Головна / Departments / Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics / Staff / Маслов Анатолій Олександрович

Маслов Анатолій Олександрович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата народження: 7 лютого 1958 року

Електронна адреса: а_maslov@ukr.net

 

Навчання

 • 1980 р. – закінчив історико-педагогічний факультет Ворошиловградського державного педагогічного інституту імені Тараса Шевченка.
 • 1991–1994 рр. – аспірант відділу «Історії народного господарства та економічної думки України» Інституту економіки НАН України.
 • 1995 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Внутрішня торгівля України в період непу (1921 – 1929 рр.)» у спеціалізованій вченій раді Д 01.01.18 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • 2013 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.» у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.13 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Трудова діяльність

 • 1980–1991 рр. – робота в установах середньої та середньої спеціальної освіти (учитель, директор школи, викладач технікуму).
 • 1995–1996 рр. – асистент, старший викладач кафедри економічної теорії Донбаського гірничо-металургійного інституту, м. Алчевськ, Луганської області.
 • 1996–2000 рр. – старший викладач кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книго розповсюдження Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
 • З 2000 року по 2009 рік – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З вересня 2009 по серпень 2012 року – докторант кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З вересня 2012 року – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З листопада 2020 року – професор кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси

«Історія економіки та економічної думки», «Інституційна економіка», «Методологія економічних досліджень», «Теорія суспільного вибору», «Інформаційна економіка».

Наукові інтереси

Закономірності та особливості історії економіки та економічної думки, інституційна економіка, інформаційна та знаннєва економіка, нова економіка, проблеми суспільного вибору.

Інша діяльність

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки». Наукове видання Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України.

Нагороди та відзнаки

 • 2006 р. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 • 2014 р. – Лауреат Конкурсу публікацій з проблем політичної економії за 2003–2013 рр. Всеукраїнської асоціації політичної економії (Ukrainian Association of Political Economy) за перемогу в номінації «Краща монографія».
 • 2019 р. – Подяка Ректора «За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у науково-педагогічну, наукову й виховну діяльність та з нагоди 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Основні публікації

Автор та співавтор понад 125 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, у т.ч. 7 монографій (2 особисті), 10 підручників, у тому числі 2 одноосібний, 4 підручника з грифом МОН України (у співавторстві), 3 закордонних видання підручників (у співавторстві) (Казахстан), 19 навчальних та навчально-методичних посібники, у тому числі у співавторстві, зокрема – 2 видання лекцій, 2 видання хрестоматій, 12 навчально-методичних комплексів, 60 статей у фахових виданнях (4 у співавторстві), 3 статті іноземною мовою (англійською), 6 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та 1 – до Web of Science. Має 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Монографії та підручники

