Лозова Ганна Матвіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна адреса: lozova@knu.ua

ORCID iD

Researchgate

Google scholar

Навчання:

 • 1994-1999 рр. – Київський державний торговельно-економічний університет (диплом з відзнакою, спеціальність «Економіст»).
 • 1999-2002 рр. – аспірантура при Київському національному торговельно-економічному університеті.
 • У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • 2019-2020 – Національна академія державного управління при Президентові України (диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Державне управління та адміністрування»)

Трудова діяльність:

 • 1997 р. – фінансовий менеджер компанії “Донателла”.
 • 2001-2003 рр. – асистент кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету.
 • 2003-2005 рр. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2005 р. – доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни:

„Вступ до університетських студій”, „Інтелектуальний капітал”, „Ринок інтелектуальної власності”, „Комерціалізація інтелектуальної власності”, „Маркетинг інтелектуальної власності”, „Створення та комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності”, „Commercialization of Intellectual property rights”, “Економічна теорія”, „Політична економія”, “Історія економіки та економічної думки”, „Мікроекономіка”, „Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)”, „Інфраструктура товарних ринків”.

Наукові інтереси:

Формування конкурентного середовища в Україні, конкурентна політика держави, адвокатування конкуренції, підприємництво, інтелектуальна власність, захист інтелектуальної власності, комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності.

Основні публікації:

Автор та співавтор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 1 навчального посібника з грифом МОН України, 5 колективних монографій у співавторстві, 16 статей у фахових виданнях, 8 іноземних публікації у закордонних виданнях та 2 статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

 1. «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»: Навчально-методичний комплекс для студентів  економічних спеціальностей, освітнього ступеню «Магістр», / Упорядники: Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Маслов А.О. – К., 2019. – 47 с.
 2. «Інтелектуальний капітал»: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітнього рівня «Бакалавр», освітньої програми «Економіка та економічна політика» / Упорядник Г.М.Лозова. – К., 2018. – 47 с.
 3. «Конкуренція та конкурентне право. Змістовна частина 1. Конкуренція»: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітнього рівня «Магістр», освітньої програми «Економіка та право» / Упорядник Г.М.Лозова. – К., 2018. – 42 с.
 4. «Інтелектуальна власність: Методичні рекомендації до написання курсової роботи»: для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика» / Упорядники: Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В. – К., 2018. – 21 с.
 5. «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Магістр»/ Упорядники: В.В. Вірченко, А.О. Вітренко, Г.М. Лозова, А.О. Маслов. – К., 2018. – 48 с.
 6. «Економічна історія та історія економічної думки України»: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей, освітнього рівня «Бакалавр» / Упорядники А.О. Маслов, І.В. Назаров, Г.М. Лозова. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс»», 2018. – 56 с.
 7. Економічна теорія: політекономія: практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 494 с. (у співавторстві). – З грифом МОН України (лист №1.4/ 18-Г-2939 від 30 грудня 2008 р.)
 8. Навчально-методичний комплекс із дисципліни “Історія економіки та економічної думки” . – ВПЦ “Київський університет” – К., 2007.

Монографії:

 1. Лозова Г.М., Клименко В.В. Транспортно-логістичні кластери як передумова реалізації виробничого потенціалу національної економіки Актуальні напрями розвитку технічного та виробничого потенціалу національної економіки (економічний аспект): монографія / за ред. Л.М. Савчук, В.І. Дубницького, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. – 288 с. ISBN 978-617-518-398-4 –С.69-83
 2. Klymenko V., Novalska N., Lozova G. Development of multimodal transport corridors to ensure economic growth in Ukraine / Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges: scientific monograph. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021.-401 р. – Р.216-226.
 3. Кластерна політика інноваційного розвитку національної економіки : інтеграційний та інфраструктурний аспекти : монографія / За загальною редакцією д.е.н., проф. С. В. Смерічевської. – Познань : Wydawnictwo naukowe WSPIA, 2020. – 382 с. – 144-158– 0,6 д.а.
 4. Лозова А.М., Клименко В.В. Економічний аналіз корупції в період ринкової трансформації// Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України:концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія / за ред. член кор. НАН України, д.е.н., проф. В.Д. Базилевича, д.е.н., проф. Осецького В.Л. -К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; НДС «Центр економічних досліджень»; ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018.- С.488-497.
 5. Чеберяко О.В., Лозова Г.М. Моделі пенсійного забезпечення та реформування системи пенсійного забезпечення в Україні. – National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 356 p. – Р.253-272.
 6. Чеберяко О.В., Лозова Г.М. Корпоративна модель управління у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства// Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи : монографія / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Терещенка. – Київ : КНЕУ, 2017. – с.426-438.
 7. Лозовая А.М., Клименко В.В. Адвокатирование конкуренции в современных условиях: направления и перспективы: [монография] / А.М.Лозовая, В.В.Клименко. – Киев: Центр учебной литературы. 2014. – 160 с. (9 друк.арк.)

