Демидюк Ольга Олександрівна

Посада

Асистент

Дата народження

13 квітня 1990 року

Навчання

 • 2007–2013 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2013–2017 рр. – аспірант кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • У 2017р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Ефективність функціонування та розвитку сучасних економічних систем”.

 

Трудова діяльність

З 2017 р. – по теперішній час асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни

“Основи економіки”, “Основи економічної теорії”, “Економічна теорія”, “Макроекономіка”.

Наукові інтереси

ефективність функціонування та розвитку сучасних економічних систем, інституційна модернізація економічної системи України.

Відзнаки та нагородження

Стипендія ім. М. Х. Бунге (2010-2011).

Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2014).

Основні наукові праці:

 1. Демидюк О. О. Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці / О. О. Демидюк // Економіка та держава. – 2014. – № 4. – С. 94–97.
 2. Демидюк О. О. Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем / О. О. Демидюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. / за заг. ред.: проф. Єханурова Ю. І., Филюк Г. М. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2014. – Вип. 2 (29). – С. 389–400.
 3. Демидюк О. О. Підвищення інституційної ефективності економічної системи як чинник сталого розвитку України / О. О. Демидюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 7 (160). – 27–33.
 4. Демидюк О. О. Теоретико-методологічні засади дослідження сутності та характерних ознак сучасних економічних систем / О. О. Демидюк // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. – 2014. – № 2 (52). – C. 120–126 (0,54 д.а.).
 5. Демидюк О. О. Порівняльний аналіз інституційної ефективності економічних систем постсоціалістичних країн / О. О. Демидюк // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – № 13. – C. 118–126.
 6. Демидюк О. О. Інституційний підхід до аналізу сутності та оцінювання ефективності сучасних економічних систем / О. О. Демидюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 8 (228). – С. 36–52.
 7. Демидюк О. О. Сучасний стан та проблеми підвищення інституційної ефективності економічної системи України / О. О. Демидюк // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. – 2015. – Т. 23, вип. 9 (3). – С. 176–182.
 8. Demydiuk O. Current status and issues of institutional changes in the economy of Ukraine / O. Demydiuk // Nauka I studia. – Przemysl, 2014. – № 9 (119). – P. 116–
 9. Демидюк О. А. Теоретико-методологические новации институционализма в исследовании роли и функций государства в экономике / О. А. Демидюк // Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права : междунар. науч.-практ. конф., 22 янв. 2014 г. – Саратов, 2014. – С. 64–70.
 10. Демидюк О. О. Особливості інституційних змін в економіці України / О. О. Демидюк // Шевченківська весна. Економіка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, (Київ, 24–28 берез. 2014 р.) / за заг. ред. проф. В. Д. Базилевича. – К., 2014. – Вип. ХII. – C. 16.
 11. Демидюк О. О. Інституційна складова підвищення конкурентоспроможності економіки України [Електронний ресурс] / О. О. Демидюк // Конкурентоспроможність національної економіки : Матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф., 28 берез. 2014 р. – К., 2014. – С. 224–227 (0,26 д.а.). – Режимдоступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2014/ Competitiveness/conf_materials.pdf
 12. Demydiuk O. Institutional interpretation of the nature and characteristics of modern economic systems / O. Demydiuk // Бъдещетовъпросиотсветананауката: материализа10-амеждународнаянаучнапрактичнаконференция, 17–25 дек. – София: «БялГРАД-БГ» ООД, 2014. – Т. 7. – С. 26–28.
 13. ДемидюкО. О. Специфіка інституційного аналізу та вимірювання ефективності сучасних економічних систем/ О. О. Демидюк// Шевченківська весна. Економіка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, 1–3 квіт., 2015 р. / за заг. ред. проф. В. Д. Базилевича. – К., 2015. – Вип. ХIIІ. – C. 13.
 14. Демидюк О. О. Теоретичні підходи до оцінювання ефективності сучасних економічних систем / О. О. Демидюк // Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст. : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 жовт. 2015 р. – К. : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2015. – Т. 2. – C. 220–223.
 15. Демидюк О. О. Інституційна модернізація економічної системи України: передумови та пріоритети / О. О. Демидюк // Шевченківська весна. Економіка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, 5–6 квіт., 2016 р. / за заг. ред. проф. В. Д. Базилевича. – К., 2016. – Вип. ХIV. – C. 18.
 16. Demydiuk O. Corruption as a factor of institutional inefficiency of the economy of Ukraine / O. Demydiuk // Paradigmata Poznani. – Praha, 2016. – № 3. – P. 61–
 17. Demydiuk O. Institutional structure and institutional effectiveness of economy of Ukraine / O. Demydiuk // East European Scientific Journal. – Warsaw, 2016. – № 9. – P. 22–
 18. Демидюк О. О. Інституційні чинники підвищення ефективності функціонування та розвитку сучасних економічних систем / О. О. Демидюк // Банківська справа. – 2017. – № 1(142). – С. 74–85.
 19. Демидюк О. О. Сутність та критерії ефективності сучасних економічних систем / О. О. Демидюк // Бізнес Інформ. – 2017. – № 2. – С. 8–14.
 20. Hrazhevska, N. I. Efficiency of institutional transformations in post-communist countries / N.I. Hrazhevska, O. O. Demydiuk, M. V. Petrovsky // Scientific Bulletin of Polissia. – 2017. – № 1 (9). 1. – P. 30–36.
 21. Демидюк О. О. Соціально-економічна результативність функціонування та розвитку національних економік [Електронний ресурс] / О. О. Демидюк // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 2-3 листопада 2017 р. – К., 2017. – С. 583-587. – Режим доступу:http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali_conf_2017_27_11_2017.pdf
 22. Demydiuk O. European integration of Ukraine: environmental aspect / O.Demydiuk // Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2018 року. – К.: «Прінт Сервіс», 2018. – с. 64-67.
 23. Сучасні економічні системи: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 – «Економіка», освітньої програми «Економічна теорія та економічна політика» / Упорядники Н.І. Гражевська, О.О. Демидюк. – К., 2018. – 50 с.
 24. Демидюк О. О. Якість життя як чинник підвищення соціально-економічного розвитку країни/ О.О. Демидюк // Бізнес Інформ. – 2019. – №2. – C. 8–13.
 25. Демидюк О.О. Корупція як чинник дестабілізації національної економіки / О.О. Демидюк // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І.Ігнатюк: – К., 2019. – Вип. І. Частина І – С. 30-31.
 26. Глобалізація та економічна політика: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 – «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика» / Упорядники Н.І. Гражевська, А.Д. Залєвська-Шишак, О. О. Демидюк, В.В. Колоша. – К., 2020. – 50 с.
 27. Демидюк О.О. Індекс очікування ділової активності як індикатор стану національної економіки [Електронний ресурс] / О.О. Демидюк // Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 01-28.02.2021 р. – Х., 2021. URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2760/2625. – Назва з екрану.
 28. Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики здобувачами освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика» / упорядники Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, А.О. Ходжаян, А.Д. Залєвська-Шишак, Н.В. Томчук-Пономаренко, В.В. Колоша, О.О. Демидюк – К., 2021.
 29. Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики здобувачами освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та право») / упорядники Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, А.О. Ходжаян, А.Д. Залєвська-Шишак, Н.В. Томчук-Пономаренко, В.В. Колоша, О.О. Демидюк. – К., 2021.
 30. Демидюк О.О. Концепція екологічного підприємництва: теоретичний вимір та практика реалізації. [Електронний ресурс]. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму: за заг. ред. проф. А. І. Ігнатюк : Київ, 2021. Дослідницька секція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.». с. 158- 160. URL: https://www.efbm.org/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%95%D0%A2.pdf
 31. Демидюк О.О. Фінансова доступність медичних послуг як стратегічний пріоритет державної політики соціального захисту населення України. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А. І. Ігнатюк. Міжн. наук.-практ. Конференція «Соціально-економічний добробут населення в умовах макроекономічної нестабільності». Київ, 2021. с. 136-139