Головна / Кафедри / Кафедра обліку та аудиту / Наукова та видавнича діяльність

Наукова та видавнича діяльність

Кафедра обліку та аудиту свої наукові дослідження виконує в рамках наукової теми економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка №16 БФ040-01 «Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвит» протягом досліджуваного періоду. Крім того, кафедра виконує кафедральну наукову тему № 16 КФ 040-10 «Стратегії реалізації МСФЗ як напрямок розвитку національної системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні», науковим керівником якої є доцент Мельник Тетяна Григорівна.

Наукові дослідження здійснюються за такими основними напрямками:

  • стратегія реалізації МСФЗ як напрямок розвитку національної системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні;
  • реформування системи державного фінансового контролю підприємств.

Працівники кафедри обліку та аудиту за досліджуваний період отримали чотири свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, а саме:

 

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ ЗАКЛАДАМИ

У 2014-2018 рр. д.е.н., доцент Засадний Богдан Андрійович брав участь у складі делегації представників ЗВО у реалізації проекту Центру реформ фінансової звітності Світового Банку «Зміцнення аудиту і звітності у країнах Східного партнерства».

У 2018-2019 рр. к.е.н., доцент Фещенко Євгенія Аркадіївна брала участь у реалізації проекту Світового Банку «Удосконалення обліку і звітності у державному секторі» (PULSAR), метою якого є сприяння країнам учасницям програми у вдосконаленні національних систем ведення обліку у державному секторі і переході на міжнародні стандарти IPSAS.

У 2020 р. д.е.н., професор Швець Віктор Григорович як член Методологічної ради Міністерства фінансів України  з бухгалтерського обліку  вносив пропозиції щодо:   Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання», Змін до  Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору. порівняльного аналізу основних положень НП(С)БО 30 «Біологічні активи» та МСФЗ для   МСБО 41 «Сільське господарство», внесення змін до Методичних рекомендацій по застосуванню облікових регістрів.

З 2020 року д.е.н., професор Гура Надія Олександрівна  проводить наукове співробітництво із закордонною організацією United Nations Development Programme (UNDP), проєкт ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES).

 

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ

Наукова секція кафедри обліку та аудиту має на меті розгляд наукових праць викладачів кафедри, аспірантів і докторантів на предмет відповідності  якості виконання цих робіт і паспорту наукової спеціальності «Облік і оподаткування». Наукову секцію очолює проф.. Швець В.Г..

За традицією, дисертації аспірантів і докторантів тричі обговорюються на секції, після чого при позитивному рішенні рекомендуються для розгляду на засіданні кафедри на предмет рекомендації  роботи до захисту на спеціалізованій вченій раді.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та пошукувачів за науковою спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), з 2016 року – за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

На кінець 2020 року на кафедрі загальна кількість аспірантів становила 4 особи з відривом від виробництва.

За період з 2014 р. по 2021 р. на кафедрі захищено 1 докторська дисертація та 11 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), з них одна дисертація громадянина Лівії.

 

ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ

На кафедрі обліку та аудиту працює науковий студентський гурток з проблем бухгалтерського обліку, аудиту та звітності: у 2014-2016 рр. науковий керівник гуртка «Цікавий облік» д.е.н., проф. Гура Н.О.; у 2017-2019 рр. науковий керівник гуртка  «Актуальний  бухгалтерський  облік та аудит» д.е.н., проф. Дорош Н.І.

 

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, ПАНЕЛЬНІ ДИСКУЦІЇ

 ПРОВЕДЕНІ КАФЕДРОЮ

У 2019 р. у рамках Міжнародного форуму EFBM’2019 присвяченого до 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 75-річчя економічного факультету кафедра долучилась до організації та взяла участь у підготовці дослідницької секції “Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості” в складі якої працювали три панельні дискусії: – Обліково-аналітична наука та освіта, – Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах сталого розвитку, – Облік і контроль в державному секторі.