Наукова та видавнича діяльність

НАУКОВІ НАПРЯМИ КАФЕДРИ МІІД

07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством: Інноваційний розвиток. Державна науково-технічна та інноваційна політика.

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Наукова діяльність кафедри охоплює наступні напрямки роботи: аспірантура, докторантура, підготовка дисертаційних робіт, публікації результатів наукових досліджень у фахових та міжнародних виданнях; участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах; участь студентів у конкурсах наукових робіт та Всеукраїнських й міжнародних олімпіадах.

Ефективність наукової діяльності кафедри МІІД засвідчує те, що у межах наукової школи проф. Д.М. Черваньова захищені 10 докторських і 30 кандидатських дисертацій у галузі економічних наук з актуальних проблем економіки та управління НТП. За ініціативи проф. Д.М. Черваньова в Університеті було створено унікальну в Україні докторську спеціалізовану Вчену раду Д26.001.12, яка об’єднувала чотири наукові спеціальності та яку він очолював до 2006 р. Cеред представників наукової школи: д.е.н., професори Альфред Еппе, Вольганг Лойпольд, Н.П. Гончарова, І.Ю. Єгоров,м О.І. Жилінська, Г.І. Калитич, П.В. Мельник, О.С. Редькін, А.О. Старостіна, А.В. Шегда, В.І. Щелкунов; д.е.н. М.В. Ситницький; к.е.н., доценти О.В. Бобирєва, В.З. Бурчевський, О.О. Герасименко, І.М. Горбась, О.Г. Деркач (Давидова), М.Г. Дражан, А.О. Касич, П.В. Кухта, І.Ф. Марченко, І.О. Нетреба, Т.С. Овчаренко, Л.А. Оліх (Шаповалова), Л.В. Пащенко, В.Ю. Святненко, Н.П. Шморгун; к.е.н. Г.І. Аксьом, І.В. Андрусяк (Оробець), А.М. Букало, А.А. Денисенко, Л.Я. Золотаревська, В.О. Кузьминський, М.О. Канаєва, А.О. Полторацька (Вікулова), Т.Е. Петровська, Д.В. Чеберкус, А.В. Чорний, О.В. Чулак, М.В. Шингур; доктор філософії з менеджменту Д.В. Дацькова. Результати досліджень наукової школи опубліковані у понад 1000 наукових праць. Загальна кількість публікацій кафедри становить понад 3000 робіт.

Із 1992 року на кафедрі МІІД здійснюється підготовка аспірантів і докторантів, успішну аспірантську підготовку із захистами кандидатських дисертацій завершили такі викладачі кафедри і факультету: В.Ю. Святненко, О.І. Жилінська, О.О. Герасименко, А.П. Дука, Н.В. Бутенко, Т.С. Овчаренко, Л.А. Оліх (Шаповалова), К.В. Ковальська, П.В. Кухта, М.В. Ситницький, І.О. Нетреба, І.М. Горбась, О.Г. Деркач (Давидова), Л.В. Пащук, А.О. Полторацька (Вікулова), І.П.Тимченко, у різні періоди викладачами кафедри були кандидати економічних наук М.В. Шингур, М.О. Канаєва, Т.Е.Петровська, О.В. Чулак.

Наукову зміну кафедра МІІД плекає зі студентської лави. Презентація і оприлюднення результатів наукових досліджень кафедри є важливою умовою закріплення й посилення позицій у освітньо-науковому середовищі України та інтеграції Університету у міжнародну та світову спільноту.

Упродовж 2010-2020 рр. викладачі та аспіранти кафедри взяли участь у 569 Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і виступили із 1043 доповідями на цих заходах. Студенти кафедри із задоволенням долучаються до наукових досліджень і презентують їхні результати на всеукраїнському (національному) та міжнародному рівнях, так, протягом 2016-2020 рр. студенти взяли участь у більше ніж 240 наукових та професійних заходах (Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, круглі столи).

Ще однією зі сфер професійного і наукового розвитку у процесі підготовки менеджерів є участь студентів у олімпіадах різних галузей знань. У 2011-2020 рр. студенти кафедри МІІД вибороли перемогу у 20 Всеукраїнських студентських олімпіадах з фаху (http://surl.li/ajtqr; http://surl.li/ajsyy; https://cutt.ly/sK427Qe), а також предметних олімпіадах зі статистики та стратегічного управління, зокрема у 2019 р. стали переможцями Чорна Наталя, Ліннік Марія, Коваленко Тетяна; у 2018 р. – Бабенко Дмитро, Ляш Діана, Білокриницька Кристина (І-ші місця на двох Всеукраїнських олімпіадах – з фаху та зі стратегічного управління); у 2017 р. – Павленко Надія, Тімченко Ірина, Аврамчук Анастасія, Мірчук Зоряна, Демиденко Роман; у 2015 р. – Саприга Яна (І-ші місця на двох Всеукраїнських олімпіадах – з фаху та зі стратегічного управління).

