Головна / Departments / Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics / Наукова та видавнича діяльність

Наукова та видавнича діяльність

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Кафедра є потужним науковим колективом у структурі економічного факультету та університету, що  налічує 23 особи професорсько-викладацького складу, серед яких – 9 докторів економічних наук, 8 професорів, 12 кандидатів економічних наук, з них – 8 доцентів, 5 асистентів. На кафедрі працюють 4 лауреати Державної премії в галузі науки і техніки України, 2 лауреати премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського, лауреат Державної премії України в галузі освіти.На всіх етапах своєї історії кафедра була і лишається потужним осередком фундаментальних економічних досліджень, свідченням чого стало формування та розвиток визнаних в Україні та за її межами наукових шкіл.

Кафедра постійно працює над активним впровадженням у навчальний процес новітніх наукових досягнень у галузі економічної теорії, макро і мікроекономіки та інших провідних напрямів сучасної фундаментальної економічної науки. Зусилля професорсько-викладацького колективу зосереджені на дослідженні таких наукових напрямів. 

В межах комплексної наукової програми університету «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» колектив кафедри здійснює наукові дослідження за кафедральною науково-дослідною темою “Концептуальні засади та інституційний вимір сучасної макроекономічної стратегії України” Посилання , в рамках якої проводиться розробка концептуально-методологічних засад формування макроекономічної стратегії України у контексті сучасної трансформації її економічної системи; визначення основних викликів і протиріч у її реалізації; виявлення механізму впливу інституційних чинників тощо.

Викладачі кафедри залучені до наукового дослідження, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету МОН України, за темою “Інноваційно-підприємницькі моделі сучасних університетів: світові тенденції, основні ризики та нові можливості для України”, (державна реєстрація № 1205-32 від 29.12.2018 р. )

За період 2018-2020 рр. колективом кафедри опубліковано 23 індивідуальні та колективні монографії, 175 наукових статей, з них 106 – у фахових виданнях, 124 – у міжнародних наукометиричних базах даних та 36 – у зарубіжних виданнях. У тому числі у виданнях бази Scopus – 23, у виданнях бази Web of Science – 11.

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації: аспірантів, з 2016 р. – докторів філософії (PhD програма) та докторантів зі спеціальності 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. Станом на кінець 2021 р. на кафедрі навчається 7 аспірантів, з них 4 – денної форми навчання. Колектив кафедри бере активну участь в організації та проведенні численних наукових заходів: міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, наукових Круглих столів, Міжнародних форумів.

У травні 2019 р. до 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 75-річчя економічного факультету кафедра долучилась до організації та проведення Міжнародного форуму EFBM’2019  “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління”: Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху, Посилання , який створив широку платформу поєднання знань, ідей та можливостей для забезпечення економічного розвитку та ефективного управління, цільовою аудиторією якого стала освітянська і наукова спільнота України і зарубіжжя, бізнес, органи державної влади та громадські організації.

У рамках Міжнародного форуму EFBM’2019 кафедра взяла участь у підготовці пленарної панельної дискусії форуму “Глобальні виклики цифрової епохи для економіки України”, яку відкрив своїм виступом перший ключовий спікер – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського В.Д. Базилевич.

29 вересня 2021 р. у рамках ІІ Міжнародного форуму EFBM’2021 «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ.БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ» Зміни. Адаптація. Нова економіка  економічному факультеті відбулось засідання дослідницької секції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» , організованої кафедрою економічної теорії, макро- і мікроекономіки. Змістовним наповненням дослідницької секції стало обговорення найбільш актуальних проблем сучасних фундаментальних економіко-теоретичних досліджень, а також нагальних питань економічної політики, які мають вагоме науково-практичне значення.

У роботі дослідницької секції взяли участь фахівці 24 закладів вищої освіти, науково-дослідних установ НАН України та інших країн, Міністерства економіки України. Тези та анотації виступів надіслали 63 учасника, у тому числі 23 співробітника університету; 8 співробітників НАН України; серед провідних учених – 28 професорів

 В рамках Форуму 2021 р. було також проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Соціально-економічний добробут населення в умовах макроекономічної нестабільності»,  організовану кафедрою економічної теорії, макро- і мікроекономіки та Міждисциплінарним аналітичним центром соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри студенти та аспіранти беруть активну участь у науковій роботі, зокрема у роботі кафедрального секційного засідання щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка»  за напрямом «Економічна теорія та економічна політика», друкують доповіді у тематичному науковому збірнику.

У 2017-2020 рр. кафедра була базовою у проведенні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» . У роботі галузевої конкурсної комісії конкурсу традиційно беруть участь провідні науково-педагогічні працівники провідних ЗВО України.

 3 червня 2019 р. кафедра у складі економічного факультету долучилась до співпраці з Міністерством економіки України на основі реалізації Меморандуму про співробітництво за проєктом “Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього”. Основним завданням проєкту є створення платформи для взаємодії між Міністерством та провідними університетами України для розвитку наукової роботи у сфері економіки та державних фінансів, створення кадрового резерву Міністерства, а також надання можливостей для здобуття досвіду студентами.  У 2020 р. викладачами, аспірантами й студентами економічного факультету було презентовано дослідження «Промислові політики: цілі, механізми, інструменти та результати». В проєкті взяли участь аспіранти та студенти під керівництвом професорів кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки. Робота була високо оцінена експертами Спільного комітету студентських робіт, а учасникам проекту була висловлена подяка від Міністерства 

Студенти освітніх програм  кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки є активними учасниками та переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт з економіки та економічної політики