Структура програми

Освітня-професійна програма “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Опис освітньої програми (Завантажити)

Загальний обсяг кредитів ОП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” складає 120, серед них 90 кредитів – основні дисципліни та 30 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Методологія та організація економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Спрямована на формування базових теоретичних знань і практичних навичок із наукознавства, методології та техніки економічних досліджень, впровадження, опублікування результатів досліджень, розвиток у студентів цілісного уявлення про інтелектуальну власність, закономірності функціонування ринку інтелектуальної власності 6 Купалова Г.І.,
Маслов А.О.,
Білоус Т.М.
Завантажити
2 Актуальні проблеми економіки та економічної політики Присвячена всебічному дослідженню складних і динамічних процесів, що відбуваються в сучасній економічній науці та господарській практиці, суперечностей і провідних тенденцій розвитку економічної теорії, природи та механізмів реалізації економічної політики з урахуванням новітніх тенденцій трансформації національних економічних систем та перспектив їх розвитку в глобальному світогосподарському просторі 5 Ільїн В.В. Завантажити
3 Прикладна економетрика Спрямована на формування навичок використання економетричних методів і моделей в конкретних областях і напрямах маркетингових досліджень на основі використання сучасних статистичних і економетричних методів і програмних пакетів, тобто методами перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних 6 Харламова Г.О. Завантажити
4 Стратегічне управління підприємництвом Концентрує увагу на теоретико-методичних та організаційно-практичних засадах організації підприємницької діяльності та технології господарських процесів в торгівлі, що сприятиме набуттю комплексних знань та практичних навичок щодо підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств та прийняття доцільних управлінських рішень 7 Мурована Т.О. Завантажити
5 Товарна інноваційна політика підприємства Покликана сформувати у студентів комплекс знань і необхідних практичних навичок у сфері управління системою маркетингу у торгових структурах, оцінювання та формування інноваційних маркетингових стратегій розвитку компаній, визначення особливостей організації діяльності компанії 6 Сагайдак Ю.А. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Проектний менеджмент Вивчення основних засад проектного менеджменту, характеристик узагальненої моделі управління проектами як системи взаємопов’язаних цілей, функцій і інструментів, що визначаються, реалізуються і використовуються під час виконання проектів. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності. Розгляд загальних підходів до планування і контролю проектів. Аналіз ресурсів і витрат проекту, складання бюджету проекту. Аналіз та управління ризиками проекту. Формування і розвиток проектної команди 6 Тюріна А.А. Завантажити
2 Міжнародне технічне регулювання у підприємницькій діяльності Формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок з функціонування системи технічного регулювання, державного контролю непродовольчих і харчових продуктів у міжнародній комерційної діяльності, торгівлі, на виробництві, її побудови та структури в різних країнах світу, засвоєння нормативно-правових, організаційних та методичних питань щодо реалізації заходів зі стандартизації, метрології, акредитації та оцінювання відповідності товарів в комерційних угодах міжнародного рівня, на ринку України задля забезпечення якості та безпечності товарів, збереження здоров’я людини, забезпечення національної безпеки 6 Артюх Т.М. Завантажити
3 Data science в електронній комерції Сформувати у студента систему знань і практичних навичок з методів та засобів використання інструментарію штучного інтелекту в сфері електронної комерції 6 Затонацька Т.М. Завантажити
4 Міжнародний зелений бізнес (International green Business) The training course to provide students with knowledge and skills in the sphere of environmentally responsible entrepreneurship and green business, to create environmentally focused World eyesight to create necessary preconditions for making decisions and implementing business activities in accordance with the principles of sustainable development 6 Тюріна А.А. Завантажити
5 Управління та оптимізація логістичної діяльності підприємства Формування у студентів комплексного уявлення, теоретичних знань і розуміння концептуальних основ логістики як інструмента ринкової економіки, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття умінь та навичок ефективного управління матеріальними потоками 6 Харченко Т.Б. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Екологічна економіка Формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок із теоретичних основ дослідження та практичного моделювання еколого-економічних явищ і процесів для можливості прийняття суб’єктами господарювання коректних еколого-економічних управлінських рішень у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 5 Купалова Г.І. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
1 Розвиток підприємництва в контексті Європейського зеленого курсу (Кластер 1.Торгівля, логістика та екологічне підприємництво) Формування у здобувачів освіти системи професійних компетентностей щодо визначення пріоритетних напрямів підприємницької діяльності та умов її здійснення в сучасному векторі євроінтеграції 6 Гацька Л.П. Завантажити
