Наукова та видавнича діяльність

Наукова діяльність

Кафедра є осередком послідовників визнаної в Україні та за її межами київської статистичної наукової школи. Фундаторами школи статистики і демографії у різні історичні часи були всесвітньо відомі науковці (посилання на сторінку Про кафедру). Сучасні напрями статистичних досліджень розвиваються на базі наукових розробок знаних теоретиків і практиків – професорів: Пасхавера Й.С., Трофімова В.П., Головача А.В., а також науковців і викладачів-новаторів: Вікторової Л.Л., Стеценко С.Г., Чекотовського Е.В.  Теперішня наукова скарбниця кафедри примножується здобутками науковців у сфері статистики і демографії: професора  Єріної А.М., Лауреата Премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського, академіка  НАН України, професора Лібанової Е.М., а також Лауреатів Премії НАН України імені М.В. Птухи  члена-кореспондента НАН України Гладуна О.М., професора Ковтун Н.В.,  доцента Пальян З.О.

Сьогоднішня науково-дослідницька робота – це не лише теоретико-методологічні розробки, а і прикладні статистичні дослідження, які виконуються колективом кафедри автономно та у співпраці з науково-дослідними інститутами  і  спеціалізованими центрами (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Національний інститут раку України), а також із профільними установами (Державна служба статистики України,  Головне управління статистики у м. Києві та Київській області, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти») та міжнародними компаніями (ТОВ «ЛАБКОРП ДАТА САЄНСЕС УКРАЇНА», «Veranex»).

Упродовж останніх років (2016–2022) наукова діяльність кафедри  здійснюється в рамках комплексної наукової програми університету «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» за кафедральною науково-дослідницькою темою «Методологічні засади статистичного оцінювання соціально-економічного розвитку України в умовах євроінтеграції», а саме:

 • формування методологічних засад статистичного оцінювання ефективності зовнішньоторговельної діяльності та умов торгівлі;  вимірювання якості життя в Україні у контексті побудови міжнародних рейтингів;
 • розробка організаційно-методологічних засад аналізу екологічної складової економічного розвитку у контексті СНР 2008; інформаційно-аналітичного забезпечення митної статистики та його адаптація до міжнародних стандартів;
 • розробка методологічних і організаційних засад статистичного оцінювання репродуктивного здоров’я населення та чинників виживаності жінок репродуктивного віку, хворих на онкологічні захворювання, в рамках реалізації Програми Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні (Ціль «Поліпшення здоров’я матерів»), а також прямих і непрямих демографічних втрат в Україні внаслідок онкозахворюваності;
 • перспективні розрахунки демографічного потенціалу з урахуванням поширення захворювань на злоякісні новоутворення та у наслідок демографічного старіння населення  України;
 • розробка методологічних і практичних аспектів компаративного аналізу індикаторів мілітаризації глобального простору за  даними міжнародних рейтингових систем.

У планах наукової роботи кафедри на 2022-2026 роки:

 • розробка методологічних засад статистичного оцінювання прогнозованої динаміки поширення захворюваності на COVID-19 в Україні та психоемоційної поведінки населення в умовах пандемії;
 • розробка теоретико-прикладних засад мета-аналізу у дослідженні демографічних і соціально-економічних наслідків пандемії COVID-19;
 • розробка методологічних засад статистичного аналізу детермінант та оцінювання соціально-економічних наслідків другого демографічного переходу в країнах Східної Європи.

Для обговорення проблемних науково-методологічних питань та презентації результатів наукових статистичних досліджень  кафедра у 2011 році започаткувала Міжнародну науково-практичну конференцію «Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості», яку проводить на регулярній основі (https://cutt.ly/1LiHAbp). У 2019, 2021 роках конференція пройшла у рамках організованого економічним факультетом Міжнародного форуму EFBM’2019,2021  «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління» за участі  провідних вітчизняних та іноземних вчених  і практиків у сфері статистики та демографії.

