Рубан Лариса Миколаївна

к.п.н., доцент

Освіта:
1998-2003: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціаліст філології, перекладач з англійської та французької мов;
1999-2003: Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бакалавр права;
2003-2004: Академія адвокатури України. Юрист.
2010-2012: Аспірантура при Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Викладає курси:
Англійська мова за професійним спрямуванням.
Ділова англійська мова.

Наукові інтереси: Педагогічна майстерність, гуманістична педагогіка, теорія і практика перекладу.

Праці з головних напрямків наукової діяльності:
1. Професійно-педагогічне становлення Джона Холта – засновника альтернативного освітнього підходу / Лариса Миколаївна Мунька // Вища освіта України. – Рівне, 2010. – Т. 1 : Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології. – С. 357–361.
2. Комунікативна дидактика дорослих у педагогічній спадщині Джона Холта (1923-1985 рр.) / Лариса Миколаївна Рубан // Імідж сучас. педагога. – 2011. – №1 (110). – С. 66–68.
3. Розвиток дитячої фантазії в дискурсі поглядів американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985 рр.) / Лариса Миколаївна Рубан // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 12. – С. 275-279.
4. Популярність ідей американського педагога Джона Холта (1923-1985 рр.) у європейському педагогічному дискурсі / Лариса Миколаївна Рубан // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Серія «Пед. науки» / за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Миколаїв, 2011. – Вип. 1.32. – С. 71-74.
5. Біографічне дослідження професійного становлення і розвитку американського педагога Джона Холта (1923-1985 рр.) / Лариса Миколаївна Рубан // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. [редкол. Л. Б. Лук’янова (голова) та ін.] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2011. – Вип. 3. – С. 124-132.
6. Педагогічна майстерність учителя в дискурсі поглядів американського педагога Джона Холта (1923-1985 рр.) / Лариса Миколаївна Рубан // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань, 2011. – Вип. 4. – С. 269-275.
7. Американський педагог-реформатор Джон Холт (1923-1985 рр.): ґенеза ідей про майстерність учителя : навч.-метод.посіб. / Лариса Рубан. – К.: Логос, 2011. – 80 с.
8. Домашнє навчання як альтернативна форма здобуття початкової освіти (за ідеями американського педагога Джона Холта) / Лариса Рубан // Порівняльно-педагогічні студії. Науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 2-3(20-21). – С. 161-168.
9. Сучасні тенденції поширення ідей про домашню освіту / Лариса Рубан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – №4 (48). – Суми, 2015. – С. 118-125.
10. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови студентам вищих навчальних закладів/ Лариса Рубан // Наукові записки. – Випуск 136. – Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 188-192.