Середа Валентина Іванівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Контактна пошта: valentinasereda10@gmail.com

Навчання:

 • закінчила економічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – “політична економія”
 • навчалась в аспірантурі на кафедри політичної економії Київського інженерно-будівельного інституту.
 • захистила кадидатську дисертацію на тему “Особисте споживання як чинник економічного розвитку”;
 • 2002 – отримала звання доцента кафедри економіки;

Трудова діяльність:

 • є досвід роботи в консалтингових компаніях.
 • працювала науковим співробітником в Раді з вивчення продуктивних сил України АН України;
 • в якості експерта співпрацювала з Програмами ПРООН в Україні «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» та «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
 • працювала в Академії муніципального управління кафедри економіки, проректором з наукової роботи, деканом економічного факультету;
 • З 2008 – доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу КНУ імені Тараса Шевченка;
 • З 2008 р. працює на посаді доцента кафедри міжнародної економіки та маркетингу КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:
Блок 1 (Бакалавратура)

 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародна торгівля та економічний розвиток,

Блок 2 (Магістратура)

 • Сучасні стратегії міжнародного цивілізаційного розвитку
 • Міжнародний трансфер технологій
 • Міжнародна торгівля та інвестиції

Наукові інтереси:

Теоретичні та практичні проблеми міжнародної торгівлі, європейської інтеграції, міжнародної міграції, сталого розвитку за участю громад, міжнародного трансферу технологій

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота Київського міського голови (2005 р.)

Останні публікації:

Автор більш ніж 60 наукових та навчально-методичних праць.

 1. Середа В.І., Баліоз Д.Б. Вплив діяльності ЕБРР на економічний розвиток України. Наукові перспективи. 2021. №8(11). С.205-221. Index Copernicus
 2. Середа В.І., Нагачевська Т.В., Кульчіцька І.С. Фактори підвищення конкурентоспроможності українських виробників меду на ринках країн ЄС. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. № 5(32). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-32-2021 Index Copernicus
 3. Середа В.І., Руденко Н.В. Міжнародний трансфер технологій. Навчально-методичний комплекс для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Міжнародна економіка». – К., 2021. – 35 с.
 4. Середа В.І., Козарь М.В. Особливості використання кількісних інструментів регулювання міжнародної торгівлі в сучасних умовах //Економіка і суспільство.
  – 2017. – № 13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/21.pdf /.
 5. Середа В.І. Трансформація суспільного виробництва в моделі сталого розвитку в умовах глобалізаціі світової економіки // Вісник Київського національного університкту імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – вип. 10 (163). – С. 67-74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKNU_Ekon_2014_10_15
 6. Фондовий ринок : практикум : навч. посіб. / В.Д.Базилевич, В.М.Шелудько, В.В.Вірченко та ін.. ; за ред.. В.Д.Базилевича ; Київ.нац.ун-т ім..Т.Шевченка. – К. : Знання, 2017 – 718 с. (ч.6, 9, 10, обсяг власних сторінок – 64)
 7. Міжнародна економіка: термінологічний словник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Кузьома О.Ю. та ін. /За заг. ред. А.О. Старостіної. –К.: «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 248 с. (обсяг власних сторінок – 25).
 8. Середа В.І. Європейська інтеграція (економічний аспект). Навч. посіб. Київ. міськ. центр перепід. та підв. кваліф. працівників органів держ. влади, органів місц. самовряд., держ. підприємств, установ і організацій. –К.: КМЦППК, 2016. – 101 с.
 9. Фондовий ринок : підручник : у 2-х кн. – Кн.2. / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2016. – 686 с. (обсяг власних сторінок – 63).
 10. Міжнародна економіка: Практикум. Навч. посібник / / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2015. – 416 с. (обсяг власних сторінок – 50).
 11. Innovation Development of the Economy: Global Trends and National Features. Collective monograph edited by J.Zukovskis, K.Shaposhnykov. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – 716 p. (Sereda V. The Peculiarities of the Knowledge Economy in the Context of Globalization. – С.307-323).
 12. National economic development and modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol.2. Poland “Izdevnieciba “Baltia Publishing”, 2017.
  (Zhurylo V.V. Sereda V. Enforcing market position of Ukrainian organic producers in the European market. – P.160-181).

Наукові конференції та круглі столи

 1. Економіка. Фінанси. Бізенес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Матеріали міжнародного економічного форуму 2019. – 154 с. Середа В.І. Трансформація ринку праці в умовах глобальних економічних викликів. (с.115-116).
 2. International scientific conference Digital and innovative Economy: Processes, Strategic, technologies: Conference Proceeding, January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 220 p. Sereda V. Flexicurity as a mechanism of world labour market modernization. (p.30-33).