Наукові статті:

 1. Лозова Г. М., Палієнко Т. П. Впровадження принципів та цілей сталого розвитку при розробці стратегії бренду / Lozova G.M., Paliienko T.P. Sustainable development’s principles and goals in developing a brand strategy/ Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2020. – Випуск 1/2 (40/41)
  THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF ECONOMICS. – 2020. – Journal 1/2(40/41) http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2020_40_41/index.htm
 2. Лозова Г.М. Міжнародна практика розвитку жіночого підприємництва. // Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / За ред. Г.І.Купалової. – К.:ФОП Ямчинський, 2021. – 169 с. – С. 31-34
 3. Lozova G.M., Zhavoronkov V.O. Reforming the National System of Intellectual Property Protection in Ukraine // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS, Year VI, ISSUE 2/2018, ISSN (PRINT) 1314-8907, ISSN (WEB) 2534-8469 – P.44-48. 0,8 д.а. (стаття, болгарське наукове видання).
 4. Лозова Г.М. Розвиток маркетингової комунікаційної політики для організації, що працює на ринку об’єктів інтелектуальної власності в Україні //«Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (27.09.2019, м. Київ) : ел. збірник / КНУ імені Т. Шевченка, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. 2019. 373 с. – С.186-193.
 5. Лозова Г., Клименко В. Стимулювання розвитку цифрової інфраструктури в Україні// Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: –К., 2019. – Вип. І. Частина І – 154 с. – С.46-48.
 6. Лозова Г.М., Палієнко Т.П. Розвиток ринку засобів індивідуалізації в Україні // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» 28-29 листопада 2019 року/ упорядники М. В. Савицький, Г. П. Євсєєва, В. А. Бабенко. – Київ-Дніпро: НДІ ІВНАПрНУ−ПДАБА. – 424 с. – с.211-217.
 7. Клименко В., Лозова Г. Формування партисипаторних інститутів в транзитивній економіці// Теоретичні аспекти розвитку транзитивної економіки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 22 листопада 2019 / Факультете економіки та бізнес-адміністрування НАУ – К.: «Центр учбової літератури», 2019. – 130 с. – с.37-40
 8. Кебуладзе В., Білоус Т., Кочерга О., Лозова Г. Перекладаючи Кейнса //Філософська думка № 4. 2018. – С. 112-115.
 9. Лозова Г.М. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів та послуг як інструмент у конкурентній боротьбі підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наук. праць. Випуск 2 (37) (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., проф. Филюк Г.М.) – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2018. -С.107-115 – стаття у фах. вид.
 10. Лозова Г.М., Шорубалко Б.В.Інтелектуальна безпека держави в системі конкурентоспроможності національної економіки. Науковий вісник Ужгородського нац. університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 20 Частина 2. – 2018. – С.102-107– стаття у фах. вид.
 11. Лозова Г.М., Клименко І.В.Институт коррупции и механизмы борьбы с корупцией в транзитивных экономиках// «Наука и современное общество: новые интересы, векторы движения, приоритеты развития»: Материалы международной научно-практической конференции, на базе Караганд. экономического университета Казпотребсоюза при содействии Палаты предпринимателей Карагандинской области НПП РК и Сетевого университета «Кооперация». – Караганда, 18-19 октября 2018 года, Т.1. – С.183-187.  – стаття у іноземному виданні.
 12. Лозова Г.М., Чеберяко О.В. Комерціалізація інтелектуальної власності в наукоємних організаціях.// Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наук. праць. Випуск 2 (35) (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., проф. Филюк Г.М.) – К.: ТОВ «ЦП КОМПРИНТ», 2017. -248 с. – с.94-108. – 0,6 д.а – стаття у фах. вид
 13. Lozova G. COMPETITION IN CONDITIONS OF THE VIRTUAL ECONOMY» // «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY». – Volume 5, № 2. – 2017. – C. 74-78 – 0,5 д.а. (стаття, словацьке наукове видання)
 14. В.Базилевич, Н.Гражевська, В.Вірченко, Г.Лозова. Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації.// Вища школа. – № 7. – 2017. – С. 57-86.- 1,2 д.а.
 15. Лозова А.М. Развитие внутреннего рынка Украины: проблемы и перспективы // Журнал «Экономическая серия Вестника ЕНУ им. Л.Н. Гумилева». («Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы» журналына ) – № 1. – 2017. – С. 31-37. – 0,5 д.а.
 16. Г.М.Лозова, І.В.Клименко. Блокчейн-технологія у державному управлінні: нові перспективи та практика реалізації – Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, А. П. Савкова, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – 96 с. – С.50-52. – 0,3 д.а.
 17. Лозова Г.М. Механізми захисту та охорона нетрадиційних торгівельних марок в країнах ЄС.// Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017.– с.670-674.
 18. Lozova G. Using Heuristic Methods and Techniques to Stimulate a Collective Creativity of Employees of the Enterprise.// ВісникКНУіменіТарасаШевченка. Економіка. – 6(171). – 2015.- С.42-47.
 19. Лозова Г., Клименко В. Досвід США у протидії та боротьбі з корупцією: уроки для України // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: зб.матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції (м.Львів, 12-13.04.2016) / упоряд. Калитчак Р.Г., Зозуляк З.М. – Львів, 2016. – 432с. –С.99-105.
 20. Лозова Г., Клименко В. Адвокатування конкуренції в системі у протидії з корупцією // Dezvoltarea sistemelor sociale si economice într- un mediu competitiv la nivel global conferinta international stiintifico- practica (2016; Chisinau) Conferinta international stiintifico- practica «Dezvoltarea sistemelor sociale si economice într- un mediu competitiv la nivel global”, 26 februar, 2016, Chisinau /com. org.: O.Ticu (presedinte) [ et. al.] – Chisinau, 2016 (Editura Universitate de stat din Moldova). – 312 p. – P.53-56.
 21. Лозова Г.М. Економіка спільного споживання як форма сучасних економічних відносин// Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали XV Міжнародної наук.-практ. конференції, 26-27 березня 2015 р. – К., 2015.-376 с. –С.207-213.
 22. Лозова Г.М., Клименко В.В. Проконкурентна політика України в умовах євроінтеграції.// Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання. Загальна редація і складання Степанова О.П. – В 2-х томах. – К: «Юристконсульт», 2014. – 304 с. – С.262-271.
 23. Лозова Г.М. Страхування інтелектальної власності. // Проблеми гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності. – Київ,19 вересня 2014 р. – С.94-98.
 24. Lozova, V. Klymenko. European Integration of Ukraine and Participation of International Organizations in Reforming the National Agricultural Sector // “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” – “Safety in Aviation and Space Technologi-es”: the Sixth World Congress, September 23-25, 2014. – K., 2014. – Vol. 3. – P. 8.57-8.61.
 25. Лозова Г.М. Cучасні тенденції підготовки фахівців з інтелектуальної власності у європейських країнах// Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно – аналітичної та інноваційної діяльності в Україні // Матеріали ХІII Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ, 23-24 квітня 2013 р. Державна служба інтелектуальної власності України, Науково – дослідний інститут інтелектуальної власності Національної Академії правових наук України спільно з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія».
 26. Лозова Г.М. Формування мережевої економіки в умовах постіндустріального суспільства.// Проблеми системного підходу в економіці.: Збірник наукових праць: Випуск 41.- К.: НАУ, 2012.- 218с. – С.146-152.
 27. Лозова Г.М., Клименко В.В., Бугаєнко Н.М. Адвокатування конкуренції як складова конкурентної політики України.// Вісник Антимонопольного комітету України. Конкуренція. – 2012. – № 1(44). – С. 29 – 33.
 28. Лозова Г.М. Сучасні напрямки та перспективи розвитку адвокатування конкуренції в Україні. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 143. – 2012.- С.40-43.
 29. Лозова Г.М. Організаційно-методологічні засади механізму адвокатування конкуренції.// Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук.журнал. – К.: НАУ, 2011.- С.63-70.
 30. Лозова Г. М. Деякі аспекти удосконалення системи державного контролю за економічною концентрацією суб’єктів господарювання в Україні// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 124/125. – 2011.- С.55-57.
 31. Лозова Г.М. Практика Японії щодо запровадження антимонопольно-конкурентної політики в умовах економічних криз// Антимонопольно-конкурентна політика: теорія та практика: збірник наукових праць. Вип.4. – К.: Фенікс, 2011.- 256с. – С.66-102.
 32. Лозова Г. Конкурентна політика Німеччини в умовах економічних криз// Вісник КНУ імені тараса Шевченка. Економіка. – 117. – 2010.- С.40-44.
 33. Лозова Г.М. Накопичувальне страхування життя як інструмент мінімізації ризиків // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. Економіка. – 2009. – № 109. – С. 27-29.