Структура програми

Освітньо-наукова програма “Менеджмент інноваційної діяльності”

Опис освітньої програми

Загальний обсяг кредитів ОНП “Менеджмент інноваційної діяльності” складає 120, серед них 90 кредитів – обов’язкові освітні компоненти та 30 кредитів – вибіркові освітні компоненти.

Перший рік навчання
І семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Хай-тек маркетинг Формування і розвиток у студентів креативного мислення та фахових компетентностей у сфері управління маркетинговою діяльністю інноваційних організацій 5 Фірсова С.Г. Завантажити
2 Управління проектами Формування у студентів управлінського типу мислення, набуття комплексних знань і практичних навичок ідентифікації та вирішення проблем при виборі, плануванні та реалізації проектів 6 Приймак В.М. Завантажити
3 Філософія управління Ознайомити студентів з проблематикою сучасної філософії управління, її історико-філософськими витоками, сформувати теоретичні основи парадигмального та світоглядного розуміння взаємодії методологічних засад філософських та управлінських концепцій, виявити філософські передумови теорій, сформульованих у сфері менеджменту та управлінських ідей у філософії. Розкрити концептуальний взаємозв’язок філософії та управління 4 Ільїн В.В. Завантажити
4 Управління інвестиційним портфелем Оволодіння комплексом теоретичних знань і практичних навичок щодо формування реальних і фінансових інвестиційних портфелів інноваційної організації та оцінювання ефективності управління ними 6 Кухта П.В. Завантажити
5 Інноваційний менеджмент (Innovation management) Формування компетентностних навичок усного і письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з інноваційного менеджменту та адміністрування 3 Петровський М.В. Завантажити
6 Національні інноваційні системи Формування системних уявлень у сфері інноваційного розвитку на мезо і макро рівнях та практичних навичок ідентифікації й вирішення складних проблем становлення та розвитку національних інноваційних систем за невизначеності умов і вимог 5 Корнілова І.М. Завантажити
7 Стажування у навчальному проектному офісі (факультативно, без відриву від виробництва) Мета стажування – виконання вимог п.1 присвоєння професійної кваліфікації, а саме: “Професійна кваліфікація 2447.2 «Професіонал з управління проектами та програмами» присвоюється окремим рішенням Екзаменаційної комісії на підставі: 1. Розробки навчального проекту на замовлення організації під час проходження стажування у проектному РМО і складання іспиту з дисципліни «Управління проектами» не нижче 75 балів. 2. Захист кваліфікаційної роботи магістра (за професійною кваліфікацією у сфері управління проектами та програмами) та складання комплексного підсумкового іспиту з оцінками не нижче 75 балів. Приймак В.М. Завантажити
ІІ семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) Сформувати уявлення у студентів про сучасну методологію економічної науки, створити необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, презентації власних результатів інтелектуальної діяльності науковій спільноті. Сформувати у студентів цілісне уявлення про інтелектуальну власність, як базисну економіко-правову категорією, розкрити способи комерціалізації інтелектуальної власності; можливість ефективного використання цих знань для розробки теоретично обґрунтованих оптимальних управлінських рішень 6 Лозова Г.М. Завантажити
2 Управління інтелектуальною власністю Формування у студентів управлінського мислення та фахових компетентностей щодо управління інтелектуальною власністю інноваційних організацій за невизначеності умов і вимог 5 Корнілова І.М. Завантажити
3 Методи інноваційного менеджменту Розвиток управлінського мислення та фахових компетентностей щодо здатності обирати інструментарій інноваційного (новітнього, новаторського) менеджменту для ідентифікації та вирішення спеціалізованих проблем і завдань управління сучасними організаціями 6 Горбась І.М. Завантажити
4 Інноваційний менеджмент (Innovation management) Формування компетентностних навичок усного і письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з інноваційного менеджменту та адміністрування 3 Петровський М.В. Завантажити
5 Методика викладання менеджменту Поглиблення і закріплення знань студентів з питань організації і форм здійснення освітнього процесу у вищій школі, його законодавчо-нормативного, наукового та навчально-методичного забезпечення, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці навчальних занять з обов’язкових і вибіркових дисциплін спец. 073 “Менеджмент” та застосування активних методик викладання 6 Жилінська О.І. Завантажити
6 Проектне фінансування Послідовне формування у студентів системи знань з проектного фінансування, у т. ч. щодо здійснення поглибленого аналізу передінвестиційних рішень, підготовки інвестиційної пропозиції, розробки фінансового плану проекту, оцінювання ефективності та фінансової стійкості інноваційно-інвестиційного проекту; організації взаємодії з інвесторами та іншими учасниками інвестиційного процесу, управління проектними ризиками, а також набуття вмінь, що дозволяють ідентифікувати та вирішувати професійні та наукові завдання на засадах оволодіння системою компетентностей 3 Науменкова С.В. Завантажити
Другий рік навчання
І семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики сформувати системні теоретичні знання у студентів щодо сучасного етапу розвитку економічної теорії та навички застосування її творчого доробку світової економічної думки для розв’язання актуальних соціально-економічних проблем функціонування і розвитку національної економіки, розвинути уміння аналізувати та вирішувати складні проблеми економічної політики в контексті загальноцивілізаційних та системно-трансформаційних зрушень з урахуванням парадигмального контексту еволюції економічної науки 4 Залєвська-Шишак А.Д. Завантажити
2 Прикладна економетрика Ознайомлення студентів з новими економетричними теоріями та підходами до їх аналізу. Навчальна дисципліна передбачає оволодіння студентами основним модельним інструментарієм сучасної економетрики та його застосування до моделювання економічних процесів 4 Баженова О.В. Завантажити
3 Інноваційний менеджмент (Innovation management) Формування компетентностних навичок усного і письмового професійного спілкування в межах фахової термінології з інноваційного менеджменту та адміністрування 3 Петровський М.В. Завантажити
Вибіркові освітні компоненти
4 Соціальне управління людськими ресурсами Формування в студентів фундаментальних знань з соціального управління людськими ресурсами, а також набуття ними відповідних умінь і навичок щодо їх використання у практичній соціально-управлінській діяльності 5 Туленков М.В. Завантажити
5 Венчурне інвестування Формування у студентів компетентностей у сфері прийняття фінансово-інвестиційних рішень та комунікації з неформальними та інституційними венчурними інвесторами, освоєння інструментарію аналізу ефективності й доцільності інвестиційних рішень, моделей функціонування венчурних фондів 5 Овчаренко Т.С. Завантажити
6 Креативне лідерство (Creative Leadership) Отримання студентами системних уявлень про креативне лідерство та набуття навичок формування креативного мислення й демонстрації лідерських якостей для самореалізації у професійній діяльності 5 Ситницький М.В. Завантажити
7 Бренд-менеджмент нових товарів (Brand management of new products) Вивчення теоретичних основ та практичних аспектів сучасних концепцій управління брендом нових продуктів для набуття студентами знань та навичок у сфері використання сучасних інструментів управління та маркетингу у професійній діяльності менеджера 5 Полторацька А.О. Завантажити
8 Фандрайзинг і гранттайтинг Сформувати системне уявлення про фандрайзинг і грантрайтинг та систему знань з теорії та практики процесу написання грантових заявок і залучення ресурсів на реалізацію проектів, та відповідних практичних навичок 5 Степанова А.А. Завантажити
9 Інтернет-маркетинг (Internet-marketing) Формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок прийняття маркетингових рішень щодо застосування сучасних інструментів та каналів Internet – маркетингу в діяльності підприємств, методологічних та організаційних засад їх використання 5 Дербеньова Я.В. Завантажити
10 Корпоративне управління Набуття студентами компетенцій, які засвідчуватимуть їх спроможність продемонструвати на практиці отриманні знання, уміння та навички у сфері корпоративного управління з урахуванням Європейської рамки кваліфікацій (ЄРК) 6 Баюра Д.О. Завантажити