 1. Маслов А.О. Інформаційно-знаннєва економіка : підручник. 2-ге вид., випр.. і доповн. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2021. – 559 с.
 2. Історія економіки та економічної думки : підручник / за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т. імені Тараса Шевченка. Київ : Знання, 2018. 775 с. (Класичний університетський підручник).
 3. Маслов А.О. Особливості реалізації механізму євроінтеграційної макроекономічної політики на різних етапах та критерії його дієвості. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України : концептуальні засади, виклики та протиріччя : монографія / за ред. член кор. НАН України, д.е.н., проф. В.Д. Базилевича, д.е.н., проф.
  Осецького В.Л. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; НДС «Центр економічних досліджень»; ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. 536 с. С. 181-204.
 4. Базилевич В.Д., Осецький В.Л., Маслов А.О. Аксіологічні аспекти інтеграції України до європейського економічного та суспільного простору. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя : монографія / за ред. член кор. НАН України, д.е.н., проф. В.Д. Базилевича, д.е.н., проф. Осецького В.Л. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; НДС «Центр економічних досліджень»; ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. 536 с. С. 15-34.
 5. Маслов А.О. Інформаційна економіка : становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. 512 с.
 6. Маслов А.О. Інформаційна економіка : становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія. 2-ге вид., випр. і доп. [Електронний ресурс]. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. 512 с. URL : http://chtyvo.org.ua/authors/Maslov_Anatolii/Informatsiina_ekonomika_stanovlennia_struktura_ta_teoretychne_osmyslennia_vyd_2016/
 7. Маслов А.О. Інформаційно-знаннєва економіка : підручник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. 464 с.
 8. Маслов А.А. Институционализм // История экономических учений : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / под ред. В.Д.Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. Київ : Знання, 2015. 559 с. С. 354–518. (Классический университетский учебник).
 9. Maslov A.O., Ossik Yu.I., Ainabek K.S. Information economy : theoretical foundations : textbook. Karaganda : KarSUPubl., 2015. 368 p. (Recommended for publication by the Academic Council of Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz).
 10. Маслов А.О. Соціальна теорія розподілу М.І. Туган-Барановського. М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дні народження) : наукове видання : Національна академія наук України ; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» [відп. ред. д.е.н., зав. відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» В.В. Небрат]. Київ : Наукова думка, 2015. С. 235–248. 364 с.
 11. Маслов А.А., Осик Ю.И., Айнабек К.С. Информационная экономика : теоретические основы : учебник. Караганда : Изд-во КарГУ, 2014. 457 с.
 12. Маслов А.А., Айнабек Ⱪ.С., Осик Ю.И. Акпараттыⱪ экономика : ⱪалыптасуы, ⱪұрылымы және теориялык түрде түсіну : Окулык. Ⱪарағанды : ⱩарМУ, баспасы, 2014. 443 бет.  («Інформаційна економіка. Підручник». Казахською мовою).
 13. Маслов А.О. Интернет и информационно-коммуникационные технологи : онтологическая основа и технологические составляющие информационной экономики. Інформаційно-економічні процеси : ретроспектива, сучасність, тенденції : колективна монографія / за заг. ред. І.В. Пенькової. Сімферополь : ПП «Підприємство Фенікс», 2014. 321 с. С. 17–36.
 14. Маслов А.О. Інформаційна економіка : становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія. Київ : Аграр Медіа Груп, 2012. 432 с.
 15. Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / уклад. : В.Д.Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін. ; за ред. В.Д.Базилевича. Київ : Знання, 2011. 1198 с.
 16. Маслов А.О. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. ; за ред. С.В. Степаненка. Київ : КНЕУ, 2010. 743 с. С. 542–593.
 17. Маслов А.О. Дослідження аграрних проблем у творчості І.В. Вернадського. І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні ; за ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2009. 862, [2] c., [12] c. іл.
  С. 342–360.
 18. Історія економічних учень : хрестоматія ; упорядники В.Д. Базилевич,
  Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора ; за ред. проф. В.Д. Базилевича. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008.
  782 с.
 19. Маслов А.О. Проблеми теорії прогресу у творчості С.М. Булгакова. С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття ; за ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2006. 903 с. (Славетні постаті). С. 189–205.
 20. Маслов А.О. Вступ. Предмет та метод історії економіки та економічної думки. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій ; fвт. кол. :
  С.В. Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О. Тимочко, А.О. Маслов та ін. Київ : КНЕУ, 2006. 664 с. С  5–60.
 21. Маслов А.О. Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій ; авт. кол. :
  С.В. Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О. Тимочко, А.О. Маслов та ін. Київ : КНЕУ, 2006. 664 с. С. 464–563.
 22. Маслов А.О. Інституціоналізм. Історія економічних учень : підручник : у 2-х ч. Ч. 2 ; за ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2006. 575 с. С. 419–575.
 23. Маслов А.О. Інституціоналізм. Історія економічних учень : підручник : у 2-х ч. Ч. 2 ; за ред. В.Д. Базилевича. 2-ге вид., випр. Київ : Знання, 2005. 567 с. С. 415–567.
 24. Маслов А.О. Еволюція економічних поглядів М.Х. Бунге. М. Бунге : сучасний дискурс : монографія ; за ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2005. 697 с.
  С. 142–154.
 25. Маслов А.О. Інституціоналізм. Історія економічних учень : підручник ; за ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2004. 1300 с. С. 1067–1247. (Класичний університетський підручник).
 26. Економічна історія : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.О. Маслов, Н.О. Тимочко, О.А. Пучко, Л.М. Рудомьоткіна, Р.Д. Толстов. Київ : КНЕУ, 2001. 216 с.
 27. Економічна історія : лекції / Маслов А.О., Тимочко Н.О., Пучко О.А., Рудомьоткіна Л.М., Толстов Р.Д. Київ : КНЕУ, 2000. 268 с.

