Головна / Departments / Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics / Staff / Красота Олена Вадимівна

Красота Олена Вадимівна

 

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?user=W0QSMNoAAAAJ&hl=ru

http://orcid.org/0000-0001-8840-3119

https://www.researchgate.net/profile/Olena_Krasota

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222091403

 

Навчання:

 • 1987-1992 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  (диплом з відзнакою);
 • 1992-1995 рр. – аспірантка Київського державного лінгвістичного університету (кафедра політичної економії);
 • 1996 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.01.01 – політична економія на тему «Малий бізнес в структурі ринкової економіки: функціонування та розвиток» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

Трудова діяльність:

 • 1996-2008 рр. – викладач, згодом доцент кафедри економічної теорії Університету економіки та права «КРОК»;
 • 2006-2008 рр. – доцент кафедри макроекономіки та державного управління Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (за сумісництвом);
 • З 2008 р. – доцент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2018 р. – Гарант освітньої програми «Економіка та економічна політика» ОС «Бакалавр».

 

Викладає курси:

Економічна теорія, Макроекономіка, Макроекономічна політика, Макроекономіка та макроекономічна політика-2, Макроекономіка-2,  Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики, Професійна та корпоративна етика, Економіка: поглиблений курс, Macroeconomic Policy, Студії з економіки. 

 

Наукові інтереси:

Макроекономічна теорія та практика; макроекономічний аналіз нестабільності національної економіки; соціальні аспекти економічного розвитку; соціальна інклюзія; мале підприємництво; середній клас.

 

Нагороди та відзнаки:

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008).
 • Подяка Міністра освіти і науки України, Президента НАН України, Президента МАН України. За високий рівень професіоналізму і наукове забезпечення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України (2013).
 • Подяка Ректора КНУ імені Тараса Шевченка до 180-річчя від дня заснування КНУТШ та з нагоди 70-річчя створення економічного факультету (2014).
 • Подяка заступника МОН України за високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки та ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2014/2015 навчального року. (2015).
 • Подяка як керівнику за перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді (2016).
 • Подяка декана економічного факультету за сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди Дня факультету (2017).
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2018).
 • Почесна грамота НЦ «МАН України» (2018).
 • Грамота Ректора КНУ імені Тараса Шевченка. За успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2019).
 • Подяка Проректора з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка. За вагомий внесок у розвиток наукового потенціалу молодого покоління, високий професіоналізм, якісну підготовку переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 н.р.
 • Грамота Ректора КНУ імені Тараса Шевченка. За наукові досягнення (2023).

 

Основні публікації:

Автор та співавтор понад 140 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 7 підручників, навчальних посібників та практикумів, 1 одноосібна монографія, 8 колективних монографій, 5 статей у наукометричних базах даних Web of Science Core Collection, Scopus.

 

Список основних публікацій:

