Купалова Галина Іванівна

Науковий ступінь та звання: докторка економічних наук, професорка, Почесна професорка Карагандинського університету (Казахстан), Заслужена працівниця освіти України.

Посада: Професорка Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, директорка Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Гарант освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Навчання:

Закінчила Національний аграрний університет (1976 р.), диплом з відзнакою, спеціальність – економіст по бухгалтерському обліку.
1979 – 1982 рр. навчалася в аспірантурі Інституту аграрної економіки Української академії аграрних наук.

У 1982 році захистила кандидатську дисертацію, а в 1995 році – докторську дисертацію «Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України».

Атестат професорки зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» отримала у 1999 році.
Пройшла науково-педагогічне стажування та цільове навчання в Канаді, Великобританії, Німеччині, Угорщині, Болгарії, Казахстані, Польщі, Узбекистані та ін.

Трудова діяльність:

У 1977-1978 рр. працювала бухгалтеркою в Управлінні сільського господарства Васильківського райвиконкому Київської області.
У 1978-1979 рр. обіймала посаду головної бухгалтерки Васильківського районного об’єднання «Сільгосптехніка».

Починаючи з 1979 р., більше двадцяти років присвятила науковій діяльності з проблем соціальної політики, зайнятості та ринку праці в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук. Пройшла шлях від аспірантки до завідувачки відділу, відділення, докторки економічних наук, професорки.
З 2001 по 2009 рр. працювала на посаді професорки кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2009 р. і до 2022 р.  – завідувачка Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва,  потім – професорка кафедри.

З 2010 р. – і до нині директорка Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Екологічна економіка», «Методологія та організація економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Інформаційно-аналітичне забезпечення прикладних досліджень у підприємництві», «Економіка торговельного підприємства», «Організація і технологія торгівлі», «М’які навички (soft skills) в підприємництві» та ін.

Наукові інтереси:

Проблеми  модернізації  підприємницької, торговельної та логістичної діяльності на принципах сталого розвитку; управління підприємницькою, торговельною та логістичною діяльністю в контексті Європейського зеленого курсу; екологічного менеджменту в підприємництві, торгівлі та логістиці, економічної безпеки суб’єктів підприємництва.

Професорка Купалова Г.І. є авторкою понад 340 наукових праць, у т.ч.: монографій – 23; глосаріїв – 2; підручників, навчальних посібників, практикумів, – 19; наукових статей – 133, з яких 23 у журналах, включених до наукометричної бази Scopus (h-індекс – 4),  Web of Science; 63 публікації за матеріалами симпозіумів, конференцій; 80 навчально-методичних праць. Має 8 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твори.

Здійснює наукове керівництво  докторантами  PhD і магістрантами в КНУ імені Тараса Шевченка та в зарубіжних вищих навчальних закладах (Казахстан). Підготувала 27 кандидатів (у т.ч. 2 іноземних громадян) та одного доктора економічних наук. Підготувала також  16 аспірантів, студентів-переможців Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів студентських, дипломних робіт і проєктів.

Підвищувала фаховий і професійний рівень у зарубіжних вищих навчальних закладах,  науково-дослідних установах Німеччини, Канади, Великобританії, Угорщини, Болгарії, Польщі, Казахстану, Узбекистану та ін. Читала лекції на грантовій основі у вищих навчальних закладах Польщі і Казахстану.

Купалова Г.І. веде активну громадську роботу. Вона є заступницею голови науково-методичної підкомісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, експерткою з проведення акредитації  освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Є членкинею двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій. Була головою 4-х разових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії та рецензентом. Є членкинею ученої ради економічного факультету та членкинею редколегії 3-х наукових фахових журналів.

 

Має значний досвід роботи із міністерствами та відомствами, була експерткою Світового Банку з питань соціально-економічної політики, членкинею Наукової ради Міністерства праці та соціальної політики України, Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міжвідомчої комісії при Президенті України із питань реформування сільського господарства і соціальної сфери та членкинею експертної ради МОН України.

Заслужена працівниця освіти України. Нагороджена відзнакою Міністерства оборони України – Медаль «За сприяння Збройним Силам України», Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Президії НАН України и Центрального комітету профспілки працівників НАН України, Грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Грамотами економічного факультету. Має Подяку Міністерства оборони України, Подяку Міністерства освіти і науки України, НАН України, Національного центру «МАН України», Подяку Президії НАН України, Подяки декана економічного факультету. Визнана кращою викладачкою економічного факультету (2009 р.), є лауреаткою Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць «Модернізація національної економіки на принципах сталого розвитку».

Основні наукові праці:

Опублікувала понад 340 наукових праць, у тому числі:

монографії, навчальні посібники:

 1. Купалова Г. І. Ринок робочої сили в аграрному секторі України (теоретичні та практичні проблеми). Монографія. Київ: УААН, Інститут аграрної економіки, 1995. 234 с.
 2. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. [рекоменд. МОН України] / Галина Іванівна Купалова. Київ: Знання, 2008. 639 с.
 3. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартман, Г. Купалова [та ін.] ; наук. ред. : В. Базилевич, Д. Вальтер. Київ : Знання, 2010. 518 с.
 4. Купалова Г. І. Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення: Монографія / Г. І. Купалова, Н. В. Гончаренко. Київ : Освіта України, 2011. 244 с.
 5. Купалова Г. І., Базилевич В.Д., Сніжко С.І. та ін. Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання. Колективна монографія.  Київ: Starter Publ., 2014. 215 с.
 6. Купалова Г. І., Мурована Т.О. Еколого-економічні аспекти обліку та аудиту зобов’язань за податками і зборами. Монографія / Г. І. Купалова, Т. О. Мурована. Київ: «Освіта України», 2014. 308 с.
 7. Купалова Г.І., Мурована Т.О. Теорія економічного аналізу: практикум. Київ: Освіта України, 2014. с. 638.
 8. Купалова Г.І., Домбровська Т.М. Актуальні питання обліку та аудиту податку на додану вартість на цукрових заводах. Монографія.  Київ: ЦП «Компринт», 2016. 256 с.
 9. Kupalova G. I. Podstawowy kurs wykładowy «Metody podejmowania decyzji oraz uzasadnienie rozwiązań zarządzania», Podstawowy kurs wykładowy. Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2014. 154 s.
 10. Kupalova G. I. Podstawowy kurs wykładowy “Władza i przywództwo w gospodarce”, Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2014. Podstawowy kurs wykładowy. Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2014.189 s.
 11. Стратегія “зеленого» розвитку підприємства / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Г.І. Купалової. Навчальний посібник. Київ: ЦП «Компринт», 2014. 286 с.
 12. Купалова Г. І., Домбровська Т.М. Екоконтролінг. Навчальний посібник-практикум. Київ: ТОВ ЦП Компринт, 2014. 196 с.
 13. Купалова Г.І., Гацька Л.П., Мурована Т.О. та ін. Екологічна економіка: практикум. Київ: Освіта України, 2017. 273 с.
 14. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Облік, звітність та оподаткування суб’єктів екологічного підприємництва: комп’ютерний практикум. Київ:  Компринт, 2017.  160 с.
 15. Базилевич В.Д., Байкенова Г.Г., Купалова Г.И. и др. Экологический аудит. Учебное пособие. Караганда: КЭУ, 2017. 319 с.
 16. Купалова Г.І., Хрутьба Ю.С. Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств: монографiя. Київ: Компринт, 2019. 143 с.
 17. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Інтернет-просування органічної сільськогосподарської продукції /Стратегічні альтернативи економічного розвитку підприємницької діяльності: колективна монографія. Житомир: ЖДТУ, 2020. С. 440-451.
 18. Купалова Г.І., Бялковська В.В. Удосконалення просування та продажу товарів підприємцями через мережу інтернет / Стратегічні альтернативи економічного розвитку підприємницької діяльності: колективна монографія. Житомир: ЖДТУ, 2020. С.452-460.
 19. Купалова Г.І., Демяненко К.А. Екологіч
 20. ний менеджмент як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств: моногр. / Г.І. Купалова, К.А. Демяненко. Київ: ЦП Компринт, 2020. 185 с.
 21. Купалова Г.І., Артюх Т.М., Бердар М.М. Підприємництво: навч. посіб./за заг. ред. д.е.н., проф. Г.І. Купалової. Київ: Компринт, 2020. 400 с.
 22. Купалова Г.І., Копецька Ю.С. Ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах. Монографія. Київ: ЦП Компринт, 2022. 120 с.
 23. Міжнародне технічне регулювання: Підручник / Артюх Т.М., Купалова Г.І., Григоренко І.В., Веренікін О.М. Київ: ЦП Компринт, 2022. 380 с.
 24. Купалова Г.І., Артюх Т.М., Бердар М.М. та ін. Підприємництво: навч. посіб./за заг. ред. Г.І. Купалової. – 2-ге вид., доп. і переробл. –К.: ВПЦ “Київський університет”, 2023. – 376 с.
 25. Купалова Г.І. Економіка торговельного підприємства. Підручник. – К.: Компринт, 2023. – 301 с.

Наукові статті:

 Halyna Kupalova, Victoria Chetveryk. Personnel development as a basis for the agricultural enterprises’ success // Економічний часопис-ХХІ (Economic Annals-XXI). №1-2. С. 28-31 (Scopus).