Наукові статті

 1. Deineha, I., Maslov, A., Potryvaieva, N., Berezhnytska, U., Verbivska, L., Koliadych, O. Institutional Environment Tools for Small and Medium-Sized Enterprises Development (2021) // Estudios de Economia Aplicada, 39 (3), art. no. 4798. EID: 2-s 2.0-85105708554 DOI : http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i3.4798 ; URL : http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4798; CiteScore 2020 = 0.5 (Scopus ; Web of Science)
 2. Маслов А.О. Детермінанти економічного розвитку в контексті теоретичного та історико-економічного знання. Банківська справа. 2020. № 2. С. 3–21.
 3. Maslov A. Spatial Optimization of Regional Social Infrastructure Facilities / А.Maslov,N. Spasiv, B. Bezzubko, J. Lazebnyk, T. Nich, L. Ternova // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN : 2278-3075, Volume-9, Issue-1, November, 2019. P. 3929-3932. URL : https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A4993119119.pdf (Scopus)
 4. Kraus N.M. Theoretical and methodological knowledge of the information economy under the prism of innovation and digitization / N.M. Kraus, K.M. Kraus,
  A. Maslov // Advances in Economics, Business and Management Research (ISCDE 2019), Atlantis Press, Volume 105, 2019, С. 80–85. URL : https://www.atlantis-press.com/proceedings/iscde-19/articles?q=kraus (Web of Science).
 5. Маслов А.О., Гладковська А.Т. Сутність, типи, форми, можливості і загрози децентралізації [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2019
 6. Маслов А. О. Постнекласичні смисли інформаційної економіки. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей (2018) : зб. наук. пр. / редколегія ; відп. секретар З.С. Скринник. Київ, 2018. 408 с. С. 82–88.
 7. Осецький В.Л., Маслов А.О. Ціннісні орієнтири європейської економічної інтеграції для України. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1 (34) (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., проф. Филюк Г.М.). Київ : ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017. 234 с. С. 44–52.
 8. Маслов А.О. Інформаційна та ринкова невизначеність і функціонування державних фінансів. Філософія фінансової цивілізації : людина у світі грошей : зб. наук. пр. / редколегія ; відп. секретар З.С. Скринник. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. 419 с. С. 198–205.
 9. Маслов А.О. Сучасна економічна думка про добробут націй. Сучасні економічні теорії : історія, методологія та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. круглого столу ; 10 листоп. 2016 р. Київ : КНЕУ, 2016. 199, [1] с. С. 82–88.
 10. Маслов А.О. Сучасна економічна думка про добробут націй [Електронний ресурс]. Сучасні економічні теорії : історія, методологія та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. круглого столу ; 10 листоп. 2016 р. Київ : КНЕУ, 2016. 199, [1] с. С. 82–88. URL : http://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Kaf+istorii+ta+teorii+gospodarstva/ZbD196rnik_tez_10_11_2016.pdf
 11. Маслов А.О. Інформаційно-знаннєва економіка в контексті еволюції теоретичного знання. [Електронний ресурс]. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. Київ, 2015. С. 359–363. URL : http://www.econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/materials2015.pdf
 12. Маслов А.О. Еволюція політичної економії у світлі суперечностей цивілізаційного розвитку і глобальних трансформацій. Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні : становлення та розвиток. Київ : НАДУ, 2015. 404 с. С. 345–347.
 13. Маслов А.О. Його світ сяяв у промінні сонця. Пам’яті Рональда Гаррі Коуза (1910–2013). Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. Вип. 46. Відп. ред. канд. екон. наук. В.В. Небрат. Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України», 2013. 356 с. С. 300–316.
 14. Маслов А.О. Фогель Роберт Вільям (1926–2013). Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред. Т.І. Єфименко, А.І. Мярковського ; ДННУ «Акад. фін. управління». Вид. 2-ге, переробл. й доповн. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. 2013. 728 с. С. 611–616.
 15. Маслов А.О. Норт Дуглас Сесіл (н. 1920). Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред. Т.І. Єфименко, А.І. Мярковського ; ДННУ «Акад. фін. управління». Вид. 2-ге, переробл. й доповн. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. 2013. 728 с. С.422–427.
