Головна / Departments / Department of Economic Cybernetics / Склад кафедри / Камінський Андрій Борисович

Камінський Андрій Борисович

Науковий ступінь: Доктор економічних наук, професор

Посада: Професор кафедри економічної кібернетики

Навчання:
1987-1992 рр. – навчання на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Математика». Кваліфікація «Математик. Викладач». 1992-1995 рр. – навчання в аспірантурі механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У січні 1997 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Трудова діяльність:
З 1995 р. по 1998 р. працював на посаді асистента кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 1998 р. по 2001 р. працював на посаді асистента, а з 2001 р. по жовтень 2003 р. на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 1999-2001 роках виконував обов’язки заступника декана економічного факультету з питань міжнародного співробітництва. У 2001-2002 роках викладав на магістерській програмі Бременського університету (Німеччина), стипендіат німецької служби академічних обмінів DAAD.
У лютому 2003 р. було присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.
З жовтня 2003 р. по жовтень 2006 р. навчався у докторантурі при кафедрі економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2004 році проводив наукові дослідження в університеті м.Айова (США).
З жовтня 2006 р. по січень 2012 р. працював на посаді доцента кафедри економічної кібернетики.
У грудні 2007 року захистив дисертацію «Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю економіко-математичне моделювання.
З лютого 2012 року працює на посаді професора кафедри економічної кібернетики. У вересні 2015 року отримав звання професора.

Є членом двох спеціалізованих вчених рад: Д 26.001.48 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Д 26.006.07 ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана». Член Науково-експертної ради університету.
Член редколегії Науково-аналітичного журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці». Камінський А.Б. є автором монографії, декількох навчальних посібників, співавтором підручників з цінних паперів та фондового ринку. Має більше 90 наукових публікацій.

Викладає курси:
“Portfolio Management” (англійською мовою), «Теорія економічного ризику», «Дослідження операцій в економіці».

Наукові інтереси:
Аналіз, оцінка та моделювання фінансових ризиків. Оцінка інвестиційного ризику та оптимізація інвестиційного портфеля. Ризики комерційного банку. Системи кредитного ризик-менеджменту. Технології кредитного скорингу. Роль та функції інституту бюро кредитних історій.

Підручники:

  • Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання. – К: Вид-во «Козаки», 2002. – 120 с.
  • Kaminsky A.B. Portfolio Management. – Kyiv: Znannia, 2015. – 214 p.
  • Цінні папери: підручник / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с. (Співавтор)
  • Цінні папери: практикум / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791 с. (Співавтор)
  • Фондовий ринок: підручник у 2-х кн. – Кн.1 / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2015. – 621 с. (Співавтор)
  • Фондовий ринок: підручник у 2-х кн. – Кн.2 / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2016. – 686 с. (Співавтор)

Основні наукові праці:
Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків. Монографія. – К: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 304 с.

Камінський А.Б. Інформаційна прозорість у діяльності ІСІ: теоретичне обґрунтування і практика реалізації // Фінанси України – 2010. – № 10. – С. 60-70.

Камінський А.Б., Бабенко Д.О. Нечітко-множинний підхід до оптимізації портфеля цінних паперів із врахуванням ліквідності // Економічна кібернетика – 2010. – №1-3(61-63) – 21-30.

Камінський А.Б. Ломовацька Я.В. Дослідження інформаційної прозорості недержавних пенсійних фондів України //Фінанси України – 2011. – № 4. – с. 88-97.

Камінський А.Б., Сікач В.О. Нейромережеві технології в управлінні портфелем простроченої заборгованості // Міжвідомчий науковий збірник «Моделювання та інформаційні системи в економіці». – 2011. – Випуск 84.- с.5-19.

Камінський А.Б., Леонов Д.А. Розкриття інформації в системі недержавного пенсійного забезпечення: обґрунтування доцільності та практика реалізації // Фінанси України. – 2011. – № 6. – с.62-72.

Камінський А.Б. Ломовацька Я.В. Концептуальні основи розробки інвестиційних стратегій інститутів колективного інвестування // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 10. – с. 3-8.

Камінський А.Б., Писанець К.К. Cкорингові технології в кредитному ризик-менеджменті // Бізнес-інформ. – 2012. – № 4. – С. 197-201.

Камінський А.Б., Писанець К.К. Структура та інструментарій ризик-менеджменту у споживчому кредитуванні // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 27, том 2. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 169-175.

Камінський А.Б., Писанець К.К. Модель кредитного скорингу заснована на концепції виживання // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. – Вип. 25. – Львів, 2012. – С. 136-142.

Камінський А.Б. Бюро кредитних історій в системі ризик-менеджменту споживчого кредитування // Бізнес-інформ. – 2013. – № 4. – С. 372-376.

Камінський А.Б. Генезис та структура системи бюро кредитних історій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – Випуск 10 (151). – С. 31-35.

Камінський А.Б. Скорингові технології оцінки вартості портфелів прострочених кредитів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2013. – № 2 (17). – С.183-188.

Камінський А.Б. Концептуальні підходи до організації системи ризик-менеджменту споживчого кредитування // Наукові записки НаУКМА. – 2013. – Т. 134: Економічні науки. – С.45-49.

Камінський А.Б. Оцінка ринкової позиції банку на основі бенчмаркингу бюро кредитних історій // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2013. – Випуск 50. – С. 133-140.

Камінський А.Б. Імплементація скорингу в бізнес процеси споживчого кредитування банку // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – №4 (70). –С.345-351

Камінський А.Б. Становлення та перспективи розвитку бюро кредитних історій в Україні // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія «Економіка і менеджмент» – 2014. – № 1 (16). – с.118-127.

Kaminsky A.B. Сredit bureau benchmarking as a tool for estimation of bank’s position at the market // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2015. – Випуск 1 (166). – С. 68-73.

Камінський А. Б. Методологічні основи використання потенціалу бюро кредитних історій у кредитній діяльності // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2015. – Том 172, С. 38-44