Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент

Дата народження: 20 грудня 1979 р.

Навчання:

 • 1997–2002 рр. – студентка факультету економіки і управління Київського національного економічного університету. Отримала диплом за спеціальністю «Менеджмент організацій», здобула кваліфікацію магістра з державного управління економікою.
 • 2003–2006 рр. – аспірантка кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Державна власність у трансформаційній економіці».
 • У 2014 р. пройшла стажування у відділі теорії економіки і фінансів відділення управління державними фінансами Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління».
 • У 2015 р. підвищувала кваліфікацію у Київському університеті ринкових відносин при МОН України за програмою «Фінансовий аналітик».
 • У 2015 р. отримала сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2, виданий Першими Київськими державними курсами іноземних мов.
 • У 2019 р. стажувалася в Спілці підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України.

 

Трудова діяльність:

 • 2002–2003 рр. – методист Коцюбинського Міжрегіонального гуманітарного інституту Київського Славістичного університету.
 • З 2006 р. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2013 р. – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни: «Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики», «Економічна теорія», «Основи економічної теорії», «Основи економіки», «Глобалізація та економічна політика», «Методологія та організація економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Наукові інтереси:

дослідження з проблем та перспектив розвитку державної власності, формування та реалізації економічної політики держави, аналізу державної інноваційної політики в Україні, пошуку інноваційного типу розвитку державної економічної політики, інноваційних засад розвитку аграрного сектору економіки України, теорії глобалізації економіки, особливостей реалізації соціальної відповідальності як складової бізнесу в умовах глобалізації, розвитку національної економіки в умовах глобальних викликів сучасності.

Інша діяльність:

 • З липня 2010 р. (Наказ ВАК України від 02 липня 2010 р. № 465) по березень 2016 року (Наказ МОН України 09.03.2016 № 241) – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.
 • Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 та 2018/2019 н. р. зі спеціалізації «Економіка та економічна політика», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Відповідальний секретар Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (2018-2019 рр.) та (2019-2020 рр.) зі спеціалізації «Економіка та економічна політика», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка» 2020-2021 рр. Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк).

 

Нагороди та відзнаки:

 • 2019 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2014 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2011 р. – Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2009 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні праці:

Автор та співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі у тому числі 29 статей у наукових фахових виданнях; 1 стаття у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science; 2 статті у монографії (науково-енциклопедичному виданні); 1 розділ у зарубіжній монографії. Профіль вченого та наукові праці представлено у міжнародних наукометричних базах даних ORCID, Publons, Google Scholar, Web of Science, Scopus.

Монографії:

 1. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. : монографія (науково-енциклопедичне видання) / за ред. Т.І. Єфименко, А.І. Мярковського; (Леоненко П.М., Базилевич В.Д., Білоцерківець В.В. та ін. (усього 27 осіб) ; ДННУ «Акад. фін. управління». – Вид. 2-ге, переробл. й доповн. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т. 1. – 728 с. (75,52 д.а.; особисто автору належить 0,5 д.а.: Глава «Канторович Леонід Віталійович». – С. 233 – 235; Глава «Леонтьєв Василь». – С. 318 – 321).
 2. Zalievska-Shyshak A. Innovation in public governance of foreign countries / A. Zalievska-Shyshak, A. Shyshak.; Shneider B. Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of a Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions’ Development: Collective Scientific Monograph. – Dallas, USA, 2019 – 202 р. – Р. 131-145. (DOI: https://doi.org/10.36074/tmafmseoid.ed-1.13)

Наукові статті:

