Головна / Освітні програми / ОС Магістр / Облік, оподаткування та контроль

Облік, оподаткування та контроль

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
ОСВІТНЬОНАУКОВА ПРОГРАМА «ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ»
(денна форма навчання)

 

Освітня програма «Облік, оподаткування та контроль» спрямована на послідовне формування інноваційного способу мислення та практичних навичок застосування набутих знань з теорії, методології, методики та організації обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування у будь-яких сферах економічної діяльності як на національному, так і на міжнародному рівнях, а також здатність вирішувати науково-дослідні завдання з дотриманням вимог національного та міжнародного законодавства, а також професійно-етичних принципів бухгалтерів та аудиторів. Поглиблене вивчення теоретико-методологічних аспектів у поєднанні з практичними навичками у сфері обліку, контролю та оподаткування сприяє формуванню висококваліфікованих фахівців та забезпечує їм конкурентні переваги на ринку праці.

Формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньої програми обумовлене першочерговим врахуванням інтересів саме здобувачів вищої освіти, оскільки передбачається, що процес підготовки сфокусовано на здобутті ними знань та навичок, необхідних для компетентного виконання різноманітних управлінських завдань та робіт обліково-аналітичного характеру, необхідних для комплексної фахової реалізації сучасного професіонала з бухгалтерського обліку, оподаткування, економічного аналізу, фінансово-господарського контролю та аудиту.

Мова навчання – українська.

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

 1. Навчання побудовано на компетентнісній основі, із врахуванням професійних стандартів, потреб ринку праці та перспектив розвитку галузі управління та адміністрування, сфери обліку, оподаткування, аналізу, фінансово-економічного контролю та аудиту, що забезпечує якісну практичну підготовку студентів та здобуття ними освітньої кваліфікації і є важливою передумовою їх успішного працевлаштування.
 2. Освітня програма акредитована Привілейованим Інститутом Управлінських Бухгалтерів (Chartered Institute of Management Accountants – СІМА), що надає можливість випускникам отримати автоматичне зарахування трьох іспитів першого рівня міжнародної професійної кваліфікації СІМА. Також окремі дисципліни у рамках освітньої програми зараховуються для отримання дипломів за програмами міжнародної сертифікації найбільшої міжнародної професійної організації бухгалтерів АССА (Association of Chartered Certified Accountants), які є визнаними лідерами фінансових кваліфікацій у світі. Для випускників також є можливість подальшого пільгового навчання за програмами міжнародної сертифікації зазначених професійних інституцій.
 3. Можливість проходження студентами ОП безкоштовного навчання в позааудиторний час та отримання сертифікатів професійного користувача програмного забезпечення «Дебет Плюс».
 4. Повний доступ до актуальних навчально-методичних матеріалів, наданих представництвами АССА, СІМА, KPMG, EY, PwC, Deloitte в Україні та підписки на професійні видання, зокрема, газету «Все про бухгалтерський облік». Фахові дисципліни забезпечені авторськими підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами.
 5. Орієнтованіть на сучасні запити ринку праці шляхом залучення роботодавців та інших стейкхолдерів до наповнення освітньої програми, організації та реалізації освітнього процесу та взаємодії зі студентами шляхом організації безкоштовних курсів лекцій та тренінгів від роботодавців, що забезпечує можливість працевлаштування у провідних компаніях. Наявність двох практикумів серед переліку обов’язкових компонент сприяє набуттю студентами практичних вмінь та навичок за спеціальністю.
 6. Гнучкість та індивідуальний підхід під час освітнього процесу та позааудиторного спілкування між студентами і викладачами з метою створення сприятливого мікроклімату для професійного та особистісного розвитку.
 7. Викладання окремих дисциплін професіоналами-практиками (ФПБАУ, аудиторських компаній, Державної податкової служби України, Центру реформ фінансової звітності Світового Банку тощо)
 8. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі, зокрема для студентів організовуються практичні кейси на базі першого в Україні Центру підприємництва «Дія.Бізнес»|КНУ для підготовки молодих підприємців, керівницею якого є викладачка кафедри обліку та аудиту.
 1. Проходження науково-дослідної практики, виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів на базі Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

 

CФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Випускники освітньої програми є справжніми фахівцями, які володіють ґрунтовними знаннями та мають можливість широкого вибору кар’єрних траєкторій, оскільки по завершенні навчання набудуть фахових компетентностей, які забезпечуватимуть можливість:

 • формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством з метою підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу;
 • формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для ухвалення ефективних управлінських рішень;
 • застосовувати аналітичний інструментарій для інформаційного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності та ризику;
 • використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності;
 • здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
 • розв’язувати актуальні організаційно-методичні завдання прикладного характеру у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування;
 • проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

 

 

Випускники освітньої програми «Облік, оподаткування та контроль» успішно створюють та ведуть власний бізнес, працюють у корпоративному та державному секторах економіки України й у міжнародних компаніях на посадах топ-менеджерів, фінансових менеджерів та аналітиків, аудиторів, фахівців з бухгалтерського та податкового консалтингу.

 

Завдяки універсальності сфери застосування опанованих знань та навичок, випускники освітньої програми не мають обмежень на ринку праці, про що свідчить статистика працевлаштування студентів та випускників ОП, понад 80% яких працюють у:

 • Великій четвірці – найбільших у світі компаніях, що надають аудиторські та консалтингові послуги (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young та KPMG);
 • органах державної влади та управління (Рахунковій палаті України, Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Міністерстві економіки України, Державній податковій службі України);
 • транснаціональних корпораціях та вітчизняних компаніях усіх форм власності та видів діяльності;
 • науково-дослідних установах та закладах вищої освіти.

 

КОНТАКТИ/ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

03127, Україна, м. Київ,

вул. Васильківська, 90-а, каб. 309

(м. “Васильківська”)

E-mail: aa.econom@knu.ua

 

Гарант програми – Засадний Богдан Андрійович, д.е.н., завідувач кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

E-mail: b_zasadnyi@knu.ua