ЛОПУХ КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: доцентка

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Hpl5KhUAAAAJ&view_op

ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Kseniia-Lopukh

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-4143-0309

Web of Science ResearcherID – ABV-3537-2022

 

Навчання:

2005-2009 рр. – студентка факультету економіки та управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, диплом бакалавра з економічної теорії зі знанням німецької мови

2009-2010 рр. – студентка факультету економіки та управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, диплом магістра з економічної теорії

2014 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки». Тема дис. «Еволюція монетаризму в останній третині XX ст. – на початку XXI століття» у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана

Трудова діяльність:

2014-2022 рр. – старший викладач, доцентка кафедри історії та теорії господарства, згодом кафедри економічної теорії у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана

З 2022 – доцентка кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Навчальні курси:

Economic History, History of Economic Thought, Economic Policy and Its Institutions, History of Economic Policy, New Political Economy, Development Economics: Theory and Policy, Economics, Економікс

Наукові інтереси:

Монетаризм, грошово-кредитна політика, українська економічна думка, ґендерна економіка

Підвищення кваліфікації

 1. 05.02.2019–11.04.2019 – Інститут післядипломної освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Програма «Формування у студентів компетентностей ХХІ ст.». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/068968-19 (108 год).
 2. 15.03.2023–19.04.2023 – ГО «Прогресильні». Тренінг «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПВ-0652 від 01.05.2023 (30 год).
 3. 22.05.2023–11.06.2023 – наукове стажування у Лабораторії економіки, фінансів, менеджменту та інновацій (LEFMI) в Університеті Пікардії Жюля Верна (Ам’єн, Франція).
 4. 21.08.2023–25.08.2023 – Офіс підтримки вченого, Рада молодих учених при МОН. І Серія тренінгів “Soft skills для кар’єри вченого”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 3689 (60 год).
 5. 12.01.2024–21.01.2024 – Державний торговельно-економічний університет. Проєкт Еразмус+ Жана Моне «Гендерна безпека ЄС»/”EU Gender Security”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації GS 0089/2024 від 21 січня 2024 року (1,87 кредиту)
 6. 10.01.2024 – 29.01.2024 – Державний торговельно-економічний університет. Програма Еразмус+ Жана Моне «Політика стійкості економіки ЄС». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № EUERP-2024-1-138 (52 год).

 

Основні публікації та участь у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном:

Авторка та співавторка більше 55 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 1 навчально-методичного посібника, 1 підручника та 1 колективної монографії

Список основних публікацій:

 1. Лопух К. В. Взаємозв’язок інфляції та безробіття: монетаристський підхід до аналізу / Електронне фахове видання «Ефективна економіка». – 2013. – № 9. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2328.
 2. Лопух К. В. Історія економічного неоконсерватизму: відродження старих цінностей у нових умовах. Бізнес-Інформ. – 2013. – № 3 (422). – С. 376-381.
 3. Лопух К. В. Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні. Економіст. – 2013. – № 9. – С. 376-381.
 4. Лопух К.В. Гроші у господарській системі суспільства: сучасні теоретико-методологічні підходи до аналізу. Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 47. – С. 249-261.
 5. Лопух К.В. Новаторські ідеї М.І.Туган-Барановського у розвитку теорії грошей. Український соціум. – 2014. – № 4 (51). – С. 122-129.
 6. Лопух К.В. Сучасний монетаризм: монографія / К.В.Лопух, В.М.Фещенко, П.І.Юхименко / За заг. ред. П.І.Юхименка. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 272 с.
 7. Лопух К.В. Адам Сміт про причини нерівності в суспільстві. Історія економіки та народного господарства України. : зб. наук. праць. – Вип. 49. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2016. – С.239–250.
 8. Мусієць Т.В., Лопух К.В. Сучасні тенденції розвитку креативної економіки в країнах Центральної та Східної Європи / Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за ред. В. І. Чужикова. – Електрон. текстові дані. – Киiв : КНЕУ, 2016. – 496 с.
 9. Лопух К.В. Methodenstreit: основні напрями критики К. Менгером методології німецької історичної школи. Історія економіки та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 50. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2017. – С. 249-261.
 10. Лопух К.В. Теорія кредиту у науковій спадщині М.Бунге: практичний аспект. Історія народного господарства та економічної думки України:зб. наук. праць. – Вип. 52. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2019. С. 72-86
 11. Лопух К.В. Марія Вернадська про роль та права жінок в суспільстві ХІХ століття. Історія народного господарства та економічної думки України:зб. наук. праць. – Вип. 54. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2021. С. 199-213
 12. Lopukh K.V., Makukha K.S. (2021) Ukraine’s Creative Industries during the Covid-19 Crisis. Efectyvna ekonomika [Effective Economy] http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9582
 13. Lopukh K.V., Verba, D., Mikhailiuk M., Mel’nyk O. Evaluation of the key commodities availability for Ukrainian households with different average per capita equivalent income. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2023. Т. 3(50). С. 234-245. Web of Science
 14. Лопух К.В., Верба Д., Михайлюк М., Мельник О. Залежність споживання благ «розкоші» та «першої необхідності» від доходів українських домогосподарств. Вчені записки КНЕУ. 31 (2), 2023. С. 29-45
 15. Кудінова А., Кулага І., Лопух К. Основи економічних знань: Навчально-методичний посібник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. К., ВЦ «Академія», 2023. 208 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-osnovi-ekonomchnikh-znan-a-kudnova—kulaga-k-lopukh_1/
 16. Lopukh K. Ukrainian Financial Reforms in 1917-1922. Revue d’histoire de la pensée économique, n° 16, 2023 – 2, p. 225-250. DOI : 48611/isbn.978-2-406-15997-1.p.0225 Scopus
 17. Lopukh K. How the Russian War influenced the labor market in Ukraine. Revue Française de Socio-Économie. 2023/2, Vol. 31, p. 231-236. https://doi.org/10.3917/rfse.031.0231
 18. Лопух К.В. Жінки перемагають: Клаудіа Голдін – лауреатка Премії з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля 2023 року. Історія народного господарства та економічної думки України. Вип. 56. С. 150-169. (1,05 д.а.). https://doi.org/10.15407/ingedu2023.56.150

 

Участь у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном:

 1. Лопух К.В. Зміст та основні принципи «нового монетаризму» / EFBM’2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління» / Матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2019. – Вип. І. Частина І – 154 с. – С. 49.
 2. Lopukh, K. (2019). The Contribution of M.Bunge in the Ukrainian economic thought in the second half of XIX century: theory of credit. Annual ESHET Conference «Banks, Money and Finance in the History of Economic Thought» (23-25 May 2019, Lille (France)).
 3. Лопух К.В. Експериментальний підхід в сучасних економічних дослідженнях / Всеукраїнський Круглий стіл «Фундаментальна економічна теорія в структурі економічного знання: проблеми та виклики сучасності» (до 95-ї річниці від дня народження проф. Л.Я.Корнійчук) (7 листопада 2019 р.). – К., КНЕУ. – 199 с. – С. 91-96.
 4. Лопух К.В. Запровадження карантину: навіщо економісти використовують епідеміологічні моделі? / Матеріали Міжнародної наукової конференції «Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії» (22 травня 2020 р.). – Суми. – 115 с. – С.39-41.
 5. Лопух К.В., Варлам М.В. Вплив пандемії коронавірусу на розвиток фармацевтичного ринку / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку економіки у 2020 році: аналітичний та теоретико- методологічний аспекти» (12 грудня 2020 р.). – Одеса. – ОНУ імені І.І.Мечникова. – 2020 – 120 с. – С. 39-43.
 6. Лопух К.В. Дискримінація в оплаті праці жінок і чоловіків як економічна проблема / Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми розвитку третього сектора та соціально-орієнтованої економіки в Україні та світі» (30 березня 2021 р.). – Полтава-Харків. – ПДАА, ХНУ імені В.Н.Каразіна. – С. 126-129.
 7. Lopukh, K. (2021) Feministeconomics as a NewApproachtoResearchintheEconomicФорум EFBM 2021 «Зміни. Адаптація. Новаекономіка». КНУ імені Т.Шевченка. 28.09.–1.10.2021, Київ. С. 193-194.
 8. Lopukh, K. Exploring the financial reforms in the economic history of Ukraine (1917-1922). “De Versailles (1919) a Genes (1922). La dimension économique des traités de la Première guerre mondiale, Un point de vue d’histoire de la pensée économique”. 25-26 March 2022, Grenoble, France
 9. Lopukh, K. The Specifics of Research Methodology on Productivity in Kyiv School of Political Economy. Annual ESHET Conference “Markets, Productivity and Happiness in a Historical Perspective”. 9-11 June 2022, Padova, Italy
 10. Лопух К. Досвід висвітлення питань ґендерної рівності у викладанні економічних дисциплін / Міжнародна конференція «Принципи ґендерної рівності та недискримінації як євроінтеграційні орієнтири у сфері вищої освіти» (14 лютого 2023 р.). Київ. КНЕУ. С. 87-90.
 11. Лопух К. Принцип «порядку» у політиці повоєнного економічного відновлення Німеччини / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України» (27 квітня 2023 р.). Київ. Інститут економіки та прогнозування НАН України. С. 24.
 12. Lopukh, K. Sovereign debt in Ukraine during the Russo-Ukrainian War. International Workshop “Sovereign debt: between crisis and confidence”. LEFMI, June 1-2, 2023. Amiens, France
 13. Lopukh, K. Rebuilding Ukraine in the Light of Schumpeter’s Theory of Economic Development / ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна безпека у світі сучасних глобальних викликів: країни Балтії–Україна: єдність, підтримка, перемога» (8 червня 2023 р.). Київ-Вільнюс. КНЕУ-Університет імені Миколаса Ромеріса. С. 172-174
 14. Lopukh, K. Ukraine and Russia: their economic relations from a historical perspective. 7th Annual Tartu Conference on East European and Eurasian Studies “War and Peace. What’s Next for Eastern Europe and Eurasia? University of Tartu (Center for Eurasian and Russian Studies), June, 11–13, 2023, Tartu, Estonia.
 15. Lopukh, K. Oscar Halecki’s Europe Seen from Ukraine. MRC Conference, 18-20 September, 2023. Sofia (Bulgaria).
 16. Лопух К. Кооперація М. І. Тугана-Барановського на зорі української державності / Наукові читання «Спадщина Михайла Туган-Барановського для відбудови України», 18 січня 2024, Інститут економіки та прогнозування НАН України, м.Київ, Україна / Актуальні ідеї наукової спадщини Михайла Туган-Барановського : збірник наукових праць / наукова редакція д.е.н. В. В. Небрат ; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2024. – 216 с. – С. 105-106 – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2024/03/Aktual’ni-ideinaukovoi-spadschyny-Mykhajla-Tuhan-Baranovs’koho.pdf
 17. Lopukh K. Was the Ukrainian economy colonial? A historical view. British Association for Slavonic and East European Studies. BASEES Annual Conference, 5-7 April 2024. Cambridge (United Kingdom)

Інша наукова та навчально-педагогічна діяльність

 1. Проєкт з розробки професійної онлайн-програми “Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації” для представників органів місцевого самоврядування цільових громад Донецької та Луганської областей. Проєкт був реалізований Регіональним центром підвищення кваліфікації та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй від 30 липня 2020 року № UKR/2020/483. У рамках Проєкту було розроблено програму та навчально-методичні матеріали дистанційного навчання за модулем 2.2. «Розвиток територій за принципом додержання прав людини та ґендерної рівності».
 2. Lopukh K. How the Russian War influenced the labor market in Ukraine. Key speaker at the Workshop 2 Transitions: organizations, territories and societies, 26 February 2024. LADYSS, Paris, France. https://www.ladyss.com/ateliers/atelier-2/
 3. Economic Podcast “Smith and Marx Walk into the Bar”. Episode 77. Guest Speaker. https://hetpodcast.libsyn.com/