 1. Залєвська А. Д. Конкурентоспроможність національної економіки та шляхи її піднесення. Соціально-економічний розвиток України в ХХІ столітті: збірник доповідей 69-ї наукової конф. (11-12 квітня 2002 р., м. Київ). Київ: КНЕУ, 2002.
 2. Залєвська А. Д. Необхідність та напрями державного регулювання підвищення конкурентоспроможності економіки України. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Київ, 2003. Вип. 2. Серія Економічні науки. С.101 – 115.
 3. Залєвська А. Д. Методи оцінки і управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Київ, 2003. Вип. 3. Серія Економічні науки. С. 350 – 357.
 4. Залєвська А. Д. Зарубіжний досвід визначення конкурентоспроможності економіки. Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні: збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. КНУ імені Тараса Шевченка. 2003. Вип. 3. С. 59 – 62.
 5. Залєвська-Шишак А. Д. Трансформація державної власності: причини і тенденції. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2005. Вип. 1. Серія Економічні науки. С.91 – 100.
 6. Залєвська-Шишак А. Д. Особливості процесу роздержавлення та приватизації в умовах трансформаційної економіки. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2005. № 5. С. 22 – 29.
 7. Залєвська-Шишак А. Д. Механізм відносин власності в Україні як основа трансформації державної власності. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2006. Вип. 2. Серія Економічні науки. С.41 – 47.
 8. Залєвська-Шишак А. Д. Концесійні форми управління державною власністю в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. 2006. Вип. 83. С. 60 – 63.
 9. Залєвська-Шишак А. Д. Трансформація економіки України в контексті відносин власності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. 2006. Вип. 89. С.28–30.
 10. Залєвська-Шишак А. Д. Роль держави в інвестиційному капіталі. Світ фінансів науковий вісник Тернопільської академії. 2006. Вип. 4(9). С.170–177.
 11. Залєвська-Шишак А. Д. Роль державної власності на етапі реформування економіки України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. 2011. Вип. 128. С.49–51.
 12. Залєвська-Шишак А. Д., Данилова О. Є. Формування споживчої компетентності учнів основної школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.Серія № 18: Економіка і право: збірник наукових праць. 2011. Вип. 15. С.246–252.
 13. Залєвська-Шишак А. Д. Концесійний механізм управління державною власністю в процесі модернізації економіки України. Економіка ринкових відносин. № 10. С.57 – 63.
 14. Залєвська-Шишак А. Д., Данилова О. Є. Споживчі компетенції школярів як важливий фактор соціалізації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: збірник наукових праць. 2012. Вип. 19. С.233 – 238.
 15. Залєвська-Шишак А. Д. Важелі державного регулювання природоохоронної діяльності як основа економічної безпеки в Україні. Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу (27-28 вересня 2012 р., м. Феодосія). Феодосія: Вид-во “Київський університет ринкових відносин”, 2012. 106 с. С. 58 – 62.
 16. Залєвська-Шишак А. Д. Концесія як форма поєднання інтересів держави і бізнесу. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (15-16 листопада 2012 р., м. Київ). Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. С. 407-410. URL: http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/conf_materials.pdf
 17. Залєвська-Шишак А. Д. Реструктуризація підприємств як необхідна умова розвитку підприємництва в Україні. Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (22-23 листопада 2012 р. м. Київ). Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. С. 103-107. URL: http://econom.univ.kiev.ua/GS/26112012/zbirnuk.pdf
 18. Залєвська-Шишак А. Д. Особливості відтворення суспільних благ в трансформаційній економіці. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. 2013. № 146. С. 29 – 31.
 19. Залєвська-Шишак А. Д. Актуальні проблеми та перспективи становлення корпоративного сектора національної економіки. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: зб. наукових праць. 2013. Вип. 22. С. 20 – 25.
 20. Залєвська-Шишак А. Д., Торб’як М. П. Конкурентні механізми регулювання ринку страхових послуг України. Економіка. Фінанси. Право. 2013. №2. С.58 – 61.
 21. Залєвська-Шишак А. Д. Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. 2013. № 148. С. 44 – 47.
 22. Залевская-Шишак А. Д. Корпоративные отношения в современной экономической системе. Ефективна економіка. № 2. URL: http://www.economу.nayka.com.ua
 23. Залєвська-Шишак А., Михальчишин Н., Міняйло О. Доцільність функціонування монополій в національній економіці. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. №1. С. 47 – 53.
 24. Залєвська-Шишак А. Д. Іпотечний ринок: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. Київ: «Видавництво “Науковий світ”», 2012. 54 с.
 25. Залєвська-Шишак А. Д. Економіка України в сучасних умовах: навчально-методичний комплекс для студентів юридичних спеціальностей. Київ: «Видавництво “Науковий світ”», 2012. 48 с.
 26. Залєвська-Шишак А. Д. Навчально-методичний комплекс з курсу «Економічна теорія» для студентів спеціальності «Облік і аудит». Київ: ІПО КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. 52 с.
 27. Залєвська-Шишак А.Д., Романишин В.О. Конкурентоспроможність як стратегічний пріоритет розвитку національної економіки Проблеми формування та реалізації конкурентної політики:матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 вересня 2013 р., м. Львів). Львів: «АртДрук», 2013. 300 с. С. 200 – 201.
