Шевченко Володимир Юліанович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Навчання:

 • Київський державний університет імені Т.Г.Шевченко 1968-1973 спеціальність «політична економія» диплом з відзнакою, економіст, викладач політекономії
 • Київський державний університет імені Т.Г.Шевченко 1973-1975, аспірантура економічного факультету канд. екон. наук

Пройдені курси:

 • Surrey language center. United Kingdom. 1991.
 • English language course.
 • University of Dallas, USA, 1995.
 • Free enterprise economy, cetrificate

Стажування: 

 • 2005 р Велика Британія, Лафбро, університет Лафбро
 • 2007 р Велика Британія, Лафбро, університет Лафбро
 • 2008 р Велика Британія, Лафбро, університет Лафбро
 • 2015 р Велика Британія, Лафбро, університет Лафбро

Трудова діяльність:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київський державний університет імені Т.Г.Шевченко до 1994 року) – з 1975 по цей час – асистент, старший викладач, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету.

Громадська діяльність: 

 • 1981-1987 Рада молодих вчених при Президії Академії наук УРСР

Викладає курси:

 1. Бакалаврат
 • «Міжнародні фінанси»
 • «Валютна і податкова політика країн світу», модуль «Валютна політика»

2. Магістратура

 • «Міжнародний фінансовий менеджмент» укр/англ
 • «Міжнародна банківська діяльність/ International banking»
 • «Бізнес економікс / Business economics»

Наукові інтереси:

 • Структура і трансформація міжнародної фінансової системи./ Structure and transformation of the international financial system
 • Динаміка міжнародних фінансових, банківських і торговельних потоків / Dynamics of international financial, banking and trade flows
 • Міжнародна фінансова нестабільність і ризики. / International financial instability and risks
 • Інновації та цифрові технології в економіці та фінансах / Innovations and didgital technologies in the economy and finance

Звання та особливі нагороди:

 • Медаль Академії наук СРСР за кращу наукову студентську роботу.
 • Подяка Київського міського голови.

Загальна кількість публікацій – 110 наукових публікацій

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Shevchenko V. Economic shocks of pandemic impact: the European case. 3 Seas Economic Journal. Vol.1. Number 2.2020. p..53-60  Index Copernicus DOI
 2. Shevchenko V. . Global economic conditions for the banking systems stability. Economy and society: modern foundation for human development. Leipzig University. Leipzig. 2016. p.22-24.
 3. Shevchenko V.. International banking evolution: systemic dimensions. – National economic development and modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine. State University of Jan Kochanovski, Kielce. 2017, P.272-283
 4. Shevchenko V. Globalization implications on financial innovations. Innovative economy: Processes, strategies, Technologies. State University of Jan Kochanovski, Kielce. Kielce. 2017. P. 58-61.
 5. Shevchenko V. Social imperatives of the international banking evolution. The modern trends in the development of business social responsibility. Nova University, Lisbon. 2017. P.33-36.

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Shevchenko V. Digitalization and international access to finance. International Relations, Part “Economic sciences” Kyiv, Institute of International Relations.2. No 20. 2019. P.71-73
 2. Шевченко В.Ю. Опрощенко М.В. Еволюція прямого іноземного інвестування у цифровійекономіці. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб.наук. пр.  Вип.1 (38). К.: Вид.полігр. центр „Київськ. універ.”, 2019. С.63-73
 3. Шевченко В.Ю.,Луценко Л.В. Особливості боргового фінансування економіки України.Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб.наук. пр.  Вип.2 (38). К.: Вид.полігр. центр „Київськ. універ.”, 2019. С.16-25
 4. Шевченко В Ризики та суперечливість міжнародного руху капіталу в банківському секторі. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, серія „Економіка”, Вип. 3(156), 2014. С.26-30. Фахове видання
 5. Шевченко В Взаємодія торговельних і фінансових взаємозв’язків у зонах вільної торгівлі. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія „Економіка”, Вип.9 (162) , 2014- С. 24-30. Фахове видання
 6. Шевченко В Фактори банківської нестабільності і конкурентоспроможність підприємств. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб.наук. пр. Вип. 1 (30). -К.: Вид.полігр. центр „Київськ. універ.”, 2015, – С. 174-184. Фахове видання
 7. Шевченко В., Яценко В. Системний підхід до управління ризиками та фінансова стабільність підприємства (на прикладі державного підприємства «Антонов»). Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб.наук. пр. Вип. 2 (33). – К.: Вид.полігр. центр „Київськ. універ.”, 2016, – С. 56-68. Фахове видання
 8. Шевченко В Глобальні економічні процеси та еволюція міжнародної банківської конкуренції Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб.наук. пр. Вип. 1 (34). К.: Вид.полігр. центр „Київськ. універ.”, 2017, С.93-102. Фахове видання
 9. Шевченко В.Ю. Опрощенко М.В. Еволюція прямого іноземного інвестування у цифровій економіці. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб.наук. пр. Вип.1 (38). К.: Вид.полігр. центр „Київськ. універ.”, 2019. С.63-73. Фахове видання

Навчальні підручники, посібники:

 1. Транснаціональні корпорації/ Навч. посіб. з грифом МОН України. Шевченко В.Ю. розд. 6,8,10. К. : Таксон, 2001.
 2. Румянцев А.П., Климко Г.Н.,Рокоча В.В., Шевченко В.Ю. та ін. Міжнародна економіка. Підручник з грифом МОН України. К. Знання, 2006.
 3. Шевченко В Навчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародна банківська діяльність» « International Banking», англійською мовою). – В зб.: Міжнародна інвестиційна діяльність. Навчально-медичний комплекс дисциплін, За ред.. А.О.Старостіної К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015.
 4. Сучасна економічна освіта:Україна і Болонський процес. Базилевич В.Д., Шевченко В.Ю. та ін.. К., Знання, 2006
 5. Міжнародна економіка. Термінологічний словник. Стапрстіна А.О., Каніщенко О.Л., Кузьома О.Ю., Шевченко В.Ю. та ін.. К. «НВП «Інтерсервіс». 2017.

Монографії, монографічні статті:

 1. Shevchenko V. Pandemic global shocks and national economies. Economic development: global trends and national peculiarities. State University of Ian Kochanovsky. Kelce Poland “Baltia publishing” 2020. P.250-260.(0,9.друк. арк).
 2. Shevchenko V. Pandemic economic impact and international risks. Anti-crisis management: state, region, enterprise. Collective monograph. Vitautus Magnus Uiversity. Klaipeda, Lithuania. “Baltia publishing” 2020. P.77-88
 3. Shevchenko V. International capital flows under post-crisis global rebalancing. Chapter in monograph: Post-crisis global economy: restoration of equilibrium. Ed.by O.Shnyrkov and A.Filiprnko. K. Publishing center “Kyiv University”,2013
 4. Shevchenko V. International banking evolution: systemic dimensions: National economic development and modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine. State University of Jan Kochanovski, Kielce. 2017, p.272-283.
 5. Shevchenko V. Solidarity finance: forms and modern trends: A Social and Solidarity economy. The Ukrainian Choice. Monograph. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.2017, p.107-126.
 6. Шевченко В.Ю. Дивестиції і трансформація міжнародної банківської діяльності – Процеси економіч ної дезінтеграції і сучасному світово му господарстві.Київ. ВПЦ Київськ.Універ. 2018. С. 119—136.
 7. Shevchenko V. Divestments in the context of the international banking transformation strategy: Strategic management: global trends and national peculiarities. Monograph. State University of Ian Kochanovsky. Kelce.“Baltia publishing”//2019. .p..677-690.

Найвизначніші конференції, круглі столи, воркшопи 

 1. Шевченко В.Ю. Дивестиції в сучасні європейській банківській діяльності. Фінансовий сектор Європейського Союзу та сталий розвиток:європейський досвід, стратегі чні орієнтири для України. Міжн. Наук.-практ конф.Київ, АПСВТ. 2019.
 2. Shevchenko V. Global evolution of innovations financing. Economy and socie ty: a modern vector for development. II International scientific conference. Leipzig University. Leipzig. 2018
 3. Shevchenko V. Globalization implications on financial innovations. Innovative economy: Processes, strategies,Technologies.- State University, Kelce.- International conference, Kelce – 2017.
 4. Shevchenko V. Digitalization and international access to finance. Economy and management: modern transformation in the age of globalization.-Klaipeda University, Klaipeda – International conference. – 2017.
 5. Shevchenko V. Social imperatives of the international banking evolution. The modern trends in the development of business social responsibility.- Nova University, Lisbon – International conference. – 2017.
 6. Шевченко В.Ю. Drivers of banking systems development and productivity. Міжнародна наук. конф. «Продуктивна спроможність націй: приклад України». КНУ імені Тараса Шевченко, Київ. -2017.
 7. Шевченко В.Ю. Дивестиції в процесі трансформації міжнародної банківської діяльності.Процеси економічної дезінтеграції у сучасному світовому господарстві. Міжнародна наук.-практ. конф. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017.
 8. Шевченко В.Ю. Еволюція світової економіки та альтернативні моделі банківських послуг. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. ІII міжнародна наук.-практ. конф. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017.
 9. Шевченко В.Ю. Міжнародні фактори регулювання банківської системи України
 10. Конкурентоспроможність національної економіки. ХV1 міжнародна наук.-практ.конф. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016
 11. Шевченко В.Ю. External shocks impact on the banking system stability. Трансфоормація зовнішньої політики України в умовах нестабільності. Наук.-практ. конф. – К.: «Знання України», 2016.
 12. Шевченко В.Ю. Зовнішні чинники нестабільності банківської системи України. Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін. Міжнар. наук-практ.конф. Одеса, Одеський НУ, 2016.
 13. Шевченко В.Ю. Global trends impact on Ukrainian banking system. Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України.- Міжнародна конференція. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016.
 14. Shevchenko V. Global economic conditions for the banking systems stability. Economy and society: modern foundation for human development. Leipzig University, International conference. Leipzig- 2016.
 15. Шевченко В.Ю. Фактори банківської нестабільності і фінансові ризики підприємств: Сучасні виклики розвитку світової економіки. ІV Міжнародна науково-практичної конференції. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2015.