Нестеренко Олена Петрівна

Посада

доцент

Науковий  ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

доцент

Дата  народження

30 серпня 1972 року

http://orcid.org/0000-0003-0886-8173

https://www.researchgate.net/profile/Olena-Nesterenko-2

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=oeYncu8AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080998800

Навчання

 • 1995 р. – з відзнакою закінчила економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1998 р. – закінчила аспірантуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; достроково захистила кандидатську дисертацію на тему “Демонополізація економіки та антимонопольне регулювання в умовах трансформаційного періоду економіки України”
 • 2015 р. – закінчила докторантуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2021 р. захистила докторську дисертацію на тему “Австрійська неортодоксальна традиція в еволюції економічної теорії” 

Трудова діяльність

 • 1998-2002 рр. – асистент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2003-2007 рр. – доцент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • З 2015 р. – доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає навчальні дисципліни

“Історія економіки та економічної думки”, “Економічна теорія”, “Історія  економічних учень”, “Економічна теорія та економічна політика”, “Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики”

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні основи та розвиток австрійської економічної традиції; еволюція неокласичної, неоліберальної та інституційної економічних теорій; економічна політика держави; методологічні засади дослідження інституційних змін та економічної трансформації; актуальні проблеми історії економічних учень, економічної теорії та економічної політики

 Нагороди  та відзнаки

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006) 

Основні наукові праці

Автор та співавтор понад 120 наукових та навчально-методичних праць

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Історія економічних учень : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2004. 1300 с. (Класичний університетський підручник) Розд. 12. Розвиток неокласичних ідей у ХХ ст. С. 935–1066. (співавтор)
 2. Історія економічних учень : підручник. У 2-х ч. / за ред. В.Д. Базилевича. 2-ге вид., випр. Київ : Знання, 2005. Ч.2. 567 с. (Класичний університетський підручник) Розд.12. Розвиток неокласичних ідей у ХХ ст. С. 301–414. (співавтор)
 3. Політична економія : навч. посіб. / за заг. ред. Г.А. Оганяна. Київ : МАУП, 2003. 520с. Розд. 3.5, 5.1, 5.2; С. 247–265, 366–402. (співавтор)
 4. Нестеренко О.П. Економіко-історичний та соціологічний аналіз у науковій спадщині М.Х. Бунге. М.Бунге: сучасний дискурс : монографія / за ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2005. С. 98–108. (Славетні постаті)
 5. Нестеренко О.П. Є. Слуцький як дослідник історії економічної науки. Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності : монографія / за ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2007. С. 102–120. (Славетні постаті)
 6. Історія економічних вчень : курс лекцій. 4-те вид. Київ : МАУП, 2007. 128 с.
 7. Історія економічних учень : хрестоматія / упорядники: В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора / за ред. проф. В.Д. Базилевича. Київ : ВПЦ Київський університет”, 2008. 782 с. (співавтор)
 8. Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / уклад.: В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська,  А.О. Маслов та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2011. 1198 с. (співавтор)
 9. История экономических учений : учебник : в 2-х ч. / под ред. В.Д. Базилевича; Киев. нац. ун-т им. Т.Шевченко. Киев : Знання, 2015. Ч.2. 559 с. (Классический университетский учебник) Раздел 11. Развитие неоклассического направления С. 208–353. (соавтор)
 10. Нестеренко О.П. Європейський вектор розвитку: лібералізація соціально-економічних відносин в Україні крізь призму австрійської неоліберальної теорії. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя : монографія / за ред. проф.В.Д. Базилевича, проф. Осецького В.Л. Київ : Нічлава, 2018. С. 148–164.
 11. Історія економіки та економічної думки : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2018. 775с. (Класичний університетський підручник) Розд.19. Економічний неоконсерватизм і неолібералізм. С. 640–674. (співавтор)
 12. НестеренкоО.П. Австрійська традиція економічного аналізу : монографія. Київ : Ліра–К, 2020. 395 с.