 1. Galyna Kupalova, Viktor Bazylevych, Zhanna Bulhairova, Larysa Satyr, Natalia Goncharenkо. The efficiency of use of the human capital in the agriculture// Problems and Perspectives in Management. 2016. №4. С.97-102 (Scopus).
 2. Kupalova G., Bazylevych V., Goncharenko N.,Murovana T.,Grynchuk J.Improvement of the Effectiveness of Organic Farming in Ukraine // Problems and Perspectives in Managements. 2017. № 3 (15). P. 97-103 (Scopus).
 3. Галина Купалова, Наталия Гончаренко, Юлия Никитченко.  Развитие электронной коммерции в Украине //Вестник Карагандинского экономического университета. 2018.  № 3(50). С.39-43.
 4. Купалова Г.І., Хрутьба Ю.С. Формування оптимізаційної моделі товаротранспортних потоків підприємства  в умовах сталого розвитку //Управління проектами, системний аналіз і логістика. К.: НТУ, 2018. Вип. 18. С. 57-61.
 5. Galina Kupalova, Nataliia Goncharenko.  Information Technologies in Training of Green Business Managers /ICTERI 2019:  ICT in Education, Research, and Industrial Аpplications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfe – Volume I: Main Conference, Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. Р. 348-357 (Scopus).
 6. Kupalova G. Information and Analytical Support for Organizing Commodity Flow on Environmental and Economic Basis / G. Kupalova, N. Goncharenko, J. Khrutba // Advanced Computer Information Technologies. ACIT 2019. Ceske Budejovice; Czech Republic; 5 June 2019 through 7 June 2019. 374-379 (Scopus).
 7. Halyna Kupalova Optimization of Commodity Flows: The Case of Bakery Enterprises of Ukraine /Iryna Іvashkiv, Halyna Kupalova, Natalia Goncharenko, Yulia Khrutba, Iryna Vovk // Montenegrin Journal of Economics, 15, No. 3 (2019), p. 205-216 (Scopus).
 8. Viktoriia O. Khrutba, Galyna I. Kupalova, Vadym I. Ziuziun, Yuliia S. Nikitchenko, Serhii V. Kolomiiets. Peculiarities of Implementation of the Environmental Management System of Motor Transport Enterprises on the Urban Territories. Journal of Environmental Management and Tourism. Volume X, №5(37), 2019. Р. 1094-1105 (Scopus).
 9. Zagira Iskakova, Galina Kupalova, Gulnara Srailova, Altyn Amerkhanova, Ruslana Ischanova. Conditions and Criteria for Sustainable Development of the Financial System. Journal of Environmental Management and Tourism. Volume X. №5(37).  Р. 1168-1179 (Scopus).
 10. Купалова Г. І., Гончаренко Н. В., Вергелес В. В. Управління відходами на підприємствах // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука“. Серія: “Економічні науки”. 2019. №1.  https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4615/
 11. Ostapchuk, H. Kupalova, Y. Hudzynska, L. Butsenko The Prospect of the Digitization of Agricultural Enterprises in Terms of Ensuring their Competitiveness for Management Purposes // International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 6s, (2020), pp. 1074-1080 (Scopus).
 12. Iryna Ivashkiv, Halyna Kupalova, Nataliia Goncharenkо, Uliana Andrusiv, Justas Streimikis, Oksana Lyashenko, Valentyna Yakubiv, Mariia Lyzun, Igor Lishchynskyi and Iryna Saukh. Environmental Responsibility as a Prerequisite for Sustainable Development of Agricultural Enterprises //Management Science Letters10 (2020), No13, рр.  2973–2984  //http://www.growingscience.com/msl/Vol10/msl_2020_164.pdf (Scopus).
 13. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Державне стимулювання розвитку органічного рослинництва в Україні //Проблеми економіки. 2020. №2 (44). С. 144-152.
 14. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Підвищення ефективності  диджітал-маркетингу  органічної  продукції  рослинництва //  Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). 2020. №2 (22). С. 139-150.
 15. Zelinska, Olga Galtsova, Halyna Kupalova, Nataliia Goncharenkо. The modeling and forecasting of fuel and energy resources usage in the context of the energy independence of Ukraine //POLITYKA ENERGETYCZNAENERGY POLICY JOURNAL Volume 24. Issue 1. Р. 29–48 (Scopus).
 16. KUPALOVA, Halyna; GONCHARENKO, Nataliia; ANDRUSIV, Uliana. Environmental Management of Agricultural Enterprises in the Context of European Environmentally – Friendly Food System (2021) Journal of Environmental Management and Tourism, 12 (3), pp. 718-728 (Scopus).