 1. Сутність соціального захисту. Пенсійна система України : навч. посіб. / за ред. В.І. Грушка. Київ : Кондор, 2006. 336 с.
 2. Економічна теорія. Політекономія : практикум : навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2010. 494 с.
 3. Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2011. Вип. 121-122. С. 76-81.
 4. Державне регулювання соціальної сфери в процесі здійснення пенсійної реформи. Розвиток інформаційного суспільства. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти : монографія. Том 4 / за ред. Радіонової І.Ф. Київ, 2012. С. 113-136.
 5. Фондовий ринок : підручник : у 2-х кн. Кн.1, 2 / за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Київ : Знання, 2015, 2016.
 6. Сутність соціального захисту та його роль у забезпеченні добробуту населення. Пенсійна система : підручник / за ред. В.І. Грушка. Київ, 2017. С.7-31.
 7. The change in priorities of state regulation of the small businesses’ development. Науковий вісник Полісся. № 1 (9). Ч. 1. С.153-161. URL:  http://nvp.stu.cn.ua/article/view/100946 (Web of Science) (у співавторстві)
 8. Теоретичні і практичні аспекти державного боргу та боргової політики держави. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя : монографія / за ред. В.Д. Базилевича. Київ, с.110-131.
 9. Мале підприємництво в умовах трансформаційних перетворень. Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності : монографія. / за ред. Н.В. Прямухіної. Київ, С. 101-116 (у співавторстві)
 10. Інфляційне таргетування як оптимальний режим монетарної політики. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2018. Т.23. Вип. 7(72). С.8-13 (у співавторстві)
 11. Social Inclusion as an Instrument for Reducing Socio-Economic Inequality. SciPap. 28(3). 1192. DOI: https://doi.org/10.46585/sp28031192(Scopus) (у співавторстві)
 12. Актуалізація функцій соціальної політики та соціальна інклюзія. Вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Серія: Економіка. 2020. Т.25. Вип. 5(84). С.8-14. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/5-84-1
 13. Теоретичне підґрунтя модернізації соціальної політики. Вчені записки Університету «КРОК». 2020. Вип. №4 (60). С.10-17. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-10-17
 14. Роль соціальної інклюзії у відновленні макроекономічної стабільності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2020. Вип. 213 (6). С.6-13. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/213-6/1
 15. Social inclusion and economic uncertainty: the reflection in public policy. SciPap. 2021. 29(2). 1279 DOI: https://editorial.upce.cz/1804-8048/29/2/1279 (Scopus) (у співавторстві)
 16. Відновлення макроекономічної стабільності в умовах пандемії COVID-19. Ефективна економіка. 2021. №1. DOI: 32702/2307-2105-2021.1.91 (у співавторстві)
 17. Особливості розвитку малого підприємництва в умовах порушення макроекономічної стабільності. Ефективна економіка. 2021. №2. DOI: 32702/2307-2105-2021.2.98 (у співавторстві)
 18. Prospects for Restoring the Economic Potential of Ukraine in the Post-War Period. Economic Affairs. 2022. Vol.67. № 04s. P. 815-823. DOI: https://doi.org/10.46852/0424-2513.4s.2022.15 (Scopus) (у співавторстві)
 19. Social Entrepreneurship as a Tool of Social Inclusion under the Conditions of Economic Uncertainty. The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation : monograph / ed. by I.Radionova. Tallinn. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. 2022. Р.199-210. DOI: https://doi.org/10.36690/EUCER  (у співавторстві)
 20. Інклюзивний підхід до штучного інтелекту. Ефективна економіка. №8. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.8.26
 21. Інклюзивний підхід до підвищення конкурентоспроможності людського капіталу в умовах макроекономічної нестабільності. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2022. Вип. 1(44). С.212-224. DOI: https://doi.org/10.17721/tppe.2022.44.19
 22. Макроекономічна стабілізація України на засадах соціальної інклюзії. Економічний розвиток України: концептуальні засади та інституційний вимір : монографія / за ред. В. Д. Базилевича, Н. І. Гражевської, В. В. Вірченка. Київ,  С.335-353.
 23. Боргова політика в умовах макроекономічної нестабільності. Банківська справа. 2022. № 1-2. С. 46-65.
 24. Ринок праці та смарт спеціалізація. Ексабайтова економіка : підручник / за наук. ред. І.Л. Татомир, Ю.О. Шульжика. Трускавець, 2022. С. 132-165.
 25. Соціальна політика на засадах соціальної інклюзії: уроки для України. Ефективна економіка. 2023. №1. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.1.38 (у співавторстві)
 26. Феміністична економіка як складова інклюзивного суспільного розвитку. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-01-02 (у співавторстві)
 27. Balancing Monetary Policy in Defence Economics in Ukraine. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. №2(49), P.24-42. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.49.2023.3991 (Scopus, Web of Science) (у співавторстві)
 28. Соціальна інклюзія у макроекономічній стабілізації національної економіки : монографія. Кам’янець-Подільський : ФОП ПаньковаА. С., 2023. 384 с.
 29. Повоєнний ринок праці. Економіка відновлення : навч. посіб. / за ред. В І. Грушка. Київ, 2023. С. 81-109.
 30. Реінтеграція та соціальна інклюзія ветеранів як фактор відтворення людського капіталу в умовах макроекономічної нестабільності. Теоретичні та прикладні питання економіки. Випуск 2 (47). С.84-95. DOI: https://doi.org/10.17721/tppe.2023.47.8