Структура програми

Освітньо-наукова програма “Міжнародна економіка”

Опис освітньої програми

Загальний обсяг кредитів ОНП “Міжнародна економіка” складає 120, серед них 84 кредитів – обов’язкові освітні компоненти та 36 кредитів – вибіркові освітні компоненти.

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
2 Професійна та корпоративна етика Дисципліна знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом етики, її методами та інструментарієм для виокремлення моральної проблематики в контексті економічної діяльності. Артикулюються причини запиту на оновлення ціннісних засад у професійній діяльності у економічній сфері, порівнюються ціннісно-нормативні вимоги основних етичних систем з конкретизацією в сучасних економічних практиках. Розглядається предмет професійної та корпоративної етики; акцентується відмінність, суперечності та ймовірність конфлікту між ціннісно-нормативними вимогами професійної та корпоративної моралі, обговорюються інструменти упередження подібних конфліктів та форми і засоби підвищення етичної компетенції професіоналів/членів корпорації. 3 Пащук Л.В. Завантажити
3 Європейська економічна інтеграція України Дисципліна спрямована на вивчення економічних аспектів торговельної та секторальної інтеграції України та ЄС, механізмів інвестиційного співробітництва, розгляд сучасного спектру проблем та перспектив поглиблення інтеграції України та ЄС. Студенти опановують методи аналізу процесів економічної інтеграції, оцінки їх ефектів та обгрунтування управлінських рішень за умов трансформації бізнес- середовища. 5 Софіщенко І.Я. Завантажити
4 Прикладна економетрика Дисципліна спрямована на формування знань студентів у сфері економетричних методів, навчвння їх практично використовувати економетричні методи і моделі в конкретних областях і напрямах економічних досліджень на основі використання сучасних статистичних і економетричних методів і програмних пакетів. Знання, здобуті студентами під час вивчення прикладної економетрики, широко застосовуються в економічній теорії, менеджменті, маркетингу, фінансовій справі бізнес-аналітиці, тощо. 4 Харламова Г.О. Завантажити
5 Міжнародний фінансовий менеджмент Дисципліна формує систему знань та навичок щодо змісту та методів міжнародного фінансового менеджменту на сучасному етапі. Формуються практичні навички обгрунтування управлінських рішень у сфері міжнародних корпоративних фінансів, уміння застосовувати методи аналізу фінансового стану міжнародних компаній та оцінки їх вартості. Завданнями курсу є виявлення причин, форм, напрямів та наслідків міжнародного фінансового менеджменту, особливостей регулювання міжнародних грошових потоків і інвестицій, методів управління міжнародними корпоративними фінансовими та валютними ризиками. Курс формує уміння використовувати отримані знання для прикладного аналізу форм та технологій міжнародних корпоративних фінансів, обґрунтування фінансових рішень. 5 Шевченко В.Ю. Завантажити
6 Міжнародні стратегії економічного розвитку Дисципліна спрямована на формування системи знань моделей економічного розвитку країн, стратегій соціально-економічного та цивілізаційного розвитку макросистем та нового світогляду, що базується на концепції розвитку постіндустріального суспільства та моделі сталого розвитку. Магістранти набувають навичок роботи з міжнародними базами даних, розрахунку економічні показників, роботи з статистичною інформацією, вміння аналізу сучасного світового економічного простору, обгрунтування шляхів вирішення проблем, обгрунтування вибору макроекономічних стратегій розвитку країн. 5 Середа В.І. Завантажити
7 Міжнародні бізнес-комунікації Метою дисципліни є вивчення комплексу заходів для забезпечення ефективності комунікацій в економічній діяльності на міжнародних ринках товарів та послуг. До цього включаються процеси розробки, впровадження та контролю комунікативних бізнес-стратегій, а також відпрацювання навичок ефективних комунікацій з використанням сучасних психологічних прийомів. Мета дисципліни полягає також в підвищенні емоційного інтелекту студентів у міжнародному бізнес-середовищі. В процесі вивчення дисципліни студенти беруть участь у проекті X-Culture (США), де відпрацьовують навички роботи у глобальних віртуальних командах. 5 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
8 Управлінське консультування в міжнародному бізнесі Дисципліна спрямована на опанування методологією і методикою управлінського консультування в міжнародному бізнесі, відпрацювання навичок діагностики ринкового стану суб’єктів господарювання, здійснення внутрішнього аудиту. Розглядається суть, генезис та етапність процесу управлінського консультування, його кадрове забезпечення, управлінське консультування як професійна діяльність. Узагальнюється світовий досвід управлінського консультування, формуються навички планування і організації процесу консультування, застосування сучасних методик та технологій консультування для обгрунтування ефективних управлінських рішень в сфері міжнародного бізнесу. 5 Шевченко В.Ю. Завантажити
9 Стратегічне управління (Strategic Management) Дисципліна спрямована на вивчення принципів та підходів сучасного стратегічного управління, системи ухвалення стратегічних рішень як для бізнесу, так і для держави. Студенти опановують ідеологію та інструментарій стратегування, набувають фахових практичних компетентностей з розробки і втілення стратегії в міжнародній економічній діяльності. Розглядається системно-рефлексивний підхід, стратегічне підприємництво, інтелектуальне лідерство та інші сучасні моделі стратегічного управління в міжнародному бізнесі. 6 Длігач А.О. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Міжнародний менеджмент (International Management) Метою дисципліни є вивчення сучасних концепцій міжнародного бізнесу та менеджменту, формування знань та вмінь з управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Дисципліна комплексна та включає 2 модулі. Модуль “Управління міжнародним бізнесом” присвячений вивченню сучасних технологій та практики управління міжнародними компаніями, особливості організаційної структури управління ними, управління змінами. Розглядаються методи та інструменти стратегічного планування, фінансового та інвестиційного менеджменту, менеджменту міжнародної економічної діяльності в епоху цифровізації та за умов розвитку міжнародної економічної інтеграції. Модуль “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства” вивчає концептуальні підходи, принципи та методи формування, підтримання та оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства, формування конкурентної стратегії підприємства на міжнародних ринках. 6 Пащук Л.В.

