Савчук Наталія Вікторівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Навчання:

 • 2000–2006 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала диплом магістра економічних наук (з відзнакою).
 • 2006–2009 рр. – аспірант кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ринок Інтернет-послуг в умовах інформаційно-технологічної революції».

Трудова діяльність:

 • з 2009 р. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2014 р. – асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Інша діяльність:

Член оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з начальної дисципліни «Економічна теорія» у 2015-2016 н.р.

Член оргкомітету комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» у 2017-2018 н.р., 2018-2019 н.р.,2019-2020 н.р.

Член проектної групи освітньої програми «Економіка та економічна політика» ОС «Бакалавр» з 2018 року.

Член оргкомітету І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Економіка та економічна політика» у 2023-2024 н.р.

Викладає курси: «Економічна теорія», «Основи економіки», «Економіка», «Макроекономіка».

Наукові інтереси:  ринок Інтернет-послуг, кіберзлочинність, електронна комерція, фінансова грамотність.

Нагороди та відзнаки:

 • 2006 р. – Грамота переможця конкурсу випускних кваліфікаційних робіт ОКР «магістр» зі спеціальності «Економічна теорія».
 • 2013 р. – Грамота за активну участь у громадському житті економічного факультету та зразкове виконання обов’язків куратора академічної групи.
 • 2016 р. – Грамота за високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнського студентської олімпіади 2015/2016 н. р. з економічної теорії.
 • 2017 р. – Подяка декана економічного факультету за сумлінну працю, високий професіоналізм.
 • 2019 р. – Подяка за активну участь у роботі організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» у 2018-2019 н. р.
 • 2019 р. – Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (Пр. № 630).

Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 2 навчальних посібників та практикумів, 2 колективних монографій.

Основні наукові праці:

 1. Савчук Н.В. Зародження і розвиток ринку Інтернет-послуг в Україні/ Н.В. Савчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2008. – Вип. 12 (91). – С. 116-120.
 2. Савчук Н.В. Фінансові Інтернет-послуги – нові тенденції у розвитку фінансової системи/ Н.В. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – Вип.102. – С. 68-70.
 3. Савчук Н.В. Кіберзлочинність: зміст та методи боротьби/ Н.В. Савчук // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Вип. 19. – С. 338-342.
 4. Савчук Н.В. Особливості та суперечності розвитку ринку Інтернет-послуг в Україні/ Н.В. Савчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ: науково-практичний збірник. – 2009. – Вип. 2 (49) – С. 76-80.
 5. Савчук Н.В. Необхідність впровадження Інтернет-послуг у сферу страхування в Україні/ Н.В. Савчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ: науково-практичний збірник. – 2009. – Вип. 4 (51) – С. 72-76.
 6. Савчук Н.В. Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 6.050101 «Економічна теорія»/ О.В. Катигробова, Н.В. Савчук – К.: Наук. світ, 2010. – 18 с.
 7. Савчук Н.В. Світовий досвід державного регулювання ринку Інтернет-послуг/ Н.В. Савчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2012. – Вип. 4 (131). – С. 24-29.
 8. Міжнародні фінанси: навч. посібник/ І.Д. Якушик, В.І. Савчук, Н.В. Савчук. – К.: «МП Леся», 2014. – 548. (Тема 4, 5, 6, 17, 18).
 9. Міжнародна економіка: Практикум. Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП Інтерсервіс», 2015. – 416 с. (Тема 15).
 10. Економічна теорія: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей / Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Кирильчук О.В., Савчук Н.В. – К.: «Нічлава», 2017. – 48 с.
 11. Макроекономіка: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей /Красота О.В., Савчук Н.В. – К.: «Нічлава», 2018. – 42 с.
 12. Історія економічних учень: Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»/ Гайдай Т.В., Савчук Н.В. – К.: «Нічлава», 2018. – 34 с.
 13. Інтелектуальна власність: Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»/ Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В. – К.: «НВП Інтерсервіс», 2018. – 21 с.
 14. Історія економічних учень: Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»/ Гайдай Т.В., Савчук Н.В. – К.: «Нічлава», 2018. – 34 с.
 15. Теорія та політика ціноутворення: Навчально-методичний комплекс для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика» / упорядники О.В. Кирильчук, Н.В. Савчук – К.: ЦП «Компринт», 2019.- 36 с.
 16. Основи економіки: Навчально-методичний комплекс для слухачів-іноземців Підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічного напряму підготовки /упорядники О.О. Демидюк, О.В. Кирильчук, Н.В. Савчук. – К., 2020. – 40 с.
 17. Савчук Н.В. Соціальні інновації в освіті – драйвери розвитку людського капіталу / Осецький В., Кирильчук О., Савчук Н. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – К. 2020. Вип. 1 (208). – С. 42-49
 18. Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія/ авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн, М. С. Гальченко, М. В. Ліпін, Д. В. Погрібна, Н. В. Савчук, О. А. Федорчук. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 320 с. (Розділ 8., с. 265-294).
 19. Савчук Н.В. Фінансова грамотність: сутність і перспективи розвитку. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. СЕРІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ». Зб. №1 (26). К. 2021. С. 92-97.
 20. Савчук Н. В. Креатив економічного знання в трендах культури мисленн. Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій: зб. матеріалів  І  Всеукраїнської наук.-практ. конф. / КНУТД, Київ, 2022. С. 16-19.
 21. Савчук Наталія. Дискурс знання в рефлексіях когнітивної складності: від істини до цінності / Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових праць / В. В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України.  2022.  Вип. 1 (28).  С. 32-36.(Index Copernicus).
 22. Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія економічних учень» для студентів 2 курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика» / Упорядники Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.В. Красота, О.П. Нестеренко, Н.В. Савчук. – Київ : ЦП «Компринт», 2022. – 46 с.
 23. Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів 3 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика» / Упорядники В.В. Вірченко, О.В. Красота, Г.М. Лозова, Н.В. Савчук. – Київ : ЦП «Компринт», 2022. – 34 с.
 24. Економічний розвиток України: концептуальні засади та інституційний вимір : монографія / за ред. чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф. В.Д. Базилевича, д.е.н., проф. Н.І. Гражевської, д.е.н. В.В. Вірченка. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. – 430 с. (Розділ: Інституціоналізація національної інноваційної системи України).
 25. Савчук Н.В. Перспективи освіти інформаційного суспільства: економічний вимір.  Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій: зб. матеріалів  ІІ  Всеукраїнської наук.-практ. конф. / КНУТД, Київ : 2023. С. 31-33.
 26. Савчук Наталія. Економічна освіта в параметрах викликів сучасного соціуму: від науки до «корисного знання». / Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових праць / В. В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2023. – Вип. 2 (31). – С. 15-20. (Index Copernicus).