Структура програми

Освітня-професійна програма “Економічна аналітика і статистика”
Опис освітньої програми (Завантажити)*
Загальний обсяг кредитів ОП “Економічна аналітика і статистика” складає 120, серед них 81 кредитів – основні дисципліни та 39 кредитів – дисципліни вільного вибору.*
Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Статистичні експерименти Оволодіння статистичними методами розробки наукових експериментів; сутність статистичних експериментів, види та особливості застосування в різних сферах. Наукові та прикладні експерименти. 4 Горна М.О. Завантажити
2 Статистичні спостереження Ознайомлення з методами формування статистичних інформаційно-аналітичних систем та оволодіння сучасними організаційними і технічними прийомами забезпечення їхнього функціонування у сфері державного управління і бізнес-процесів. 5 Мазуренко О.К Завантажити
3 Статистика /поглиблений рівень/ Розглядаються методологічні засади статистичного аналізу складних соціально-економічних явищ і процесів; моделювання взаємозв’язків і тенденцій розвитку; обґрунтування управлінських рішень, а також набуття навичок і вмінь обробки статистичної інформації з використанням комп’ютерних технологій, реалізованих у системі Statistica. 5 Мазуренко О.К Завантажити
4 Професійна та корпоративна етика Формування  сучасного мислення та спеціальних знань у галузі етики ведення бізнесу, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та  і технологій підвищення ефективності управління бізнесом завдяки правильному використанню філософських та етичних принципів ведення бізнесу. Створення цілісної системи соціально-психологічного управління бізнес-процесами конкретного підприємства. 3 Іваненко О.І. Завантажити
5 Статистичний аналіз видів економічної діяльності Ознайомлення із сучасними методиками збирання, статистичної обробки та аналізу даних про функціонування господарських одиниць, методики розрахунків статистичних показників та їх аналізу за різними видами економічної діяльності. 5 Іваненко О.І. Завантажити
6 Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) Оволодіння методологією наукових досліджень та навчками пошуку і використання сучасних інформаційних технологій, формування вмінь отримання і оприлюднення результатів наукового дослідження за принципами новаторства, доброчесності та забезпечення інтелектуальної власності. 6  Ковтун Н.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Статистичне забезпечення прийняття стратегічних рішень Ознайомлення з особливостями методології стратегічного аналізу та оволодіння основними методами і прийомами стратегічного аналізу, прогнозування та прийняття стратегічних рішень, а також формування навичок та вмінь здійснення стратегічного аналізу та прогнозування 5 Ковтун Н.В. Завантажити
2 Статистика /поглиблений рівень/ Розглядаються методологічні засади статистичного аналізу складних соціально-економічних явищ і процесів; моделювання взаємозв’язків і тенденцій розвитку; прогнозування та обґрунтування управлінських рішень, а також набуття навичок і вмінь обробки статистичної інформації з використанням комп’ютерних технологій реалізованих у системі Statistica. 5 Мазуренко О.К Завантажити
3 Статистичні методи імплементації даних Ознайомлення з особливостями методології статистики та оволодіння основними прийомами здійснення статистичного аналізу взаємозв’язків між явищами і процесами, що мають місце в економіці і соціальній сфері, інтерпретації їх результатів з метою встановлення тенденцій і закономірностей розвитку 5 Ковтун Н.В. Завантажити
4 Статистичний аналіз видів економічної діяльності Курс полягає у вивченні методики розрахунків статистичних показників та їх аналізу за видами економічної діяльності. Розглядаються методичне забезпечення, зокрема, класифікатори  як основа для статистичної обробки та аналізу великих масивів даних. Впроваджується практичне застосування статистичного аналізу видів економічної діяльності. 5 Іваненко О.І. Завантажити
5 Програмне середовище – R Формування у студентів необхідних теоретичних знань та практичних навичок з ефективного застосування  мови програмування R з використанням спеціальних бібліотек аналізу та візуалізації даних для подальшого застосування в професійній діяльності. 5 Єгорченков О.В Завантажити
6 Міжнародні статистичні стандарти Формування системи знань про діяльність та розвиток міжнародних організацій і національних статистичних служб, їх взаємодію у процесі розробки уніфікованої методології статистичних спостережень, статистичних стандартів та рекомендацій; створення глобальної системи планування та координації міжнародної статистичної діяльності 4 Трубнік Т.Є. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Прикладний пакет аналізу «R-studio» Формування у студентів необхідних теоретичних знань та практичних навичок з ефективного застосування  прикладного пакету аналізу даних R studio з використанням спеціальних бібліотек аналізу та візуалізації даних для подальшого застосування в професійній діяльності. 6 Горна М.О. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Теорія графів в аналізі економічних процесів Формування знань і практичних навичок застосування алгоритмів теорії графів для аналізу економічних процесів. 5 Федоренко І.К. Завантажити
