Головна / Departments / Department of Business Economics / Наукова та видавнича діяльність

Наукова та видавнича діяльність

З квітня 2016 р. кафедрою розпочато дослідження фундаментальної науково-дослідної теми “Соціоекономічний вектор розвитку вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції” (16КФ040-09) в межах комплексної наукової програми університету “Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації”, науковий керівник – д.е.н., проф. Филюк Г.М.

За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 підручники, 14 навчальних посібників, 18 монографій.

Наукові статті за результатами досліджень викладачів кафедри систематично друкуються у фахових виданнях України, у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus).

На кафедрі видається фаховий науковий журнал «Теоретичні та прикладні питання економіки».

Починаючи з 2000 р. кафедра започаткувала проведення міжнародних науково-практичних конференцій з актуальних проблем підвищення конкурентоспроможності національної економіки та формування конкурентних переваг підприємств різних видів економічної діяльності та організаційно-правових форм. Активну участь в обговоренні та дискусіях на конференціях беруть як вітчизняні науковці, викладачі та практики, так і представники зарубіжних наукових шкіл (Польща, Великобританія, Китай, Білорусь, Греція, Грузія, Латвія, Німеччина та ін.).

Під науковим керівництвом професорів кафедри було захищено понад 30 кандидатських і 2 докторських дисертацій.

У 2016 році аспірантці кафедри економіки підприємства, денної форми навчання, Єгоровій Г. А. за високі досягнення у навчальній та науковій роботі було присвоєно академічну стипендію імені М.С. Грушевського.

Під керівництвом викладачів кафедри до наукової роботи активно залучаються студенти. За останні 5 років студентами написано і опубліковано понад 70 тез виступів на конференціях, понад 80 наукових статей у збірниках студентських наукових робіт, 19 статей у фахових наукових виданнях у співавторстві з викладачами. Понад 20 студентів стали переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад та конкурсів.

У 2015 р. студентці 4 курсу кафедри економіки підприємства Несеврі Анні Ігорівні за наукові досягнення було присуджено іменну стипендію  імені М.І. Туган-Барановського. У 2016 р. студентка магістратури Самарцева А.Є. здобула перемогу у стипендіальній програмі Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA».