Пільги при поселенні

Пільгові умови,

передбачені законодавством України

щодо поселення у гуртожиток

№п/п Категорія студентів Вид пільги Витяги з законодавства України Документи, які подає студент
1. Діти-сироти   і   діти,   позбавлені   батьківського
піклування,  особи  з  їх числа[1]
Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні держави (ст.19 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ (в редакції станом на 31.03.2023 р.)

Учні   та   студенти   зазначеної  категорії
зараховуються  на  повне державне утримання в навчальних закладах,
до  яких  вони  вступили,  і  в період навчання до 23 років
(підпункт 1 пункту 13 Постанови КМУ від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (в редакції станом на 10.06.2021 р.). (за змістом цих положень, мають право першочергово безоплатно бути поселеними у гуртожиток)! 

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ (в редакції станом на 31.03.2023 р.)

Стаття 19. Право на освіту

Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні держави. Студентам, які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю I-III групи, студентам із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, включаючи студентів з багатодітних сімей, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога.

Постанова КМУ від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (в редакції станом на 10.06.2021 р.).13. Установити, що:      1)   дітям-сиротам   і   дітям,   позбавленим   батьківського
піклування,  особам  з їх числа, а також учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і перебували  на  повному  державному утриманні в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої  освіти,  при  вступі  на  навчання  до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти видається безоплатно  за  рахунок  коштів  тих закладів, які вони закінчили, комплект   нового   одягу   і   взуття  на  суму  не  менш  як  12 неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян,  а  також грошова допомога  в  розмірі  не  менш  як 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів   громадян.   Учні   та   студенти   зазначеної  категорії
зараховуються  на  повне державне утримання в навчальних закладах, до  яких  вони  вступили,  і  в період навчання до 23 років
або до закінчення    відповідних   навчальних   закладів   забезпечуються безоплатно   продуктами   харчування,  одягом,  взуттям  і  м’яким інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.  {Абзац перший підпункту 1 пункту 13 в редакції
Постанови  КМ  №  723  (723-2008-п) від 20.08.2008; із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  №  587  (587-2021-п) від
09.06.2021} 

1).Заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з поселення);

2).копію паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки (реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID);

3).копію свідоцтва про народження;

4).копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

5). копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування та копію свідоцтва про смерть батьків:

6). оригінал довідки з місця навчання.

 

2. Особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”[2] Особам, зазначеним у підпунктах 1-4 пункту 1 цих Порядку та умов, які навчаються за денною формою навчання, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді безоплатного проживання (Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 (в редакції від 19.12.2020 р.)

 

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII (в редакції станом на 15.04.2023 р.)

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них

Держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

{Статтю 12 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 425-VIII від 14.05.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2300-VIII від 27.02.2018; в редакції № 2745-VIII від 06.06.2019}

Державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти надається у вигляді:

{Абзац перший частини восьмої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2745-VIII від 06.06.2019}

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;

{Абзац шостий частини восьмої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2745-VIII від 06.06.2019}

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 12 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 425-VIII від 14.05.2015}

Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 (в редакції від 19.12.2020 р.)

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а саме:

1) особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4. Державна цільова підтримка надається особам, зазначеним у пункті 1 цих Порядку та умов, у вигляді:

Особам, зазначеним у підпунктах 1-4 пункту 1 цих Порядку та умов, які навчаються за денною формою навчання, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді безоплатного проживання.

1).Заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з поселення);

2).копію паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки (реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID);

3).копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4).копія посвідчення УБД/ копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни / копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності;

5).оригінал довідки з місця навчання.

 

3. Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”[3] Особам, зазначеним у підпунктах 1-4 пункту 1 цих Порядку та умов, які навчаються за денною формою навчання, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді безоплатного проживання (Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 (в редакції від 19.12.2020 р.)

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII (в редакції станом на 15.04.2023 р.)

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них

Держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

{Статтю 12 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 425-VIII від 14.05.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2300-VIII від 27.02.2018; в редакції № 2745-VIII від 06.06.2019}

Державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти надається у вигляді:

{Абзац перший частини восьмої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2745-VIII від 06.06.2019}

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;

{Абзац шостий частини восьмої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2745-VIII від 06.06.2019}

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 12 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 425-VIII від 14.05.2015}

Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 (в редакції від 19.12.2020 р.)

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а саме:

2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

Особам, зазначеним у підпунктах 1-4 пункту 1 цих Порядку та умов, які навчаються за денною формою навчання, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді безоплатного проживання.

1).Заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з поселення);

2).копію паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки (реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID);

3).копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4). свідоцтво про народження;

5).копія посвідчення УБД/ копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни / копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності (одного з батьків);

6).оригінал довідки з місця навчання.

 

4. Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти)[4] у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту. Особам, зазначеним у підпунктах 1-4 пункту 1 цих Порядку та умов, які навчаються за денною формою навчання, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді безоплатного проживання (Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 (в редакції від 19.12.2020 р.)

 

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ (в редакції станом на 31.03.2023 р.)

Стаття 19. Право на освіту

Держава забезпечує дітям осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти надається у вигляді:

{Абзац перший частини п’ятнадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2745-VIII від 06.06.2019}

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

{Абзац шостий частини п’ятнадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2745-VIII від 06.06.2019}

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII (в редакції станом на 15.04.2023 р.)

Стаття 10. Сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни

До сімей загиблих (померлих) ветеранів війни належать:

1) сім’ї осіб, зазначених у статтях 6 і 7 цього Закону, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби (у тому числі на території інших держав) під час воєнних дій та конфліктів;

сім’ї військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які призивалися на збори військовозобов’язаних Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки колишнього Союзу РСР і загинули (померли) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з антигромадськими проявами;

сім’ї загиблих під час Другої світової війни осіб із числа особового складу груп самозахисту об’єктових та аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, а також сім’ї загиблих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних закладів;

сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

Дія абзацу четвертого цього пункту не поширюється на сім’ї працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконанні службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.

До членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, зазначених у цій статті, належать:

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;

утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

2) дружина (чоловік) померлих осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, а також дружина (чоловік) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

На дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, партизанів, підпільників і учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу, визнаних за життя особами з інвалідністю, чинність цієї статті поширюється незалежно від часу смерті особи з інвалідністю;

3) дружина (чоловік), які не одружилися вдруге, батьки, неповнолітні діти померлих учасників бойових дій, партизанів, підпільників, військовослужбовців та учасників війни, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Другої світової війни та війни 1938-1939 років з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові дії державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних);

4) діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Стаття 10-1. Сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

До сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України належать:

1) сім’ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

2) сім’ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність), та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

{Пункт 2 частини першої статті 10-1 в редакції Закону № 2864-IX від 12.01.2023}

3) сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

4) сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

5) сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також сім’ї працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

6) сім’ї осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 (в редакції від 19.12.2020 р.)

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а саме:

3) дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

4) дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

Особам, зазначеним у підпунктах 1-4 пункту 1 цих Порядку та умов, які навчаються за денною формою навчання, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді безоплатного проживання.

 

1).Заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з поселення);

2).копію паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки (реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID);

3).копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4). свідоцтво про народження;

5). посвідчення члена сім’ї загиблого;

6.оригінал довідки з місця навчання.

 

5. Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I, II, III груп[5] Право на безоплатне поселення чітко не встановлено, проте це загалом витікає зі змісту ст.22, 29 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-XII (в редакції станом на 06.11.2022 р.)

 

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-XII (в редакції станом на 06.11.2022 р.)

Стаття 22. Для реалізації права на професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту особами з інвалідністю заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти створюють їм необхідні умови для здобуття відповідної освіти.

{Частина перша статті 22 в редакції Закону № 2745-VIII від 06.06.2019}

Стаття 29. Особи з інвалідністю забезпечуються житлом у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством і з урахуванням положень цього Закону.

Особи з інвалідністю та сім’ї, в яких є діти з інвалідністю, мають переважне право на поліпшення житлових умов в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 

1).Заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з поселення);

2).копію паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки (реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID);

3).копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4).копія висновку МСЕК про встановлення інвалідності/копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

5).оригінал довідки з місця навчання.

 

6. Особи віднесені до  категорії 1,2 постраждалих від Чорнобильської катастрофи;

діти, яким встановлено інвалідність, повязану з Чорнобильською катастрофою;

неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1,2,3 смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою[6].

Обов’язкове надання гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла (п.26 ст.20, п.1 ст.22, ч.2 ст.20, ч.2 ст.21, ч.2 ст.22, підпункт 4 п.13 ст.30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. №796-ХІІ (в редакції станом на 01.01.2023 р.)

 

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. №796-ХІІ (в редакції станом на 01.01.2023 р.)

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

26) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою соціальної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;

Пільги, передбачені пунктами 12172627 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктом 26 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1. Пільги, передбачені пунктами 57811122023 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Частина друга статті 20 в редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2400-III від 26.04.2001№ 2321-IV від 12.01.2005}

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1) пільги, передбачені пунктами 12356781112171820222324252627293031 статті 20;

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

Пільги, передбачені пунктами 12172627 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 57811122023 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2532-12 від 01.07.92, в редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом № 2400-III від 26.04.2001}

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Абз.3 п.13. Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, надаються компенсації та пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 частини першої цієї статті, а також надаються такі компенсації та пільги: 4) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою соціальної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;

 

1).Заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з поселення);

2).копію паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки (реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID);

3).копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4).свідоцтво про народження (надають неповнолітні діти, осіб потерпілих від Чорнобильської катастрофи);

5).копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорія 1/категорія2/ копія посвідчення дитини потерпілої від Чорнобильської катастрофи з вкладкою встановленого зразка/довідка встановленого зразка, яка видається неповнолітнім дітям померлого громадянина, віднесеного до категорії 1,2,3, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

6).оригінал довідки з місця навчання.

 

7. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи[7] Надаються місця у гуртожитках на час навчання (п.1 ст.5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 р. № 345-VI (в редакції станом на 20.01.2018 р.)

 

Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 р. № 345-VI (в редакції станом на 20.01.2018 р.)

Стаття 5. Особливості здобуття освіти

1. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи, зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та виплатою за рахунок бюджетних коштів соціальної стипендії в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

{Абзац перший частини першої статті 5 в редакції Закону № 1774-VIII від 06.12.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}

 

1).Заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з поселення);

2).копія паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки (реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID);

3).копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4).свідоцтво про народження (подають діти шахтарів);

5).довідку відділу кадрів
підприємства  (шахтоуправління)з зазначенням тривалості стажу підземної роботи;

6).оригінал довідки з місця навчання.

 

8. Курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї Надається жила площа в сімейних гуртожитках (абз.6.п.7 ст.12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII (в редакції станом на 23.12.2022 р.)

 

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII (в редакції станом на 23.12.2022 р.)

Стаття 12. Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями

Курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї, надається жила площа в сімейних гуртожитках. У разі відсутності таких гуртожитків їм виплачується за місцем проходження військової служби грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення[8].

 

1).Заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з поселення);

2).копія паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки (реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID);

3).копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4).оригінал довідки з місця навчання (Військовий інститут).

 

8. Внутрішньо переміщені особи[9] Проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках відповідного типу закладу освіти (Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 (в редакції від 19.12.2020 р.)

 

Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 (в редакції від 19.12.2020 р.)

5) дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

Дія цих Порядку та умов поширюється на осіб, які віднесені до категорій, зазначених у підпунктах 2-6 цього пункту, до закінчення такими особами закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Особам, зазначеним у підпунктах 5 і 6 пункту 1 цих Порядку та умов, які навчаються за денною формою навчання, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді:

проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках відповідного типу закладу освіти – для студентів закладів фахової передвищої або вищої освіти, курсантів невійськових закладів фахової передвищої або вищої освіти за умови, що такі особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» від 20 березня 2022 р. № 332

 

1).Заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з поселення);

2).копія паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки (реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID);

3).копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4).свідоцтво про народження;

5). копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

6). довідка з управління соціального захисту населення про отримання чи не отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

7).оригінал довідки з місця навчання.

 

9. Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення[10]. Проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках відповідного типу закладу освіти (Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 (в редакції від 19.12.2020 р.)

 

Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 (в редакції від 19.12.2020 р.)

6) дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Дія цих Порядку та умов поширюється на осіб, які віднесені до категорій, зазначених у підпунктах 2-6 цього пункту, до закінчення такими особами закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Особам, зазначеним у підпунктах 5 і 6 пункту 1 цих Порядку та умов, які навчаються за денною формою навчання, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді:

проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках відповідного типу закладу освіти – для студентів закладів фахової передвищої або вищої освіти, курсантів невійськових закладів фахової передвищої або вищої освіти за умови, що такі особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312).

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування: затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085-р (в редакції станом на 02.02.2022р.)

1. Затвердити:

перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з додатком 1;

перелік населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування, згідно з додатком 2.

 

1).Заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з поселення);

2).копія паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки (реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID);

3).копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4).довідка про реєстрацію місця проживання (інформація у паспорті!);

5). довідка з управління соціального захисту населення про отримання чи не отримання допомоги на проживання;

6).оригінал довідки з місця навчання.

 

10. Студентські   сім’ї[11] Забезпечувати першочергове    надання   студентським   сім’ям окремих кімнат у гуртожитках (Заходи щодо підтримки становлення розвитку студентської сім’ї: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. № 92-р) Заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України                               від 14 березня 2001 р. № 92-р.

Забезпечувати першочергове    надання   студентським   сім’ям
окремих кімнат у гуртожитках.

МОН, інші  центральні  та  місцеві  органи виконавчої влади, які мають у сфері управління вищі  навчальні заклади. Починаючи з 2001 року.

 

1).заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з поселення);

2).копія паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки (реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID);

3).копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

4).копія свідоцтва про шлюб;

5).оригінал довідки з місця навчання.

 

 

Примітка:

Для отримання пільги з оплати за проживання в гуртожитку студенти подають заяви із зазначенням особистих даних та конкретної пільги за проживання, на яку претендують. До заяви подаються завірені в установленому порядку копії документів.
Заява та необхідні документи подаються до бухгалтерії студміста.

[1] Проживання безоплатне

[2] Проживання безоплатне

[3] Проживання безоплатне

[4] Проживання безоплатне

[5] Проживання безоплатне  (бажано це передбачити локальними актами Університету)

[6] Проживання оплатне

[7] Проживання оплатне

[8] За змістом положень цієї статті, проживання надається безоплатно, оскільки за відсутності місць в гуртожиткам, їм згідно законодавства надається компенсація за піднайом житла

[9] Проживання оплатне на пільгових умовах (не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання), за умови, що такі особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» від 20 березня 2022 р. № 332

[10] Проживання оплатне на пільгових умовах (не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання), за умови, що такі особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» від 20 березня 2022 р. № 332

[11] Проживання оплатне