Структура програми

Освітня-професійна програма “Торгівля, логістика та екологічне підприємництво”

Опис освітньої програми Завантажити

Загальний обсяг кредитів ОП “Торгівля, логістика та екологічне підприємництво” складає 240, серед них 180 кредитів – основні дисципліни та 60 кредитів – дисципліни вільного вибору.*

Перший рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис*** Кредити Викладач Робоча програма
1 Вступ до університетських економічних студій Курс передбачає висвітлення особливостей західноєвропейської університетської освіти на різних етапах історичного розвитку, дає характеристику еволюції вітчизняної вищої освіти. Історичний нарис заснування та подальшої науково-педагогічної діяльності університету в Києві (ХІХ – ХХІ ст.). Аналіз сучасних світових тенденцій в сфері вищої освіти та їх екстраполяція на стан справ в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ознайомлення з історією та сучасним станом економічної освіти в університеті. 2 Гацька Л.П. Завантажити
2 Українська та зарубіжна культура Формування навичок критичного мислення на матеріалі історії української культури як складової європейської культури; загальне знання сучасних проблем розвитку української культури як складової європейського культурного простору в умовах європейської інтеграції та глобалізації; вміння описувати й аналізувати культурні явища через академічне письмо. 3 Погорілий А.О. Завантажити
3 Економічна теорія Фундаментальна економічна дисципліна, що формує комплексну систему знань про структуру та механізми функціонування соціально-економічних систем, принципи оптимізації економічної діяльності на мікро- та макроекономічному рівнях. Економічна теорія передбачає використання філософських та методологічних засад сучасної науки для вивчення поточного стану і перспектив економічного розвитку, закономірностей економічних трансформацій. 5 Коваленко О.Я. Завантажити
4 Історія економіки та економічної думки Закономірності, чинники та етапи історичного розвитку економіки упродовж цивілізаційної еволюції, а також розвиток донаукової та наукової економічної думки, наукові здобутки провідних напрямів та шкіл економічної теорії у їх історичній еволюції, в єдності економічної ортодоксії та гетеродоксії, позитивного та нормативного аспектів. 4 Гайдай Т.В. Завантажити
6 Вища математика для економістів Формування базових знань з основ застосування математичного апарату. 5 Ляшенко О.І. Завантажити
6 Сучасні інформаційні технології в економіці формування професійних компетентностей із володіння технологіями створення та редагування текстових документів і презентацій за допомогою надпотужних сучасних програмних додатків MS Word та MS PowerPoint; вироблення навичок з пошуку інформації в Інтернеті за допомогою пошукових систем; формування компетентностей з питань створення, редагування та демонстрацій слайд-шоу, використання анімації, тригерів, відео та аудіофайлів у презентації. 4 Ковтун Н.В. Завантажити
7
Іноземна мова професійного спрямування
Основою вивчення цієї дисципліни є знання основного вокабуляру і граматичного матеріалу, опанування комунікативними навичками на базі курсу англійської мови Business Advantage Intermediate.
6
Дьячкова Я.О.

 

Сандига Л.О.
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Основи трудового права Дисиципліна спрямована на формування у студентів сукупності знань та навичок, необхідних для правильного застосування положень норм права, що регламентують порядок укладакння, зміни та припинення трудового договору, основні положення щодо колективного договору, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, нормування та оплати праці, дисципліну праці, відповідальність сторін трудового договору, нагляду та контролю додержання законодавства в сфері праці, захист трудових прав. 2 Занфірова Т.А. Завантажити
2 Науковий образ світу Ознайомлення із загальними поняттями та законами, які визначають фізичну картину світу, включають елементи космографії, фізики, хімії, біології та інформаційних технологій, а також навчання працювати із сучасною науковою літературою. 3 Висоцький В.І. Завантажити
3 Основи “зеленої” економіки Досліджується вплив антропогенних факторів на навколишнє природне середовище, аналізується фактичний стан довкілля України, визначаються основні загрози його існування. Вивчаються можливості імплементації інноваційних механізмів збереження кліматично дружнього довкілля України на основі досвіду розвинених країн світу. 3 Харченко Т.Б. Завантажити
4 Мікроекономіка Курс має своїм змістом дослідження наступних груп проблем мікроекономічної теорії: теорія домогосподарства – споживчий вибір в умовах визначеності та невизначеності; теорія фірми – теорія виробництва та витрат, поведінка фірми в умовах досконалої та недосконалої конкуренції; ринкова координація та функціонування ринків ресурсів; чинники, що порушують оптимальність функціонування ринків та економіки; суспільний добробут. 5 Слухай С.В. Завантажити
5 Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувача освіти базових знань із основ застосування ймовірнісно-статистичного апарату для проведення майбутніх економіко-статистичних досліджень. 4 Тадєєв Ю.П. Завантажити
6 Статистика для економістів Навчальна задача курсу полягає у розширенні та поглибленні теоретичних знань та набуття професійних компетентностей щодо статистичного дослідження та прогнозування у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності. П 5 Трубнік Т.Є. Завантажити
7
Іноземна мова професійного спрямування
Основою вивчення цієї дисципліни є знання основного вокабуляру і граматичного матеріалу, опанування комунікативними навичками на базі курсу англійської мови Business Advantage Intermediate.
5
Дьячкова Я.О.

 

Сандига Л.О.
8 Підприємництво Навчальна дисципліна зосереджує увагу на виченні теоретико-методичних та організаційно-практичних засад підприємництва, світових трендів щодо формування
політики державної підтримки підприємництва, що сприятиме набуттю комплексних знань і
компетенцій та практичних навичок у використанні їх у підприємницькій діяльності.
4 Мазур І.І. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Макроекономіка Навчальни дисципліна знайомить із базовими поняттями макроекономічних теорій та системою основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічної стабільності (нестабільності) економіки. Значну увагу приділено розгляду базових моделей макроекономічної рівноваги, розкриттю механізму державного регулювання економіки, зокрема, окремих видів макроекономічної політики: фіскальної, монетарної та зовнішньоекономічної. 5 Демидюк О.А. Завантажити
2 Менеджмент Навчальна дисципліна покликана ознайомити з сутністю менеджменту, функціями менеджменту та його ролі в управлінні. Розкривається еволюція загальних приницпів управління та особливостей організаційних структур на сучасному етапі. 4 Анісімова Л.А. Завантажити
3 Фінанси Дисципліна розкриває необхідність і сутність фінансів, закономірності розвитку та функціонування фінансової системи в сучасних умовах; економічну сутність та роль державних фінансів, фінансів підприємств, фінансового ринку та міжнародних фінансів. Особлива увага приділяється розгляду бюджетної системи України, принципам її організації, податковій політиці та борговій політиці держави; рівню фінансової безпеки України в умовах сучасних викликів. 5 Яфінович О.Б. Завантажити
4 Економіка бізнесу Вивчаються теоретичні та прикладні аспекти здійснення господарської діяльності на рівні підприємств всіх організаційно-правових форм власності. Досліджується організаційно-економічна характеристика підприємства як суб’єкта господарювання. Розкривається ресурсне забезпечення діяльності підприємства. 5 Мірошніченко О.Ю. Завантажити
5 Екологічне підприємництво Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів комплекс знань і необхідних практичних навичок в області екологічного підприємництва, екологізації підприємницької діяльності, оцінювання екологічного потенціалу підприємства, визначення особливостей організації діяльності екологічно безпечного бізнесу. 5 Сагайдак Ю.А. Завантажити
6
Іноземна мова професійного спрямування
Основою вивчення цієї дисципліни є знання основного вокабуляру і граматичного матеріалу, опанування комунікативними навичками на базі курсу англійської мови Business Advantage Intermediate.
4
Дьячкова Я.О.

 

Сандига Л.О.
Дисципліни вільного вибору студента
8 Психолого-педагогічні основи самостійної роботи студента (Перелік №1) Дисиципліна належить до пепеліку дисциплін вільного вибору бакалавра. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток бакалавра та спрямована на формування ефективного, незалежного і впевненого в своїх силах майбутнього фахівця, здатного до навчання протягом життя. 3 Булатевич Н.М. Завантажити
9 Україна у європейському просторі (Перелік №1) Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору бакалавра. Знання соціальної якості суспільства, соціального контексту економічних процесів є важливою передумовою фахового прийняття рішень в галузях економічної політики. 3 Куценко О.Д. Завантажити
10 Українське суспільство у соціологічних вимірах (Перелік №1) Дисципліна спрямована на вивчення соціологічного пояснення поведінки людей та розгортання різноманітних сусупльних процесів в Україні у порівнянні з європейськими суспільствами. Значна увага приділяється формуванню вміння студентів працювати з соціологічними даними, що здатні якісно доповнювати соціологічну статистику та аналізувати економічні процеси. 3 Тащенко А.Ю. Завантажити
11 Актуальні проблеми країнознавства (Перелік №1) Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів глибоких комплексних знань про загальні проблеми суспільства, передумови їх виникнення, регіональні особливості поширення, принципи та сучасні методики, що застосовуються задля їх вирішення. 3 Олішевська Ю.А. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Маркетинг Маркетинг – це дисципліна, яка формує у студентів розуміння теоретико-методологічних та практичних засад формування комплексу узгоджених заходів у сфері товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики на основі ретельного вивчення ринкових можливостей підприємства та забезпечення необхідною інформацією для розробки маркетингових рішень. 6 Бутенко Н.В. Завантажити
2 Інвестування Розкриваються теоретичні засади інвестування, форми інвестування та проблеми фінансового забезпечення інвестиційних процесів в Україні. Надається характеристика інвестування як основи розширеного відтворення економіки. Висвітлюються принципи формування інвестиційної політики в умовах ринкової економіки, державне регулювання інвестиційної діяльності як складової частини системи господарювання в країні, управління інвестиційним забезпеченням структурної перебудови сфери матеріального виробництва та відтворення основних виробничих засобів, особливості залучення іноземних інвестицій. 5 Кухта П.В. Завантажити
3 Бухгалтерський облік Навчальна дисципліна сприяє формуванню теоретичних знань,
вмінь та навичок застосування у практичній діяльності бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також концепцій і принципів на яких вони базуються. Розглядаються концептуальні основи фінансової звітності, окремі елементи фінансової звітності, методи їх оцінки та відображення у бухгалтерському обліку, а також принципи, підходи та способи відображення інформації про основні об’єкти бухгалтерського обліку у окремій та консолідованій фінансовій звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
5 Шарманська В.М. Завантажити
4 Економіка торговельного підприємства Дисципліна спрямована на освоєння студентами теоретико-методичних та практичних засад економічного механізму торговельної діяльності підприємства як первинної ланки економіки товарного обігу в умовах сталого розвитку. 6 Купалова Г.І. Завантажити
5 Курсова робота з дисципліни “Економіка торговельного підприємства” Основною метою курсової роботи є сприяння розвитку аналітичного мислення, поглиблення, систематизація та закріплення студентами теоретичних знань, а також відпрацювання навичок прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень у сфері торгівлі в сучасних умовах господарювання. 1 Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
6 Основи підприємницької діяльності в торгівлі та логістиці Вибірковий блок 2) Навчальна дисципліна концентрує увагу на теоретико-методичних та організаційно-практичних засадах організації логістичної та торговельної  роботи на підприємстві, що сприятиме набуттю комплексних знань та практичних навичок зі стабілізації та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері логістики та торгівлі, а також поглибленню екологічного мислення та свідомості в цілому. 4 Сагайдак Ю.А. Завантажити
7 Діагностика та оцінка бізнесу (Вибірковий блок 1) Дисципліна, яка формує у студентів розуміння
основних засад та практичних навичок щодо дослідження стану та вартості бізнесу, встановлення відхилень від нормального перебігу процесів за допомогою існуючого методологічного інструментарію з метою виявлення проблем та перспектив розвитку.
4 Богуславський О.В. Завантажити
8 Гроші і кредит (перелік 2) Дисципліна «Гроші та кредит» є однією з базових економічних дисциплін, оскільки саме в ній розкриваються сучасні концепції впливу грошей та кредиту на розвиток економіки. Кожного разу, коли відбувається розбалансування грошово –
кредитної сфери, наслідком є розгортання кризових явищ в економіці. Натомість стабілізація ситуації в системі фінансового посередництва та на фінансовому ринку є запорукою сталого економічного розвитку. Розуміння цих процесів є надзвичайно важливою складовою навчання майбутніх економістів.
3 Версаль Н.І. Завантажити
Інформаційний бізнес (перелік 2) Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору бакалавра, спрямована на формування компетентностей, необхідних для фахівця з торгівлі, логістики та підприємництва. Зміст дисципліни сфокусовано на вивченні теоретичних засад формування інформаційного суспільства; набуття практичних умінь і навичок організації бізнесу в інформаційній сфері економіки, обґрунтування доцільності створення різних організаційних форм інформаційного бізнесу. 3 Затонацька Т.Г. Завантажити
Етика ділового спілкування (перелік 2) дисципліна «Етика ділового спілкування»
належить до переліку вибіркових дисциплін та викладається у 4 семестрі бакалаврату.
Навчальна дисципліна знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом етики, її методами та інструментарієм для виокремлення моральної проблематики в контексті ділового спілкування. Артикулюються причини запиту на оновлення ціннісних засад у діловому спілкуванні як такому та, зокрема, у сфері економічної діяльності. Розглядається предметне поле та категоріальний апарат
етики; ціннісні засади ділового спілкування, його види та форми, морально-нормативні вимоги щодо вербального та невербального спілкування; провідна роль емоційного
інтелекту в контексті ділового спілкування; стратегії управління та тактики поведінки в конфліктних ситуаціях; особливості міжкультурної комунікації в контексті національних ділових культур світу та кроскультурні компетенції у діловому
спілкуванні. Обговорюються інструменти, форми, засоби та шляхи підвищення етичної компетенції акторів процесу ділового спілкування. Акцентується вплив культури
ділового спілкування на кінцеву ефективність функціонування організації.
Нападиста В.Г. Завантажити
Господарське право (перелік 2) Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору бакалавра, спрямована на формування компетентностей, необхідних для фахівця з торгівлі, логістики та підприємництва. Зміст дисципліни сфокусовано на формування знань і навичок правового регулювання господарської діяльності і використання відповідних правових норм у практиці господарювання при здійсненні господарської діяльності, передбачає аналіз та вивчення основних концептуальних засад нормативно-правових документів, що регулюють господарські відносини у сфері підприємницької діяльності. 3 Завантажити
Третій рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Філософія Студентів ознайомлюють із розгортанням філософії (від
начал філософування до переліку течій та напрямів сучасності) через поєднання теоретичних основ (поняттєво-категорійний каркас, методи, класичні підходи до витлумачення феноменів
«людина», «світ», «суспільство», «природа», «буття», «пізнання» тощо) та індивідуальне практикування (тлумачення зазначених феноменів через умови та ситуації сучасного
глобалізувального світу), а також зорієнтовують на індивідуальний пошук, різнопідходовість до розуміння феноменів, вміння керуватися власним розумом, критичність та аргументованість висловлювань.
4 Діденко Л.В. Завантажити
2 Економетрика Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1.Побудова економетричних моделей. В модулі розглядаються питання побудови та оцінки простої лінійної регресії, множинної регресії, їх характеристик, можливості розрахунку прогнозів.
2. Аналіз економетричних моделей. В модулі розглядаються питання оцінки моделей з гетероскедастичними, автокорельованими залишками, з залишками, що залежні з регресорами, а також вступ до часових рядів.
4 Харламова Г.О. Завантажити
3 Логістика Розкривається процес здійснення логістичної діяльності на підприємстві за функціональними напрямками (виробничий, транспортний, складський тощо), методи контролю,
оцінки ефективності та ризиків, питань фінансового контролю при виробництві та переміщенні продукції.
4 Харченко Т.Б. Завантажити
4 Курсова робота з дисципліни “Логістика” Метою виконання курсової роботи є поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів із дисципліни, розуміння концептуальних основ логістики, теорії та практики розвитку цього спрямування та одержання навичок організації логістичних процесів транспортування, складування, вантажопереробки товарної продукції, управління
запасами, закупівлями і реалізацією продукції на ринку, виробничими операціями, а також управління процедурами замовлень і логістичним  сервісом на підприємстві.
1 Завантажити
5 Товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів Розкриваються теоретичні основи та методологічні засади предмету та об’єкту товарознавства. Розглядається характеристика споживних та товарних властивостей
продовольчих товарів, вплив чинників на формування якості та безпечності продовольчих товарів. Вивчаються вимоги до продовольчих товарів відповідно до нормативно-правової
бази, системи технічного регулювання. Розкриваються питання формування потреб, раціональних норм споживання, особливостей класифікації, товарної інформації, кодування
та маркування товарів. Опрацьовуються методики ідентифікації та визначення характеристик товарів в лабораторних умовах, оцінювання їх відповідності з урахуванням сучасної
нормативно-правової бази щодо за якості та безпечності.
5 Артюх Т.М. Завантажити
Завантажити
6 Економічний аналіз Навчальна дисципліна присвячена
вивченню аналітичних можливостей фінансової звітності, теоретичних, методичних і організаційних засад проведення економічного аналізу на вітчизняних підприємствах. Висвітлює ціленаправлену діяльність аналітика, яка полягає в ідентифікації показників, факторів і алгоритмів, які
дозволяють давати певну формалізовану факторну характеристику і обґрунтування фактів господарського життя як тих, що мали місце в минулому, так і очікуваних або запланованих до здійснення в майбутньому,
систематизувати і оптимізувати можливі варіанти дій.
4 Головко В.І. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
7 Екологічний маркетинг (Вибірковий блок 1) В рамках курсу студенти вивчають
сутність, зміст та значення екологічного маркетингу в діяльності сучасних підприємств. Розглядаються 2 модулі: 1) “Виникнення та сутність екологічного маркетингу” – модуль присвячений дослідженню специфіки екологічного маркетингу, чинників розвитку екологічних потреб і екологічних товарів, аналізу
типів екологічно спрямованої поведінки споживачів та їх мотивації до споживання екологічних товарів. 2) “Особливості застосування екологічного маркетингу в сучасних умовах” – модуль зосереджує увагу на напрямках розвитку ринку екологічних товарів у світі й Україні, особливостях просування
екологічних товарів на ринку, процедурі екологічного маркування та оптимізації витрат на просування екологічних товарів різного рівня мотивації споживання
5 Гацька Л.П. Завантажити
8 Страхування (Вибірковий блок 2) Надзвичайне розмаїття форм і методів страхування припускає наявність різнобічних знань, що стосуються конкретної сфери страхування, економіки і фінансів, права, керування і
маркетингу послуг, а також професійного спілкування з людьми. Ринкова економіка, маючи надзвичайно потужний потенціал розвитку, характеризується мінливістю, непередбачуваністю та ризикованістю. З розвитком ринкової економіки зростає потреба у підготовці кваліфікованих фахівців зі страхування з урахуванням новітніх теоретичних знань економічної природи страхування, вивченням закономірностей і тенденції розвитку страхового ринку в умовах інтернаціоналізації та віртуалізації економічного життя.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні положення страхування.
5 Шолойко А.С. Завантажити
9 Аналіз бізнес-процесів (Business Intelligence) (перелік 3) Цей курс містить вступ до бізнес-аналітики, включаючи процеси, методології, інфраструктуру та поточні практики, що використовуються для перетворення бізнес-даних у
корисну інформацію та підтримки прийняття бізнес-рішень. Бізнес-аналітика вимагає знань про основи процесу зберігання та пошуку даних, тому цей курс вивчає логічні моделі даних як для систем управління базами даних, так і для сховищ даних.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні положення аналізу бізнес-процесів.
5 Балицька М.В. Завантажити
10 Управління ризиками міжнародних інвестицій (перелік 3) Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору
бакалавра. Знання підходів до управління ризиками є важливою передумовою фахового прийняття рішень в галузі підприємництва. В умовах глобалізації управління інвестиційними ризиками відіграє все більш значну роль в
ефективному функціонуванні будь-яких організацій і, насамперед, транснаціональних корпорацій, які оперують величезними матеріальними і нематеріальними активами, мультинаціональними фінансовими потоками.
5 Балицька М.В. Завантажити
11 Кількісний аналіз емпіричних даних (перелік 3) Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору
бакалавра. Дисципліна є складовою частиною підготовки бакалаврів до охоплює вивчення ряду змістовних аналітичних задач, з якими стикається більшість комерційних підприємств, таких, як дослідження ринку, прогнозування попиту та
пропозиції, оцінювання прибутковості комерційної та виробничої діяльності підприємства. Значна увага приділяється методам експертного прогнозування й оцінювання, актуальним для вирішення завдань стратегічного характеру. Також дисципліна містить вивчення ряду формальних математичних процедур, необхідних для аналізу даних у рамках вирішення змістовних завдань.
5 Петрова Т.О. Завантажити
12 Кібернетична безпека підприємства (перелік 3) Дисципліна «Кібернетична безпека підприємства»
знайомить студентів з явищем кібернетичної безпеки підприємницької діяльності, концептуальними засадами забезпечення кібернетичної безпеки, основними нормативно-
правовими документами правовідносин в інформаційній сфері. Детальна увага приділяється забезпеченню безпеки підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, а також розробці організаційно-технічних заходів підвищення захищеності підприємств від кібер-впливів та витоків інформації. Також, розглядаються особливості захисту інформації у сучасних умовах у світовій практиці та в Україні. Окремо висвітлюються питання кібернетичної безпеки як частини національної безпеки України.
5 Чичкань І.В. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Соціально-політичні студії Формування знання про предмети, структуру, понятiйний апарат, основнi дослiдницькi методи сучасних соцiологiї та полiтологiї в дослiдженнi актуальних суспiльних проблем та викликiв, опанування соцiально-полiтичними знаннями про сучасне суспiльство з опорою на першоджерела, розвиток соцiологiчного свiтосприйняття, а також закріплення знань про політичні інститути, процеси та явища. 2 Лященко І.А. Завантажити
2 Організація і технологія торгівлі Дисципліна спрямована на освоєння студентами теоретико-методичних та організаційно-практичних засад організації підприємницької діяльності і технології господарських процесів в оптовій і роздрібній торгівлі, що сприятиме набуттю комплексних знань і практичних навичок щодо підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств, прийняття обгрунтованих управлінських рішень та удосконалення системи управління суб’єктами господарювання у сфері торгівлі. 6 Купалова Г.І. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
4 Екологічний аудит і контролінг (Вибірковий блок 1) Дисципліна “Екологічний аудит і контролінг” належить до
переліку дисциплін вільного вибору бакалаврату ОП “Торгівля, логістика та екологічне підприємництво”. Вона включає два змістовних розділи “Теоретико-правові та організаційні засади проведення екологічного аудиту” і “Організаційно- методичні засади екологічного аудиту антропогенного впливу і природокористування суб’єктів господарської діяльності”. Після вивчення дисципліни здобувачі освіти опанують теоретичні знання щодо сутності екологічних аудиту та контролінгу, їх видів, принципів і нормативно-правового регулювання; опанують практичні навички планування та організації екологічного аудиту водокористування і водовідведення, антропогенного впливу на атмосферне повітря і природокористування, а також вміння складати аудиторські документи іаудиторський висновок.
5 Гончаренко Н.В. Завантажити
5 Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу (Вибірковий блок 1) Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору бакалавра та знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом корпоративного управління, ключовими концепціями, теоріями та методичними
рекомендаціями щодо корпоративної соціальної відповідності бізнесу, методами та інструментарієм для виокремлення корпоративної проблематики в контексті економічної діяльності підприємств корпоративного типу, запровадження та
забезпечення сучасного міжнародного досвіду корпоративної соціальної відповідальності бізнесу.
5 Анісімова Л.А. Завантажити
6 Product Management в екологічному підприємництві” (Вибірковий блок 1) Дисципліна є симбіозом трьох напрямків: бізнесу, маркетингу та програмування. Передбачає отримання фахових знань щодо розробки та контролю нового продукту у сфері екологічного управління, взаємодії з інвесторами та подальшого просування продукту на ринку. 6 Гацька Л.П.
7 Технічне регулювання (Вибірковий блок 2) Розкриваються теоретичні основи та методологічні засади предмету та об’єкту технічного регулювання. Розглядається теоретико-методичних та організаційно-правових засад технічного регулювання в Україні, зокрема стандартизації, метрології, акредитації та системи оцінювання відповідності. Вивчаються широка та ґрунтовна характеристика видів правової, нормативної та технічної документації щодо якості та безпечності продукції в Україні. Розкриваються вимоги до якості та безпечності промислової та сільськогосподарської продукції; аналіз вимог до акредитації лабораторій та персоналу. Опрацьовуються методологія системи оцінювання відповідності продукції, механізми та процедури здійснення ринкового нагляду. 5 Артюх Т.М. Завантажити
8 Інформаційні технології в торгівлі та логістиці (Вибірковий блок 2) Дисципліна присвячена вивченню cутності, типів і функціональних можливостей інформаційних систем  автоматизації бізнес-процесів суб’єктів екологічного підприємництва. Формуються навички роботи з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами зі споживачами, систем управління торговельними операціями, логістикою, екологічного контролінгу. Розглядаються напрями використання і технічні можливості систем електронного обміну даними. 5 Гончаренко Н.В. Завантажити
9 Старт-ап (Start-up) (Вибірковий блок 2) The course is focused on theoretical, methodological, and organizational-practical aspects of creation and start-up projects, methods of assessing their attractiveness, organization of business activities of business entities starting their own business, which will promote the acquisition of comprehensive knowledge and
practical skills to improve efficiency of trade functioning and formation of a favorable environment for Ukrainian companies to enter international markets.
6 Мурована Т.О. Завантажити
10 Тренінг “Бізнес-моделювання” (Вибірковий блок 2) Вивчаються теоретичні та прикладні аспекти розробки бізнес-планів. Аналізується методичний інструментарій розробки маркетингового, виробничого, організаційного та фінансового обґрунтування доцільності реалізації підприємницьких проектів. 6 Магомедова А.М. Завантажити
Четвертий рік навчання
І семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Міжнародна економіка Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Змістовний модуль 1. «Теоретичні основи, загальні передумови та закономірності функціонування міжнародної економічної системи», в якому розглядаються сутність міжнародної економічної системи, її основні характеристики, структура, особливості та тенденції.
2. Змістовний модуль 2. «Міжнародний рух факторів виробництва», в якому розглядаються специфіка руху факторів виробництва (капіталу, робочої сили, технологій)
в міжнародній економічні системі та особливості їхнього регулювання в різних країнах та на різних рівнях.
5 Середа В.І. Завантажити
2 Бізнес-планування Вивчаються теоретичні та прикладні аспекти розробки бізнес-планів. Аналізується методичний інструментарій розробки маркетингового, виробничого, організаційного та фінансового обґрунтування доцільності реалізації підприємницьких проектів. Розглядаються такі основні теми: технологія розробки бізнес-плану; сучасні методики розробки бізнес-плану; аналіз
беззбитковості проекту; планування обсягів та оцінка ефективності інвестицій; маркетингова програма бізнес-плану; моделювання грошових потоків при розробці проекту.
5 Мірошніченко О.Ю. Завантажити
3 Тренінг “Стратегія зеленого розвитку підприємства” Розкриваються теоретико-методологічні основи «зеленого» розвитку підприємства. Розглядається стратегія «зеленого» розвитку як програма діяльності підприємства в
умовах реалізації політики декарбонізації економіки, впровадження Україною Європейського зеленого курсу. Вивчаються методичні основи діагностики діяльності
підприємства у сфері охорони довкілля і природокористування для оцінювання можливостей «зеленого» розвитку. Проводиться ознайомлення з організацією екологічного аудиту та аналізу діяльності підприємства у сфері охорони довкілля і
природокористування. Розкриваються особливості аналізу зовнішнього середовища підприємства для розробки стратегії його «зеленого» розвитку. Опрацьовуються організаційні підходи до реалізації стратегії «зеленого» розвитку з урахуванням організаційної структури підприємства.
5 Гончаренко Н.В. Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
4 Інформаційні технології в екологічному підприємництві (Вибірковий блок 1) Дисципліна “Інформаційні технології в екологічному
підприємництві” належить до переліку дисциплін вільного вибору бакалаврату ОП “Торгівля, логістика та екологічне підприємництво”. Вивчаються cутність, типи і функціональні можливості інформаційних систем автоматизації бізнес-процесів суб’єктів екологічного підприємництва. Формуються навички роботи з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами зі споживачами, систем управління торговельними операціями, логістикою, екологічного контролінгу. Розглядаються напрями використання і технічні можливості систем електронного обміну даними.
5 Гончаренко Н.В. Завантажити
5 Екологічний облік, оподаткування і звітність (Environmental accounting, Taxation and Reporting) (Вибірковий блок 1) The discipline “Ecological accounting, taxation, and reporting” is a component of the cycle of professional training of specialists of the educational and qualification level “Bachelor”, an interdisciplinary discipline. The sections and questions included in the course program are basic for teaching this discipline, given the overall scope of the educational and professional training program for a specialist at the relevant educational and qualification level. 5 Гончаренко Н.В. Завантажити
6 Ресурсне забезпечення підприємництва (Вибірковий блок 1) Розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади розвитку ресурсного забезпечення підприємництва. Вивчаються фундаментальні засади, принципи, форми управління формуванням й використанням ресурсів підприємств. Особлива увага зосереджена на розгляді основних моделей і методів розробки та реалізації управлінських рішень щодо формування та ефективного використання ресурсів у конкретних умовах
реального підприємства. Обґрунтовуються потреби у ресурсному забезпеченні бізнес- процесів підприємства, здійснюється оцінку вартості ресурсів підприємства. Аналізуються показники, які використовують  різні суб’єкти підприємництва для оцінювання ресурсного забезпечення. Визначаються чинники , що впливають на прийняття рішень щодо формування, оцінки та ефективного використання портфелю ресурсів підприємництва.
5 Бердар М.М. Завантажити
7 Основи біржової діяльності (Вибірковий блок 2) Основи біржової діяльності – це дисципліна, яка формує у студентів розуміння теоретико-методологічних та практичних засад формування та функціонування біржового ринку; сутності та економічної природи біржі, організації і регулювання біржової діяльності; особливості проведення форвардних і ф’ючесних операцій, операцій з опціонами, розглядаються види і техніка хеджування, необхідності розбудови біржового ринку України. 5 Кот Л.Л. Завантажити
8 Корпоративне управління (Вибірковий блок 2) «Корпоративне управління» належить до вибіркових дисциплін та знайомить студентів з основним понятійно-категоріальним апаратом корпоративного управління, ключовими теоріями, концепціями та методичними рекомендаціями щодо корпоративного управління, методами та інструментарієм для виокремлення корпоративної проблематики в контексті економічної діяльності підприємств корпоративного типу, запровадження та забезпечення дотримання міжнародних стандартів та принципів корпоративного управління ОЕСР. 5 Баюра Д.О. Завантажити
9 Комерціалізація інтелектуальної власності (Commercialization of Intellectual Property Rights) (Вибірковий блок 2) The discipline is devoted to research of nature, principles and
features of realisation of economic relations in sphere of intellectual property in the conditions of forming of a post-industrial society, the financial mechanisms of economic overturn of results of intellectual activity and functioning of the market of objects of intellectual property. Under the discipline functions and mechanism of performance evaluation of fundraising under IP commercialization and its role in provision of innovative activity of the enterprise are analysed. The discipline provides studying in practice of different forms of fundraising of commercialization of intellectual activity
results and the mechanism of protection of objects of intellectual property within the limits of a business activity.
5 Лозова А.М. Завантажити
ІІ семестр
Назва дисципліни Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Екологічне управління В рамках курсу розглядаються концептуальні засади та структура систем екологічного управління; міжнародні механізми екологічного управління; державне управління екологічною діяльністю в Україні; системи місцевого, громадського та спеціального екологічного управління і гармонізації. 6 Гацька Л.П. Завантажити
2 Курсова робота з дисципліни “Екологічне управління” Метою виконання курсової роботи є узагальнення і закріплення
знань студентів із дисципліни «Екологічне управління», поглиблення розуміння сучасних системних теоретико-методологічних уявлень про сталий розвиток, формування системи знань і практичних навичок щодо управління усією сукупністю впливів економіки на довкілля з поступовим
зниженням ступеня таких впливів шляхом економії сировини та енергії, мінімізації відходів і забруднень, забезпечення гідних умов праці персоналу, оцінки ступеня екологічних ризиків і формування свідомого екологічного світогляду як необхідного атрибуту якісно нової ідеології управління.
1 Завантажити
3 Управління персоналом Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. «Теоретичні основи управління персоналом. Управлінські технології формування персоналу». У модулі вивчаються концептуальні засади управління персоналом у системі менеджменту організацій, теоретико-прикладні основи стратегії та політики управління персоналом, теоретико-методичні аспекти кадрового планування, алгоритм та управлінські технології підбору персоналу та формування колективу, методи та інструментарій мотивації персоналу.
Змістовний модуль 2. «Управлінські технології розвитку та ефективного використання персоналу». У модулі розглядаються методи та управлінський інструментарій розвитку персоналу, управління діловою кар’єрою, оцінювання персоналу, кадрового адміністрування, управління конфліктами, використання аутсорсингових та лізингових послуг в управлінні персоналом, методичні підходи та напрями підвищення ефективності управління персоналом в організаціях.
4 Герасименко О.А. Завантажити
4 Аудит в торгівлі та логістиці Вивчаються сутність, види і принципи аудиту суб’єктів господарської діяльності. Розкриваються нормативно-правові засади регулювання аудиту в Україні та світі.
Розглядаються особливості організації аудиторської діяльності. Вивчаються методи і принципи аудиту, сутність і методичні засади оцінки аудиторського ризику. Вивчаються теоретичні та організаційно-методичні засади внутрішнього аудиту.
Розглядаються методичні засади аудиту фінансової звітності, торговельних і логістичних операцій. Формуються практичні навички складання аудиторських документів.
5 Гончаренко Н.В. Завантажити
5 Виробнича практика 9 Завантажити
6 Комплексний підсумковий іспит Метою комплексного підсумкового кваліфікаційного випробування є встановлення відповідності рівня знань, навичок та вмінь, здобутих під час навчання, вимогам ОКХ бакалавра спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування», освітня програма «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво», шляхом оцінювання знань та навичок за напрямами професійно-орієнтованої діяльності бакалавра. Іспит дає можливість студентам узагальнити знання, здобуті під час навчання, і довести свою готовність самостійно вирішувати актуальні практичні завдання розробки та
реалізації стратегії сучасних підприємств, в тому числі торговельних.
Завантажити
Дисципліни вільного вибору студента
7 Управління проєктами в екологічному підприємництві, торгівлі та логістиці (Вибірковий блок 1) Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору, що забезпечує опанування здобувачами освіти основних засад і моделей управління проєктами як системи взаємопов’язаних цілей, функцій і інструментів, що визначаються, реалізуються і використовуються під час виконання проєктів в екологічному підприємництві, торгівлі та логістиці. Здобувачі освіти зможуть
застосувати отримані знання для визначення цілей проєкту та його обґрунтування, проведення експертизи проєкту, визначення обсягів та обґрунтування джерел фінансування, формування команди виконавців, оцінки проєктних ризиків і
забезпечення контролю виконання проєкту.
5 Маліновська Д.К. Завантажити
8 Митна справа (Вибірковий блок 2) Вивчаються сутність, мета і завдання митної справи в контексті митної політики України. Розкриваються нормативно-правові засади митного регулювання в Україні. Розглядаються особливості зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання як об’єкта митного регулювання. Вивчаються теоретико-методичні засади нарахування митних платежів і зборів, застосування митних режимів. Розкривається організація митного оформлення і митного контролю при
переміщенні товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. Вивчаються види порушення митних правил і відповідальність за них.
Розглядаються організаційні засади інформаційно-cтатистичного забезпечення митної справи.
5 Гончаренко Н.В. Завантажити
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університеті. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору  *