Ерастов Василь Ігорович

Посада: Кандидат економічних наук, асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Навчання:

2007-2012 рр. – навчався в Фінансово-правовому коледжі при КНУ імені Тараса Шевченка, отримав диплом бакалавра за спеціальністю «Фінанси і кредит»

2012-2014 рр. – навчався на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобув кваліфікацію магістра фінансів та кредиту, економіста з фінансової роботи (за спеціалізацією управління ризиками та страхування) (диплом з відзнакою).

Грудень 2014 р. – грудень 2017 р.- навчався в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» (кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Січень 2019 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України» (науковий керівник – д.е.н., проф., академік НААН Малік М.Й.).

Трудова діяльність:

З листопада 2012 по липень 2013 року – аналітик ТОВ «ФортПоліс»

З серпня 2013 року по листопад 2013 – системний програміст «Decom»

З вересня 2013 року – старший лаборант навчально-організаційного сектору по забезпеченню навчального процесу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З травня 2018 року – асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курси, які викладаються:

«Інтернет-страхування» «Управління фінансовими ризиками», «Іноземна мова за кластером спеціалізації», «Інформаційні технології в страхуванні», «Поведінкові фінанси», «Economic Intelligence», «Банківський менеджмент».

Наукові інтереси:

Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування, застосування інформаційних технологій страховиками, Інтернет-страхування в Україні та в світі, Інтернет-банкінг, інтеграція банків та страхових компаній

Основні наукові праці:

Ерастов В.І. Зарубіжний досвід розвитку та функціонування Інтернет-страхування / В.І. Ерастов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія Економіка. – 2015. – №3(168) – c.55-62

Ерастов В.І. Сучасні тенденції розвитку Інтернет-страхування в Україні / В.І. Ерастов // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. – 2015 –  Випуск 28– c.141-146

Ерастов В.І. Аналіз особливостей реінжинірингу бізнес-процесів у виробничій, збутовій та страховій сферах / В.І. Ерастов // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». – 2016 –Вип. №3 – c.139-143

Ерастов В.І. Впровадження страхового репозиторію як альтернативи класичному Інтернет-страхуванню: правові аспекти / В.І. Ерастов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія Економіка. – 2016 – №4(181) – с.17-24

Ерастов В.І. Основні тренди страхового ринку зарубіжних країн, що мають позитивний вплив на Інтернет-страхування / В.І. Ерастов // Облік і фінанси. – 2016 – №2(72) – с.110-118

Ерастов В.І. Проблеми оцінки результатів вкладення коштів в інформаційні системи та технології страхових компаній / В.І. Ерастов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» – 2017 – Вип. 12(1). – С. 98-102

Ерастов В.І. Страхові агрегатори як учасники страхового ринку / В.І. Ерастов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»– 2017 – №23/2017 – с 68-72

Erastov V. IоTinfluenceoninsuranceindustrydevelopment/ V. Erastov // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings. – Riga: Baltija Publishing, 2016 – с.326-328

Erastov V. ThemainconceptsofInternetactivityheldbyinsurancecompanies// International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, Part II, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing, p.

Erastov V. Big Data utilization in insurance industry / V. Erastov // Sciences of Europe. – 2016 – №5(5) – с.45-47

Erastov V. BUSINESS PROCESS REENGINEERING IN INSURANCE, PRODUCTION AND DISTRIBUTION/ V. Erastov // Magyar Tudományos Journal. – 2017 – №6(2017) – с.30-34

Міждисциплінариний словник зі страхування та ризик менеджменту / М58 [Р.В. Пікус. Н.В. Лобова. О.М. Лобова та ін.]: за наук. Ред. Проф. Р..В. Пікус. – К.:Логос, 2015. – 508 с

Ерастов В.І. Використання BigData у страховій діяльності / В.І. Ерастов / Науково-аналітичний журнал «Фінансові послуги». – 2016 – №5(119) – с.11-14

Ерастов В.І. Імплементація нейронних мереж у процес страхового андерайтингу / В.І. Ерастов / Науково-аналітичний журнал «Фінансові послуги». – 2016 – №5(119) – с.11-14

Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.

Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів/ К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416с.