11 Консалтинг Системне застосування інструментарію менеджменту для ідентифікації проблем функціонування і розвитку організацій та генерування управлінської інформації щодо їх вирішення 6 Балан В.Г. Завантажити
ІІ семестр
Назва освітнього компонента Короткий опис Кредити Викладач Робоча програма
1 Професійна та корпоративна етика Артикулювати у системі теоретичних знань студентів етичний понятійно-категоріальний апарат задля вміння виокремлювати моральні проблеми у професійній/предметно-визначеній діяльності та здійснювати моральний вибір у прийнятті рішень, побудові стратегій професійної діяльності на підставі етичних суджень і, як наслідок, сприяти впровадженню нової ціннісної парадигми професійних та предметно-визначених практик, що ґрунтується на ідеї добровільної та відповідальної асоціативної участі 3 Нападиста В.Г. Завантажити
2 Фінансова звітність підприємств Отримання знань з порядку складання і подання фінасової звітності підприємств та практичних навиків щодо її розуміння та аналізу 3 Гура Н.О. Завантажити
3 Науково-дослідна практика Закріплення досвіду самостійної дослідницької роботи та навичок наукової діяльності, ознайомлення здобувачів вищої освіти з потенційною виробничою та науковою діяльністю за спеціальністю та поглиблення здобутих навичок і професійних умінь для самостійної практичної діяльності відповідно до вимог стандартів вищої освіти 6 Фірсова С.Г. Завантажити
4 Комплексний підсумковий іспит Метою комплексного підсумкового іспиту є перевірка успішності засвоєння здобувачами вищої освіти програмного навчального матеріалу, виявлення їх здатності самостійно формулювати та вирішувати професійні завдання. Завантажити
5 Кваліфікаційна робота магістра Виконання та захист кваліфікаційної роботи магістра – кваліфікаційного документа, на підставі якого ЕК визначає відповідність знань випускника та рівень сформованості його компетентностей у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності освітньому ступеню “магістр” 9
Вибіркові освітні компоненти
5 Конкурентна розвідка Вивчення теоретичних основ та практичних аспектів здійснення конкурентної розвідки на підприємстві для формування у студентів цілісних знань про організаційно-правові засади роботи конкурентної розвідки як основної складової системи безпеки підприємництва та набуття ними умінь щодо практичного застосування методів конкурентної розвідки 4 Балан В.Г. Завантажити
6 Управління знаннями Створити у студентів комплекс професійних компетенцій координації інтелектуальної діяльності персоналу підприємства, а також формування й використання КМ-орієнтованих ресурсів для досягнення цілей і вирішення реальних проблем організації 4 Приймак В.М. Завантажити
7 Стратегічний контролінг Вивчення теоретичних основ та практичних аспектів стратегічного контролінгу як управлінської концепції, підсистеми стратегічного менеджменту, яка координує функції стратегічного аналізу, цілепокладання, стратегічного планування й корекції стратегії; контролює функціонування всієї системи в цілому, а також задає, розбудовує й контролює підсистему стратегічного інформаційного забезпечення 5 Балан В.Г. Завантажити
8 Прийняття кадрових рішень Розвиток управлінського мислення майбутніх фахівців і формуванні фахових компетентностей обґрунтування і прийняття кадрових рішень в організаціях різних видів економічної діяльності 5 Білоус Т.В. Завантажити
9 Стажування у навчальному проектному офісі (факультативно, без відриву від виробництва) Мета стажування – виконання вимог п.2 присвоєння професійної кваліфікації, а саме: “Професійна кваліфікація 2447.2 «Професіонал з управління проектами та програмами» присвоюється окремим рішенням Екзаменаційної комісії на підставі: 1. Розробки навчального проекту на замовлення організації під час проходження стажування у проектному РМО і складання іспиту з дисципліни «Управління проектами» не нижче 75 балів. 2. Захист кваліфікаційної роботи магістра (за професійною кваліфікацією у сфері управління проектами та програмами) та складання комплексного підсумкового іспиту з оцінками не нижче 75 балів. Приймак В.М.
Окрім вищеперерахованих курсів студенту надається можливість обрати Дисципліни вільного вибору, що викладаються в Університету. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням: Каталог дисциплін вільного вибору