Наукові керівники

Перелік потенційних наукових керівників

економічного факультету

07 «Управління та адміністрування»

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

Купалова Галина Іванівна – професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, д.е.н., професор, Почесний професор Карагандинського університету (Казахстан). Заслужений працівник освіти України. Директор Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури економічного факультету.

Гарант освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Тематика виконуваних досліджень:

 • Модернізація  підприємницької, торговельної та логістичної діяльності на принципах сталого розвитку.
 • Управління підприємницькою, торговельною та логістичною діяльністю в контексті Європейського зеленого курсу.
 • Екологічний менеджмент в підприємництві, торгівлі, логістиці.

  

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Загальна кількість публікацій – 340, у т.ч.: монографій – 23; глосаріїв – 2; підручників, навчальних посібників, практикумів, – 19; наукових статей – 133, з яких 23 у журналах, включених до наукометричної бази Scopus (h-індекс – 4),  Web of Science; 63 публікації за матеріалами симпозіумів, конференцій; 80 навчально-методичних праць. Має 8 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твори.

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Підготувала 27 кандидатів (у т.ч. 2 іноземних громадян) та одного доктора економічних наук. Здійснює наукове керівництво аспірантами кафедри.

 

Бердар Маргарита Михайлівна – професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, д.е.н., професор

Тематика виконуваних досліджень:

 • Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва
 • Модернізаційний стан підприємств в сучасних умовах
 • Теоретико-методологічні аспекти дослідження розвитку підприємництва
 • Фінансове забезпечення інноваційного розвитку як чинник конкурентоспроможності підприємств України
 • Венчурний бізнес як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств України
 • Управління ресурсним забезпеченням підприємства
 • Організація біржової діяльності на сучасних біржах

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Загальна кількість публікацій – 142, (навчальних посібників – 5; монографій – 4; навчально-методичних праць – 30; наукових статей у фахових виданнях України – 64; статей у міжнародних наукометричних базах – 15, у т.ч. Scopus – 5 (h-индекс 1), Web of Science – 1, Index Copernicus – 47 та ін.).

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Здійснює наукове керівництво аспірантами кафедри.

 

Бутенко Наталія Василівна – професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, д.е.н., професор

Тематика виконуваних досліджень:

 • Підприємництво та біржова діяльність
 • Маркетингові стратегії підприємницьких структур
 • Партнерські відносини суб’єктів підприємництва
 • Конкурентна політика фірми
 • Діджиталізація бізнесу

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Загальна кількість публікацій – 140, (монографій – 7; навчально-методичних праць – 8 наукових статей у фахових виданнях України – 80; статей у міжнародних наукометричних базах – 10, у т.ч. Scopus – 6, Web of Science – 4 та ін.).

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Здійснює наукове керівництво аспірантами кафедри.

 

Мазур Ірина Іванівна – професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, д.е.н., професор

Тематика виконуваних досліджень:

 • Тренди розвитку підприємництва в поствоєнний період в Україні.
 • Інкорпарація європейської антикорупційної політики в систему детінізації підприємництва в Україні.
 • Трансформація економічної безпеки підприємництва України в умовах євроінтеграції.

 

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Загальна кількість публікацій – 163, (підручників – 3; монографій – 12; навчально-методичних праць – 37, серед яких навчальних посібників – 11, у тому числі 4 – практикуми; наукових статей у фахових виданнях України – 65; статей у міжнародних наукометричних базах – 12, у т.ч. Scopus – 3 (h-індекс 1), Web of Science – 1, Index Copernicus – 41 та ін.).

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Підготувала 8 кандидатів  економічних наук, у т.ч. 1 іноземного громадянина. Здійснює наукове керівництво аспірантами кафедри.

 

Гончаренко Наталія Володимирівна – в.о. завідувача кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, к.е.н., доцент

Тематика виконуваних досліджень:

 • Обліково-аналітичне забезпечення екологічного управління
 • Диджіталізація бізнес-процесів
 • Електронний бізнес
 • Розвиток екологічного підприємництва

 

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Загальна кількість публікацій – 130, (навчальних посібників – 7; монографій – 2; навчально-методичних праць – 13; наукових статей у фахових виданнях України – 45; статей у міжнародних наукометричних базах – 14, у т.ч. Scopus – 13 (h-індекс 4), Web of Science – 1, Index Copernicus – 43 та ін.).

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Здійснює наукове керівництво аспірантом кафедри.