Головна / Departments / Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics / Staff / Красота Олена Вадимівна

Красота Олена Вадимівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?user=W0QSMNoAAAAJ&hl=ru

http://orcid.org/0000-0001-8840-3119

https://www.researchgate.net/profile/Olena_Krasota

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222091403

Навчання:

 • 1987-1992 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  (диплом з відзнакою);
 • 1992-1995 рр. – аспірантка Київського державного лінгвістичного університету (кафедра політичної економії);
 • 1996 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.01.01 – політична економія на тему «Малий бізнес в структурі ринкової економіки: функціонування та розвиток» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Трудова діяльність:

 • 1996-2008 рр. – викладач, згодом доцент кафедри економічної теорії Університету економіки та права «КРОК»;
 • 2006-2008 рр. – доцент кафедри макроекономіки та державного управління Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (за сумісництвом);
 • З 2008 р. – доцент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2018 р. – Гарант освітньої програми «Економіка та економічна політика» ОС «Бакалавр».

Викладає курси:

Економічна теорія, Макроекономіка, Макроекономічна політика, Макроекономіка та макроекономічна політика-2, Макроекономіка-2,  Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики, Професійна та корпоративна етика, Економіка: поглиблений курс, Macroeconomic Policy. 

Наукові інтереси:

Макроекономічна теорія та практика; макроекономічний аналіз нестабільності національної економіки; соціальні аспекти економічного розвитку; соціальна інклюзія, особливості малого підприємництва у трансформаційній та змішаній економічних системах.

Нагороди та відзнаки:

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008).
 • Подяка Міністра освіти і науки України Д.В. Табачника, Президента НАН України Б.Є.Патона, Президента МАН України С.О.Довгого. За високий рівень професіоналізму і наукове забезпечення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України (2013).
 • Подяка Ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л.В.Губерського до 180-річчя від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка та з нагоди 70-річчя створення економічного факультету (2014).
 • Подяка заступника МОН України П.Полянського за високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки та ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2014/2015 навчального року. (2015).
 • Подяка як керівнику за перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді (2016).
 • Подяка декана економічного факультету за сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди Дня факультету (2017).
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2018).
 • Почесна грамота НЦ «МАН України» (2018).
 • Грамота Ректора КНУ імені Тараса Шевченка Губерського Л.В. За успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2019).

Основні публікації:

Автор та співавтор понад 125 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 5 підручників, навчальних посібників та практикумів, 6 колективних монографій.

Список основних публікацій:

 1. Пенсійна система України: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2006. – 336 с.
 2. Роль людського капіталу у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 20. – С. 138-143.
 3. Розгортання світової економічної кризи в Україні та можливості обмеження рецесії // Вчені записки УЕП “КРОК”. – К., 2009. – Вип. – С. 27-37.
 4. Економічна теорія. Політекономія: Практикум: Навч. посібник. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 494 с.
 5. Мале підприємництво: економічна сутність та роль у подоланні кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія ”Економіка”. – 2010. – Вип. 117. – С. 37-40.
 6. Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія ”Економіка”. – 2011. – Вип. 122 – С. 76-81.
 7. Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка» – 2012. – №137. – С. 45-49.
 8. Державне регулювання соціальної сфери в процесі здійснення пенсійної реформи // Розвиток інформаційного суспільства. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти : Колективна монографія / За наук. ред. проф. Радіонової І.Ф. – К., 2012. – С.113-136.
 9. Реформування пенсійної системи як чинник конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Вип. 27, том 2. – С.139-145.
 10. Соціальний аспект економічних явищ – майбутнє економічної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка» – 2013. – №146. – С. 46-48.
 11. Місце та роль середнього класу у соціальній структурі сучасного суспільства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки – 2014. – №4., Т.2. – С. 251-254.
 12. Загроза глобального спаду економіки як результат дії «принципу доміно» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка» – 2015. – №176. – С.27-35.
 13. Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. – Кн.1 / В.Д.Базилевич, В.М.Шелудько, В.В.Вірченко та ін. ; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : Знання, 2015. – 621 с.
 14. Фондовий ринок: підручник : у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. Книга 2. — К. : Знання, 2016. – 686 с.
 15. Threats and Opportunities of the Ukrainian Crisis: Impact on Global Stability // ANTE PORTAS – Security Studies. – №1(6). – 2016.– С.367-373.
 16. Market reforms as a means of overcoming systemic economic crisis in Ukraine // International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings (May, 2016). Kaunas: Baltija Publishing, 2016. – С.64-67.
 17. Current issues in public debt management // Украйна – България – Европейски Съюз –съвременно състояние и перспективи. Сборник с доклади от Международна научна конференція. Том 1. – Варна : Издателсьво «Наука и икономика», 2016. – С.306-310.
 18. Пенсійна система: підр./ [Грушко В.І., Лаптєв С.М., Красота О.B. та ін.]; за ред. B.І. Грушка.- [3-тє вид.]. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2017.- 365 с.
 19. The change in priorities of state regulation of the small businesses’ development / V. Krasota, T. H. Melnyk, O. A Borysenko. // Scientific Bulletin of Polissia – Chernihiv : ChNUT, 2017. – № 1 (9). Р. 1. – P.153-161 (Web of Science).
 20. Мале підприємництво в умовах трансформаційних перетворень / О.В. Красота, Т.Г. Мельник // Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності : монографія / За загальною редакцією Прямухіної Н. В. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – С. 101-116.
 21. Красота О.В., Аладько Я.Ю. Інфляційне таргетування як оптимальний режим монетарної політики / О.В. Красота, Я.Ю. Аладько // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2018. – Т.23 – Випуск 7(72). – С.8-13.
 22. Krasota, O., Melnyk, T. Social Inclusion as an Instrument for Reducing Socio-Economic Inequality.SciPap. – 2020. – 28(3). – 1192. DOI: https://doi.org/10.46585/sp28031192 (Scopus).
 23. Красота О.В. Актуалізація функцій соціальної політики та соціальна інклюзія. Вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Серія: Економіка. – 2020. – Т.25. – Випуск 5(84). – С.8-14.
 24. Красота О.В. Теоретичне підґрунтя модернізації соціальної політики. Вчені записки Університету «КРОК» : зб. наук. праць. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – 2020. – Вип. №4 (60). – С.10-17.
 25. Красота О.В. Роль соціальної інклюзії у відновленні макроекономічної стабільності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». Вип. 213 (6) К. – 2020. – С.6-13.
 26. Красота О.В., Андрєєва В.А. Соціальне підприємництво яка інструмент соціальної інклюзії за умов економічної невизначеності / О.В. Красота, В.А. Андрєєва // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. – К.: Університет “КРОК”, 2 – С. 257-271.
 27. Radionova I., Krasota O. Social inclusion and economic uncertainty: the reflection in public policy. SciPap. – 2021. – 29(2). DOI: https://editorial.upce.cz/1804-8048/29/2/1279(Scopus).
 28. Красота О.В., Яровой А.В. Відновлення макроекономічної стабільності в умовах пандемії COVID-19. Ефективна економіка. – 2021. – №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/93.pdf
 29. Красота О.В., Кір’єв І.С. Особливості розвитку малого підприємництва в умовах порушення макроекономічної стабільності. Ефективна економіка. –2021. – №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8671