 28. Залєвська-Шишак А. Д. Навчально-методичний комплекс з курсу «Аграрна економіка» для студентів спеціальності «Прикладна економіка». Київ: «Видавництво “Науковий світ”», 2014. 52 с.
 29. Залєвська-Шишак А. Д. Основні напрями державного регулювання охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: збірник наукових праць. 2014. Вип. 24. С. 46 – 54.
 30. Залєвська-Шишак А. Д., Дука А. П. Світовий досвід формування державної промислової політики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: збірник наукових праць. 2014. Вип. 25. С. 34 – 41.
 31. Залєвська-Шишак А. Д., Дука А. П. Трансформація моделі промислової політики задля забезпечення економічного розвитку України. Економічний часопис-ХХІ «Economic Annals-XXІ». №7-8(1). С. 32 – 35 (стаття проіндексована в 7 провідних міжнародних наукометричних базах: 1) Scopus, Нідерланди – з вересня 2013 р., 2) Index Copernicus, Польща – з жовтня 2011 р., 3) Ulrich’s Periodicals Directory, Велика Британія, США – з травня 2012 р., 4) EBSCOhost, США – з вересня 2012 р., 5) Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), Німеччина – з березня 2013 р., 6) INFOBASE INDEX, Індія – з серпня 2014 р., 7) Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Росія – з березня 2013 р.).
 32. Залєвська-Шишак А. Д. Економічна природа та роль природоресурсних платежів в умовах сталого економічного розвитку. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. № 165. С. 33 – 38.
 33. Залєвська-Шишак А. Д. Державна інституційна підтримка малого і середнього підприємництва. Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. (17–18 листопада 2016 р., м. Київ). Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. С. 58-66. URL: http: //econom.univ.kiev.ua/ru/2016/11/20/konference-2/zbirnuk.pdf
 34. Залєвська-Шишак А. Д. Інноваційні засади розвитку аграрного сектору економіки України. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 листопада 2017 р., м. Київ). Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. С. 559-563. URL:http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali_conf_2017_27_11_2017.pdf
 35. Залєвська-Шишак А. Д. Інноваційний результат України в умовах глобалізації. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (25 травня 2018 р., м. Київ). Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. С. 73-76. URL: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/05/ced_conference18_materials.pdf
 36. Залєвська-Шишак А. Д., Шишак А.О. Напрями інноваційної державної політики як умова розвитку малого і середнього підприємництва. Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів наук.-практ. конф. (15-16 листопада 2018 р., м. Київ). Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. С. 22-29. URL: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/12 Матеріали-конференції_фінал.pdf#page=22
 37. Залєвська-Шишак А. Д., Шишак А.О. Концептуальні засади інноваційного навчання публічних службовців. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. матеріали І Міжнародного економічного форуму ; За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. Київ, 2019. Вип. І. Частина І. 154 с. С. 36. URL: https://efbm.org/wp-content/uploads/Частина-1.pdf
 38. Залєвська-Шишак Анна, Шишак Анатолій Управління даними, інформацією та знаннями в інноваційній діяльності публічного сектору. Формування сучасної наукової думки: матеріали Міжнародної наукової конф. (31.01.2020 р., м. Кропивницький). Кропивницький, Україна: МЦНД 2020. 211 с. С. 77-81. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/31.01.2020(DOI: https://doi.org/10.36074/31.01.2020.09)
 39. Глобалізація та економічна політика: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика» / Упорядники Н.І. Гражевська, А.Д. Залєвська-Шишак, В.В. Колоша. Київ, 2020. 52 с.
 40. Залєвська-Шишак А. Д., Фесун Ю.А. Роль агрохолдингів у впровадженні інновацій в аграрному секторі економіки України. Ефективна економіка. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8540 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.100
 41. Залєвська-Шишак А. Д., Осьмак Ю.А. Інноваційний тип розвитку як пріоритетний стратегічний напрям державної економічної політики. Ефективна економіка. 2021. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8893 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.83
 42. Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики здобувачами ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-наукової програми «Економіка та економічна політика» / упорядники Н. І. Гражевська, Т. В. Гайдай, А. О. Ходжаян, А. Д. Залєвська-Шишак, Н. В. Томчук-Пономаренко, О. О. Демидюк, В. В. Колоша. Київ: ТОВ «ТРОПЕА», 2021. 80 с.
 43. Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики здобувачами ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-наукової програми «Економіка та право» (денна форма навчання), освітньо-професійної програми «Економіка та право» (заочна форма навчання) / упорядники Н. І. Гражевська, Т. В. Гайдай, А. О. Ходжаян, А. Д. Залєвська-Шишак, Н.В. Томчук-Пономаренко, О. О. Демидюк, В. В. Колоша. Київ: ТОВ «ТРОПЕА», 2021. 76 с.
 44. Залєвська-Шишак А. Д. Перспективи формування та розвитку національної інноваційної системи в Україні. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка (28 вересня-1 жовтня 2021 р.). Дослідницька секція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.»: матеріали Міжнародного економічного форуму 2021 / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. Київ, 2021. 196 с. С. 116-120. URL: https://efbm.org/wp-content/uploads/2021/09/Матеріали_ЕТ.pdf