 16. Маслов А.О. Коуз Рональд Гаррі (1910–2013). Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред. Т.І. Єфименко, А.І. Мярковського ; ДННУ «Акад. фін. управління». Вид. 2-ге, переробл. й доповн. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. 2013. 728 с. С.286–295.
 17. Маслов А.О. Теорія інформаційної економіки та фінанси : поле взаємодії. Фінанси України : наук. зб. М-ва фінансів України. 2012. № 8. С. 78–87.
 18. Маслов А.О. Теорія пошуку інформації Дж. Стіглера як елемент економічної теорії інформації. Вчені записки Університету “КРОК”. Вип. 30. 2012. С. 39–45.
 19. Маслов А.О. Теорія інформаційної економіки та її інституційно соціальні витоки. Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. 2012. Вип. 27. С. 110–118.
 20. Маслов А.О. Теорія інформаційної економіки в контексті постнекласичної науки. Економічна теорія : наук. журн. 2012. № 4. С. 29–37.
 21. Маслов А.О. Аналіз інформаційної економіки Дж. Стігліцем в межах нового кейнсіанства. Банківська справа. Науково практичний журнал. 2012. № 5. С. 30–38.
 22. Маслов А.О. Використання ідей нагромадження інформації та знань у неокласичних теоріях людського капіталу [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2012. № 8. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1597
 23. Маслов А.О. Зміст та структура інформації в межах теорії інформаційної економіки. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук. зб. 2012. № 4 (64). С. 39–47.
 24. Маслов А.О. Інформаційна асиметричність на ринку праці та «аукціон Вікрі». Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журнал. 2012. № 11 (117). С. 41–48.
 25. Маслов А.О. Інформаційна асиметричність на ринку праці та економіка «пряника і батога» Дж.-А. Міррліса. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 143. 2012. С. 57–61.
 26. Маслов А.О. Інформація та знання в теорії «нової хвилі» зростання з ендогенним технологічним прогресом. Вчені записки Університету “КРОК”. 2012. Вип. 31. С. 37–43.
 27. Маслов А.О. Інформація та її асиметрія на ринку праці. Банківська справа : наук. практ. журн. 2012. № 6. С. 35–43.
 28. Маслов А.О. Місце теорії інформаційної економіки в історії економічної думки. Економіка ринкових відносин. Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. 2012. № 9. С. 22–29.
 29. Маслов А.О. Структура інформаційної економіки та її місце в сучасній господарській системі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право : зб. наук. пр. 2012. Вип. 20. С. 3–13.
 30. Маслов А.О. Теорії інтелектуального та людського капіталу в контексті інформаційної економіки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 136. 2012. С. 12–16.
 31. Маслов А.О. Теорія інформаційних сигналів М. Спенса в контексті теорії інформаційної економіки. Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журн. 2012. № 4 (130). С. 21–32.
 32. Маслов А.О. Теорія недосконалої інформації Р. Лукаса і концепція циклу «нових класиків». Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журнал. 2012. № 9 (135). С. 47–54.
 33. Маслов А.О. Ґенеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці. Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журнал. 2011. № 3 (117). С. 13–23.
 34. Маслов А.О. Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорії інформаційної економіки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 123. 2011. С. 24–28.
 35. Маслов А.О. Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 128. 2011. С. 11–16.
 36. Маслов А.О. Ґенеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці. Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журнал. 2011. № 3 (117). С. 13–23.
 37. Маслов А.О. Моделювання динамічних процесів становлення інформаційного суспільства та інформаційної економіки в Україні. Економіка ринкових відносин. Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. 2011. № 7. С. 219–226.
 38. Маслов А. О. Значення теорії інформаційної економіки в умовах глобалізації. Економіка ринкових відносин. Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. 2010. № 5. С.369–375.
 39. Маслов А.О. Сучасна економічна криза в Україні і світі в контексті інформаційної економічної теорії. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 6 (108). С. 31–40.
 40. Маслов А.О. Коуз Рональд Гаррі (н. 1910). Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» : за ред. Т.І. Єфименко. Київ, 2010. Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. 2010. 624 с. С. 249–257.
