Головна / Departments / Department of Economic Cybernetics / Склад кафедри / Лаврентьєв Максим Миколайович

Лаврентьєв Максим Миколайович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри економічної кібернетики

Навчання:

 • У 2002 р. отримав повну вищу освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «радіофізика і електроніка» та здобув кваліфікацію радіофізика, інженера-дослідника. У
 • 2005 р. отримав другу вищу освіту у Київському національному економічному університеті за спеціальністю «фінанси» та здобув кваліфікацію спеціаліста з фінансів.
 • Протягом 2006-2010 рр. навчався в аспірантурі Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління». У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

 

Трудова діяльність:

 • 2002 р. – провідний інженер відділу електроніки твердого тіла Інституту фізики НАН України.
 • 2002-2006 рр. – інженер-конструктор відділу 5 ДП «Держ ККБ «Луч»».
 • 2006-2017 рр. – науковий співробітник (2006 р.), старший науковий співробітник (2007-2017 рр.) ДННУ «Академія фінансового управління».
 • 2017-2019 рр. – науковий співробітник (2017-2018 рр.), старший науковий співробітник (2018-2019 рр.) ДНУ «Інститут освітньої аналітики».
 • З вересня 2019 р. – асистент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Напрями наукових інтересів:

Дослідження впливу державних інвестицій на економічний розвиток країни. Моделювання впливу бюджетних інструментів на показники економічного розвитку країни та її регіонів. Бюджетне планування та прогнозування.

Навчальні курси, що викладає:

«Вища математика для економістів», «Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів», «Дослідження операцій в економіці», «Інформаційний бізнес».

Основні наукові праці:

Лаврентьєв М.М. є автором 56 наукових праць, із них розділи у 11 колективних монографіях, 17 наукових статей, зокрема:

 1. Лаврентьєв М. М. Вплив бюджетних інструментів на економічний розвиток регіонів України / М. М. Лаврентьєв // Научный журнал «Культура народов Причерноморья». – 2006. – №96. – С. 52-55.
 2. Затонацька Т. Г. Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків / Т. Г. Затонацька, М. М. Лаврентьєв // Фінанси України. – № 11 (144). – 2007 р. – С. 31-42.
 3. Лаврентьєв М. М. Державний бюджет як інструмент впливу на економічний розвиток регіонів України / М. М. Лаврентьєв // Наукові праці НДФІ. – №4. – 2007 р. – С. 48-56.
 4. Лаврентьєв М. М. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України / М. М. Лаврентьєв // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 1. – С. 28-33.
 5. Лаврентьєв М. М. Удосконалення механізму державного фінансування економічного розвитку регіонів / М. М. Лаврентьєв // Вісник ДДФА. – 2010. – № 1 (23). – С. 126-133.
 6. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України / за ред. Ф. О. Ярошенко; ДННУ «Акад. фін. управління». – 2-ге вид., переробл. – К., 2011. – 704 с. – С. 491-505.
 7. Лаврентьєв М. М. Удосконалення існуючих підходів до підготовки, оцінювання та відбору інвестиційних програм (проектів), які реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Вісник Львівської державної фінансової академії. 2013. № 25. С. 121–129.
 8. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін. ; за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко ; ДННУ «Акад. фін. управління». – К., 2014. – Т. 2. – 2014. – 784 с. – С. 39-71.
 9. Лаврентьєв М. М. Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 53-61.
 10. Лаврентьєв М. М. Світовий досвід використання бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 98-102.
 11. Лаврентьєв М. М. Державна підтримка регіонального розвитку в Україні. Земля, труд и капитал: трансформация факторов производства в новой экономике. Вызовы и решения : Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 150-летию К. К. Незабытовского (Витебск, 27 июня 2015 г.). Витебск, 2015. С. 143-147.
 12. 12. Lavrentiev M. Proposals for improving regulatory framework on allocation of the state capital expenditures for implementation and support of investment projects. Regional Innovations. 2015. №2. p. 40-48.
 13. Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст / за ред. Т.І. Єфименко. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління», 2016. 496 с. С. 390-398.
 14. Лаврентьєв М. М. Вдосконалення системи управління державними інвестиціями в Україні. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2016. Том 21. Випуск 9 (51). С. 36-40.
 15. Затонацька Т. Г., Лаврентьєв М. М. Вдосконалення методики проведення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2017. Випуск 13. Частина 2. С. 39-44.
 16. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія / за ред. член кор. НАН України, д.е.н., проф. В. Д. Базилевича, д.е.н., проф. В. Л. Осецького. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; НДС «Центр економічних досліджень» ; ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. 536 с. С. 34-63.
 17. Лаврентьєв М. М. Сучасний інструментарій розвитку регіонів: інституційні зміни. Механізм регулювання економіки. 2018. № 2. С. 45-58.
 18. Zatonatska T. H., Bazhenova O. V., Lavrentiev M. M. Influence of budgetary instruments on indicators of regional development. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. № 1 (28). С. 121-129.