 17. Andrusiv, U., Zelinska, H., Kupalova, H., Galtsova, O., Marynchak, L., & Dovgal, O. Optimization of Balance Components of Fuel and Energy Resources for Organizational and Economic Support of Energy Efficiency in Ukraine //Ecological Engineering and Environmental Technology. 2021. 22(6). Р. 27-35 (Scopus).
 18.  Купалова Г.І., Артюх Т.М., Бодяковська А.В. Стратегія розвитку електронної комерції в період пандемії covid-19  // Підприємництво і торгівля: зб. наук. праць. – Львів: Вид-во Львівського торг.-екон. університету, 2021. Вип. 28. С. 40-48.
 19. Купалова Г.І. Бухгалтерський облік криптоактивів // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2021. –№1(45). – Том 2. – С.70-74.45.    Купалова Г.І., Гончаренко Н.В., Коренєва Н.О. Управління ланцюгами постачань в секторі електронної комерції в умовах covid-19  //  Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). – 2021.  – №2 (24). – С. 90-101.
 20. Анжела Игнатюк, Галина Купалова, Наталия Гончаренко, Дарья Малиновская. Экологическое предпринимательство и пути его развития  в аграрном секторе Украины //Вестник КЭУ. 2021. №4 (63). С. 27-35.
 21. Купалова Г. І., Гончаренко Н. В., Коренєва Н. О., Маліновська Д. К. Кризa в підприємництві – сутність та необхідність управління. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022.№1. С. 228-232.
 22. Halyna I. Kupalova, Tatyana M. Artyukh, Liudmyla M. Bukharina, Nataliia V. Goncharenkо, Kateryna A. Demіanenko. Assessment of Competitiveness of Confectionery Enterprises for the Needs of Ecological Management // Management Systems in Production Engineering. 2022, Volume 30, Issue 1, pp. 27-37. DOI: https://doi.org/10.2478/mspe-2022-0004  (Scopus, WoS).
 23. Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко, Н.О. Коренєва, Д. К. Маліновська. Теоретичні аспекти фрахтової біржі та елементи формування ціни на ній. Ефективна економіка. №2. Електронне фахове видання. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2022/5.pdf
 24. Gulnur Tapenova, Roza Bugubayeva, Halyna Kupalova, Gulmira Nakipova. THE SOCIAL EFFICIENCY OF THE PUBLIC ADMINISTRATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. Viešoji politika ir administravimas. 2022, T. 21, Nr. 4, p. 371-378 (Scopus, WoS).
 25. Галина Купалова. Зниження корупційних ризиків як необхідна умова функціонування підприємств дорожньої галузі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. №2. Том 2. С. 144-149.
 26. Галина Купалова. Конкурентоспроможність підприємств дорожньої галузі в період реформ та економічної нестабільності. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022.№5. Том 1. С. 316-321.
 27. Галина Купалова. Відновлення та розвиток туристичного підприємництва в Україні. Український журнал прикладної економіки та техніки. Том 7. № 2. С. 393 – 402.
 28. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В., Олешко Є.В. Розвиток торгівлі цифровими товарами в контексті відновлення економіки України та досягнення цілей сталого розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314) – С.30-38.
 29. Andrusiv U., Zelinska H., Kupalova H., Goncharenko N. & Bezuhla L. (2023).
 30. Modeling and Forecasting of Provision of Energy Security of Ukraine with Energy Resources. Review of Economics and Finance, 21(1), 405-410. (Scopus).
 31. Галина Купалова, Наталя Коренєва, Наталія Гончаренко Теоретико-організаційні аспекти застосування технології блокчейн у підприємництві. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS. 2022.№2. С. 121–127 //https://doi.org/10.31891/mdes/2022-4-16
 32. Купалова Г.І. Розвиток виробничого потенціалу туристичного підприємництва в країнах ЄС. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. №2. Том 2. С.30-35.
 33. Г.И. Купалова, Т.Н. Артюх, Н.В. Гончаренко, В.И. Березюк. Управление товарным ассортиментом интернет-магазинов в условиях COVID-19. Вестник Университета Туран. №2. С. 170-177.
 34. Simkiv, L., Andrusiv, U., Kupalova, G., Goncharenko, N., Dzoba, O., & Yushkevych, O. (2022). CONCENTRATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE REGIONS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice3(44), 347-356 (WoS).
 35. Uliana Andrusiv, Iryna Popadynets, Halyna Zelinska, Volodymyr Lagodiienko, Halyna Kupalova, Nataliia Goncharenko. Labor potential as a factor of ensuring competitive advantages of business entities in Ukraine. PRODUCTION ENGINEERING ARCHIVES. 2023, 29(3), 263-270 (Scopus, WoS).