Черняк Є.О.

Завантажити
2 Організація та проведення переговорів в міжнародному бізнесі (тренінгова дисципліна) Дисципліна спрямована на вивчення методів та сучасних правил проведення переговорів, формування у студентів  напичок організації переговорів упродовж здійснення міжнародного бізнесу, обгрунтування вибору  типу ведення ділових переговорів відповідно до  особливостей бізнес-середовища. 5 Коваленко Д.П. Завантажити
3 Стратегічний аналіз міжнародних ринків Дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань та навичок щодо методології, методів та інструментів здійснення стратегічного аналізу міжнародних ринків, вдосконалення навичок збору та обробки первинних даних, розробки гіпотез та стратегічних альтернатив діяльності суб’єктів господарювання на міжнародних ринках. Студенти отримують знання та практичні навички щодо технології вибіркових досліджень та методів обробки статистичних даних. Дисципліна є комплексною та включає модуль 1 «Дослідження міжнародних ринків» та модуль 2 «Техніка вибіркових досліджень”. 8 Каніщенко О.Л. Завантажити
4 Курсова робота «Дослідження з міжнародних ринків» Метою курсової роботи є формування вмінь і навичок здійснення міжнародних ринкових досліджень ринкового середовища декількох країнна основі методики опанованої у дисципліні «Стратегічний аналіз міжнародних ринків», здійснення порівняльного аналізу їх привабливості, визначення ефективної форми виходу на зарубіжні ринки, розробки стратегії ринкової діяльності в міжнародному бізнесі та розподілу ресурсів з метою досягнення стратегічних цілей міжнародної економічної діяльності. 1 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
5 Міжнародна інвестиційна політика

(Кластер «Міжнародна інвестиційна діяльність»)

Дисципліна передбачає формування системних знань про сутність, типи, тенденції та перспективи розвитку міжнародної інвестиційної політики національного та багатостроннього рівня; формування економічного світогляду, який грунтується на розумінні впливу міжнародної інестиційної політики на розвиток національного господарства; набуття навичок використання аналітичного апарату сучасного методу аналізу політики в процесі формування міжнародної інвестиційної політики. 5 Софіщенко І.Я. Завантажити
Бренд-менеджмент (Кластер «Комерційна діяльність міжнародних ринках»)

 

Дисципліна спрямована на формування у студентів компетентностей управління брендами, зокрема створення, розвитку та захисту брендів, розробки та реалізації стратегій брендів. Дисципліна передбачає ознайомлення з теоретичними підходами до бренд-менеджменту, методами аналізу та оцінки брендів, стратегіями управління брендами. Практичне спрямування дисципліни дозволяє студентам опанувати навички оцінки успішності брендів, розробки стратегій щодо портфелю торгових марок, розробки механізмів реалізації стратегій брендів з метою досягнення максимального ефекту для суб’єкта господарювання в міжнародній економічній діяльності. 5 Длігач А.О. Завантажити
6 Міжнародні фінансові ринки (Кластер «Міжнародна інвестиційна діяльність») Дисципліна забезпечує опанування студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок аналізу міжнародних фінансових ринків. Теоретичну базу забезпечують сучасні теорії аналізу фінансового ринку, прямих іноземних і портфельних інвестицій, теорії диверсифікації портфеля, також вивчаються принципи функціонування глобальних фінансових ринків. Практичні акценти зосереджені на опануванні методик аналізу міжнародних фінансових ринків, побудові інвестиційних стратегій з використанням фінансових інструментів, побудові прогнозних фінансових моделей. 5 Булкот О.В. Завантажити
6 Міжнародне торгове право та правила СОТ

 

(Кластер «Комерційна діяльність міжнародних ринках»)

Дисципліна спрямована на надання поглиблених знань щодо принципів та норм міжнародного торгового права та права Світової організації торгівлі, його особливостей та характерних рис, інституційних механізмів регулювання міжнародних економічних відносин, сучасних стандартів міжнародної економічної діяльності. Розглядаються актуальні теоретичні та практичні аспекти державного регулювання міжнародної торгівлі, процедур застосування антидемпінгових, санітарних та фітосанітарних заходів, мінімізації технічних бар’єрів у торгівлі, спрощення торгівлі, правил походження, інвестиційних заходів, що пов’язані з торгівлею, торговельних аспектів прав інтелектуальної власності та правил щодо державних закупівел 5 Скринька Д.В. Завантажити
9 Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management)

(Кластер «Міжнародна інвестиційна діяльність»)

Дисципліна спрямована на навчання студентів теоретичним знанням та практичними навичками сучасного управління інвестиційним портфелем, що передбачає отримання знань теоретичних положень, підходів, методів, прийомів та моделей управління портфелем, використання інструментів хеджування та принципів оцінки ефективності портфеля 5 Камінський А.І. Завантажити
10 Креативні рекламні технології (Creative Advertising Technique)

(Кластер Комерційна діяльність міжнародних ринках)

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів зі світовими розробками в галузі реклами та відпрацювання практичних навичок самостійної розробки та впровадження рекламних стратегій на підприємствах будь-яких форм власності та сфер діяльності з акцентом на міжнародну економічну діяльність. Крім того, курс також охоплює питання законодавчого регулювання та історії реклами, психології реклами, гендерних стереотипів та символізму у рекламі, сучасних трендів у застосуванні креативних рекламних технологій суб’єктами міжнародного бізнесу. 5 Кочкіна Н.Ю. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Організація та методика наукових досліджень Дисципліна спрямована на формування цілісного уявлення про природу та закономірності наукового економічного дослідження, методологію науки, формування економічних компетентностей студента, створення методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи студентом магістратури, презентації власних результатів інтелектуальної діяльності науковій спільноті. 6 Каніщенко О.Л. Завантажити
Ринкова поведінка споживачів Дисципліна формує систему теоретичних знань щодо процесу поведінки споживачів на міжнародних ринках, підходів до моделювання споживчої поведінки, розробки маркетингових механізмів впливу на купівельні рішення ринкового суб’єкту. Спрямована та здобуття практичних навичок аналізу зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на споживчу поведінку, використання маркетингових інструментів стимулювання споживчого попиту та розвитку ринкового сегменту. 5 Журило В.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
Advanced Business English in International Investment (Кластер «Міжнародна інвестиційна діяльність») Дисципліна є поглибленим курсом професійної іноземної мови. Спрямована на вдосконалення навичок усного та письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з управління міжнародною інвестиційною діяльністю. 5 Олійник І.В. Завантажити
Advanced Business English in international Trade

(Кластер «Комерційна діяльність міжнародних ринках»)

Дисципліна є поглибленим курсом професійної іноземної мови. Спрямована на вдосконалення навичок усного та письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з управління міжнародною торговельною діяльністю 5 Дьячкова Я.О. Завантажити
8 Міжнародна банківська діяльність (International Banking)

(Кластер «Міжнародна інвестиційна діяльність»)

 

Дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань щодо основних факторів і особливостей функціонування міжнародної банківської діяльності в сучасних умовах. Розглядаються сутнісні елементи міжнародної банківської діяльності та принципи взаємодії між ними, а також формуються практичні навички застосування знань для пояснення сучасних процесів інтернаціоналізації банків. Приділяється увага виявленню факторів, функцій та наслідків сучасної інтернаціоналізації банківської діяльності; аналізу еволюції форм міжнародної банківської діяльності та методів оцінки її результативності; формуванню вмінь використовувати отримані знання для включення суб’єктів банківської діяльності України до сучасної міжнародної фінансової системи. 5 Шевченко В.Ю. Завантажити
Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі (Innovation Strategies in International Business)

(Кластер «Комерційна діяльність міжнародних ринках»)

Дисципліна спрямована на забезпечення концептуального розуміння інновацій як головного двигуна економічного зростання в умовах глобалізованого економічного середовища. Дисципліна спрямовна на вивчення концепцій інновацій, інноваційних стратегій та підходів до управління інноваціями в міжнародному бізнесі. Курс дає змогу сформувати навички формування стратегій впровадження інноваційної продукції з покращеними характеристиками, надання якісних послуг, організації нових виробничих процесів із більш ефективною системою управління, вдосконалення моделей бізнесу тощо. 5 Пригара О.Ю. Завантажити
7 Міжнародний трансфер технологій

(Кластер «Міжнародна інвестиційна діяльність»)

 

Дисципліна забезпечує формування професійних знань щодо закономірностей функціонування і розвитку міжнародного ринку технологій, механізму міжнародної передачі технології та вмінь щодо аналізу місця країни на міжнародному ринку технологій; застосування інструментів економічної політики з приводу регулювання сфери міжнародного трансферу технологій та набуття навичок прийняття рішень щодо форм і способів виходу суб’єктів господарювання на міжнародний ринок технологій. 5 Середа В.І. Завантажити
Фінансування зовнішньої торгівлі (Trade Financе)

(Кластер «Комерційна діяльність міжнародних ринках»)

Дисципліна забезпечує формування професійних знань щодо фінансування зовнішньоторговельної діяльності та форм залучених фінансових коштів, опанування сучасних методів аналізу їх ефективності та набуття практичних навичок прийняття управлінських рішень щодо вибору найбільш доцільних форм фінансування потреб суб’єктів господарювання при здійсненні зовнішньоторговельних операцій. 5 Софіщенко І.Я. Завантажити
ІІ семестр
Виробнича (переддипломна) практика Практика передбачає дослідження проблем виробничої діяльності об’єкта практики, поглиблення навичок стратегічного управління міжнародним бізнесом, набуття вміння пов’язувати їх з обраним теоретичним напрямком дослідження кваліфікаційної роботи магістра, визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи та запропонованих у ній прикладних розробок.

 

6 Завантажити
Кваліфікаційна робота магістра Кваліфікаційна робота магістра є самостійним дослідженням, що має містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми у сфері міжнародної економіки, а також обґрунтовані рекомендації щодо її практичного розв’язання, виконане на основі ретельно проведеного аналізу та застосування сучасних методів наукового дослідження. Захист кваліфікаційної роботи магістра включає перевірку вміння обґрунтовувати теоретичні засади аналізу процесів та явищ в міжнародній економічній системі, застосовувати відповідні концепції, аналітичні інструменти та методи економічних наукових досліджень, розробляти авторські ефективні практичні рекомендації щодо стратегічного розвитку суб’єктів міжнародної економіки. Робота виконується відповідно до затвердженої теми і наукового керівника, із дотриманням принципів академічної доброчесності 9 Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору обсягом 6 крадитів, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: КАТАЛОГ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН