Головна / Освітні програми / ОС Доктор філософії / Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Денна / заочна форми навчання

 

 Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 освітнього рівня «Доктор філософії» реалізується на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2017 р. та отримала зразкову акредитацію в 2020 р.

 

Метою програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі економічної науки, державного управління та бізнесу, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.

 

Навчальний план включає 5 обов’язкових освітніх компонент, 3 вибіркових освітні компоненти та підготовку і захист дисертаційної роботи доктора філософії. Викладання обов’язкових і вибіркових освітніх компонент здійснюється як українською, так і англійською мовами. Випускаючими кафедрами є кафедра фінансів і кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту.

Термін навчання на програмі становить 4 роки, обсяг освітньої складової – 40 кредитів ЄКТС.

 

Сфера працевлаштування випускників програми достатньо широка, а саме в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у ЗВО; в органах державного управління і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; дослідницьких наукових закладах, у сфері бізнесу тощо.

 

Гарантом ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» є д.е.н., проф., професор, завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Наталія ПРИКАЗЮК

e-mail: kaf.insurance.knu@gmail.com; nprykaziuk@knu.ua

 

Сертифікат ОНП Фінанси банківська справа та страхування