 41. Маслов А.О. Норт Дуглас Сесіл (н. 1920). Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» : за ред. Т.І. Єфименко. Київ, 2010. Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. 2010. 624 с. С. 366–371.
 42. Маслов А.О. Фогель Роберт Вільям (н. 1926). Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» : за ред. Т.І. Єфименко. Київ, 2010. Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. 2010. 624 с. С. 523–528.
 43. Маслов А.О. Теорії постіндустріального та інформаційного суспільства в контексті інформаційної економіки. Вчені записки : Зб. Наукових праць / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. Вип. 23. Економіка. Київ : УЕП „КРОК” – Дорадо, 2010. С. 140–147.
 44. Маслов А.О. Інтернет як онтологічна складова інформаційної економіки. Вчені записки : Зб. Наукових праць / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. Вип. 24. Економіка. Київ : УЕП „КРОК” – Дорадо, 2010. С. 41–48.
 45. Маслов А.О. Інституційна структура та її еволюція у творчості ДагласаНорта. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. Київ : КНЕУ, 2010. 532 с. С. 80–91.
 46. Маслов А.О. М.І. Зібер про первісні інститути обміну у праці «Нариси первісної економічної культури». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 96. 2007. С. 37–41.
 47. Маслов А.О. М.Х. Бунге – видатний економіст-теоретик та практик ринкового реформування в Україні та Росії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 84. 2006. С. 30–33.
 48. Маслов А.О. Інституційна економічна теорія та проблеми інституційних перетворень при становленні сучасної економічної системи України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 86 – 87. 2006. С. 22–26.
 49. Маслов А.О. Деякі питання синдикування української промисловості в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Історія народного господарства та економічної думки України. Київ – Тернопіль, 2005. Вип. 37 – 38. С. 170–179.
 50. Базилевич В.Д., Маслов А.О. Інституціональна економічна теорія: історичний аспект. Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку. Матеріали наукового симпозіуму. Харків, 4–5 листопада 2004 року. Харків, 2005. С. 32–42.
 51. Маслов А.О. Інституційні аспекти творчих здобутків вчених-економістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 74. 2005. С. 4–8.
 52. Маслов А.О. Витоки інституціоналізму у творчості українських вчених-економістів ХІХ – початку ХХ ст. Вчені записки / Університет економіки та права “КРОК”; Відп. ред. І.Ф. Радіонова. Вип. 12. 2005. С. 129–134.
 53. Маслов А.О. Еволюція ярмаркової торгівлі в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. Київ – Тернопіль, 2003. Вип. 35–36. С. 142–148.
 54. Маслов А.О. Деформаційні процеси у внутрішній торгівлі України під час Першої світової війни та політики «воєнного комунізму». Вчені записки : Зб. Наукових праць / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. Вип. 7. Економіка. Київ : ІЕП „КРОК” – Дорадо, 2003. С. 40–49.
 55. Маслов А.О., Колядич О.І. Монополізація української промисловості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Вчені записки : Зб. Наукових праць / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. Вип. 8. Економіка. Київ : ІЕП „КРОК” – Дорадо, 2003. С. 34–41.
 56. Маслов А.О. З історії функціонування Укрполіграфсиндикату (1922-1924 рр.). Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. Київ – Тернопіль, 2002. Вип. 33–34. С. 75–82.
 57. Маслов А.О. Інтерпретації «Економічної таблиці» Ф. Кене як складової фізичної економії: критичний аналіз. Матеріали міжнародної наукової конференції «Учення Сергія Подолинського і цивілізаційна еколого-економічна перспектива», 7 грудня 2000 р. Київ : КНЕУ, 2001. С. 55–56.
 58. Маслов А.О. Еволюція торговельного посередництва синдикатів в період непу. Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. Київ – Тернопіль, 2000. Вип. 31–32. С.80–88.
 59. Маслов А.О. Внутрішня торгівля в системі ринкових відносин в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. Київ – Тернопіль, 1998. Вип. 30. С. 79–87.
 60. Маслов А.О. Товарні біржі на Україні в період непу. Економіка України. 1995. № 3. С. 62–66. (укр.).
 61. Маслов А.А. Товарные биржи на Украине в период нэпа. Экономика Украины. 1995. № 3. С. 62–66. (рос.).
 62. Маслов А.О. Деякі питання синдикування української промисловості в період непу. Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. Київ : Наукова думка, 1995. Вип. 28. С. 38–44.