Наукова активність студентів-менеджерів має свої результати у численних перемогах на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових та кваліфікаційних робіт. У 2011-2021 рр. студенти-менеджери вибороли перемогу у 23 конкурсах наукових робіт студентів за різною тематикою у провідних ЗВО України, зокрема (http://surl.li/ajqzj; http://surl.li/ajqzk; https://cutt.ly/LK49wki; http://surl.li/ajraj; http://surl.li/ajqzz; http://surl.li/ajraw): у 2021 р. – Бабенко Дмитро, Солодаренко-Літковська Регіна, Іваницька Лілія, Бурмістрова Олена, Снитюк Вікторія, Конопльов Владислав, Гонзель Анастасія); у 2020 р. – Ляш Діана, Прилуцька Тетяна; у 2019 р. – Файчак Ірина, Павленко Надія, Подчерняєва Вікторія; у 2018 р. – Коваленко Тетяна, Ліннік Марія; у 2017 р. – Дімов Іван, Руденко Єлизавета; у 2016 р. – Аврамчук Анастасія, Войтович Анна; у 2015 р. – Затонацький Дмитро.

У 2021 р. переможцями Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спец. 073 Менеджмент стали випускники кафедри МІІД Литвиненко Владислава, Розбейко Кирило, Чорна Наталя.

Студенти отримують також численні відзнаки, грамоти і подяки, зокрема за: найкращу доповідь, найкращу презентацію, активну участь у обговоренні, креативний підхід до теми тощо (http://surl.li/akexf); так у 2021 р. було відзначено Павленко Надію, Кожухівську Анастасію, Павлюк Валерію, Подчерняєву Вікторію, Вдовенко Каріну, Нечипоренка К.; у 2019 р. Метошоп Олександру-Анну; у 2018 р. Брацюк Ольгу, Чорноус Катерину, Литвиненко Владиславу; у 2017 р. Андросенко Тетяну, Павленко Надію, Файчак Ірину; у 2016 р. Войтович Анну, Шишак Наталю.

Виконання держбюджетних наукових тем і грантових проєктів

Провідними представниками кафедри забезпечено виконання держбюджетної теми «Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні», 2019–2021 (ДР № 0119U100324, наук. керівник: проф. Жилінська О.І.), міжфакультетських бюджетних тем Університету «Розробка стратегії інтернаціоналізації технологічного трансферу у транснаціональному просторі: аналітичне прогнозування, моделювання викликів та перспектив», 2021–2022 (ДР № 0121U109522), «Організаційно-економічне забезпечення трансферу технологій і формування підприємницького клімату у дослідницьких університетах України», 2019–2020 (ДР № 0118U001124), «Розробка методів керування системою трансферу технологій», Європейська програма COSME, 2018–2019 та ін.; здійснюються дослідження за кафедральною темою «Інноваційний розвиток менеджменту в умовах інформаційного суспільства», 2016–2024.

Наукові публікації та видавнича діяльність

ВИД ПУБЛІКАЦІЇ За роками звітності Підсумок

за 2016–2022 рр.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Монографії 2 5 10 12 9 9 47
Підручники, навчальні посібники 3 2 8 4 11 8 36
Науково-методичні комплекси 4 6 7 4 7 12 40
Наукові статті, загалом 70 69 99 68 81 67 454
у МНБД:  Scopus 1 4 8 10 12 35
                 Web of Science 1 4 6 4 5 9 29
                 Index Copernicus 23 24 53 35 39 32 206
в українських виданнях, із них: 46 47 86 53 60 46 338
у фахових виданнях 31 28 73 45 54 42 273
у МНБД, зокрема: 19 20 57 40 38 41 215
                 Scopus   2 1 3 2 8
                 Web of Science 2 2 3 2 3 12
у зарубіжних виданнях, із них: 24 22 13 15 21 21 116
у МНБД, зокрема: 13 13 11 15 16 18 86
                 Scopus 1 2 7 7 10 27
                 Web of Science 1 2 4 1 3 6 17
Матеріали конференцій, тези 67 97 119 94 88 84 549
Загальна кількість публікацій 146 173 236 184 196 181 1116

Кількість наукових статей і методичних праць, опублікованих членами кафедри МІІД, обумовлює її статусну позицію у загальному рейтингу публікаційної активності Університету, а також визначає індивідуальний рейтинг кожного викладача. За період 2016–2021 рр. у доробку членів кафедри 1116 публікацій, із них наукових статей – 454; зокрема: у зарубіжних виданнях – 116 публікації; у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України – 273; у МНБД Scopus – 35 публікацій, Web of Science – 29 публікацій. Якість наукових публікацій підкреслює те, що 11 викладачів кафедри МІІД мають h-індекс у МНБД Scopus. Результатами публікаційної активності студентів кафедри МІІД протягом 2010-2021 рр. є більше 100 статей, де авторами є студенти та близько 500 тез конференцій.