Основні наукові статті

 1. Нестеренко О.П. Теоретичне і прикладне значення інституційної теорії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 66-67. С.13–15.
 2. Нестеренко О.П. Теоретико-методологічні засади неоліберального вчення Ф.А. фон Хайєка. Економічна теорія. № 1.С. 84–92.
 3. Нестеренко О.П. Ціннісні орієнтири економічної теорії і творчість Ф. А. фон Хайєка. Вчені записки Університету «КРОК». Вип. 12. 2005. С. 135–143.
 4. Нестеренко О.П. Податкове реформування в Україні: інституційний аспект. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 75-76. С. 22–26.
 5. Нестеренко О.П. Ідейно-теоретичне та методологічне протистояння основних течій сучасної економічної науки. Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип.12. С. 254–261.
 6. Нестеренко О.П. Історико-еволюційний підхід у науковій спадщині М. Зібера. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 96. С. 23–27.
 7. Нестеренко О.П. Неолібералізм і кейнсіанство: суперечності теорії та методології. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 86-87. С. 77–81.
 8. Нестеренко О.П. Неоліберальна економічна теорія Ф. фон Хайєка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 93. С.10–14.
 9. Нестеренко О.П. Австрійська теорія економічних коливань у поясненні тенденцій розвитку банківської системи. Європейський вектор економічного розвитку. Вип. 1 (4). С. 71–77.
 10. Нестеренко О.П. Австрійська теорія конкуренції Ф. А. фон Хайєка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 101. С. 10–13.
 11. Нестеренко О.П. Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 5. С. 37–42.
 12. Нестеренко О.П. Австрійський та німецький неолібералізм: єдність підходів і методологічні відмінності. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 20. С. 46–50.
 13. Нестеренко О.П. Інноваційний зміст конкуренції у дослідженнях австрійського неолібералізму. Теорії мікро- макроекономіки. 2008. Вип. 29. С. 303–313.
 14. Нестеренко О.П. Конкуренція та монополія в економічній системі: погляд неоавстрійської школи. Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип.17. С. 196–203.
 15. Нестеренко О.П. Неоліберальна концепція соціально відповідальної держави. Вісник Академії праці та соціальних відносин. 2008. № 3. С. 78–81.
 16. Нестеренко О.П. Праксеологія як наука: підходи Є. Слуцького та Л. фон Мізеса. Вчені записки Університету «КРОК». 2008. Вип. 17. C. 45–53.
 17. Нестеренко О.П. Праксеологія як філософська основа австрійського неолібералізму. Банківська справа. 2008. № 5. С. 80–89.
 18. Нестеренко О.П. Теорія економічного циклу: аналіз австрійської школи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 102. С. 41–44.
 19. Нестеренко О.П. Йозеф Шумпетер і австрійська традиція: аспекти взаємодії. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Економіка. Вип. 579–580. С. 29–35.
 20. Нестеренко О.П. Австрійська суб’єктивно-психологічна школа та формування австрійської традиції економічного аналізу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 132. С. 13–15.
 21. Нестеренко О.П. Австрійська школа в структурі маржиналізму: історична ретроспектива. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2012. Вип. 27. Том 2. С. 182–189.
 22. Нестеренко О.П. Карл Менгер: учений-теоретик, наставник, фундатор австрійської традиції (З нагоди 140–річчя публікації праці «Основи політичної економії»). Економічна теорія. 2012. № 2. С. 72–84.
 23. Нестеренко О.П. До питання класифікації парадигм в економічній теорії. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16листопада 2012 р.). Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. С. 110–114. URL:   http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/conf_materials.pdf
 24. Нестеренко О. П. Творче руйнування: підприємницьке мислення і підприємницька діяльність Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29-30 листоп. 2012 р.). Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. С. 32–34. URL: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2012/Shumpetera/conf_Shumpetera.pdf
 25. Нестеренко О.П. Вплив австрійської суб’єктивно-психологічної школи на українську економічну думку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 144. С. 28–32.
 26. Нестеренко Е.П. Теория спонтанного порядка Ф. фон Хайека. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 146. С. 52–56.
 27. Нестеренко О.П. Неоліберальна концепція соціальної справедливості. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. № 3–4 [71]. С. 77–81.
 28. Нестеренко О. П. Ідеї і смисли економічної теорії: інновації чи адаптація? Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 берез. 2016 р.). Київ, 2016. С. 41–44.
 29. Нестеренко О. П. Внесок авcтрійської економічної традиції в методологію економічної науки. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.); Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. С. 412–416. URL: https://econom.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali_conf_2017_27_11_2017.pdf
 30. Базилевич В. Д., Гайдай Т. В., Нестеренко О. П. Актуальний дискурс економічної науки: парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття. Економічна теорія. 2018. № 1. С. 95–
 31. Nesterenko O., Zdvizova M. Behavioral Economic Theory: a Methodological Breakthrough or Extension of the Boundaries of Dominant Orthodoxy? Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. No 206. Р. 28–33. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/206-5/4
 32. Нестеренко О. П. Австрійська традиція економічного аналізу: філософсько-методологічні імперативи. Вчені записки Університету «КРОК». № 4 (56). С. 25–33. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-25-33
 33. Nesterenko O. Liberalization оf Economic Development as a Driver of Economic Growth and Competitiveness of Ukraine’s Economy. Globalization and Business. Tbilisi, Georgia. 2019. No.8. Р. 77–82.
 34. Нестеренко О. Неоліберальний концепт економічної свободи: теоретико-методологічний зміст та практична реалізація. East European Science Journal. № 12 (52). Частина 4. С. 47–52.
 35. Нестеренко О. Методологія сучасної економічної науки в контексті глобальних викликів економічного розвитку. Фундаментальна економічна теорія в структурі економічного знання: проблеми та виклики сучасності. Зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу 7 листоп. 2019 року. Київ : КНЕУ, 2019. С. 25–29. URL:https://drive.google.com/file/d/1EzQ0E2KFCcDG39mW8miU5K2UD77HWZ1T/view
 36. Нестеренко О. П. Соціальна справедливість та ліберальна традиція: погляд Ф. фон Хайєка. Економічний вісник Національного гірничого університету. № 4 (68). С. 19–26. DOI: https://doi.org/10.33271/ev/68.019
 37. Нестеренко О. П., Демиденко Л. М., Рейнська В.Б., Волкова М. В. Податкова система України: від квазі-ліберальної ретроспективи до неоліберальної перспективи? Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Т. 1. № 32. С. 360–370. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200579 (Web of Science)
 38. Kulynych O., Kurylina O., Serdiuk N., Bashlai S., Nesterenko O., Trachuk P. Protection of Economic Rights in Eastern European Countries. WSEAS Transactions on Business and Economics. Vol. 18. Р. 803-814. DOI: 10.37394/23207.2021.18.76 (Scopus)
 39. Базилевич В. Д., Гражевська Н.І., Нестеренко О. П. Парадигмальний розвиток економічної теоріі: нові виклики та нові можливості. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А. І. Ігнатюк : Київ, 2021. Дослідницька секція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» С. 15– URL: https://www.efbm.org/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%95%D0%A2.pdf