Міжнародні зв’язки

Сферою наукових інтересів колективу кафедри є цілісний розвиток маркетингу та сфери бізнес-адміністрування, особливості впливу діджиталізації на різні напрямки економічної діяльності,  особливості залученності України до світового господарства.

Основними науковими напрямами діяльності кафедри є:

 • Маркетингове забезпечення міжнародної діяльності
 • Міжнародні маркетингові дослідження
 • Ринкові дослідження
 • Стратегічний маркетинг
 • Управління торговими марками
 • Digital-маркетинг

Високий рівень наукових досліджень викладачів кафедри визнаний за кордоном: професори та доценти кафедри мають понад 50 публікацій в зарубіжних професійних виданнях, виступають з доповідями на міжнародних наукових конференціях за кордоном (США, Велика Британія, Італія, Чехія, Індія, Індонезія тощо), а також беруть участь у редакційних колегіях провідних наукових видань як в Україні, так і в світі.

Окрім того, члени кафедри беруть активну участь у закордонних стажуваннях , программах академічної мобільності ERASMUS+, у міжнародних конференціях Польщі, Німеччини,  Великобританії, Фінляндії, Чехії, Латвії, США.

Кафедра маркетингу і бізнес-адміністрування веде підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. За період 2014-2021 рр. захищено 2 докторські дисертації та 9 кандидатських дисертацій на теми актуальних проблем міжнародної економіки та маркетингу.

У даний час науково-педагогічний потенціал кафедри зосереджено на активізації науково-дослідної діяльності студентів та аспірантів з метою пошуку обдарованої молоді для подальшого навчання у магістратурі та в аспірантурі, підготовка для потреб кафедри висококваліфікованих фахівців із сучасним мисленням.

Студенти, підготовлені викладачами кафедри, є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з наступних галузей знань та спеціальностей: «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Економіка та економічна політика», «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом», «Маркетинг».  За період 2015-2021 рр. студенти кафедри здобули 22 призових місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, 11 призових місць на Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Викладачі кафедри мають опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті у вітчизняних та закордонних виданнях, присвячені актуальним проблемам світового розвитку. За період 2014-2021 рр. Кафедрою опубліковано 53 монографії, 3 підручники, 23 навчальних посібників та довідників. Кількість наукових статей опублікованих у 2014-2021 рр. – 354, з них – у зарубіжних виданнях – 115, у тому числі, у виданнях, які входять до МНБД – 62, в українських виданнях, які входять до МНБД – 119, серед яких 171 статтю опубліковано у фахових виданнях.

Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідницької роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері  маркетингу та бізнес-адміністрування, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи.

Орієнтовні напрями досліджень:

 • Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків
 • Формування міжнародних інноваційних кластерів
 • Формування конкурентних стратегій на національному та міжнародних ринках
 • Управління міжнародним бізнесом і маркетингове консультування
 • Розробка стратегії ринково-продуктової діяльності суб’єктів господарювання
 • Діагностика ринкового стану суб’єктів господарювання в умовах турбулентного ринкового середовища
 • Національні економічні стратегії
 • Стратегії розвитку МСБ
 • Стратегічне і системно-рефлексивне управління
 • Бренд-менеджмент

Стратегії впровадження інновацій

Дослідницька діяльність молодих вчених спрямована на розробку рекомендацій з формування економічних стратегій міжнародного бізнесу на регіональних ринках, створення сприятливого бізнес-середовища для поглиблення міжнародного співробітництва, розвитку форм міждержавної співпраці.

В рамках програми подвійного дипломування щорічно виконуються та проходить захист магістерських дисертацій під спільним керівництвом професорів Італії та України, де є можливість продовження наукового керівництва в PhD аспірантурі, підготовка спільних наукових публікацій за результатами досліджень.

На кафедрі щорічно готуються нові навчальні курси, де використовуються передові методи викладання, у т.ч. використання актуальних ситуаційних вправ та кейсових завдань.