Головна / Departments / Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics / Staff / Куліш Вікторія Анатоліївна

Куліш Вікторія Анатоліївна

Посада: асистент  кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Науковий ступінь: доктор філософії за спеціальністю 051 Економіка

Дата народження: 21 липня 1994 року

 

Навчання:

2011-2015 рр. – студентка бакалаврату економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила з відзнакою за напрямом підготовки «Економічна теорія».

2015-2017 рр. – студентка магістратури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Економічна теорія».

2017-2022 рр. – навчання за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2022 р. – захистила дисертацію на тему «Іноземне інвестування реіндустріалізації економіки України» поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка.

 

Трудова діяльність:

З листопада 2022 р. – асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни: «Мікроекономіка», «Основи економічної теорії», «Економіка галузевих ринків/ Industrial organizations», «Економіка», «Економікс: мікро та макроекономіка».

 

Наукові інтереси:

Соціально-економічні процеси на мікро рівні, галузеві ринки, реіндустріалізація, інвестиційно-інноваційна привабливість економіки.

Інша діяльність:

експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Осецький В. Л., Куліш В. А. Інноваційна індустріалізація як нова модель реалізації євроінтеграційної макроекономічної політики України : монографія. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя. 2018. 20 c.;
 2. Осецький В. Л., Кузьменко Т. М., Куліш В. А. Інституційні засади інноваційного розвитку соціальної та економічної сфер. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / За наук. ред. к.е.н., проф. Квасній Л.Г., к.е.н., доц. Татомир І.Л. Трускавець: Посвіт, 2020. 338 с. С. 260-269;
 3. Osetskyi V., Kuzmenko T., Tatomyr I., Kulish V. The impact of entrepreneurial universities on innovative industrialization in the digital economy. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Edited by Liubov Kvasniy, Irina Tatomyr. Praha: OKTAN PRINT, 2020, 265 р. Р. 20-34;
 4. Osetskyi V., Kuzmenko T., Kulish V. Innovative-industrial model ofentrepreneurial universities in the internetspace. Social and economic aspects of internet services market development: monograph; Edited byI. Tatomyr,V. Fedyshyn. Praha: OKTAN PRINT, 2021, 287 р. , рр.26-36. URL: https://cutt.ly/YYBiqek.

 

 

Наукові статті:

Статті у зарубіжних та  наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних науко метричних баз Scopus та Index Copernicus International:

 1. Осецький В. Л., Куліш В. А. Інноваційна індустріалізація в агропромисловому комплексі України. Економіка АПК. 2020. № 4 С. 54-65 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004054 (Index Copernicus International);
 2. Stavytskyy A., Kharlamovа G., Giedraitis V., Osetskyi V., Kulish V. Can key interest rates decrease output gaps? Investment Management and Financial Innovations. 2020. Volume 17, Issue №3. pp. 205-218. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(3).2020.16 (Scopus);
 3. Осецький В. Л., Куліш В. А. Цифрова модернізація в умовах циклічності соціально-економічного розвитку. Ефективна економіка. 2022. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9898. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.1.18 (Index Copernicus International).

 

Статті у зарубіжних та  наукових фахових виданнях України:

 1. 1. Osetskyi V., Kulish V. Investment cooperation of Ukraine and the countries of the European Union. Economics & Education. Riga 2018. 03(01). p.14-22.
 2. Куліш В. А. Оцінка рівня розвитку іноземного інвестування економіки України. Науковий погляд: економіка та управління: наук. журн. Ун-т митної справи та фінансів. Дніпро: 2018. № 1 (59). С. 171-182. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2018-1-59-23;
 3. Осецький В. Л., Куліш В. А., Ящук Р. М. Концепт формування нової моделі інноваційної індустріалізації України. Стратегія розвитку України: наук.журн. К.: НАУ, 2018. № 2. С. 24-29;
 4. Куліш В. А. Тенденції залучення іноземних інвестицій в промисловість національної економіки України. Review of transport economics and management. Дніпро: ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна, 2019. Вип. 2 (18). С. 29-40. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190467.

 

Тези доповідей у збірниках міжнародних наукових і науково-практичних конференцій в Україні та за кордоном:

 1. Куліш В. А. Ризики залучення іноземних інвестицій в національну економіку. Збірник тез доповідей «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.». К.: 2017. С. 294-299;
 2. Куліш В. А. Роль держави у залученні іноземних інвестицій в економіку України. Теоретичні та прикладні аспекти впливу держави на економіку України: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. C. 71-76;
 3. Куліш В. А. Іноземне інвестування: Україна-ЄС. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2018 року. К.: 2018. С. 116-118;
 4. . Куліш В. А. Пріоритети іноземного інвестування реіндустріалізації економіки України в умовах глобалізації. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали 1 Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А. І. Ігнатюк: К., ФОП Ямчинський О. В., 2019. Вип. 1. Ч. 1  С. 45-46;
 5. Куліш В. А. Дендустріалізація економіки України. Перспективні шляхи розвитку наукових знань: матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 9-10 березня 2020 року. Київ : МЦНіД, 2020. с.7-10;
 6. Куліш В. А. Освіта та наука в умовах реіндустріалізації. Пріоритетні шляхи розвитку науки: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30-31 серпня 2020 року. Київ: МЦНіД, 2020. с.12-14;
 7. Куліш В. А. Іноземне інвестування реіндустріалізації як основа сталого розвитку України. Шевченківська весна 2021. Економіка. На шляху до сталого розвитку, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Л.А. Анісімової: К., Інтерсервіс, 2021. Вип. ХІХ. 334 с. с.157;
 8. Гражевська Н. І., Ходжаян А.О., Заваженко А. О., Куліш В. А., Шемахіна І. В., Розум Д. В., Чигиринський А. М. Промислові політики: цілі, механізми, інструменти та результати. Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього: збірка студентських робіт. Міністерство економіки України. Київ: 2021. С. 85-94.