичок у сфері стратегічного управління різних організаційно-правових форм і видів економічної діяльності.Навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. “Теоретичні основи реалізації концепції стратегічного
управління на підприємстві”.
Вступ до стратегічного управління. Основні складові системи стратегічного управління.
Методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Місія та стратегічні
цілі організації. Сутність стратегії та «стратегічний набір». Стратегічна сегментація
діяльності підприємства. Конкурентні переваги. Конкурентоспроможність продукції та
підприємства.
Змістовий модуль 2. “Практичні інструменти стратегічного управління”.
Портфельний аналіз у розробці стратегій підприємства. Стратегічне планування.
Стратегічні плани, проекти, програми. Стратегічна гнучкість. Оцінювання взаємозв’язку
внутрішньо фірмових видів діяльності. Новітні інструменти формування, реалізації стратегії
та контролю за її виконанням. Організаційне забезпечення стратегічного управління.Фінансово-економічний механізм забезпечення стратегічного управління. Інформаційно-
аналітичне забезпечення стратегічного управління.
5 Балан В.Г. Завантажити
2 Основи фінансового ризик-менеджменту 5
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Кваліфікаційна робота магістра Кваліфікаційна робота магістра – це найважливіший елемент навчального процесу та підсумкової атестації студента, на підставі якої Екзаменаційна комісія (ЕК) визначає відповідність знань випускника стандарту вищої освіти спеціальності «Економіка» та освітньо-науковій програмі (ОНП)
“Економічна кібернетика”, а також його здатність до самостійної роботи у сфері економіки. Вказана робота дає можливість використовувати набутті міждисциплінарні знання при обґрунтуванні певних наукових положень з обраної теми, розкриває шляхи впровадження теоретичних знань у практичну
діяльність. Вона представляє собою результат самостійної наукової роботи студента і має статус інтелектуального продукту на правах рукопису.
9 Завантажити
2 Науково-дослідна практика Мета дисципліни-поглиблення та закріплення знань набутих під час теоретичного навчання, їхнє практичне застосування під час роботи на об’єкті практики, знайомство з організацією науково-дослідної роботи провідних установ та підприємств України. 6 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента( Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку))
№3
1 Теорія складних систем 5
2 Трансформація економічних систем Мета дисципліни – формування у студентів системи знань та компетенцій щодо трансформації економічних систем на основі опанування теорії і практики соціально-економічного розвитку країн світу.Навчальна дисципліна «Трансформація економічних систем» присвячена вивченню сутності та провідних тенденцій розвитку економічних систем; генезису методологічних засад економічної транзитології та економічної компаративістики; інституційно-організаційних механізмів підвищення конкурентоспроможності трансформаційних економік; системних ризиків та стратегічних пріоритетів трансформації економіки України в умовах глобалізації. 5 Гражевська Н.І. Завантажити
№4
1 Аналіз фондових ринків та інвестиційних проектів Мета навчальної дисципліни – сформувати у студента систему знань і практичних навичок з
сучасних методів та засобів прийняття інвестиційних рішень у сфері реальних, фінансових та
альтернативних інвестицій.Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:
Змістовий модуль 1. «Комплексний аналіз поведінки фінансових інструментів на фондових майданчиках», в якому розглядаються моделі фінансових інструментів щодо їх поведінки та
прогнозування майбутньої вартості під впливом внутрішніх та зовнішніх ризиків.
Змістовий модуль 2. «Сучасні технології оцінки інвестиційних проєктів», в якому розглядаються сучасне програмне, апаратне, технологічне та інформаційне забезпечення комплексного аналізу інвестиційних проектів.
5 Затонацька Т.Г. Завантажити
2 Аналіз бізнес-процесів Мета дисципліни – формування у студентів базових знань з питань організації методики проведення аналізу бізнес-процесів Дисципліна містить вступ до бізнес-аналітики, включаючи процеси, методології, інфраструктуру та поточні практики, що використовуються для перетворення бізнес-даних у корисну інформацію, аналізі бізнес-процесів та підтримки прийняття бізнес-рішень. Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні положення
аналізу бізнес-процесів.
5 Балицька М.В. Завантажити
№6
1 Digital-маркетинг Навчальна дисципліна Digital – маркетинг має на меті формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань та практичних навичок прийняття управлінських рішень щодо застосування сучасних інструментів та каналів digital – маркетингу в діяльності компаній; методологічних та організаційних засад їх використання. Окрім того, здобувачі формують навички визначення трендів digital – маркетингу; забезпечення скоординованого використання інструментів цифрового маркетингу за різними каналами; планування стратегії digital – маркетингу та оцінки її ефективності. В курсі розкривається специфіка digital – маркетингу та його сучасні базові терміни; функціональні характеристики каналів та інструменів digital – маркетингу та особливості їх застосування. Вивчаються способи побудови карти шляху клієнта та специфіка воронки продажів. Розглядаються теоретичні основи визначення цільової аудиторії, створення портрету споживача, визначаються етапи розробки стратегії digital- маркетингу та висвітлюються аналітичні показники та ключові показники ефективності різних етапів бізнес-процесів. 5 Дербеньова Я.В. Завантажити
2 М’які навички для ІТ Мета дисципліни – забезпечити теоретичну підготовку та сформувати основні універсальні уміння (Soft Skills) майбутніх cпеціалістів з ІТ, що слугуватимуть підґрунтям для їх подальшої практичної діяльності, сприятимуть формуванню професіоналізму, навичок ефективної роботи з АІ та нейропродуктами, та поглибленню психологічних знань про себе самого і власні особистісні ресурси та можливості, підвищать конкурентоздатність на ринку праці, а також розвинуть їх лідерські здібності та організаційні вміння. 5 Харламова Г.О. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору