Овчаренко Тетяна Сергіївна

E-mail: tetyana_ovcharenko@knu.ua
Посада: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, відповідальна по кафедрі за навчально-методичну роботу. Науковий ступінь: кандидат економічних наук
дис. канд. екон. наук 08.02.02 “Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств” (2004 р.).
Вчене звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання:
1994–1998 рр. – навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала , кваліфікацію бакалавр, напрям підготовки “Менеджмент у виробничій сфері”(диплом з відзнакою).
1998-1999 рр. – навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту (диплом з відзнакою).
2000-2003 рр. – навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.02.02 – “Економіка та управління науково-технічним прогресом” (кафедра інноваційного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Трудова діяльність:
З жовтня 2003 року – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З вересня 2012 року – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова діяльність:
2016 р. – керівник проектної групи по розробці освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій” освітнього ступеня “Бакалавр” за спеціальністю 073 “Менеджмент” галузі знань 07″Управління та адміністрування”.
Керівництво науковою роботою понад 100 студентів. Рецензент по дисертаційним роботам чотирьох аспірантів кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.
Керівництво науковою роботою студентів: Руденко Є.О. 1 місце ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності” Менеджмент” (2017 р.).
Член ЕК кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Куратор академічної групи.
2015-2017рр. – ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» – відповідальний секретар оргкомітету.
2011-2014 рр. – Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Менеджмент організацій» – відповідальний секретар оргкомітету.
Член експертної комісії проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» МОН України.
Опонування 4 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2013р., 2014 р., 2015р.).
2010 р. – член журі II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму “Менеджмент” Київський національний торговельно-економічний університет.
Член експертної групи журі II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент організацій” Одеський державний економічний університет.
Член журі I-го Чемпіонату “Управлінські змагання: технологія перемоги” серед молодих менеджерів страхових компаній України, що проводився на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Диплом за активне сприяння в організації першого студентського чемпіонату зі стратегічного менеджменту ”Global Management Challenge Junior”.

Викладає дисципліни:
Менеджмент, інвестування, інвестиційний менеджмент, венчурне інвестування.

Наукові інтереси:
Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств; бізнес-планування інвестиційних проектів; державне регулювання інвестиційних процесів в Україні; венчурне інвестування.

Нагороди та відзнаки:
2013 р. – Подяка Українського союзу промисловців і підприємців.
2016 р. – Грамота Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Стажування:
2015р. – Київський університет ринкових відносин за програмою “Менеджер з розвитку бізнесу”.
2016 р. – Празький інститут підвищення кваліфікації (м. Прага, Чеська Республіка) «Публікаційна і проектна активність в Європейському Союзі» Certificate of Attendance.

Основні публікації:
Загалом опубліковано понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з них, з них один навчальний посібник з грифом МОН України у співавторстві, навчальний посібник у співавторстві, 2 навчально-методичні комплекси.

Основні навчально-методичні праці:

Інвестування. Практикум: Т.С.Овчаренко, А.А.Степанова. – Київ.: – Аграр Медіа Груп, 2017. 418 с.
Міждисциплінарний словник з менеджменту: навчальний посібник (з грифом МОНмолодьспорту України, у співавторстві). К.: Нічлава, 2011. 624 с.
Євтушевський В.А., Ковальська К.В., Балан В.Г., Овчаренко Т.С. Методичні рекомендації до випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з для студентів спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій” КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. c.28.
Овчаренко Т.С. Навчально-методичний комплекс з курсу “Основи інвестиційної політики». К.:ТОВ “Анва-принт”, 2009. 81 c..
Овчаренко Т.С. Навчально-методичний комплекс з курсу «Інвестиційний менеджмент» для студентів економічних спеціальностей. К.: «Анва-принт» 2009. 122 с.

Наукові публікації в періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, у фахових виданнях:

Овчаренко Т.С. Розробка інвестиційного проекту створення виробничих потужностей на промисловому підприємстві / А. Степанова, Т. Овчаренко // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. 2017. №5. С. 116–126.( Index Copernicus).
Ovcharenko T. Modern Trends and Problems of Development of Consulting Services Industry in Ukraine K. / K. Kovalska, T. Ovcharenko, L. Anisimova // Journal Association 1901 “SEPIKE”. – Ed. 17. – 2017. Р. 84–90. (Index Copernicus, Google Scholar, DRJI, Research Bible, Cite Factor, Thomson Reutors, Deutsche National Bibliothek, Library of congress, DOAJ).
Овчаренко Т.С. Методичні підходи щодо визначення інвестиційної привабливості галузей України/ А. Степанова, Т. Овчаренко // Молодий вчений. Вип.5(45) Херсон, 2017. С.684–689(Index Copernicus).
Овчаренко Т.С. Необходимость развития професиональных компетенций студентов экономических специальностей/ Л.Анисимова, К..Ковальская // Journal L’Association 1901 SEPIKE-Poitiers, Frankfurt, Los Angeles. 2016. Р.5–9 (Index Copernicus (2013), Cite Factor, Research Bible, WorldCat).
Овчаренко Т.С. Підходи до оцінювання ефективності інвестицій у розвиток персоналу ПрАТ”Філіп Морріс Україна”/Т. Овчаренко, Є.Руденко // Молодий вчений. Науковий журнал. Вип.12.1 (40). С.904–908 (Index Copernicus).
Ovcharenko T. Development prospects of leasing activities in the conditions of globalization / K. Kovalska, Promising problem of economics and management:Сollection of scientific articles. //Publishing house”BREEZE”-Montreal,Canada, 2015. Р.80–86.
Овчаренко Т.С. Особливості мотивування персоналу інноваційного підприємства/ Овчаренко Т.С., Ковальська К.В. // Електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Ефективна економіка» 2015. №12. С.8 (Index Copernicus).
Овчаренко Т.С. Міжкультурна компетентність як фактор успішної крос-культурної комунікації /Proceedings of International scientific and practical conference” Problems and perspectives in European education development”-Prague,Czech Republic. 2016. Р.64–67.
Овчаренко Т.С. Організація процесу інвестицій у розвиток персоналу на підприємствах з урахуванням світового досвіду /International Scientific Conference Integrated busines structures: models, processes, technologies: Conference Proceeding-Chisinau, Republic of Moldova: Baltija Publishing. 2016. Р.112–116.
Овчаренко Т.С.Перспективи інноваційного розвитку будівельної галузі України ІV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки” – Львів, 2017. С.799–801.