Про кафедру

МІСІЯ КАФЕДРИ  МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – здійснювати підготовку фахівців із вищою освітою за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за всіма рівнями вищої освіти, здатних провадити на високому професійному рівні організаційно-управлінську, інформаційно-аналітичну, освітню, науково-дослідницьку, консультаційну діяльність в організаціях різних видів економічної діяльності, спроможних конкурувати на ринку праці, формувати у майбутніх фахівців професійні компетентності, уміння нарощувати та ефективно використовувати свій фаховий потенціал, будувати своє майбутнє і досягати найкращих результатів у професії, ставати лідерами в організаціях.

Спеціальності та освітні програми, за якими кафедра здійснює підготовку

073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент організацій» на здобуття ОС бакалавр (денна ф. н.);

073 «Менеджмент» ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» на здобуття ОС магістр (денна ф. н.);

073 «Менеджмент» ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності» на здобуття ОС магістр (денна ф. н.);

073 «Менеджмент» ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» на здобуття ОС магістр (заочна ф. н.).

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КАФЕДРИ

Менеджмент та його функціональні сфери (менеджмент, історія менеджменту, менеджмент організацій, управління персоналом, операційний менеджмент, прийняття управлінських рішень, антикризове управління, стратегічне управління, стратегічний контролінг, інформаційні системи у менеджменту, управління проектами, менеджмент ЗЕД, методика викладання менеджменту, формування системи прикладних методів менеджменту, кадровий менеджмент, консалтинг, управління якістю, логістичний менеджмент, організація управлінської праці, управлінська культура, самоменеджмент, організація командної роботи, сучасні концепції лідерства, тайм-менеджмент).

Менеджмент та маркетинг інноваційної діяльності (національні інноваційні системи, основи науково-технічної та інноваційної політики, системна організація та управління нововведеннями, маркетинг нововведень, маркетингові дослідження, хай-тек маркетинг, методи інноваційного менеджменту, управління інтелектуальною власністю, управління інноваційними проектами, методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності), управління знаннями, Інтернет-маркетинг, бренд-менеджмент нових товарів).

Менеджмент інвестиційної діяльності (інвестування, інвестиційний менеджмент, інвестиційний аналіз, управління інвестиційним портфелем, венчурне інвестування).

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності започатковано у 1990 р., коли за ініціативи проф. Д.М. Черваньова в Університеті було створено кафедру економіки та управління науковими дослідженнями та проектуванням, що була єдиною в українській вищій школі зі спеціалізацією на підготовці фахівців у сфері економіки та управління НТП та дослідженнях інноваційної проблематики і в межах якої було сформовано наукову школу «Формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації».

У 1992 р. кафедру перейменовано на кафедру інноваційного менеджменту та підприємництва, започатковано підготовку фахівців з менеджменту та розгорнуто системну науково-методичну роботу над змістом бакалаврської та магістерської підготовки менеджерів, їх перший випуск здійснено на економічному факультеті у 1998 р. Цього ж року Київський національний університет імені Тараса Шевченка став базовим ЗВО для Науково-методичної комісії з менеджменту Науково-методичної ради МОН України, яку очолив декан економічного факультету, проф. Д.М. Черваньов, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва. НМК з менеджменту розроблено першу модель підготовки магістрів з менеджменту з акумулюванням досвіду провідних університетів України: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, КНЕУ ім. В.Гетьмана, НТУУ «КПІ», ДУ «Львівська політехніка», Донецького нац. університету, ОДЕУ. Відтак магістерська підготовка менеджерів на випусковій кафедрі розгорталася з урахуванням кращих практик провідних університетів.

21 травня 2001 р. випускову кафедру перейменовано на кафедру менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності (кафедра МІІД), підготовка фахівців здійснювалась за напрямом «Менеджмент» за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на денній і заочній ф. н. За роки діяльності кафедрою МІІД підготовлено понад 3000 фахівців з менеджменту, здійснено 26 випусків бакалаврів (від першого у 1998 р.), 11 випусків спеціалістів зі спец. «Менеджмент організацій», 24 випуски магістрів менеджменту (від першого у 1998 р. за спец. «Менеджмент організацій» / «Менеджмент організацій і адміністрування» денної і заочної ф. н.), 13 випусків за спец. «Менеджмент інноваційної діяльності» денної ф. н.), один випуск за ОНП «Менеджмент» підготовки докторів філософії. Нині кафедра МІІД здійснює підготовку фахівців із вищою освітою у галузі знань 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» за спец. 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» за першим, другим і третім рівнями вищої освіти.

Сучасне обличчя кафедри МІІД сформувалося завдяки значним зусиллям багатьох висококваліфікованих фахівців і насамперед тих, хто її очолював. У 1990-2003 рр. кафедру очолював її засновник – д.е.н., проф. Черваньов Дмитро Миколайович, який в Університеті пройшов шлях від аспіранта до декана економічного факультету. Дмитро Миколайович підготував 4 докторів і 25 кандидатів економічних наук, заснував у 1996 році Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і був його незмінним директором 16 років. На відзначення внеску Заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Д.М. Черваньова у розвиток економічного факультету та з нагоди святкування 70 річниці його заснування відкрито іменну аудиторію – аудиторію 909 імені професора Д.М. Черваньова.

З 2003 р. кафедру МІІД очолював д.е.н., проф. Євтушевський Володимир Андрійович, який в Університеті пройшов шлях від студента, аспіранта до професора і завідувача кафедри. Під його науковим керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій. Володимир Андрійович був членом Вченої ради Університету, членом редколегії чотирьох наукових фахових журналів, упродовж двох каденцій був членом експертної комісії ВАК України, членом комісії ДАК МОН України.

У 2011–2020 рр. кафедру МІІД очолювала д.е.н., проф. О.І. Жилінська. Усе науково-викладацьке життя Оксани Іванівни пов’язане з кафедрою, економічним факультетом та Університетом, який вона з відзнакою закінчила у 1992 р. та пройшла шлях від студентки, аспірантки, доцентки, завідувача кафедри до проректорки з наукової роботи. Оксана Іванівна поєднує науково-педагогічну та громадську роботу, з 2015 року Оксана Іванівна Жилінська входить до складу Наукової ради МОН України за секцією «Економіка», у 2019–2021 рр. – вчений секретар цієї секції, у 2021 р. обрана Головою секції «Економіка» Наукової ради МОН України. Професор О.І. Жилінська – Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, нагороджена нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення».

Із 2020 р. кафедру очолює д.е.н., проф. Ситницький Максим Васильович, випускник Університету, що пройшов у ньому шлях від студента, аспіранта, доцента до завідувача кафедри. М. В. Ситницький – науковий керівник міжнародного проєкту Британської Ради «Творча іскра: Програма вищої освіти з підприємництва», міжнародного проєкту «Розвиток мережі інноваційної економіки у дослідницьких університетах Вишеградської групи» (2020–2021 рр.), виконавець проєкту «Національний центр розвитку креативного підприємництва», за яким Університет у партнерстві з Кінгстонським університетом Лондона (Велика Британія) створює додаткові умови для розвитку й підтримки інноваційних проєктів у галузі підприємницької діяльності у співпраці з Британською Радою.

Нині кафедра забезпечує викладання понад 60 курсів обов’язкових і вибіркових дисциплін підготовки фахівців у галузях знань 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ», 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ», 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» та ін.

Знаменною подією у житті кафедри МІІД стали організація і проведення ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності «Менеджмент організацій» (2012) та спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2013), ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» (2015, 2016, 2017).

Високий рівень якості підготовки фахівців з менеджменту засвідчують наукові досягнення студентів, які  багаторазово ставали переможцями Всеукраїнських олімпіад з менеджменту організацій, стратегічного управління, посідали призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з ін. спеціальностей та Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, продовжили своє навчання в університетах провідних країн світу, в аспірантурі нашого Університету. Вихованці кафедри здобували перемогу в конкурсах бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді м. Києва, призові місця на міжнародній олімпіаді з бізнесу та менеджменту, ставали фіналістами Всесвітнього конкурсу інноваційних маркетингових проєктів L’Oréal Brandstorm у м. Парижі, що сприяло їх працевлаштуванню у провідних компаніях України і світу. Свідченням досягнень кафедри МІІД у професійній підготовці стали високі результати участі у програмах міжнародного обміну студентів з європейськими університетами: Університет Нурланда (м. Буде, Норвегія); Glion Institute of Higher Education (Switzerland); Університет Барселони (Іспанія); ISM Університет менеджменту (м. Вільнюс, Литва), Університет Масарика (м. Брно, Чехія). Практичне спрямування підготовки менеджерів забезпечують активні зв’язки з роботодавцями. На кафедрі МІІД налагоджена тісна співпраця з провідними українськими компаніями та організаціями: Торгово-промисловою палатою України, ТОВ «Л’ореаль Україна», консалтинговою компанією «Технології Управління Спайдер Україна», ТОВ «М.С.Л.», ТОВ «ГоуАйТі», ТОВ «Фішки.ua» та ін.