2 Статистичні моделі оновлення Опанувати методи статистичного аналізу процесів відтворення – економічних, природних, соціальних; набути навички і вміння обробки статистичної інформації щодо поновлювальних сукупностей, моделювання властивих їм відтворювальних процесів та обґрунтування прогнозів з використанням прикладних комп’ютерних програм. 5 Єріна А.М. Завантажити
3 Системний аналіз Формування теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для використання системного підходу, його принципів і методів у дослідження і проектування складних організаційних систем, формування навичок використання інструментарію підтримки прийняття рішень, обчислювальних засобів для вирішення практичних системних задач. 4 Ляшенко О.І. Завантажити
4 Нейронні мережі Оволодіння базовими методами роботи з нейронними мережами. Вивчення та практичне викристання основних типів і можливостей нейронних мереж. 5 Гончар І.А, Сичов О.С Завантажити
5 Статистичні аналітичні системи Ознайомлення зі статистичним програмуванням та оволодіння основними прийомами здійснення статистичного аналізу за допомогою програмних засобів SAS, формування вміння візуалізації та інтерпретації результатів з метою встановлення тенденцій і закономірностей розвитку та прийняття рішень. 4 Ковтун Н.В. Завантажити
6 Статистичні методи в управлінських рішеннях Оволодіння статистичними методами управління ефективністю операцій та бізнесу. Вивчення теоретичних засад і формування практичних навичок ефективного управління операціями в процесі фінансового планування, бюджетування, ціноутворення, оцінки і оптимізації 5 Іваненеко О.І. Завантажити
7 Статистичне прогнозування економічних циклів Формує уявлення про методологічні принципи статистичного дослідження циклічнічного розвитку ринкової економіки. Вимоги до інформації та організації статистичного моніторингу. Синтетичні індикатори, їх використання для дослідження соціально-економічних процесів; методи їх розрахунку для  та відстеження економічних циклів. Особливості сучасних економічних циклів. 4 Мазуренко О.К Завантажити
8 Актуарна статистика Формує уявлення систему щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, які регламентують відносини між страховиками і страхувальниками. 4 Шпирко В.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Науково-дослідна практика Набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних і  практичних знань у сфері економічних відносин, збирання фактичного матеріалу для написання кваліфікаційної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел. 6 Іваненко О.І. Завантажити
2 Кваліфікаційна робота магістра Виконання і захист кваліфікаційної роботи магістра має засвідчити рівень фахової підготовки випускника, вміння застосовувати здобуті під час навчання на магістерській освітньо-науковій програмі знання для розв’язання науково-теоретичних і науково-практичних завдань, схильність до науково-дослідної роботи, здатність до проведення наукових досліджень, систематизації та свідомого засвоєння знань та творчо-критичного опрацювання інформаційних джерел, наявність у її автора організаційно-методичних навичок практичної реалізації наукової роботи. 9 Викладачі кафедри Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Управління інвестиційним портфелем (PORTFOLIO MANAGEMENT)  The discipline focus on knowledge transferring for students at the sphere modern portfolio management. This involves acquisition of knowledge on theoretical statements, approaches, methods, techniques, and models of portfolio management, use of hedging instruments, and principles of portfolio performance evaluation. Special accent is devoted to consider applying statistical methods to investment portfolio modelling 5 Камінський А.Б. Завантажити
2 Ризик-менеджмент Ознайомлення із сучасними науковими досягненнями в теоретичних питаннях ризику, опанування наукових досягнень в теоретичних питаннях ризику, способах оцінювання ризикових ситуацій, методах отримання кінцевого результату і вибору оптимальної стратегії в умовах невизначеності, випадковості та конфлікту. 5 Третяк Д.Д. Завантажити
3 Біометрична статистика Ознайомлення з особливостями методології біостатистики та оволодіння основними прийомами статистичного аналізу і перевірки статистичних гіпотез,  які застосовуються у практиці клінічних досліджень, інтерпретації їхніх результатів з метою встановлення закономірностей, а також прийняття рішень з точки зору безпечності і ефективності використання засобів лікування в клінічній практиці 5 Ковтун Н.В. Завантажити
4 Статистичний аналіз фінансової стабільності Дисципліна спрямована на опанування сучасного статистичного інструментарію діагностики та оцінювання вразливості фінансової системи країни та її потенційних ризиків, що виникають у зв’язку як з внутрішніми, так і зовнішніми непередбачуваними подіями. 5 Поплюйко Я. В. Завантажити
5 Статистичний інструментарій та моделі фінансової стійкості Курс поглиблює теоретичні знання і практичні навички щодо статистичного оцінювання фінансової стійкості і фінансової безпеки, а також формування ефективних заходів державної політики, спрямованих на упередження дестабілізаційних процесів. 5 Поплюйко Я.В. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору