Волохова Людмила Федорівна

Посада: доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь:
кандидат економічний наук

Наукове звання: доцент

Навчання:
У 1976 році закінчила планово-економічний факультет Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка (КНЕУ ім. Вадима Гетьмана).
З 1980р. по 1983р. – аспірантка Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка. У 1984 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив науково-технічного прогресу на ефективність виробничої інфраструктури» за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація управління і планування галузей народного господарства.

Трудова діяльність:
1976р.-1978р. – інженер-економіст спеціалізованого проектно-конструкторського бюро Нафтоснабсбуту УРСР.
1978р.-1980р. – викладач економічних дисциплін Київського радіо-механічного технікуму.
1980р.-1983р. – аспірантура Киівського інституту народного господарства
1981р.-1987р. – науковий співробітник НДС Киівського інституту народного господарства.
1987р.-1989р. – асистент, старший викладач кафедри статистики і регіональної економіки Київського торговельно-економічного інституту.
З 1989р. – доцент кафедри обліку та аудиту, з 2009р. – доцент кафедри статистики та демографії, з 2014р. – доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З грудня 2016 року – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає курси:

«Банківська статистика», «Страхування», «Методологія та організація  наукових економічних досліджень», «Професійна та корпоративна етика», «Фінансова аналітика», «Макроекономічний аналіз», «Аналіз банківської діяльності», «Вступ до університетських студій».

Наукові інтереси:
Теоретико-методологічні та організаційні проблеми удосконалення економіко-статистичних методів аналізу фінансового ринку; сучасна фінансова аналітика

Нагороди та відзнаки:

 • 2009 р .– Почесна грамота Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2004 р, 2011 р., 2017 р., 2019 р. – Грамоти та Подяки деканів економічного факультету.

Публікації:

Автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Основні науково-методичні праці:

 1. Ринок фінансових послуг: підручник / кол. авторів; за ред. Н.В. Приказюк: К.: Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
 2. Волохова Л.Ф. Страхова статистика: Розділ XIII // Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус.- К.: Логос, 2015.- С. 456- 481.
 3. Статистика: Навч.-метод. посібник / Волохова Л.Ф., Галицька Е.В., Євсєєнко О.Ф., Ковтун Н. В., Моторина Т. М., Шморгун Н.П.,–К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2002.
 4. Волохова Л.Ф. Навчально-методичний комплекс з курсу «Статистика підприємства». – К.:РВВ ІМФ, 2004
 1. Волохова Л.Ф. Навчально-методичний комплекс з курсу «Економічна статистика». – К.: РВВ ІМФ, 2005.
 2. Євсєєнко О.Ф., Волохова Л.Ф. Навчально-методичний комплекс з курсу «Демографія». – К.:РВВ ІМФ, 2005.
 3. Волохова Л.Ф., Євсєєнко О.Ф., Навчально-методичні рекомендації щодо проведення системного статистичного аналізу соціально-економічних процесів і явищ з використаннямЕХСЕL.–К.:КУХТ,2006.
 4. Волохова Л.Ф. Методико-статистичне забезпечення навчальних курсів формами державного статистичного спостереження.- К.: КУХТ, 2006.- 127 с.
 5. Волохова Л.Ф. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з курсу «Страхова статистика» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» денної форми навчання
 6. Волохова Л.Ф. Навчально-методичний комплексз дисципліни «Методологія наукових досліджень» для магістрів ІІ курсу спеціальності «Управління ризиками та страхування»
 7. Волохова Л.Ф. Навчально-методичний комплексз дисципліни «Професійна та корпоративна етика» для магістрів ІІ курсу спеціальності «Управління ризиками та страхування» денної та заочної форм навчання.

Основні наукові праці:

 1. Volokhova Liudmyla, Ievsieienko Olga. Innovative methods of strategic management research / The Collective Monograph the Academy of Management and Administration in Opole: Publishing House WSZiA, – 2016,436 с.
 2. Теоретико-методологічні основи управління брендами в умовах ринкової економіки / Волохова Л.Ф., Євсєєнко О.Ф., Волохова Г.Л. // Соціально-гуманітарні науки та управління в умовах глобалізаційних проблем сучасного людства. – кол. монографія, м.Кіровоград, ПП «Ексклюзив –Систем», 2016.- 270с.
 3. 4.STATE REGULATION OF MARINE INSURANCE IN UKRAINE AS A NATIONAL  SECURITY FACTOR. /Volokhova L., Ievsieienko O., Kovalov М.//SECURITY OF THE XXI CENTURY NATIONAL AND GEOPOLITICAL ASPECTS [collective monograph]Prague. – Nemoross.r.o. –Czech Republic. – 500p. ( p.65 – 76) 2019.
 4. INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF FINANCIAL SERVICES IN THE GLOBALIZATION CONTEXT / Liudmyla Volokhova, Anastasiia Volokhova // Ринок  фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 416 с.
 5. HEALTH INSURANCE IN UKRAINE AS A FACTOR OF SOCIAL WELFARE /L. Volokhova , O. Ievsieienko, V. Zakharenko // Інституціалізація як фактор забезпечення розвитку системи інвестиційно-інноваційної безпеки України : колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 488 с.
 6. INNOVATIVE APPROACHES TO MODERN MARINE INSURANCE TECHNOLOGIES / L. Volokhova, M. Kovalov // Monograph Modern Technologies in Management and Social Sphere Development(Nowoczesne technologie w zarządzaniu i rozwoju sfery społecznej): The Collective Monograph the Academy of Management and Administration in Opole.-2019,327c.
 7. Методологічні засади системного аналізу фондового ринку / Волохова Л.Ф., Євсєєнко О.Ф. // Статистика України. – 2005. – №3.
 8. Волохова Л.Ф. Економіко-статистичне моделювання як основний спосіб аналізу окремих секторів фінансового ринку // Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка Сер. Економіка.-2005.- Вип.77-78.
 9. Волохова Л.Ф. Моделювання пріоритетних напрямів розвитку галузевої структури видів економічної діяльності в системі фондового ринку // Збірник наукових праць.-Острог: Видав-во Нац. університет «Острозька академія», 2007.-вип. 9.-частина 4.
 10. Волохова Л.Ф., Статистичне забезпечення аналізу системи ризиків у банківській сфері //Формування ринкових відносин в Україні.- №5(72), 2007.
 11. Волохова Л.Ф., Євсєєнко О.Ф. «Статистичні методи аналізу фінансової стійкості підприємств з метою визначення їх рейтингу». Збірник праць всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні»/ За заг. Ред.. проф.. В.Д. Базидевича. – К.: 2009.- С. 62-67.
 12. Волохова Л.Ф. Роль страхування у підвищенні інноваційних можливостей виробництва /Інноваційно-орієнтовані засади максимального використання потенціальних можливостей виробництва в умовах євроінтеграції. – Терн.: ІЕУ, 2010.
 13. Волохова Л.Ф., Євсєєнко О.Ф.  Економіко-статистичне моделювання впливу фондового ринку на регіональний розвиток України //Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. Матеріали науково-практичної конференції 12 листопада 2010 р.-Дн.: ІМА-прес, 2010
 14. Статистичний аналіз взаємозв’язку організаційно-фінансових чинників банківської системи / Волохова Л.Ф., Євсєєнко О.Ф. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. Випуск №30.- Суми:ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010.- С. 94-100.
 15. Волохова Л.Ф. Математико-статистичне моделювання в системі демографічного страхування / Прикладна статистика: Проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип.11 /Нац. акад.статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.:ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2012. – 400 с.
 1. Статистичне оцінювання соціальної напруги на ринку праці в Україні / Волохова Л.Ф., Євсєєнко О.Ф. // Вісник Одеського нац. універ., Том 18. Випуск 3. Сер. Економіка, 2013.- 167 с.
 2. Стале страхування як ключовий фактор підтримки сталого розвитку суспільства / Волохова Л.Ф., Євсєєнко О.Ф. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 3(168), 2015.- С. 18-25.
 3. Volokhova Liudmуlа. Innovative constituent of the statistical analysis of insurance activity // Statistics of the XXI Century: New Challenges, New Opportunities. Proceedings of the internationals cientific conference. Kyiv.: Taras Shevchenko national university of Kyiv, 2015, 257 р.
 4. ASSESSMENT OF RISK FACTORING OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS: / Volokhova L.F. Zakhsarenko V.V. // Sciences of Europe (Globals cience center LP) Praga, CzechRepubllic–2016, Vol 1, №4 (4), с.17-21
 5. Інноваційні підходи до методології дослідження соціальної відповідальності у сфері ризик-менеджменту. / Волохова Л.Ф., Євсєєнко О.Ф. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. –2016, № 5(182), с.6-12.
 6. Зарубіжний досвід розвитку ринку страхування життя як чинник впливу на українські реалії /Волохова Л.Ф., ЗахаренкоВ.В. // Міжнародний вісникМіжнародного гуманітарного університету, серія: Економіка і менеджмент, Випуск 35, 2019. – с.137-142.
 7. Волохова Л. Ф. Технологія Блокчейн у медичному страхуванні//Матеріали І Міжнародногоекономічного форуму ЕFBM 2019 « Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління». Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип. І, Частина ІІ – 145с.