Колектив кафедри опікується підготовкою нової генерації науковців. До пошуково-аналітичної роботи і прикладних наукових досліджень активно залучаються студенти, починаючи вже з 2-го курсу бакалаврату. Упродовж 2010-2022 рр. на кафедрі працює науковий гурток «Актуальні проблеми статистики та економічного аналізу» під керівництвом завідувачки кафедри д.е.н., професора Ковтун Н.В. У 2020-2021 рр. в рамках  наукового гуртка працювало чотири дослідницьких групи,  до складу яких входили викладачі кафедри, здобувачі  Phd та студенти магістерського і бакалаврського освітнього рівня за ОП «Економічна аналітика та статистика»:

 1. «Статистичне оцінювання результатів клінічних досліджень» – керівник  д.е.н., проф. Ковтун Н.В. За результатами дослідження: захищено кандидатську дисертацію (Ганжа Р.О., керівник д.е.н., проф. Ковтун Н.В), отримано диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Економічна аналітика та статистика»  у 2019/2020 н.р. (https://cutt.ly/mLoQyxm);
 2. «Статистичне дослідження перебігу демографічних процесів у  контексті старіння населення: національний і     міжнародний вимір» – керівник   к.е.н., доц. Пальян З.О. Наукова студентська робота на тему: «Прогнозування чисельності народжених дітей в Україні в умовах демографічного старіння населення» у 2021 р. здобула премію НАН України для молодих учених і студентів ЗВО (https://cutt.ly/bRoyk6l);
 3. «Статистичне оцінювання наслідків поширення пандемії COVID-19 в Україні: демографічні та психологічні    аспекти» – керівники   к.е.н., доц. Гончар І.А,  к.е.н., доц. Пальян З.О.  Результати досліджень апробовано на двох міжнародних науково-практичних конференціях та опубліковано на сторінках видання «Рейтинг» (https://cutt.ly/rLoEoyh), отримано диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Економічна аналітика та статистика» у 2020/2021 н.р. (https://cutt.ly/YLoE8XI);
 4. «Статистичний аналіз соціально-економічних процесів» (керівники д.е.н., проф. Ковтун Н.В, д.е.н., проф. Єріна А.М., к.е.н., доц. Гончар І.А,  к.е.н., доц. Іваненко О.І.).

За результатами наукових досліджень упродовж 2020-2021 р.р. здобувачами опубліковано 28 наукових праць, у т.ч.: 2 – участі у колективній монографії; 10 – статей; 17 – тез доповідей (https://cutt.ly/JRoygnc). Результати студентських досліджень пройшли апробацію на 14 міжнародних та 3 Всеукраїнських науково-практичних конференціях (https://cutt.ly/JRoygnc). Студентські наукові розробки були представлені на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості» у рамках Міжнародного Форуму EFBM2.0 «Зміни. Адаптація. Нова економіка» та обговорювалися під час наукового онлайн-семінару викладачів і студентів кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії КНУ імені Тараса Шевченка і кафедри статистики ЛНУ імені Івана Франка (https://cutt.ly/MY1xt0U).

Науковці  кафедри залучають студентів і здобувачів PhD до участі у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка»  за напрямом «Економічна аналітика та статистика» (https://cutt.ly/jLojYQr).

За ініціативою кафедри у 2018 році відновлено конкурс студентських наукових робіт  зі статистики. За 2018-2021рр. кафедра тричі організувала і провела ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за спеціалізацією  «Економічна аналітика та статистика», а роботи її вихованців щороку відзначалися дипломами та грамотами  (https://cutt.ly/OLoPRtv).

 

Публікаційна діяльність

За 2016-2022 рр. викладачами і аспірантами кафедри видано: монографій – 7; підручників – 5; навчальних посібників – 8; статей – 122: у т.ч. 20 – Scopus,  5 – WoS;  інших публікацій – 117; захищено:  кандидатських дисертацій – 2; магістерських робіт – 43 (перелік публікацій).