2 Економіко-екологічна політика ціноутворення (Кластер 1. Торгівля, логістика та екологічне підприємництво)* Principles and concepts have to be overviewed in order for the Ukrainian enterprises to function in the new market conditions. More attention should be focused on the long-term development of the enterprises. The basis for this process lies in the company’s growth and increased influential role thereof due to its profits. The market pricing mechanisms are the foundation for operation of business. These mechanisms define the profit level of the market entities. The pricing is a key issue of management. It is a basis for managerial decisions, which determine the strategies and prospects of the enterprise in economic environment 6 Сагайдак Ю.А. Завантажити
3 М’які навички (soft skills) в підприємництві (Кластер 1. Торгівля, логістика та екологічне підприємництво)* Формування системи теоретичних знань і практичних навичок із комунікацій, соціальних питань, мислення, самоконтролю, самооцінки, необхідних для успішного працевлаштування, ефективної професійної діяльності, особистого розвитку та самореалізації, а також для ефективного управління бізнесом, вирішення управлінських і науково-дослідних завдань 6 Купалова Г.І. Завантажити
4 Оцінка і тенденції розвитку торговельних та логістичних структур (Кластер 1. Торгівля, логістика та екологічне підприємництво)* Формування у студентів комплексу знань і необхідних практичних навичок щодо аналізу діяльності торговельних та логістичних структур; розвиток економічного мислення щодо побудови ефективної системи управління та розвитку торгового/логістичного підприємства в сучасних умовах, поглиблення категоріального апарату студентів 7 Сагайдак Ю.А. Завантажити
5 Інноваційне підприємництво (Кластер 2. Підприємництво та біржова діяльність) The purpose of the discipline of mastering by students a set of knowledge and necessary practical skills on innovative entrepreneurship in today’s market; research of innovative development of Ukraine; risk analysis of innovative small business 6 Гура В.Л. Завантажити
6 Антикризове управління підприємницькою діяльністю (Кластер 2. Підприємництво та біржова діяльність) Формуванні в студентів системи знань про економічну сутність кризи, чинники, що її зумовлюють, оволодінні теоретико-методологічних та організаційних засад обґрунтування і впровадження стратегій антикризового управління підприємством; набутті практичних навичок вирішення кризових явищ у комерційній діяльності підприємства 6 Коренєва Н.О. Завантажити
7 Ціноутворення МСБ (Кластер 2. Підприємництво та біржова діяльність) Оволодіння знаннями щодо ціноутворення на ринку товарів і послуг та організації системи ціноутворення МСБ в ринкових умовах, навчити студентів використовувати наукові засоби і методи визначення цін на підприємствах з урахуванням кон’юнктури, вимог чинних законодавчих і нормативних актів 6 Богуславський О.В. Завантажити
8 Аналіз і прогноз біржової діяльності (Кластер 2. Підприємництво та біржова діяльність) Формування у студентів системи знань про специфіку застосування методів фундаментального та технічного аналізу для прогнозування рівня цін у майбутньому; набутті вмінь оцінювання впливу різноманітних чинників на кон’юнктуру ринку; розуміння концепції та методологічних принципів фундаментального та технічного аналізу; набутті практичних навичок роботи з графіками динаміки рівня цін на різних видах ринків 7 Коренєва Н.О. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Професійна та корпоративна етика Формування навичок артикулювати у системі теоретичних знань студентів етичним понятійно-категоріальним апаратом задля вміння виокремлювати моральні проблеми у професійній/предметно-визначеній діяльності та здійснювати моральний вибір у прийнятті рішень, побудові стратегії професійної діяльності на підставі етичних суджень і, як наслідок, сприяти впровадженню нової ціннісної парадигми професійних і предметно-визначених практик, що ґрунтується на ідеї добровільної та відповідальної асоціативної участі 3 Сагайдак Ю.А. Завантажити
2 Економічна безпека підприємництва Сформувати у студентів комплекс знань закономірностей, основних складових, змісту і форм динаміки економічної безпеки підприємництва як на мікрорівні, так і сучасного суспільства, а також умінь і необхідних практичних навичок щодо забезпечення економічної безпеки підприємництва 3 Мазур І.І. Завантажити
3 Управління біржовою діяльністю Формування у студентів комплексного уявлення, теоретичних знань і розуміння концептуальних основ сформувати у студентів комплекс знань і необхідних практичних навичок з питань сутності, організації і функціонування біржового ринку як складового елемента інфраструктури ринку, порядку проведення біржових операцій, зокрема форвардних і ф’ючерсних операцій, а також з питань регулювання біржової діяльності 4 Богуславський О.В. Завантажити
4 Кваліфікаційна робота магістра Написання та захист кваліфікаційної роботи допомагає проявити вміння глибоко й всебічно досліджувати поставлені питання, робити обґрунтовані висновки і надавати конкретні пропозиції. Кваліфікаційна робота дає можливість виявити рівень підготовки здобувача вищої освіти до самостійного розв’язання професійних завдань в обраній галузі. Це дослідження має елементи наукової новизни, а його результати – теоретичну та практичну цінність 9 Завантажити
5 Науково-дослідна практика Під час проходження практики здобувачі розвивають компетенції, пов’язані з організацією і виконанням науково-дослідних робіт, отримують загальне уявлення про методологію наукової творчості, використання методів наукового пізнання і застосування логічних законів і правил. Інтеграція загальної і професійної освіти у дослідницьку діяльність сприяє підвищенню мотивації до отримання знань і формування відповідних компетенцій, а також виступає стимулом до оновлення змісту освіти в цілому 6 Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору